Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekomendowane formy dokonywania rozliczeń w obrocie handlowym z Chinami Warszawa, wrzesień 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekomendowane formy dokonywania rozliczeń w obrocie handlowym z Chinami Warszawa, wrzesień 2015."— Zapis prezentacji:

1 Rekomendowane formy dokonywania rozliczeń w obrocie handlowym z Chinami Warszawa, wrzesień 2015

2 Do not put content in the Brand Signature area 1 Finansowanie transakcji handlowych Rozwiązania Trade Finance poprzez minimalizację lub eliminację ryzyka płatniczego, politycznego, kursowego, dokumentowego wpływają na: Usprawnienie transakcji Poprawę płynności finansowej Lepszą kontrolę kontraktów handlowych Poprawę relacji z kontrahentami

3 Do not put content in the Brand Signature area 2 Kluczowe ryzyka w transakcjach handlowych transakcyjne siły wyższej/środowiska naturalnego rynku zbytu czasu transakcji polityczne/kraju administracji rządowej transferów pieniężnych instytucjonalne/ bankowe zapłaty przez odbiorcę ‘performance’ dostawcy transportu ceny zmiany kursów walut dokumentowe zmiany stóp procentowych

4 Do not put content in the Brand Signature area 3 Ryzyko w transakcjach handlowych Instrument Przewaga Importera (Kupującego) PrzedpłataPolecenie wypłaty Gwarancja terminowej płatności/ Akredytywa dokumentowa Inkaso dokumentoweInkaso/ dyskonto weksli Rachunek otwarty (zapłata po dostawie) Przewaga Eksportera (Sprzedającego) Rodzaj Czysty Dokumenty Eksporter (Dostawca) Importer (Odbiorca)

5 Do not put content in the Brand Signature area 4 Wybrane instrumenty bankowe Rozwiązania rozliczeniowe i zabezpieczające: Inkaso dokumentowe Akredytywa dokumentowa Rozwiązania rozliczeniowe i zabezpieczające: Inkaso dokumentowe Akredytywa dokumentowa Finansowanie: Wykup wierzytelności Forfaiting Finansowanie: Wykup wierzytelności Forfaiting

6 Do not put content in the Brand Signature area 5 Inkaso dokumentowe

7 Do not put content in the Brand Signature area 6 Stosowanie inkasa ma miejsce najczęściej, gdy: Partnerzy handlowi (eksporter i importer) mają do siebie pewne zaufanie Eksporter jest przekonany o możliwości i gotowości do zapłaty za towar przez kupującego Importer nie obawia się braku/spóźnionej wysyłki towaru Ryzyko handlowe i polityczne kraju związane z transakcją nie wymaga większego zabezpieczenia Towar dostarczany nie jest wykonywany na zamówienie (ryzyko odmowy odbioru towaru) Partnerzy handlowi (eksporter i importer) mają do siebie pewne zaufanie Eksporter jest przekonany o możliwości i gotowości do zapłaty za towar przez kupującego Importer nie obawia się braku/spóźnionej wysyłki towaru Ryzyko handlowe i polityczne kraju związane z transakcją nie wymaga większego zabezpieczenia Towar dostarczany nie jest wykonywany na zamówienie (ryzyko odmowy odbioru towaru)

8 Do not put content in the Brand Signature area 7 Inkaso dokumentowe (D/P) – schemat transakcji Polski Importer (Odbiorca) Bank Eksportera Chiński Eksporter (Dostawca) 4. Instrukcja inkasowa i dokumenty 7. Zapłata za dokumenty ING Bank 1. Kontrakt 2. Dostawa 6a. Zapłata za dokumenty 6b. Dokumenty handlowe 8. Płatność 3. Zlecenie inkasa + dokumenty 5. Awizacja inkasa

9 Do not put content in the Brand Signature area 8 Inkaso dokumentowe (D/A) – schemat transakcji ING Bank Chiński Eksporter (Dostawca) Polski Importer (Odbiorca) Bank Eksportera 1. Kontrakt 2. Dostawa 5. Awizacja inkasa 7. Dokumenty handlowe 6. Złożenie przyrzeczenia zapłaty/ akcept weksla 8b. Wydanie weksla 8a. Płatność w ustalonym terminie 4. Instrukcja inkasowa i dokumenty 9. Zapłata za dokumenty 10. Płatność 3. Zlecenie inkasa + dokumenty

10 Do not put content in the Brand Signature area 9 Regulacje prawne Inkaso zostało uregulowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) w postaci Jednolitych Reguł Dotyczących Inkasa (Uniform Rules for Collections – URC, publ. 522) (ostatnia wersja z 1995 r.) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. 2002, Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.) Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz.U. 1936, Nr 27, poz. 282 z późn. zm.)

11 Do not put content in the Brand Signature area 10 Akredytywa dokumentowa Letters of Credit are not a glamour product. They may, however, provide a RICH instrument that can be structured to the individual needs.” Financial Times Export Finance Supplement Letters of Credit are not a glamour product. They may, however, provide a RICH instrument that can be structured to the individual needs.” Financial Times Export Finance Supplement „

12 Do not put content in the Brand Signature area 11 Stosowanie akredytywy najczęściej ma miejsce, gdy: Następuje nawiązanie kontaktów handlowych z nowymi partnerami lub na nowych rynkach zbytu lub pogorszenie dotychczasowej współpracy Stosunki handlowe łączące eksportera i importera nie są dobrze rozwinięte i istnieją wątpliwości co do wykonania zobowiązań przez którąkolwiek ze stron Kontrahenci cenią sobie bezpieczne rozliczenie kontraktu Sytuacja polityczna i ekonomiczna w kraju importera nie jest ustabilizowana Następuje nawiązanie kontaktów handlowych z nowymi partnerami lub na nowych rynkach zbytu lub pogorszenie dotychczasowej współpracy Stosunki handlowe łączące eksportera i importera nie są dobrze rozwinięte i istnieją wątpliwości co do wykonania zobowiązań przez którąkolwiek ze stron Kontrahenci cenią sobie bezpieczne rozliczenie kontraktu Sytuacja polityczna i ekonomiczna w kraju importera nie jest ustabilizowana

13 Do not put content in the Brand Signature area 12 Akredytywa dokumentowa – schemat transakcji Polski Importer (Odbiorca) 2. Zlecenie otwarcia akredytywy 8. Dokumenty handlowe + obciążenie 4.Awizowanie akredytywy 10. Zapłata 6. Dokumenty handlowe 3. Otwarcie akredytywy dokumentowej 7. Dokumenty handlowe 9. Zapłata Chiński Eksporter (Dostawca) ING Bank Bank Eksportera 1. Kontrakt 5. Dostawa

14 Do not put content in the Brand Signature area 13 Regulacja w prawie międzynarodowym i krajowym Jednolite Zwyczaje i Praktyka dotyczące Akredytyw Dokumentowych, Publikacja nr 600 Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits – 2007 Revision, ICC Publication No. 600) Jednolite Reguły dotyczące Międzybankowych Rembursów w ramach Akredytyw Dokumentowych, Publikacja nr 525 Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits, ICC Publication No. 525) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997, Nr 140, poz. 939 z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. 2002, Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.) Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz.U. 1936, Nr 27, poz. 282 z późn. m.)

15 Do not put content in the Brand Signature area 14 Akredytywa dokumentowa w ING BSK Pola w komunikacie SWIFT – MT 700

16 Do not put content in the Brand Signature area 15 Akredytywa a towary/usługi Banki zajmują się dokumentami, a nie towarami, usługami lub świadczeniami, do których dokumenty te mogą się odnosić. KontraktDokumentyDostarczony towar Płatność

17 Do not put content in the Brand Signature area 16 Dokumenty w akredytywie faktura handlowa, lista załadunkowa, list przewozowy, certyfikat pochodzenia towaru, certyfikat jakościowy z miejsca przeznaczenia towaru, certyfikat ilości i wagi z miejsca przeznaczenia towaru, polisa ubezpieczeniowa, protokół odbioru towaru,... Faktura handlowa Wskazane w akredytywie: Uzależnione od uzgodnionej w kontrakcie bazy dostawy, potwierdzające Importerowi terminową wysyłkę towaru w odpowiedniej ilości i jakości, ale możliwe do uzyskania i zaprezentowania przez Eksportera Oczekiwane przez EksporteraOczekiwane przez Importera

18 Do not put content in the Brand Signature area 17 Ogólne zasady sprawdzania dokumentów czy dokumenty zostały złożone w terminie ważności akredytywy, czy przedłożono wszystkie dokumenty wymagane w akredytywie, czy nazwy dokumentów są zgodne z akredytywą, czy dokumenty są zgodne między sobą, czy ilość, waga netto i brutto są takie same we wszystkich dokumentach, czy certyfikaty są podpisane przez wystawcę, czy ewentualne poprawki i skreślenia w dokumentach zostały podpisane lub zaparafowane przez wystawcę

19 Najczęściej spotykane zastrzeżenia  Akredytywa wygasła (prezentacja po terminie ważności)  Spóźniony załadunek  Przekroczona kwota akredytywy  Za niska kwota dokumentów przy częściowych dostawach niedozwolonych  Niezgodny opis towaru  Brak wymaganego dokumentu  Za niska kwota ubezpieczenia  Dokument ubezpieczeniowy wystawiony po dacie wysyłki

20 Do not put content in the Brand Signature area 19 Kiedy akredytywa? Kontrahent tego bezwzględnie wymaga (Chiny, Indie…) Poszukujemy alternatywy dla przedpłaty Kupujemy towary sezonowe Kontrahent próbuje negocjować zabezpieczenie w formie gwarancji płatności ….. Nie mamy zaufania do nowego kontrahenta Sprzedajemy towary robione na zamówienie Kontrahent oczekuje kredytu kupieckiego i maksymalnego odroczenia płatności …. W eksporcie/sprzedaży, jeżeli:W imporcie/zakupach, jeżeli:

21 Do not put content in the Brand Signature area 20 Akredytywy dokumentowe – podział Nieodwołalna trwałość zobowiązania banku otwierającego trwałość zobowiązania banku otwierającego dostępność (sposób realizacji) akredytywy dostępność (sposób realizacji) akredytywy trwałość zobowiązania banku awizującego trwałość zobowiązania banku awizującego określone cechy szcze- gólne oraz uprawnienia beneficjenta określone cechy szcze- gólne oraz uprawnienia beneficjenta Podział akredytyw ze względu na: Negocjacyjna Akceptacyjna Płatna za okazaniem Płatna za okazaniem Z odroczoną płatnością Z odroczoną płatnością techniczno-finansowe rozliczenia między bankami techniczno-finansowe rozliczenia między bankami Odnawialna (revolving) Odnawialna (revolving) Przenośna (transferable) Przenośna (transferable) Z czerwoną klauzulą (red clause) Z czerwoną klauzulą (red clause) Wiązana (back to back) Wiązana (back to back) Zabezpieczająca (stand-by) Zabezpieczająca (stand-by) Z zieloną klauzulą (green clause) Z zieloną klauzulą (green clause) Niepotwierdzona Potwierdzona negocjacyjna awizowana Pokryta z góry Pokryta z dołu Rembursowa

22 Dziękuję za uwagę Kontakt: Aleksandra Stańczyk Zastępca Dyrektora Departament Finansowania Handlu tel. + 48 22 820 45 43 e-mail: aleksandra.stanczyk@ingbank.pl

23 Niniejsza publikacja została przygotowana przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach, spółkę wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w wysokości 130 100 000 złotych w całości wpłaconym („ING Bank Śląski”). Niniejsza publikacja zawiera wyłącznie treści informacyjne i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowi doradztwa prawnego, podatkowego lub inwestycyjnego ani oferty świadczenia takiego doradztwa przez podmioty trzecie. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z doradcą ING Banku Śląskiego.


Pobierz ppt "Rekomendowane formy dokonywania rozliczeń w obrocie handlowym z Chinami Warszawa, wrzesień 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google