Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akty prawne Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akty prawne Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r."— Zapis prezentacji:

1 Akty prawne Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela – Rozdział 3a (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz ze zm.)

2 Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r
Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz. 1580)

3 Zmiany w rozporządzeniu o awansie
Zmieniono w całości § 9 i 10 rozporządzenia W § 9 ust 1 zmiany dotyczą dokumentów załączonych do wniosku – nauczyciel nie załącza dotychczasowych dokumentów, ale zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia, nauczanym przedmiocie w dniu wydania zaświadczenia i w okresie stażu (w przypadku zatrudnienia w kilku szkołach zaświadczenia ze wszystkich szkół), dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania a w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia w okresie stażu, także o ocenie cząstkowej.

4 Zmiany w rozporządzeniu o awansie
W § 9 ust 2 lit. a) ujednolicono rodzaj dokumentacji dołączanej przez nauczyciela mianowanego do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Sprawozdania zastąpiono opisem i analizą realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów. lit. b) określono dokumenty dołączane przez nauczyciela który realizował zadanie o którym mowa w § 8 ust. 2, pkt 4 lit . Są to dyplomy lub świadectwa – poświadczone kopie, potwierdzające zaawansowaną znajomość języka w rozumieniu przepisów o kwalifikacjach.

5 Zmiany w rozporządzeniu o awansie
W § 9 ust. 2 dot. dyrektora w pkt 4 określono, że oprócz sprawozdania z ostatnich 3 lat pracy dyrektor ma złożyć wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną na tym stanowisku. Natomiast w pkt 7 wymieniono jakie dokumenty ma złożyć nauczyciel, któremu w trakcie stażu powierzono stanowisko dyrektora. Do wniosku ma on załączyć zaświadczenie/a dyrektora/ów dotyczące okresu odbytego stażu – tak jak w przypadku nauczyciela, a ponadto zatwierdzony plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji.

6 Zmiany w rozporządzeniu o awansie
Z rozporządzenia usunięto przepis mówiący, że do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nauczyciele mogą załączać inną dokumentację świadczącą o ich osiągnięciach zawodowych.

7 Zmiany w rozporządzeniu o awansie
§ 10 dotyczy składu komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej – organ powołujący komisję obowiązany jest zapewnić w jej składzie ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel. W przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor organ zapewnia udział w komisji co najmniej dwóch ekspertów zajmujących stanowisko związane z nadzorem, z których co najmniej jeden zajmuje stanowisko kierownicze w szkole oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu co wnioskodawca.

8 Zmiany w rozporządzeniu o awansie
W § 11 ust. 2 określono, że jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

9 Zmiany w rozporządzeniu o awansie
§ 14 ust 2 określa jaką dokumentację zwraca się nauczycielowi po uprawomocnieniu się decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego. Nie ma wymogu składania przez nauczyciela wniosku o zwrot dokumentacji.


Pobierz ppt "Akty prawne Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google