Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kętrzyn 26.10.2009 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Barcja”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kętrzyn 26.10.2009 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Barcja”"— Zapis prezentacji:

1 Kętrzyn Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Barcja”

2 Lokalne Grupy Działania w Polsce

3

4 Co udało nam się dokonać? Założyliśmy LGD, Opracowaliśmy LSR, Wzięliśmy udział w konkursie na Wybór LGD do realizacji LSR, Podpisaliśmy umowę na realizację strategii oraz funkcjonowanie na rok 2009, Uruchomiliśmy stronę internetową i rozpoczęliśmy promocje, Przystąpiliśmy do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Utworzyliśmy Biuro Lokalnej Grupy Działania, Ciągle się uczymy…

5 Plany na przyszłość Podpisanie porozumienia o współpracy LGD Warmii i Mazur, Rozpoczęcie akcji informacyjnej w gminach, Uruchomienie doradztwa oraz szkolenie w zakresie pisania wniosków dla mieszkańców obszaru objętego LSR, Ogłoszenie naboru wniosków w grudniu, Rozstrzygnięcie naboru i przesłanie dokumentacji konkursowej do Samorządu Województwa/ARiMR.

6 Praca Zarządu Łączna ilość posiedzeń: 12, Podjęte uchwały: 11, Spotkania z radnymi: 5, Szkolenia-Seminaria w ramach PROW: 4, Spotkania inne: 6

7 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, ( zł – 50% koszty kwalifikowalne) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, ( – 50% koszty kwalifikowalne) Odnowa wsi, ( – 75% koszty kwalifikowalne) Małe projekty, ( – 70% koszty kwalifikowalne)

8 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wnioskodawcy: Osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nie przekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

9 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Wnioskodawcy: Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

10 Odnowa wsi Wnioskodawcy: Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Wymagany Plan Odnowy Miejscowości

11 Małe projekty Wnioskodawcy: osobą fizyczna, która: -jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, -jest pełnoletnia, -ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, zwaną dalej „LSR” lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: -działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, -utworzonym na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacjom albo stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

12 Budżet LSR Rok Działania osi 4 Leader 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 4.21 Wdrażanie projektów współpracy 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania Razem Os 4 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikro- przedsiębiorst w Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Razem 4.1/413 Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące) Nabywanie umiejętności i aktywizacja Razem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

13 Planowana ilość przedsięwzięć Rok Działania osi 4 Leader 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 4.21 Wdrażanie projektów współpracy 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania Razem Os 4 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikro- przedsiębiorst w Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Razem 4.1/413 Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące) Nabywanie umiejętności i aktywizacja Razem

14 Biuro Lokalnej Grupy Działania Barcja ul. Kościuszki 2/ Kętrzyn Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Kętrzyn 26.10.2009 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Barcja”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google