Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANOWANE AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY ORAZ SYSTEM KONTROLI MINISTERSTWA NAD JEJ WDRAŻANIEM Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Rydułtowy, dnia 29 sierpnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANOWANE AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY ORAZ SYSTEM KONTROLI MINISTERSTWA NAD JEJ WDRAŻANIEM Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Rydułtowy, dnia 29 sierpnia."— Zapis prezentacji:

1 PLANOWANE AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY ORAZ SYSTEM KONTROLI MINISTERSTWA NAD JEJ WDRAŻANIEM Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Rydułtowy, dnia 29 sierpnia 2011 r.

2 PLANOWANE AKTY WYKONAWCZE

3 3 W ustawie znajduje się 8 delegacji dla ministra środowiska do wydania aktów wykonawczych (w tym 2 fakultatywne)

4 Rozporządzenia 4 Rozporządzenie dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2012 r.; Wymagania zostaną określone w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

5 Rozporządzenie w spr. wymagań Rozporządzenie w dniu 23 sierpnia 2011 r. zostało przekazane do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, z terminem zgłaszania uwag: 8 września 2011 r. 5 W dniu 4 lipca MŚ zwróciło się z prośbą o propozycję zapisów do KIGO, PIGO, PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP, ZPGO, IPHIZ; Projekt rozporządzenia został przygotowany na podstawie propozycji przesłanych przez organizacje pracodawców.

6 Rozporządzenie w spr. wymagań Rozporządzenie reguluje następujące kwestie: 6 Posiadane wyposażenie Stan techniczny wyposażenia Stan sanitarny wyposażenia Wymagania dla pojazdów Baza magazynowo- transportowa

7 Rozporządzenia 7 Rozporządzenie dotyczące wzorów sprawozdań kwartalnych, sporządzanych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz wzorów sprawozdań rocznych sporządzanych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz marszałka województwa Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2012 r.;

8 Rozporządzenia 8 Rozporządzenie dotyczące poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach oraz sposobu ich obliczania Termin wejścia w życie: I kwartał 2012 r.; Zostaną określone poziomy z podziałem na poszczególne lata, tak aby w 2020 r. osiągnąć docelowo poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: 50% papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła 70% odpadów budowlanych i rozbiórkowych

9 Rozporządzenia 9 Rozporządzenie dotyczące poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach oraz sposobu ich obliczania Termin wejścia w życie: I kwartał 2012 r.; Obecnie na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska dostępne są wytyczne określające sposób obliczenia uzyskanego poziomu

10 Rozporządzenia 10 Rozporządzenie dotyczące wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych Termin wejścia w życie: I kwartał 2012 r.;

11 Rozporządzenia 11 Rozporządzenie dotyczące wymagań dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagań dla odpadów powstających z tych procesów Termin wejścia w życie: I kwartał 2012 r.;

12 Stan prac nad rozporządzeniami Trwają wstępne prace nad rozporządzeniami 12 Planowany termin przekazania ich do konsultacji: październik b.r.

13 Rozporządzenia 13 Rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji Rozporządzenie fakultatywne;

14 Rozporządzenia 14 Rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji Rozporządzenie fakultatywne;

15 Prace nad rozporządzeniami 15 Projekty rozporządzeń będą dostępne na stronie www.mos.gov.pl w zakładce Prawo.

16 SYSTEM KONTROLI MINISTERSTWA NAD WDRAŻANIEM USTAWY

17 Konsekwencje niewdrożenia ustawy Kara pieniężna 10 000 – 50 000 zł; Roszczenia mieszkańców gminy – gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazują oni odpady komunalne podmiotowi posiadającemu wpis do rejestru na koszt gminy; W przypadku niepodjęcia przez radę gminy określonych w ustawie uchwał, wojewoda podejmuje działania. 17

18 Sprawozdawczość 18 WÓJT / BURMISTRZ / PREZYDENT MARSZAŁEKWIOŚ SPRAWOZDANIE KWARTALNE SPRAWOZDANIE KWARTALNE SPRAWOZDANIE KWARTALNE SPRAWOZDANIE KWARTALNE SPRAWOZDANIE KWARTALNE SPRAWOZDANIE KWARTALNE SPRAWOZDANIE KWARTALNE SPRAWOZDANIE KWARTALNE SPRAWOZDANIE ROCZNE (Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSP. ODPADAMI KOM.) MINISTER ŚRODOWISKA PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE

19 Planowane wsparcie dla gmin Informacje na stronie internetowej Ministerstwa Podręcznik dla gmin Internetowe forum dyskusyjne 19 www.mos.gov.pl Zakładka Środowisko Dział Odpady

20 Emilia Kołaczek emilia.kolaczek@mos.gov.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PLANOWANE AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY ORAZ SYSTEM KONTROLI MINISTERSTWA NAD JEJ WDRAŻANIEM Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Rydułtowy, dnia 29 sierpnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google