Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługi socjalne jako element zmian pomocy społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługi socjalne jako element zmian pomocy społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu."— Zapis prezentacji:

1 Usługi socjalne jako element zmian pomocy społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

2 Struktura działań pomocy społecznej w 2013 roku Osoby objęte wsparciem Wydatki na pomoc społeczną

3 Struktura wydatków publicznych w Dziale 852 w 2013 roku

4 Zmiana paradygmatu w pomocy społecznej Funkcja opiekuńcza/ratownicza Funkcja usługowa Funkcja aktywizacyjna Osoby ubogieOgół mieszkańców

5 Europejskie inspiracje System ubezpieczeń społecznych System zabezpieczenia społecznego Usługi użyteczności publicznej (w interesie ogólnym) Osiągnięcie ekonomicznej społecznej i terytorialnej Spójności Wdrażanie podstawowych Praw Społecznych I Ekonomicznych Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym Nie nastawione na zysk Nastawione Na zysk Usługi społeczne użyteczności publicznej (interesu ogólnego)

6 Europejskie inspiracje Artykuł 3 Zakres wsparcia 1. W odniesieniu do celów tematycznych ujętych w art. 9 akapit pierwszy pkt 8, 9, 10 i 11 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, odpowiadających lit. a), b), c) i d) niniejszego ustępu, oraz zgodnie ze swoimi zadaniami EFS wspiera następujące priorytety inwestycyjne: w ramach celu tematycznego „promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”: (i) aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; (ii) integrację społeczno-gospodarczą społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie; (iii) zwalczanie wszelkich form dyskryminacji oraz promowanie równych szans; (iv) ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym; (v) wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia; (vi) strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność; ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006

7 Polskie koncepcje Rozwój systemu aktywnej integracji, działającego na rzecz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób, rodzin i środowisk zagrożonych wykluczeniem oraz umożliwiając łączenie ról społecznych zawodowych i rodzinnych oraz udział w społeczności lokalnej opartych o zasadę partnerstwa publiczno-społecznego. Rezultaty niższego rzędu zmiana do 2016 systemu aktywizacji osób niepełnosprawnych umożliwiającego elastyczność na rynku pracy dokonanie do 2016 reformy służb społecznych i publicznych służb zatrudnienia wraz z nowym systemem programowania i finansowania wdrożenie we wszystkich instytucjach pomocy społecznej zintegrowanego systemu usług społecznych i pracy socjalnej opartego o instrumenty aktywnej integracji wdrożenie we wspólnotach samorządowych systemu jakości usług społecznych użyteczności publicznej Objęcie najbardziej zagrożonych marginalizacją wspólnot samorządowych działaniami rewitalizacji społecznej i organizacji społeczności lokalnej rozwój ilościowy i jakościowy usług społecznych użyteczności publicznej we wszystkich wspólnotach samorządowych Co najmniej 50% usług społecznych realizowanych będzie przez podmioty ekonomii społecznej Stworzenie silnych ośrodków kreowania i realizowania polityki społecznej w województwach wraz obserwatoriami integracji społecznej Zmniejszenie nierówności w zdrowiu Rozwój systemu aktywnej integracji, działającego na rzecz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób, rodzin i środowisk zagrożonych wykluczeniem oraz umożliwiając łączenie ról społecznych zawodowych i rodzinnych oraz udział w społeczności lokalnej opartych o zasadę partnerstwa publiczno-społecznego. Rezultat nadrzędny Cel strategiczny Rezultaty niższego rzędu zmiana do 2016 systemu aktywizacji osób niepełnosprawnych umożliwiającego elastyczność na rynku pracy dokonanie do 2016 reformy służb społecznych i publicznych służb zatrudnienia wraz z nowym systemem programowania i finansowania wdrożenie we wszystkich instytucjach pomocy społecznej zintegrowanego systemu usług społecznych i pracy socjalnej opartego o instrumenty aktywnej integracji Celem głównym jest trwałe zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 1,5 mln osób oraz wzrost spójności społecznej wdrożenie we wspólnotach samorządowych systemu jakości usług społecznych użyteczności publicznej Objęcie najbardziej zagrożonych marginalizacją wspólnot samorządowych działaniami rewitalizacji społecznej i organizacji społeczności lokalnej rozwój ilościowy i jakościowy usług społecznych użyteczności publicznej we wszystkich wspólnotach samorządowych Co najmniej 50% usług społecznych realizowanych będzie przez podmioty ekonomii społecznej Stworzenie silnych ośrodków kreowania i realizowania polityki społecznej w województwach wraz obserwatoriami integracji społecznej Zmniejszenie nierówności w zdrowiu Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

8 Usługi wspierane ze środków EFS  usługi asystenckie – to usługi świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego;  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym usługi krótkookresowego całodobowego i dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych,  usługi wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  usługi systemu pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  usługi w postaci mieszkań chronionych, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych mieszkań wspomaganych

9 IZ RPO zapewnia preferencje dla realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej. Preferencje mogą być zapewnione w szczególności poprzez:  rekomendowanie Komitetowi Monitorującemu RPO określonych kryteriów wyboru projektów ograniczających wsparcie w ramach danego konkursu wyłączenie do podmiotów ekonomii społecznej lub premiujących realizację projektów przez te podmioty;  preferencje dla projektów partnerskich realizowanych przez administrację publiczną i podmioty ekonomii społecznej;  zobowiązanie beneficjentów w decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu do zlecania zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokonywania zamówień z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.), dokonywania zamówień u podmiotów ekonomii społecznej w przypadku zakupów nieobjętych ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Preferencje w usługach społecznych

10 Program Rozwoju Usług Społecznych w Powiecie Świebodzińskim 2015-2018

11 DziałaniePrzedsięwzięciaWskaźnik produktuRealizator I.1. Opieka nad dziećmi do lat 5 Stworzenie nowych miejsc i punktów żłobkowych Objęcie opieką żłobkową co najmniej 160 dzieci Organizacje obywatelskie Zapewnienie potrzeb dzieci niepełnosprawnych w zakresie edukacji przedszkolnej Objęcie wszystkich dzieci wymagających dodatkowego wsparcia usługami asystenckimi Organizacje obywatelskie I.2. Rozwój systemu wsparcia rodzin Zwiększenie liczby asystentów rodzinnych do 7 asystentówOPS Zapewnienie stałego wsparcia w zakresie poradnictwa prawa rodzinnego Mobilny ośrodek wsparcia w powiecie Organizacje obywatelskie Zapewnienie stałego wsparcia psychologicznego dla rodzin oraz centrum profilaktyki uzależnień Mobilny ośrodek wsparcia w powiecie Organizacje obywatelskie I.3. Piecza zastępcza – poradnictwo, usamodzielnienie Zwiększenie liczby niezawodowych rodzin zastępczych Z 26 do 31PCPR Stworzenie zawodowej rodzinny zastępczej z 6 na 10PCPR Rozwój procesu usamodzielniania wychowanków placówek i rodzin zastępczych z mieszkaniami chronionymi 4 mieszkania chronione dla wychowanków PCPR I.4. Nowe usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością Zapewnienie dostępu do usług asystentów osób z niepełnosprawnością 5 asystentów osób niepełnosprawnych PCPR/organizacje obywatelskie Zapewnienie usług tyflopedagogicznych w systemie edukacji 1 pracownikOrganizacje obywatelskie Rozbudowa form rehabilitacji społecznej Stworzenie centrum dziennegoOrganizacje obywatelskie/PCPR I.5. Osoby starsze Rozwój środowiskowych usług opiekuńczych 10 etatów opiekuńczychOPS Budowa form dziennego wsparcia 6 klubów seniora i rozwój 2 dziennych domów pomocy OPS organizacje obywatelskie Rozwój aktywności społecznej seniorów i weteranów Zwiększenie oddziaływań rehabilitacji społecznej i edukacyjnej Organizacje obywatelskie, OPS Program Rozwoju Usług Społecznych w Powiecie Świebodzińskim 2015-2018

12 DziałaniePrzedsięwzięciaWskaźnik produktuRealizator II.1. Partycypacja uczestników Włączenie mieszkańców do okresowych ocen realizowanych usług społecznych Coroczne spotkania z mieszkańcami Powiat/gminy/ organizacje obywatelskie Wprowadzenie zasad informowania obywateli o realizowanych usługach społecznych Rozwój strony internetowej /zakładka usługi społeczne Powiat/ gminy/ Organizacje obywatelskie II.2. Standardy określane lokalnie Wypracowanie minimalnych standardów dla wybranych usług społecznych Wypracowany standard Powiat, gminy, organizacje obywatelskie Objęcie wspólnymi standardami usług wszystkich gmin i powiatu Przyjęcie standardu w gminach II.3. Kwalifikacje – ponoszenie/uzup ełnianie Objęcie wspólnymi szkoleniami osób realizujących usługi społeczne w sektorze publicznym i obywatelskim 100 osób z sektora publicznego i społecznego Organizacje obywatelskie II.4. Procedury zlecania Wypromowanie formy powierzania zdań Wprowadzenie powierzania w przynajmniej 2 konkursach Gminy, Powiat Wprowadzenie trzyletnich form zlecania zadań Wprowadzenie zlecania umów 3-letnich w co najmniej dwóch usługach Gminy, Powiat Koordynacja informacyjna o realizowanych konkursach ofert Rozwój strony internetowej /zakładka usługi społeczne Powiat Program Rozwoju Usług Społecznych w Powiecie Świebodzińskim 2015-2018

13 DziałaniePrzedsięwzięciaWskaźnik produktuRealizator III.1. Udział partnerów w kreowaniu i monitorowaniu usług Usprawnienie systemu wymiany informacji dotyczącej świadczenia usług w powiecie i gmianvh Rozbudowa strony internetowej/SI SMS/spotkania Powiat Systematyczne spotkania grupy sterujaco- monitorującej złożonej z przedstawicieli samorządu powiatowego, samorządów lokalnych i organizacji obywatelskich świadczących usługi 4 spotkania rocznie Powiat i organizacje obywatelskie Stworzenie systemu monitoringu świadczonych usług i coroczne przygotowywanie raportu z efektów wdrażania systemu, który będzie poddany konsultacjom publicznym Coroczny raport monitorujący Powiat Działanie III.2. Rozwój i wsparcie istniejących podmiotów społecznych i powstawanie nowych realizujących usługi Wsparcie samoorganizacji sektora poprzez stworzenie Forum Organizacji Obywatelskich powiatu świebodzińskiego, oraz program regrantingowy (w ramach działaj Lokalnie, lub samorządowych); Projekt systemu wsparciaOrganizacje obywatelskie Działania na rzecz promowania aktywności społecznej mieszkańców powiatu, w tym zakładania nowych organizacji i podmiotów ekonomii społecznej Stanowisko ds. współpracy z NGO na pełen etat w powiecie Organizacje obywatelskie Program Rozwoju Usług Społecznych w Powiecie Świebodzińskim 2015-2018

14 DziałaniePrzedsięwzięciaWskaźnik produktuRealizator Działanie III.3. Rozwój i wsparcie istniejących podmiotów społecznych i powstawanie nowych realizujących usługi Działania na rzecz promowania aktywności społecznej mieszkańców powiatu, w tym zakładania nowych organizacji i podmiotów ekonomii społecznej – konferencje edukacyjne, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 3 spotkania roczne w sprawie FIO Organizacje obywatelskie, Powiat gminy Wspieranie organizacji obywatelskich w podejmowaniu działań w sferze pożytku publicznego w tym działalności odpłatnej pożytku Stała współpraca/punkt lokalny OWES Organizacje obywatelskie Poszerzany będzie zakres zlecania zadań publicznych organizacjom obywatelskim i innym podmiotom ekonomii społecznej Stała współpraca/punkt lokalny OWES Organizacje obywatelskie III.4 Kreowanie nowych społecznych realizatorów usług Podjęcie ścisłej współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz tworzenia przedsiębiorstw społecznych realizujących usługi społeczne w powiecie Stała współpraca/punkt lokalny OWES Powiat, organizacje obywatelskie Wyszukiwanie i przygotowywanie liderów i kadry mogącej realizować usługi społeczne w powiecie w ramach ekonomii społecznej (szkoła liderów); 20 wyszkolonych liderówOrganizacje obywatelskie Program Rozwoju Usług Społecznych w Powiecie Świebodzińskim 2015-2018

15 Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej - standardy współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi w zakresie realizacji usług społecznych użyteczności publicznej (w interesie ogólnym) Rekomendacje MPiPS

16 Stopniowe budowanie nowej formuła działań OPS/PCPR Realizator funkcji osłonowych Koordynator funkcji usługowych Kreator funkcji aktywizacyjnych Aktywna integracja Ekonomia społeczna Usługi opiekuńcze i asystenckie Wsparcie rodziny


Pobierz ppt "Usługi socjalne jako element zmian pomocy społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google