Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W RAMACH ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 2014 – 2020 dr hab. Zbigniew.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W RAMACH ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 2014 – 2020 dr hab. Zbigniew."— Zapis prezentacji:

1 KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W RAMACH ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 2014 – 2020 dr hab. Zbigniew Brodziński, prof. UWM zbr@uwm.edu.pl

2 Warunki udziału w konkursie W konkursie mogą wziąć udział stowarzyszenia, które spełniają poniższe warunki: 1. posiadają osobowość prawną; 2. posiadają siedzibę w miejscowości położonej w województwie, którego obszar jest objęty LSR, a w przypadku gdy LSR obejmuje obszar więcej niż jednego województwa – w miejscowości położonej w jednym z tych województw; 3. w ich skład wchodzi co najmniej po jednym z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego; 4. posiadają organ, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, do którego właściwości należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju oraz ustalenie kwoty wsparcia; 5. w organie, o którym mowa w pkt. 4, żaden sektor, ani grupa interesu nie posiada więcej niż 49% ogólnej liczby głosów; z zastrzeżeniem, że sektor publiczny może stanowić maksymalnie 30% 6. wszystkie gminy, których obszar objęty jest LSR, są członkami wnioskodawcy i nie są członkami innych lokalnych grup działania, które ubiegają się o wybór LSR albo których strategia została wybrana, z tym że w przypadku gdy obszar gminy jest objęty LSR, której realizacja ma być współfinansowana ze środków EFSI innych niż EFMR, obszar tej gminy może być objęty również inną LSR, która będzie realizowana przez inną lokalną grupę działania, o ile realizacja tej strategii ma być współfinansowana wyłącznie ze środków pochodzących z EFMR;

3 SEKTOR PUBLICZNY, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI: gminy, powiaty, uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury, państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców; SEKTOR SPOŁECZNY, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI: organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje społeczno-zawodowe rolników, inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy obywatelskie, osoby fizyczne; SEKTOR GOSPODARCZY, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI: podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa społeczne i rolników;

4 obszar objęty LSR składa się z: a) co najmniej z dwóch gmin nie będących miastami zamieszkanymi przez więcej niż 20 tys. mieszkańców w przypadku lokalnej strategii rozwoju współfinansowanej ze środków EFRROW, b) wyłącznie z miasta lub części miasta w przypadku lokalnej strategii rozwoju współfinansowanej wyłącznie ze środków EFS lub EFRR, c) w pozostałych przypadkach co najmniej z dwóch gmin. Obszar LSR

5 a)cele LSR są zgodne z celami określonymi dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność we wszystkich programach, o finansowanie z których ubiega się wnioskodawca; b) określono powiązania LSR ze strategią rozwoju województwa/województw obszaru objętego LSR, wskazane w LSR cele zbieżne są z celami tego dokumentu. Cele LSR

6 Stowarzyszenia, których LSR ma być współfinansowana ze środków EFRROW mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem spełnienia dodatkowo poniższych warunków: 1.LSR zawiera wskazanie grup defaworyzowanych (szczególności w kontekście dostępu do rynku pracy), które uzyskają wsparcie w jej ramach oraz opis stosowanego podejścia do każdej z tych grup; 2. 50% budżetu LSR przeznaczonego na realizację poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW lata 2014-2020 przeznaczone jest na przedsięwzięcia związane tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy.

7 Stowarzyszenia, których LSR ma być współfinansowana ze środków EFMR mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem spełnienia dodatkowo poniższych warunków: 1.na obszarze objętym LSR, której realizacja ma być współfinansowana ze środków EFSI, w tym EFMR liczba osób zatrudnionych w sektorze rybackim wynosi co najmniej 50 osób i wartość produkcji mierzona w przychodach z działalności rybackiej wynosi co najmniej 1 300 000 PLN; 2.na obszarze objętym LSR, której realizacja ma być współfinansowana wyłącznie ze środków pochodzących z EFMR liczba osób zatrudnionych w sektorze rybackim wynosi co najmniej 70 osób i wartość produkcji mierzona w przychodach z działalności rybackiej wynosi co najmniej 2 600 000 PLN - potwierdzonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do regulaminu; 3.w organie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 4 sektor rybacki posiada nie mniej niż 40% ogólnej liczby głosów.

8 Kryteria wyboru LSR załącznik nr 6 do Regulaminu wybory LSR 1.Charakterystyka obszaru objętego LSR – (pkt. uzyskuje się za kryterium 1.1 1.1 Sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym LSR oraz wielkość obszaru objętego LSR– maksymalnie 20 pkt.; 2. Reprezentatywność składu organu decyzyjnego LGD - max. 10 pkt.; 3. Wiedza i doświadczenie osób zaangażowanych w opracowanie i realizację LSR oraz standardy wiedzy i kompetencji określone w LGD– maksymalnie 16 pkt.; 4. Zasady funkcjonowania LGD – maksym. 20 pkt. (punkty za kryterium 4.1 i 4.2 sumują się): 4.1 Jakość planu komunikacyjnego, w tym podejście do grup docelowych określonych w LSR – maksymalnie 10 pkt.; 4.2 Współpraca z innymi LGD albo realizacja projektów komplementarnych– maksym. 10 pkt; 5. Zasady wyboru operacji – maksymalnie 28 pkt.; 5.1 Jakość procesu oceny i wyboru operacji – maksymalnie 18 pkt.; 5.2 Poprawność metodolog. kryteriów i zasady ustalania/zmiany kryteriów – maksymalnie 10 pkt.;

9 6. Doświadczenie LGD – maksym. 10 pkt (pkt uzyskuje się albo za kryt. 6.1 albo za kryterium 6.2): 6.1 Doświadczenie LGD lub podmiotu wchodzącego w skład LGD, a będącego odrębnym LGD lub LGR w okresie 2007- 2013 – maksymalnie 10 pkt; 6.2 Doświadczenie podmiotu niebędącego LGD lub LGR w okresie 2007-2013 ani nieposiadającego w swoim składzie podmiotu będącego odrębnym LGD lub LGR w okresie 2007-2013– maksymalnie 10 pkt; 7. Jakość i spójność wewnętrzna diagnozy oraz analizy SWOT – maksymalnie 8 pkt; 8. Adekwatność celów i przedsięwzięć do diagnozy i wniosków z konsultacji LSR ze społecznością lokalną oraz adekwatność wskaźników do celów i przedsięwzięć określonych w LSR– maksymalnie 36 pkt. (punkty za kryteria 8.1, 8.2 oraz 8.3 sumują się): 8.1 Adekwatność celów i przedsięwzięć do diagnozy i wniosków z konsultacji LSR – maksymalnie 16 pkt; 8.2 Adekwatność kryteriów do diagnozy oraz stopień w jakim kryteria przyczyniają się do osiągnięcia celów i wskaźników LSR – maksymalnie 10 pkt; 8.3 Adekwatność budżetu do celów i przedsięwzięć LSR oraz racjonalność planu działania – maksymalnie 10 pkt;

10 9.Stopień zgodności LSR z celami określonymi w realizowanych programach – maksymalnie 14 pkt; 10. Opracowanie LSR z udziałem społeczności i zasady jej udziału w realizacji – maksymalnie 20 pkt; 11. Poprawność metodologiczna określenia wskaźników realizacji LSR– maksymalnie 8 pkt; 12. Innowacyjny sposób realizacji LSR – maksymalnie 10 pkt; 13. Zintegrowany charakter LSR – maksymalnie 10 pkt; 14. Stopień zgodności i komplementarności LSR z innymi dokumentami planistycznymi opracowanymi dla obszaru objętego LSR - maksymalnie 12 pkt; 15. Monitoring i ewaluacja – maksymalnie 10 pkt; 16. Zaangażowanie środków innych niż środki programu – maksymalnie 8 pkt. Suma punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów - 240 minimalna liczba punktów – 144 (60%)/ 204 (85%)

11 Realizacja operacji w ramach LSR (zakres wsparcia) 1.Rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych; 2. Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych; 3. Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów lub podejmowaniem zatrudnienia w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy; 4. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;

12 5. Rozwój produktów lokalnych; 6. Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk; 7. Zachowanie dziedzictwa lokalnego; 8. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: a) turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, b) technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych – (działanie: Podstawowe usługi i odnowa na wsi) Realizacja operacji w ramach LSR (zakres wsparcia)

13 Pomoc nie może być przyznana przedsiębiorcy, który nie wykonuje działalności jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie prowadzenia działalności pozarolniczej pomoc nie może być przyznana osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, za wyjątkiem operacji w zakresie przetwórstwa lub sprzedaży produktów rolnych. W przypadku operacji dotyczących infrastruktury technicznej, w tym z zakresu gospodarki wodnej, ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych, beneficjentami mogą być jedynie gminy i powiaty oraz ich związki lub jednostki organizacyjne. Realizacja operacji w ramach LSR (beneficjenci) 1. Osoby fizyczne. 2. Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe 3. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną (spółki, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia zwykłe, spółki w organizacji). W przypadku projektów grantowych, beneficjentami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich).

14 Projekty grantowe (zwane „parasolowymi“) to projekty składające się z szeregu grantów (małych projektów), których realizatorami są organizacje/osoby działające na obszarze objętym LSR. Organizatorem projektu grantowego jest LGD, która ogłasza konkursy, przekazuje środki i rozlicza grantobiorców realizujących „małe projekty“. Wszystkie „małe projekty“ wchodzące w skład projektu grantowego, muszą być spójne tematycznie i łącznie przyczyniać się do realizacji założonych dla danego projektu grantowego celów i wskaźników.

15 WYSOKOŚĆ WSPARCIA: Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez LGD: do 2 mln zł na beneficjenta - infrastruktura techniczna, do 500 tys. zł na miejscowość - inne operacje realizowane przez jednostki z sektora finansów publicznych, do 500 tys. zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu - utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego. do 300 tys. zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu – (poza jednostkami sektora finansów publicznych), do 100 tys. zł na odbiorcę realizującego „mikroprojekt” (sformalizowaną grupą nieposiadającą osobowości prawnej ) w ramach operacji parasolowej, W przypadku operacji parasolowych całkowita wartość „mikroprojektu” wynosi do 50 tys. zł, a całkowita wartość operacji parasolowej – 400 tys. zł. W przypadku operacji w partnerstwie – limit pomocy każdego z partnerów jest pomniejszany proporcjonalnie w przypadku operacji realizowanych poza operacją parasolową całkowita wartość operacji jest większa niż 50 tys. zł.

16 Koszty kwalifikowalne: -zakup dóbr i usług, -wykonanie robót budowlanych, -organizacja i przeprowadzenie spotkań, szkoleń, wydarzeń promocyjnych, -najem, dzierżawa lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów, -zakup środków transportu (o maksymalnej wartości do 30% pozostałych kosztów projektu), -zatrudniania osób zaangażowanych w realizację operacji (w przypadku operacji o charakterze szkoleniowym, funkcjonowania nowoutworzonych sieci oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego), -„koszty ogólne“ (np. dokumentacja, nadzór inwestorski), -inne koszty związane z realizacją operacji.

17 Program Operacyjny „Rybactwo i Morze“ Pomoc będą mogły uzyskać przedsięwzięcia w zakresie: -zachęcania młodych ludzi do innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, -propagowania kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów (w tym szkolenia zawodowe, zdobywanie nowych umiejętności zawodowych związanych z sektorem akwakultury, poprawa warunków pracy, wymiana doświadczeń), -dywersyfikacji i nowych form dochodów osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa.

18 Premiowane będą następujące operacje: - innowacyjne na etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, -przewidujące zachowanie lub wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, -generujące nowe miejsca pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, -realizowane przez podmioty zakładające lub rozwijające działalność gospodarczą, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rybołówstwa i akwakultury.

19 Każdy wnioskodawca, który w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru uzyska co najmniej 85% (204 pkt.) maksymalnej liczby punktów, może otrzymać dodatkową kwotę środków na realizację poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Kwota ta jest stała niezależnie od liczby ludności zamieszkującej obszar objęty lokalną strategią rozwoju i wynosi 500 000 PLN. Wnioskodawcy, o których mowa w pkt. 2 otrzymują dodatkową kwotę na realizację poddziałania 19.2 pod warunkiem jej uwzględnienia w budżecie i wskaźnikach lokalnej strategii rozwoju w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ramowej.

20 Maksymalne kwoty środków na poddziałanie 19.4 dotyczą LSR zakładających finansowanie jedynie z EFRROW (nie zakłada finansowania z innych EFSI). W przypadku gdy LSR zakłada finansowanie nie tylko z EFRROW (a także z choćby jednego z pozostałych EFSI): » LSR, która jako fundusz wiodący wskaże EFRROW poszczególne kwoty zwiększane są o : » w przypadku gdy liczba ludności zamieszkałej obszar objęty LSR jest mniejsza niż 80 000, poszczególne kwoty zwiększane są o 400 000 PLN » w przypadku gdy liczba ludności zamieszkałej obszar objęty LSR jest równa co najmniej 80 000, poszczególne kwoty zwiększane są o 800 000 PLN.

21 Założenia programu LEADER na lata 2014-2020 Wspierane będą operacje mające na celu:  wzmocnienie kapitału społecznego, w tym wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji założeń LSR;  rozwój przedsiębiorczości, czyli tworzenie nowych miejsc pracy;  dywersyfikację (różnicowanie) źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury i zaplecza służącego przetwarzaniu produktów rolnych – umożliwienie lokalnym producentom, sprzedaży własnych produktów;  podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;

22 Założenia programu LEADER na lata 2014-2020 Wspierane będą operacje mające na celu:  podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, ekologii, a także innowacji  rozwój produktów lokalnych oraz rozwój rynków zbytu dla tych produktów  zachowanie dziedzictwa lokalnego (historycznego, kulturowego, przyrodniczego, kulinarnego)  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury, w szczególności infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,  rozwój infrastruktury drogowej (zapewnienie spójności terytorialnej w zakresie włączenia społecznego)

23 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wieś Miasto do 20 tyś. Miasto 20-100 tyś. Miasto 100-500 tys. Miasto pow.500 tys. Przedsiębiorcy wg. miejsca zamieszkania

24 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wiek i struktura wieku przedsiębiorców.

25 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

26 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich GOAL - CEL Na tym etapie należy ustalić cel, który chce osiągnąć rozmówca. Cel ten powinien być: konkretny / Szczegółowy, Mierzalny / wymierny, Ambitny / adekwatny, Realny / osiągalny, Terminowy / w określonym czasie (SMART). "Przy założeniu, że mamy pół godziny - co chciałbyś osiągnąć w tym czasie?" "Jak myślisz, w czym potrzebna ci moja pomoc?" "Co byłoby dla ciebie najbardziej przydatnym wynikiem tej rozmowy?"

27 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich REALITY – RZECZYWISTOŚĆ Pytania dotyczące rzeczywistości związanej z występowaniem problemu mają na celu pełniejsze zrozumienie obecnej sytuacji. Najczęściej są to pytania otwarte zaczynające się od wyrazów takich jak: "co", "kto", "gdzie", "kiedy" lub "jak". Na przykład:  "Co do tej pory zrobiłeś w tym kierunku"?  "Co się wydarzyło gdy...?"  "Jakie są skutki tych działań?"  "Co czujesz, gdy tak się dzieje?"  "Na jakim etapie pojawia się problem?"  Jak do tej pory radziłaś sobie z tym problemem?"

28 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich OPTIONS – MOŻLIWOŚCI / OPCJE Celem tego etapu jest "wyciągnięcie" od rozmówcy wszystkich możliwych opcji. Na tym etapie ważniejsza jest ilość niż jakość. Pytania mogą być sformułowane w następujący sposób:  "Co mógłbyś zrobić?"  "Jakie masz inne możliwości?"  "Wspomniałeś o... a co innego mógłbyś zrobić?"  "Dostrzegasz jeszcze jakieś inne rozwiązania?"

29 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich WRAP UP – WNIOSKINa tym etapie należy skierować dyskusję na tory prowadzące do podjęcia konkretnych decyzji, poprzez zadawanie pytań takich jak:  "Co masz zamiar zrobić?"  "Którą z możliwości zrealizujesz?"  "Kiedy to zrobisz?"  "Czy to działanie zbliży cię do realizacji twojego celu?


Pobierz ppt "KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W RAMACH ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 2014 – 2020 dr hab. Zbigniew."

Podobne prezentacje


Reklamy Google