Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kętrzyn 26.10.2009 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Barcja”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kętrzyn 26.10.2009 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Barcja”"— Zapis prezentacji:

1 Kętrzyn 26.10.2009 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Barcja”

2 Lokalne Grupy Działania w Polsce

3

4 Co udało nam się dokonać? Założyliśmy LGD, Opracowaliśmy LSR, Wzięliśmy udział w konkursie na Wybór LGD do realizacji LSR, Podpisaliśmy umowę na realizację strategii oraz funkcjonowanie na rok 2009, Uruchomiliśmy stronę internetową i rozpoczęliśmy promocje, Przystąpiliśmy do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Utworzyliśmy Biuro Lokalnej Grupy Działania, Ciągle się uczymy…

5 Plany na przyszłość Podpisanie porozumienia o współpracy LGD Warmii i Mazur, Rozpoczęcie akcji informacyjnej w gminach, Uruchomienie doradztwa oraz szkolenie w zakresie pisania wniosków dla mieszkańców obszaru objętego LSR, Ogłoszenie naboru wniosków w grudniu, Rozstrzygnięcie naboru i przesłanie dokumentacji konkursowej do Samorządu Województwa/ARiMR.

6 Praca Zarządu Łączna ilość posiedzeń: 12, Podjęte uchwały: 11, Spotkania z radnymi: 5, Szkolenia-Seminaria w ramach PROW: 4, Spotkania inne: 6

7 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, (40 000 zł – 50% koszty kwalifikowalne) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, (20 000 – 50% koszty kwalifikowalne) Odnowa wsi, (300 000 – 75% koszty kwalifikowalne) Małe projekty, (25 000 – 70% koszty kwalifikowalne)

8 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wnioskodawcy: Osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nie przekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

9 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Wnioskodawcy: Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

10 Odnowa wsi Wnioskodawcy: Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Wymagany Plan Odnowy Miejscowości

11 Małe projekty Wnioskodawcy: osobą fizyczna, która: -jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, -jest pełnoletnia, -ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, zwaną dalej „LSR” lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: -działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, -utworzonym na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacjom albo stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

12 Budżet LSR Rok Działania osi 4 Leader 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 4.21 Wdrażanie projektów współpracy 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania Razem Os 4 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikro- przedsiębiorst w Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Razem 4.1/413 Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące) Nabywanie umiejętności i aktywizacja Razem 4.31 200940 000,00 300 000,00100 000,00480 000,0015 000,0025 477,00144 376,00169 853,00664 853,00 201060 000,00 300 000,00464 559,00884 559,0015 000,0025 477,00144 376,00169 853,001 069 412,00 201180 000,00 300 000,00 760 000,0032 997,0025 477,00144 376,00169 853,00962 850,00 201290 000,00 400 000,00200 000,00780 000,0030 000,0025 477,00144 376,00169 853,00979 853,00 2013100 000,00 400 001,00300 000,00900 001,0030 000,0025 477,00144 376,00169 853,001 099 854,00 2014105 589,00 440 146,00300 000,00951 324,000,0025 477,00144 376,00169 853,001 121 177,00 201500000,00 25 477,00144 376,00169 853,00 2008- 2015 475 589,00 2 140 147,001 664 559,004 755 884,00122 997,00178 339,001 010 632,001 188 971,006 067 852,00

13 Planowana ilość przedsięwzięć Rok Działania osi 4 Leader 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 4.21 Wdrażanie projektów współpracy 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania Razem Os 4 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikro- przedsiębiorst w Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Razem 4.1/413 Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące) Nabywanie umiejętności i aktywizacja Razem 4.31 2009 21148115621 2010 3111823115636 2011 4211219215633 2012 531817215631 2013 5311221215635 2014 5221221015633 2015 00000015612 2009- 2015 2412766109873542201

14 Biuro Lokalnej Grupy Działania Barcja ul. Kościuszki 2/21 11-400 Kętrzyn 089 751 06 78 email: biuro@lgdbarcja.pl www.lgdbarcja.pl Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Kętrzyn 26.10.2009 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Barcja”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google