Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z WDROŻENIA POWIATOWEGO PLANU WSPOMAGANIA (PPW) „KOMPLEKSOWY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I WSPOMAGANIA SZKÓŁ W POWIECIE KONIŃSKIM” Kompleksowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z WDROŻENIA POWIATOWEGO PLANU WSPOMAGANIA (PPW) „KOMPLEKSOWY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I WSPOMAGANIA SZKÓŁ W POWIECIE KONIŃSKIM” Kompleksowy."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z WDROŻENIA POWIATOWEGO PLANU WSPOMAGANIA (PPW) „KOMPLEKSOWY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I WSPOMAGANIA SZKÓŁ W POWIECIE KONIŃSKIM” Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

2 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim Projekt Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim realizowany był przez Powiat Koniński/Powiatową Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Ślesinie wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – Partnerem projektu w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 r. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

3 Realizacja projektu przebiegała w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III, Działanie 3.5.) Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

4 40 W projekcie udział wzięło 40 szkół oraz przedszkoli z powiatu kaliskiego: 3 przedszkola, 25 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 2 szkoły ponadgimnazjalne Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

5 Wspomaganiem objętych zostało 600 nauczycieli. W ramach działania 7 sieci współpracy i samokształcenia uczestniczyło 158 nauczycieli. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

6 CEL GŁÓWNY PROJEKTU Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie konińskim poprzez stworzenie do czerwca 2015 roku planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

7 CELE SZCZEGÓŁOWE Podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół/przedszkoli z powiatu konińskiego w zakresie programów doskonalenia opartych na diagnozie placówek w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015; Podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli w powiecie konińskim poprzez organizację 7 sieci współpracy i samokształcenia w okresie od 01.05.2014 do 30.06.2015; Poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych szkół/przedszkoli z powiatu konińskiego w kontekście planowania działań w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

8 W każdej z 40 placówek - szkół i przedszkoli – realizujących projekt Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim prowadzone było doskonalenie w obszarach wyłonionych przez grona pedagogiczne w poszczególnych placówkach. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

9 OSIĄGNIĘTE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W PROJEKCIE: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu Stopień realizacji wskaźnika KMogółem Liczba szkół i przedszkoli objętych pilotażem w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli jako elementu wsparcia, w podziale na: 40Nie dotyczy 40100% a) szkoły37Nie dotyczy 37100% b) przedszkola3Nie dotyczy 3100% Liczba nauczycieli/lek dyrektorów/ek, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia w ramach Rocznych Planów Wspomagania szkół/przedszkoli 54052489612112,5% Odsetek 80% n-li/ek i dyr. szkół/przedszkoli u których stwierdzono podniesienie kompetencji w zakresie diagn. potrzeb i efekt. realiz. zadań i szkół 48042176497103,5% Liczba uczestników/czek 7 sieci15813823161101,9% Liczba sieci współpracy i samokształcenia na terenie powiatu konińskiego 7Nie dotyczy 7100,0% Odsetek min. 80% n-li/dyr., którzy zwiększyli zakres współpracy w placówkach z terenu konińskiego 156Nie dotyczy 15599,00% Liczba spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia56Nie dotyczy 56100% Liczba RPW dla szkół37Nie dotyczy 37100% Liczba RPW dla przedszkoli3Nie dotyczy 3100% Liczba PPW1Nie dotyczy 1100%

10 Wyłonione obszary doskonalenia Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki – 16 placówek Szkoła Podstawowa w Grodźcu Szkoła Podstawowa w Jaroszewicach Grodzieckich Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych Gimnazjum w Grodźcu Szkoła Podstawowa w Szczepidle Gimnazjum w Brzeźnie Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim Szkoła Podstawowa w Rzgowie Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

11 Gimnazjum w Liścu Wielkim Gimnazjum w Rzgowie Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym Gimnazjum w Rychwale Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Szkoła Podstawowa w Grochowach ZSE-U w Żychlinie - Liceum Ogólnokształcące ZSE-U w Żychlinie - Technikum Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

12 Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? – 9 placówek Szkoła Podstawowa w Radolinie Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Szkoła Podstawowa w Sławoszewku Szkoła Podstawowa w Golinie Szkoła Podstawowa w Budzisławiu Kościelnym Szkoła Podstawowa w Sadlnie Szkoła Podstawowa w Starym Mieście Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie Gimnazjum w Boguszycach Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

13 Ocenianie kształtujące – 5 placówek Szkoła Podstawowa w Koziegłowach Gimnazjum w Kleczewie Szkoła Podstawowa w Zaryniu Szkoła Podstawowa w Zakrzewku Szkoła Podstawowa w Barczygłowie Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej – 1 placówka Przedszkole w Lubstowie Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

14 Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych – 2 placówki Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek” Szkoła Podstawowa w Kawnicach Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? – 1 placówka Gimnazjum w Golinie Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się – 2 placówki Szkoła Podstawowa w Wilczynie Gimnazjum w Wilczynie Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

15 Rodzice są partnerami szkoły – 1 placówka Szkoła Podstawowa w Złotkowie Praca z uczniem zdolnym – 1 placówka Przedszkole w Budzisławiu Kościelnym Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 2 placówki Szkoła Podstawowa w Tomisławicach Szkoła Podstawowa w Rychwale Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

16 Dla poszczególnych szkół i placówek zaplanowano ogółem realizację 1680 godzin zajęć w obszarach wymagających wsparcia. W okresie objętym realizacją projektu zrealizowano szkolenia rad pedagogicznych, w tym: wykłady (480 godzin - 40 placówek po 12 godzin) warsztaty (600 godzin - 40 placówek po 15 godzin) konsultacje indywidualne i grupowe w ramach obszarów (600 godzin, w tym konsultacje indywidualne 400 godzin – 40 placówek po 10 godzin i konsultacje grupowe 200 godzin – 40 placówek po 5 godzin). Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

17 W opinii Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) na podstawie pogłębionej analizy poszczególnych RPW dzięki podjętym działaniom w ramach kompleksowego wspomagania szkół i placówek w wybranych obszarach doskonalenia nauczyciele: Podnieśli swoje kompetencje edukacyjne w zakresie nowoczesnych i efektywnych metod uczenia się, motywowania uczniów do nauki oraz kształtowania postaw uczniowskich. Poszerzyli wiedzę w zakresie komunikacji interpersonalnej: udzielania informacji zwrotnej uczniom i ich rodzicom na temat postępów w nabywaniu umiejętności i wiadomości szkolnych. Poznali zasady wprowadzania oceniania kształtującego w szkole oraz jego elementy, cele, a także kryteria oceniania oraz korzyści dla ucznia i dla nauczyciela. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

18 Nabyli wiedzę o warunkach sprzyjających procesowi edukacyjnemu - wykorzystanie odpowiednich metod pracy, organizacja czasu pracy, a także wdrożyli metody pracy zwiększające aktywność uczniów w procesach edukacyjnych. Zdobyli wiedzę i umiejętności związane z obliczaniem edukacyjnej wartości dodanej, aby właściwie analizować wyniki egzaminów zewnętrznych i wykorzystywać je w pracy szkoły. Zwiększyli swoje kompetencje w zakresie umiejętności wychowawczych. Poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie budowy koncepcji pracy szkoły z uwzględnieniem jej potrzeb, dotychczasowych osiągnięć, wymagań zewnętrznych oraz określania zadań, jakie stawia przed nimi rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

19 Doskonalili wiedzę w zakresie dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: konstruowania Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, wsparcia w zakresie pracy z dzieckiem autystycznym, zdolnym i z trudnościami edukacyjnymi. Doskonalili kompetencje interpersonalne (m.in. umiejętności komunikacyjnych, asertywności, udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej) oraz nabywania wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia zespołów, określania ról jego członków, organizacji monitorowania pracy zespołów oraz podziału zadań między nauczycielami. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

20 Poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i realizacji ewaluacji wewnętrznej, opracowywania narzędzi badawczych, analizy wyników przeprowadzonych badań, sporządzania raportu i ustalenia wniosków z ewaluacji, a także wykorzystywania tychże wniosków w procesie doskonalenia pracy szkoły i przedszkola. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

21 EFEKTY PODNIESIENIA KOMPETENCJI NAUCZYCIELI I JAKOŚCI PRACY SZKOŁY WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI ROCZNYCH PLANÓW WSPOMAGANIA Wśród nauczycieli objętych projektem przeprowadzono anonimowe ankiety kompetencyjne na początku projektu. Wyniki i opracowanie ankiet zamieszczono w opracowanym Powiatowym Planie Wspomagania. Po zakończeniu szkoleń i konsultacji wśród nauczycieli i nauczycielek przeprowadzono ankiety końcowe. Wyniki ankiet oraz wnioski i porównanie ankiet na początek i koniec w poszczególnych obszarach wsparcia przedstawiają poniższe wykresy. W poszczególnych obszarach wsparcia przyrost wiedzy oznaczono: linią zieloną - samoocenę wiedzy nauczycieli przed szkoleniem, natomiast linią czerwoną – samoocenę wiedzy nauczycieli po ukończeniu szkoleń i konsultacji po pierwszym roku wsparcia. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

22 Wśród nauczycieli objętych projektem przeprowadzono anonimowe ankiety kompetencyjne na początku projektu. Wyniki i opracowanie ankiet zamieszczono w opraco- wanym Powiatowym Planie Wspomagania. Po zakończeniu szkoleń i konsultacji wśród nauczycieli i nauczycielek prze- prowadzono ankiety końcowe. Obok przykładowa ankieta. Wyniki ankiet oraz wnioski i porównanie ankiet na początek i koniec w poszczególnych obszarach wsparcia zilustro- wane zostały wykresami. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

23 Obszar 1. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (14 szkół) Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim KobietaMężczyzna 15841

24 Obszar 2. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (9 szkół) Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim KobietaMężczyzna 13716

25 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim Obszar 3. Ocenianie kształtujące (5 szkół ) KobietaMężczyzna 5216

26 Obszar 4. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej (1 Przedszkole) Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim KobietaMężczyzna 80

27 Obszar 5. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych (1 szkoła, 1 przedszkole) Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim KobietaMężczyzna 262

28 Obszar 6. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? (1 szkoła) Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim KobietaMężczyzna 246

29 Obszar 7. Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się (2 szkoły) Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim KobietaMężczyzna 446

30 Obszar 8. Rodzice są partnerami szkoły (1 szkoła) KobietaMężczyzna 101 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

31 Obszar 9. Praca z uczniem zdolnym (1 Przedszkole) Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim KobietaMężczyzna 60

32 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim Obszar 10. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2 szkoły) KobietaMężczyzna 261

33 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim Z przedstawionych powyżej danych wynika że największy przyrost wiedzy osiągnięto w obszarach : „Praca z uczniem zdolnym” - 54,50%, „Ocenianie kształtujące” – 32.33%, „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?” – 24,33%. Najmniejszy natomiast przyrost nastąpił w obszarach: „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” – 11,50%, „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” - 15,50% oraz „Rodzice są partnerami szkoły” – 15,50%.

34 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim OGÓŁEM U WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU: o

35 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim OGÓŁEM U WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

36 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

37 Komentarz do wykresu liniowego podsumowującego cykl szkoleniowy u wszystkich uczestników projektu ogółem: Przed szkoleniami tylko ponad 34% procent nauczycieli oceniało swój stan wiedzy i umiejętności na wysokim i bardzo wysokim poziomie. Po cyklu szkoleń blisko 83% nauczycieli oceniło poziom wiedzy wysoko i bardzo wysoko. Daje to wysoki wynik i jednocześnie bardzo pozytywną ocenę prowadzonych form doskonalenia, we wszystkich czterdziestu placówkach.

38 PODSUMOWANIE wszystkie założone cele i wskaźniki zostały osiągnięte Na podstawie dokonanej analizy sprawozdań SORE z realizacji Rocznych Planów Wspomagania realizowanych w ramach projektu Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim w 40 szkołach i przedszkolach należy stwierdzić, że wszystkie założone cele i wskaźniki zostały osiągnięte. Nauczyciele pogłębili wiedzę i umiejętności w zakresie form i metod pracy. Wypracowane zostały narzędzia, które będą pomocne do dalszej pracy. Wszyscy nauczyciele uczestniczący w projekcie zostali przeszkoleni w zakresach obszarów wytypowanych w poszczególnych szkołach i przedszkolach. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

39 PODSUMOWANIE REALIZACJI ZADAŃ W SIECIACH WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Sieć nr 1 Jak budować i doskonalić strategię rozwoju szkoły – sieć dla dyrektorów szkół/placówek Sieć nr 2Edukacja filmowa – sieć dla nauczycieli Sieć nr 3Praca ze źródłem historycznym – sieć dla nauczycieli Sieć nr 4Praca z uczniem młodszym – sieć dla nauczycieli Sieć nr 5Jak budować własny program nauczania? – sieć dla nauczycieli Sieć nr 6 Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole – sieć dla nauczycieli Sieć nr 7 Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły/placówki – sieć dla dyrektorów szkół/placówek.

40 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim Sieć współpracy i samokształcenia nr 1 Jak budować i doskonalić strategię rozwoju szkoły

41 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim Sieć współpracy i samokształcenia nr 2 Edukacja filmowa

42 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim Sieć współpracy i samokształcenia nr3 Praca ze źródłem historycznym

43 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim Sieć współpracy i samokształcenia nr 4 Praca z uczniem młodszym

44 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim Sieć współpracy i samokształcenia nr 5 Jak budować własny program nauczania?

45 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim Sieć współpracy i samokształcenia nr 6 Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole

46 Sieć współpracy i samokształcenia nr 7 Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły/placówki Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

47 Korzyści dla uczestników z udziału w projekcie: Podniesienie kompetencji dydaktycznych w wybranych obszarach tematycznych, ujednolicenie wiedzy na określony temat. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli i dyrektorów, np. o metody, techniki i narzędzia diagnozowania potrzeb szkoły/przedszkola. Wzmocnienie zintegrowania nauczycieli- poszerzenie zakresu współpracy wewnątrzszkolnej i międzyszkolnej, wymiana doświadczeń. Wspólne wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań dydaktycznych. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

48 Korzyści c.d.: Wymiana wiedzy i doświadczenia zawodowego z innymi nauczycielami, szkołami, przedszkolami. Upowszechnianie dobrych praktyk. Promowanie sprawdzonych działań szkół i przedszkoli w środowisku. Realizacja cyklu szkoleń na terenie macierzystej placówki. Cykl szkoleniowy zgodny z potrzebami szkoły/przedszkola – wyłoniony obszar na podstawie wnikliwej diagnozy potrzeb. Wykorzystanie potencjału różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

49 Korzyści c.d.: zapewnienie szkole możliwości korzystania z ekspertów, materiałów i przydatnych kontaktów. wsparcie szkoły przez szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) w realizacji i koordynacji poszczególnych działań rozwojowych. wsparcie finansowe na pokrycie kosztów tych działań(w ramach projektu). Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim


Pobierz ppt "RAPORT Z WDROŻENIA POWIATOWEGO PLANU WSPOMAGANIA (PPW) „KOMPLEKSOWY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I WSPOMAGANIA SZKÓŁ W POWIECIE KONIŃSKIM” Kompleksowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google