Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Restrukturyzacja spółek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Restrukturyzacja spółek"— Zapis prezentacji:

1 Restrukturyzacja spółek
Opodatkowanie spółek Restrukturyzacja spółek

2 Zdarzenia restrukturyzacyjne
Podziały spółek

3 Podziały spółek Art.529 k.s.h. Art.93 Ordynacji podatkowej

4 Podziały spółek Jeżeli podział przez rozdzielenie przedstawia się w ten sposób, że na każdą ze spółek przejmujących lub nowo zawiązanych przechodzi zorganizowana część przedsiębiorstwa, podział zaś przez wydzielenie przedstawia się w ten sposób, że na spółkę przejmującą przeniesiona zostaje zorganizowana część przedsiębiorstwa i w spółce pozostaje inna zorganizowana część przedsiębiorstwa, to:

5 Podziały spółek spółka dzielona nie płaci podatku – następuje ciągłość wyceny majątkowej; spółki przejmujące mogą zapłacić ewentualnie podatek zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p.; wspólnik nie płaci podatku w momencie podziału lub wydzielenia; wspólnik płaci podatek przy zbyciu udziałów.

6 Podziały spółek Spółka A (przejmująca) nabyła za wkład pieniężny o wartości 20 j.p. 5% udziałów w spółce B (dzielonej). Następnie spółka B uległa podziałowi, na skutek którego A przejęła zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki B o wartości 500 j.p. Na 5% udziałów przypada majątek o wartości 25 j.p. Dochód do opodatkowania wynosi: 25 j.p. – 20 j.p. = 5 j.p.

7 Podziały spółek Sytuacja wspólnika
art. 12 ust. 4 pkt 12 i art. 16 ust. 1 pkt 8c u.p.d.o.p. oraz art. 24 ust. 8 u.p.d.o.f.).

8 Podziały spółek Wspólnik nabył w spółce A udziały o wartości nominalnej 100 j.p. za wkład niepieniężny w postaci środków trwałych. Następnie spółka A uległa podziałowi przez rozdzielenie pomiędzy spółkę B i C. Wspólnik objął udziały spółki B o wartości nominalnej 65 j.p. i spółki C o wartości nominalnej 65 j.p., a następnie zbył udziały spółki B za 70 j.p. Dochód do opodatkowania wynosi 70 j.p. – 50 j.p. = 20 j.p.

9 Podziały spółek Wspólnik A poniósł wydatek w kwocie 120 j.p. na objęcie udziałów w spółce B o wartości nominalnej 120 j.p. Następnie nastąpił podział spółki B przez wydzielenie. Na skutek tego zdarzenia wartość nominalna udziałów posiadanych przez wspólnika A w spółce B zmniejszyła się do 80 j.p., a jednocześnie objął on udziały w spółce przejmującej C o wartości nominalnej 40 j.p. W tym samym roku wspólnik A zbył udziały spółki B i C. Wartość unicestwionego udziału w spółce B do jego wartości przed podziałem wynosi 40 j.p./120 j.p., czyli 1/3. W związku z tym wydatki poniesione przez A na nabycie udziałów w spółce dzielonej B ulegną podziałowi w tej samej proporcji, a zatem koszt uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów spółki C wyniesie 40 j.p., a pozostała część wydatków, tj. 80 j.p., będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu przy zbyciu udziałów spółki B.

10 Podziały spółek Wspólnicy A i B objęli w spółce C udziały za wkłady pieniężne o wartości 100 j.p. każdy. Nastepnie spółka C uległa podziałowi, w wyniku którego wspólnik A pozostał nadal w spółce C, a wspólnik B w zamian za udziały w spółce C uzyskał udziały spółki przejmującej D. Kosztem uzyskania przychodu przy zbyciu udziałów w spółce C przez wspólnika A będzie 100 j.p. (kwota wydatków na nabycie tych udziałów), a kosztem uzyskania przychodu przy zbyciu udziałów spółki D przez wspólnika B będzie również kwota 100 j.p., odpowiadająca wydatkom poniesionym przez tego wspólnika na nabycie jego unicestwionych udziałów w spółce C.

11 Podziały spółek Jeżeli podział przez rozdzielenie przedstawia się w ten sposób, że majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to skutki podatkowe są następujące:

12 Podziały spółek spółka podlegająca podziałowi płaci od różnicy pomiędzy rynkową wartością przeniesionych składników majątkowych a wydatkami poniesionymi na ich nabycie; spółki przejmujące lub nowo zawiązane mogą wycenić przejęty majątek według wartości rynkowej; spółki przejmujące mogą zapłacić ewentualnie podatek zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p.;

13 Podziały spółek wspólnicy przy podziale przez rozdzielenie na dzień podziału opodatkowują dochód w wysokości różnicy pomiędzy nominalną wartością objętych udziałów (akcji) a kosztami nabycia udziałów (akcji) w spółce dzielonej; jest to dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

14 Podziały spółek wspólnicy przy podziale przez wydzielenie na dzień wydzielenia opodatkowują dochód w wysokości różnicy pomiędzy nominalną wartością objętych udziałów (akcji) a kosztem określonym zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. lub art. 24 ust. 5 pkt 7 u.p.d.o.f.; jest to dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

15 Podziały spółek wspólnicy przy zbyciu udziałów (akcji), zarówno jeśli nabyli je przy podziale przez rozdzielenie, jak i przy podziale przez wydzielenie, przyjmują jako koszt uzyskania nominalną wartość objętych na skutek podziału udziałów (akcji).

16 Podziały spółek Art.26 ust.6 u.p.d.o.p.

17 Podziały spółek Spółka A ma w swoim majątku zapasy, które nabyła za 100 j.p. Wartość rynkowa zapasów na dzień podziału wynosi 130 j.p. Spółka A ulega podziałowi i zapasy te, jako składnik zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przechodzą na spółkę przejmującą B. Spółka ta po jakimś czasie zbywa je za 140 j.p. Spółka A na dzień podziału nie płaci żadnego podatku od cichych rezerw, natomiast spółka B zapłaci przy zbyciu zapasów podatek dochodowy od dochodu w wysokości: 140 j.p. – 100 j.p. = 40 j.p.

18 Podziały spółek Załóżmy teraz, że przy tych samych parametrach podział spółki A nie spełnia warunków niezbędnych do zastosowania sukcesji podatkowej. Spółka A na dzień podziału opodatkuje dochód w wysokości odpowiadającej cichym rezerwom, np. dochód ten zrealizowany na zapasach wyniesie 130 j.p. – 100 j.p. = 30 j.p. Spółka B wyceni je na 130 j.p. i w momencie ich sprzedaży za 140 j.p. opodatkuje dochód w wysokości 140 j.p. – 130 j.p. = 10 j.p.

19 Podziały spółek Wspólnik nabył udziały w spółce A o wartości nominalnej 100 j.p. za wkład pieniężny. Następnie miał miejsce podział spółki A, polegający na przeniesieniu zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Na dzień podziału wartość tych udziałów wyniosła 120 j.p. Wspólnik w zamian za te udziały otrzymał udziały spółki B o wartości nominalnej 60 j.p. i udziały spółki C o wartości nominalnej 60 j.p. Po pewnym czasie zbył udziały w spółkach B i C za 130 j.p. Wspólnik przy zbyciu tych udziałów opodatkował dochód w wysokości: 130 j.p. – 100 j.p.= 30 j.p.

20 Podziały spółek Załóżmy teraz, że przy tych samych parametrach podział spółki A nie spełnia warunków do objęcia go sukcesją podatkową. Wspólnik na dzień podziału uzyskuje dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości: 120 j.p. – 100 j.p. = 20 j.p., podlegający opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 19%. Przy zbyciu udziałów objętych w spółkach B i C wspólnik opodatkuje dochód w wysokości: 130 j.p. – 120 j.p.= 10 j.p.

21 Prawo Podatkowe Przedsiębiorców
Rozdział IV pkt 4.4.


Pobierz ppt "Restrukturyzacja spółek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google