Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o wynikach kontroli „Ograniczenie skutków susz i powodzi w drodze zwiększania małej retencji wód” Opole, 1 października 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o wynikach kontroli „Ograniczenie skutków susz i powodzi w drodze zwiększania małej retencji wód” Opole, 1 października 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o wynikach kontroli „Ograniczenie skutków susz i powodzi w drodze zwiększania małej retencji wód” Opole, 1 października 2015 r.

2 Mała retencja Zadania techniczne i nietechniczne, zmierzające do poprawy bilansu wodnego poprzez zwiększenie zdolności retencyjnej małych zlewni, w celu ochrony przed powodzią i suszą, zatrzymywania zanieczyszczeń z jednoczesną poprawą walorów przyrodniczych środowiska naturalnego oraz ograniczenia energii wody i ruchu rumowiska.

3 Programy małej retencji W dniu 11 kwietnia 2002 r. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Środowiska, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz NFOŚiGW zawarli porozumienie w sprawie współpracy na rzecz zwiększenia rozwoju małej retencji oraz upowszechniania i wdrażania proekologicznych metod retencjonowania wody. Na podstawie ww. porozumienia samorządy kontrolowanych województw opracowały: Program Małej Retencji Województwa Małopolskiego – uchwalony w 2004 r. Program małej retencji dla województwa śląskiego - uchwalony w 2006 r.

4 Jednostki objęte kontrolą Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie i Katowicach, Urzędy Marszałkowskie w Krakowie i Katowicach, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Krakowie i w Katowicach, dwa nadleśnictwa mające siedzibę na terenie województwa małopolskiego (Myślenice i Piwniczna) i dwa nadleśnictwa mające siedzibę na terenie województwa śląskiego (Rudziniec i Ustroń).

5 Celem głównym kontroli była: ocena realizacji przez organy administracji publicznej zadań w zakresie ograniczenia skutków susz i powodzi w drodze zwiększania małej retencji wód w latach 2011 -2013 i I półroczu 2014r. Celami szczegółowymi kontroli były: ocena rozpoznania zagrożeń z tytułu powodzi i susz oraz potrzeb rozwijania małej retencji wód; ocena działań podejmowanych w celu wykonywania zadań technicznych małej retencji wód oraz ich efektów; ocena innych niż zadania techniczne działania związane z małą retencją wód oraz ich efektów.

6 Ocena ogólna kontrolowanej działalności - samorządy Działania Samorządów Województwa Śląskiego i Małopolskiego na rzecz ograniczania skutków susz i powodzi w drodze zwiększania małej retencji wód były nieskuteczne i niewystarczające. Powyższą ocenę uzasadniało: -nierzetelne rozpoznanie obszarów zagrożonych powodzią i suszą, -nieaktualne programy małej retencji, -niski poziom wykonania zadań ujętych w tych programach, -ograniczony nadzór nad realizacją tych programów ze strony Marszałków kontrolowanych województw.

7 Ocena ogólna kontrolowanej działalności – Lasy Państwowe Kontrolowane jednostki Lasów Państwowych prawidłowo rozpoznały zagrożenia z tytułu powodzi i susz oraz potrzeby rozwijania małej retencji realizowały zadania w tym zakresie, choć dwa spośród 10 zamówień publicznych na roboty budowlane udzielono z naruszeniem ustawy pzp. Pozytywny wpływ na zwiększenie retencji miały również podjęte przez Lasy Państwowe działania polegające na: zalesianiu i odnawianiu drzewostanu, odmulaniu rowów rewitalizacji oczek wodnych (tzw. zadania nietechniczne).

8 Synteza wyników kontroli – samorządy województw: W dokumentach planistycznych i programowych Województw Małopolskiego i Śląskiego (POŚ, PZP, PMR i SRW) przedstawiono obszary zagrożone powodzią w sposób niejednorodny (wg obiektów fizjograficznych lub podziału administracyjnego), dyrektorzy RZGW nie przekazali marszałkom województw map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, które powinny być sporządzone przez Prezesa KZGW do dnia 22 grudnia 2013 r. Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych sporządziły oraz terminowo przekazały do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi roczne sprawozdania z wykonania małej retencji wodnej RRW–13 za lata 2011–2013, jednakże sprawozdania sporządzone przez ŚZMiUW były nierzetelne (nie wykazano zbiornika Krzanowice i poniesionych na jego budowę wydatków).

9 Synteza wyników kontroli – samorządy województw Samorząd Województwa Małopolskiego zaplanował 69 zadań technicznych, nie planował nietechnicznych, nie określił źródeł finansowania, zasad monitorowania i podmiotów odpowiedzialnych oraz zasad i trybu aktualizacji programu W województwie śląskim zaplanowano 95 zadań technicznych i 14 nietechnicznych lecz nie wskazano kto ma zadania techniczne realizować.

10 Synteza wyników kontroli – samorządy województw Realizacja PMR Małopolski – jedno zadanie na ukończeniu (zb. Skrzyszów), jeden rozpoczęte, 5 w fazie przygotowawczej o pozostałych 62 (89,9%) nie podjęto. W województwie śląskim z zaplanowanych 95 zadań technicznych i 14 nietechnicznych ZMiUW zrealizował jedno (zb. Krzanowice), jedno w trakcie realizacji (zb. Wilkowice), 2 zadania w przygotowaniu a pozostałych 5 zadań przypisanych ZMiUW nie podjęto (a założono, że zakończenie realizacji PMR nastąpi w 2015 r.). 82,1% zadań nie podjęto. W tym tempie obydwa programy realizowane będą jeszcze przez 60 lat.

11 Synteza wyników kontroli – Lasy Państwowe RDLP i nadleśnictwa rozpoznały zagrożenia z tytułu powodzi i susz oraz potrzeby rozwijania małej retencji, przekazywały informacje w tym zakresie do wykorzystania w PMR. Nadleśnictwa zrealizowały 247 zadań technicznych, dzięki czemu pojemność retencyjna zarządzanych przez nie obszarów wzrosła co najmniej o 4,4 mln m 3.

12 Synteza wyników kontroli – Gminy informacje udzielone NIK w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o NIK W toku przygotowania kontroli, do wszystkich gmin (349) województw małopolskiego (182) i śląskiego (167) NIK zwróciła się o udzielenie informacji dotyczących m.in. oceny ryzyka wystąpienia powodzi i suszy na terenach tych gmin; budowy i modernizacji obiektów małej retencji; prowadzenia innych działań mających na celu poprawę retencji wód i przybliżenie mieszkańcom znaczenia tego pojęcia; stanu świadomości o wojewódzkich PMR. Wszystkie gminy udzieliły odpowiedzi na zadane pytania.

13 Ocena poziomu ryzyka zagrożenia powodzią Źródło: Opracowanie własne NIK.

14 Ocena poziomu ryzyka zagrożenia suszą Źródło: Opracowanie własne NIK.

15 Synteza wyników kontroli – GMINY Spośród 349 gmin położonych na terenie województw małopolskiego i śląskiego, zaledwie 18 (5,2%) budowało, a 21 (6%) modernizowało w okresie objętym kontrolą obiekty małej retencji. Do 30 czerwca 2014 r. inwestycje tego rodzaju zakończyło odpowiednio 15 (4,3%) i 20 (5,7%) gmin. Spośród 314 (90%) gmin, które w powyższym okresie nie budowały ani nie modernizowały obiektów małej retencji, ponad połowa uzasadniła to brakiem zidentyfikowanych potrzeb, a prawie 1/4 – brakiem środków finansowych. Ponad 80% gmin nie podejmowało żadnych działań mających na celu promocję idei małej retencji.

16 Ustalenia kontroli: Znaczenie problemu jest lekceważone, choć mała retencja jest dostępna, przyjazna dla środowiska i elastyczna w implementacji. Zaniedbania na tym polu uniemożliwiają skuteczne łagodzenie ekstremalnych przepływów – efekt tzw. szerokiej rury: bezużyteczny jest odpływ wód powierzchniowych, ograniczają możliwości magazynowania wody, pogłębiają deficyt wody i powodują postępujące przesuszenie gruntu, co prowadzi do negatywnych skutków ekologicznych.

17 Ustalenia kontroli: Konsekwencją zaniechania szeroko zakrojonych działań na rzecz popularyzacji idei małej retencji i odstąpienia od realizacji konkretnych przedsięwzięć w tym zakresie będzie utrwalanie się stanu, w którym okresy suszy (niedoboru wody) będą występować naprzemiennie z powodziami o różnym natężeniu i zasięgu. W świetle ustaleń tej kontroli aktywność jednostek samorządu terytorialnego powinna zatem ulec zwiększeniu, tak by działania wzmacniające potencjał małej retencji nie koncentrowały się tylko na obszarach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

18 Wnioski Samorządy skontrolowanych Województw powinny podjąć działania zmierzające do: pozyskania od właściwych dyrektorów RZGW map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz uwzględnienia określonych tam obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w wojewódzkich dokumentach planistycznych i programowych; aktualizacji wojewódzkich PMR; identyfikacji potencjalnych źródeł finansowania zadań ujętych w PMR i podjęcia skutecznych działań zapewniających pozyskanie środków na ich realizację.

19 Wnioski Konieczne jest rozpoznanie przez gminy potrzeb oraz potencjalnych źródeł finansowania małej retencji, jak również upowszechnianie wśród właścicieli gruntów informacji o celach i funkcjach małej retencji, jako narzędzia ograniczania skutków powodzi i susz.

20 Wnioski Minister Środowiska powinien zaplanować i skoordynować, przy udziale pozostałych organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami, kompleksowe działania dla zwiększenia małej retencji. Działania te winny umożliwić pozyskanie środków także ze źródeł, do których obecnie dostęp jest ograniczony dla poszczególnych jednostek np. w wyniku ustanowienia wysokiego poziomu wartości minimalnej projektu podlegającego dofinansowaniu.

21 Nieprawidłowości w wydatkowaniu środków Zmowa przetargowa w Nadleśnictwie Ustroń – wartość zadania 1,12 mln zł – skierowano zawiadomienie do organów ścigania, postępowanie w toku, Naruszenie art. 25 ust 1 pzp w nadleśnictwie Ustroń powodujące korektę finansową w ramach środków UE (dot. 23,6 tys. zł), Nieprawidłowości formalne w ŚZMiUW na etapie wyjaśniania treści SIWZ (naruszenie art. 38 ust. 1 pkt 3 pzp).

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja o wynikach kontroli „Ograniczenie skutków susz i powodzi w drodze zwiększania małej retencji wód” Opole, 1 października 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google