Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Działania RZGW w Gliwicach w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, kształtowania zagospodarowania przestrzennego oraz Katastru Wodnego mgr inż. Artur R. Wójcik inż. Tomasz Cywiński 6 marca 2008r - Katowice

2 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Dyrektywa Powodziowa UE – założenia i konsekwencje Zagospodarowanie przestrzenne a bezpieczeństwo powodziowe Kataster Wodny – źródło informacji o gospodarce wodnej

3 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (2007 / 60 / WE) z dnia 23 X 2007r

4 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Kilka słów o historii……. W Ramowej Dyrektywie Wodnej, która powstała w celu uregulowania kwestii zarządzania zasobami wodnymi, nie został wyznaczony cel dotyczący zapobiegania powodziom, chronieniu przed nimi oraz łagodzeniu ich skutków. Proces legislacyjny: Przyjęcie projektu przez Komisję Europejską  Porozumienie polityczne w sprawie wspólnego stanowiska Rady Przyjęcie wspólnego stanowiska przez Radę Otrzymanie wspólnego stanowiska Rady przez Parlament Europejski Drugie czytanie projektu Dyrektywy w Parlamencie Europejskim Głosowanie na sesji Parlamentu Europejskiego Dyrektywa wchodzi w życie (Okres na wdrożenie przez Państwa Członkowskie – 3 lata)‏

5 Dyrektywa „Powodziowa”
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Dyrektywa „Powodziowa” „Powódź” - oznacza czasowe zalanie wodą terenu zazwyczaj niezalanego. wywołane przez rzeki, górskie potoki, śródziemnomorskie okresowe cieki wodne oraz powodzie wywołane przez morze w obszarach wybrzeża, natomiast może nie obejmować powodzi wywołanych przez sieci kanalizacyjne.

6 Dyrektywa „Powodziowa”
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Dyrektywa „Powodziowa” „Powodzie należą do naturalnych zjawisk, którym nie sposób zapobiec…..” „Ryzyko powodziowe” - połączenie: prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi oraz związanych z powodzią potencjalnych negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, środowiska oraz działalności gospodarczej.

7 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Dyrektywa „Powodziowa” Wstępna ocena ryzyka: Mapa obszaru dorzecza Opis powodzi i negatywne skutki Oszacowanie potencjalnych strat Mapy zagrożenia powodziowego: Wysokie Średnie (≥ 100 lat) Małe (np. przerwanie wału) XII 2011 (2010)‏ XII 2013

8 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Mapy ryzyka powodziowego: Liczba mieszkańców potencjalnie zagrożonych Działalność gospodarcza narażona na straty Instalacja mogące powodować skażenie środowiska Obszary chronione XII 2013

9 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Dyrektywa „Powodziowa” Plany zarządzania ryzykiem powodziowym: Działania zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze Systemy ostrzegania i prognozowania powodzi Cechy charakterystyczne dorzecza lub zlewni XII 2015

10 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Dyrektywa „Powodziowa” Wnioski: Odejście od filozofii „ochrony przed powodzią” na rzecz „ograniczania ryzyka powodzi przez odpowiednie zarządzanie nim”. Brak jest możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka powodzi. Powodzie były, są i będą. Zarządzanie ryzykiem powodziowym: Budowanie świadomości społecznej istnienia obszarów o danym poziomie ryzyka. Dążenie do optymalnego sposobu przygotowania się do zagrożenia. Maksymalnie skuteczny i uzasadniony ekonomicznie dobór metod technicznych i nietechnicznych w prewencji, reagowaniu i likwidacji skutków powodzi. Integracja działań wszystkich szczebli zarządzania zagrożeniami

11 Bezpieczeństwo powodziowe a Zagospodarowanie przestrzenne
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Bezpieczeństwo powodziowe a Zagospodarowanie przestrzenne

12 Prewencja w ochronie przeciwpowodziowej
Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny RZGW Gliwice opiniuje: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego decyzje o warunkach zabudowy w zakresie dotyczącym ochrony przeciwpowodziowej. inne inwestycje związane z ochroną przeciwpowodziową Materiały GIS

13 Studia określające bezpośrednie zagrożenia powodzią (RZGW)‏
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Studia określające bezpośrednie zagrożenia powodzią (RZGW)‏ Konflikt interesów < czy > świadome kształtowanie otoczenia Wstępna ocena ryzyka Mapy zagrożenia powodziowego

14 Pozwolenia wodnoprawne
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Kataster Wodny Pozwolenia wodnoprawne Spółki Wodne Region Górnej Odry - 52 spółki wodne i 3 rejonowe związki spółek wodnych, Region Małej Wisły – 48 spółek wodnych i 2 rejonowe związki spółek wodnych Rok 2007 33 pozwolenia dot. ujęć wód podziemnych, 79 pozwoleń dot. ujęć wód powierzchniowych 854 pozwoleń dot. zrzutów ścieków

15 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

16 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

17 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
PLANY  Kataster + GIS

18 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

19 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google