Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach PROW Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 10 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 PROW 2007-2013 Łączny budżet ponad 17 mld euro 4 osie priorytetowe
22 działania 19 podmiotów wdrażających ponad milion beneficjentów

3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Działania PROW wpierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - osiąganie celów osi 3 ( m. in. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 Kwoty pomocy wypłacone w poszczególnych latach w ramach PROW 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Stan realizacji płatności w ramach poszczególnych działań PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6 Struktura zrealizowanych płatności w podziale na działania
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Efekty rzeczowe PROW Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Wsparciem objęto 948 zakładów przetwórczych. W ramach 298 spośród zakończonych operacji wprowadzone zostały nowe produkty, procesy lub technologie produkcji. Innowacyjne operacje zrealizowano w 277 przedsiębiorstwach. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Utworzono pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich, w tym stałych oraz 1 453 sezonowych. Zrealizowane projekty dotyczyły tworzenia i rozwoju następujących działalności gospodarczych: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – 9 319, usług dla ludności – 1 422, usług turystycznych oraz usług związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem – 949 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

8 Efekty rzeczowe PROW 2007-2013 cd.
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Utworzono 16,3 tys. nowych miejsc pracy. Zrealizowane projekty dotyczyły tworzenia i rozwoju następujących działalności gospodarczych: usług dla ludności – 2 378 robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych– 1 973, usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – 1 420. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju utworzono 465 miejsc pracy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

9 Komunikat Komisji Europejskiej „WPR do 2020 r.”
Wsparcie dochodów gospodarstw oraz zmniejszanie ich zmienności Poprawa konkurencyjności sektora i wzmocnienie jego udziału jakościowego w łańcuchu żywnościowym Wynagradzanie za trudności związane z produkcją na obszarach o szczególnych ograniczeniach naturalnych Wyzwania 3 cele polityki Europa 2020 Opłacalna produkcja żywności Gospodarcze Zabezpieczenie dostarczania środowiskowych dóbr publicznych Promowanie ekologicznego wzrostu poprzez innowacje Łagodzenie skutków zmian klimatu oraz przystosowania się do nich Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz działania na rzecz klimatu Środowiskowe Wspieranie zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz zachowanie struktur społecznych Promocja dywersyfikacji Uwzględnienie różnorodności strukturalnej systemów rolniczych, poprawa kondycji małych gospodarstw oraz rozwój lokalnych rynków Terytorialne Zrównoważony rozwój terytorialny Uproszczenie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10 Powiązanie WPR z Polityką Spójności
Strategia Europa 2020 Definiuje główne cele do osiągnięcia przez UE Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) obejmuje EFRROW, EFRR, EFS, Fundusz Spójności i EFMR („fundusze WRS”) i odzwierciedla strategię EU2020 poprzez wspólne cele tematyczne realizowane przez poszczególne fundusze Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata Umowa Partnerska (21 maja 2014 r.) dokument krajowy określający planowaną alokację środków na realizację celów EU2020 Polityka rozwoju obszarów wiejskich: EFRROW Pozostałe fundusze WRS (EFRR, EFS, FS, EFMR) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11 Priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich realizowane przez PROW 2014 - 2020
1. TRANSFER WIEDZY I INNOWACJE (a) Zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich (b) Wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją (c) Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym Ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw stojących przed problemami strukturalnymi, a szczególnie gospodarstw rolnych o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, prowadzących działalność o charakterze rynkowym w określonych sektorach i gospodarstw wymagających zróżnicowania produkcji rolnej m.in. Scalenia gruntów. Ułatwianie wymiany pokoleń w sektorze rolnym 2. KONKURENCYJNOŚĆ ROLNICTWA I ŻYWOTNOŚĆ GOSPODARSTW Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów, organizacje międzybranżowe wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych 3. ŁAŃCUCH ŻYWNOŚCIOWY I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (a) Odtwarzanie i zachowanie bioróżnorodności, w tym na obszarach Natura 2000, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów (b) Poprawa gospodarki wodnej (c) Poprawa gospodarowania glebą 4. ODTWARZANIE, CHRONIENIE I WZMACNIANIE EKOSYSTEMÓW () Poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych (b) Poprawa efektywności korzystania z energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym (c) Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów, pozostałości i innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki (d) Redukcja emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa (e) Promowanie pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie 5. EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I PRZECHODZENIA NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ (a) Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy (b) Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich m.in. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz Leader. 6. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, REDUKCJA UBÓSTWA I PROMOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH Innowacje, Zmiany Klimatu i Środowisko jako cele przekrojowe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

12 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Budżet WPR 2014 – 2020 [mld euro] Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13 PROW 2014-2020 Łączny budżet ponad 13 mld euro
15 działań i 35 poddziałań 19 podmiotów wdrażających Prawie 1,7 mld euro na inwestycje z zakresu rozwoju przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich Łącznie około miliona beneficjentów Komplementarność z innymi działaniami Programu i programami Polityki Spójności

14 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Działania i poddziałania PROW wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – budżet prawie 414 mln euro Zakres wsparcia: Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej. Beneficjenci: osoby fizyczne Rodzaj wsparcia: Premia w wysokości zł wypłacana w ratach: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Działania i poddziałania PROW wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich cd. Rozwój usług rolniczych – budżet prawie 65 mln euro Zakres wsparcia: Wsparcie dotyczy inwestycji dotyczących rozwoju działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych. Beneficjenci: Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Kwoty i stawki pomocy: Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalnie zł. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Działania i poddziałania PROW wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich cd. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – budżet ponad 693 mln euro Zakres wsparcia:  Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych (tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do TFUE z wyłączeniem produktów rybnych). Beneficjenci: Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo – do 250 osób i 50 mln euro rocznego obrotu. Rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Maksymalna wysokość pomocy dla beneficjenta wynosi 3 mln zł,. Maksymalna wysokość pomocy dla grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, wynosi 15 mln zł. Maksymalna wysokość pomocy dla rolnika wynosi 300 tys. zł.. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

17 Działania i poddziałania PROW wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich cd. Działanie LEADER, poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR – całkowity budżet działaniaeok. 735 mln euro Wsparcie w ramach tego poddziałania musi spełniać cele szczegółowe dla działania oraz cele określone w LSR. Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii). Beneficjenci: Osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

18 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Działania i poddziałania PROW wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich cd. Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – do 300 tys. zł. Grantobiorcy – do 100 tys. zł. Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - 500 tys. zł. Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 tys. zł. Limit na operację własną – 50 tys. zł. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

19 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pobierz ppt "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google