Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowane, Nieuwarunkowane, Rozliczenia wzajemne .

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowane, Nieuwarunkowane, Rozliczenia wzajemne ."— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowane, Nieuwarunkowane, Rozliczenia wzajemne .
Formy zapłaty Uwarunkowane, Nieuwarunkowane, Rozliczenia wzajemne .

2 Uwarunkowane formy zapłaty
Inkaso dokumentowe, Akredytywa dokumentowa.

3 Nieuwarunkowane formy zapłaty
Polecenie zapłaty, Czek w obrocie zagranicznym, Weksel w obrocie zagranicznym,

4 Inkaso dokumentowe Forma płatności polegająca na pobraniu określonej sumy pieniężnej przez bank działający w imieniu zleceniodawcy, w zamian za dokumenty finansowe lub handlowe bądź zabezpieczenie zapłaty należności na warunkach określonych szczegółowo instrukcją zleceniodawcy inkasa.

5 Strony inkasa Zleceniodawca- podawca inkasa ( eksporter) osoba fizyczna lub prawna, która udziela bankowi zlecenia inkasowego, określa instrukcje i warunki zapłaty sumy inkasa składając równocześnie niezbędne dokumenty, Bank podawcy ( eksportera), bank wykonujący zlecenie inkasowe, przesyła dokumenty wraz z instrukcja płatności do banku inkasującego,

6 Strony inkasa Bank inkasujący, bank biorący udział w realizacji zlecenia inkasowego ( bank importera). Bank prezentujący dokumenty, zgodnie ze zleceniem inkasa Płatnik( importer) osoba fizyczna lub prawna, której prezentowane są dokumenty do zapłaty lub akceptu i zapłaty ( zgodnie z poleceniem inkasa).

7 Rodzaje inkasa Proste lub finansowe – przedmiotem inkasa są dokumenty finansowe: weksle, traty, czeki, Dokumentowe – ma zastosowanie w ramach obrotów handlowych, w tym także takie którym towarzyszą dokumenty finansowe, Gotówkowe – ( a vista) gotówka w zamian za dokumenty , trata płatna za okazaniem Akceptacyjne-( terminowe) płatność następuje w terminie określonym w tracie , dokumenty w zamian za akcept, Gwarancyjne, płatność zabezpieczona jest gwarancją bankową,

8 Rodzaje inkasa Bankowe, pocztowe- rodzaj pośrednika uczestniczącego w procesie realizacji inkasa. Spedytorskie – płatność przyjmowana jest przez spedytora Bezpośrednie- (przyśpieszone) eksporter przesyła dokumenty bezpośrednio do banku importera

9 Akredytywa dokumentowa
Uwarunkowane zobowiązanie banku dotyczące zapłaty

10 Akredytywa dokumentowa
Pisemne zobowiązanie banku otwierającego akredytywę, do zapłacenia lub zabezpieczenia zapłaty benificjentowi akredytywy, określonej sumy , Zapłata następuje pod warunkiem udokumentowania przez benificjenta płatności stosownymi dokumentami, wynikającymi z warunków zawarcia płatności w formie akredytywy,

11 Akredytywa dokumentowa
Przedłożenie wymagalnych dokumentów w okresie ważności akredytywy.

12 Strony akredytywy-Zleceniodawca
- kupujący/importer, zleca swojemu bankowi otwarcie akredytywy, Zabezpiecza środki na pokrycie akredytywy,

13 Bank otwierający Bank importera otwierający akredytywę na zlecenie importera, Podejmuje samodzielne zobowiązanie zapłaty za prawidłowe dokumenty, gdy warunki akredytywy zostały dopełnione.

14 benificjent Sprzedający/eksporter, na rzecz którego otwarto akredytywę. Może żądać zapłaty jeśli dopełnił warunków akredytywy.

15 Bank pośredniczący Jest pośrednikiem pomiędzy benificjentem a bankiem otwierającym, Awizuje akredytywę, Ponosi odpowiedzialność za czynności zlecone przez bank otwierający, Z reguły jest to bank korespondent banku otwierającego.

16 Rodzaje akredytyw –kryteria podziału
Ze względu na treść zobowiązania banku otwierającego akredytywę , Z punktu widzenia banku pośredniczącego, Ze względu na sposoby rozliczania wypłat z akredytyw między bankami, Akredytywy zabezpieczające,

17 Z punktu widzenia banku pośredniczącego
Akredytywy niepotwierdzone : - awizowane, - negocjowane, Zlecenie wykonania przez bank pośredniczący awizowania, negocjowania i potwierdzenia akredytywy udziela bank otwierający akredytywę. .

18 Akredytywy niepotwierdzone - awizowane, rola banku pośredniczącego
Stwierdzenie autentyczności zlecenia, sprawdzenie podpisów , kodów banku otwierającego, przekazanie treści akredytywy banificjentowi, Pośredniczenie w wymianie korespondencji pomiędzy benificjentem a bankiem otwierającym, Sprawdzenia rodzaju, liczby i daty złożenia dokumentów przez benificjenta i przekazanie ich bankowi otwierającemu. Nie musi sprawdzać zgodności dokumentów z warunkami akredytywy.

19 Akredytywy niepotwierdzone - negocjowane
To te rodzaje akredytyw, w których bank otwierający upoważnił bank pośredniczący do negocjowania dokumentów , czyli: Zbadania ich zgodności z warunkami akredytywy, zapłaty benificjentowi za dokumenty, Określonego postępowania z tratami,

20 Akredytywy potwierdzone-
Akredytywy potwierdzone- bank otwierający akredytywę zleci bankowi pośredniczącemu potwierdzenia akredytywy. Jeśli się zgodzi i dokona potwierdzenia przejmuje na siebie zobowiązania na warunkach zleconych mu przez bank otwierający. Jest najkorzystniejszą forma zapłaty dla eksportera

21 Ze względu na treść zobowiązania banku otwierającego akredytywę .
Akredytywa odwołalna- może być odwołana lub zmieniona w każdej chwili bez uprzedniego zawiadamiania benificjenta. jest niekorzystna dla eksportera, Akredytywa nieodwołalna- nie może być zmieniona lub anulowana bez zgody banku otwierającego, banku potwierdzającego, benificjenta i zleceniodawcy.

22 Akredytywa nieodwołalna-
Zmiana lub anulowanie wymagana zgody wszystkich stron akredytywy, Częściowa zgoda jest nieważna, Stanowi pełne zabezpieczenie należności benificjenta ( eksportera), jeśli zostaną dopełnione warunki akredytywy, Jest wiążącym zobowiązaniem banku otwierającego w przypadku spełnienia warunków akredytywy i dochowania terminów, Z treści akredytywy musi wynikać termin jej ważności oraz musi być zaznaczone, że jest ona nieodwołalna.

23 Akredytywy zabezpieczające
Akredytywa potwierdzona, Stand-by - akredytywa o charakterze gwarancji bankowej. Zawiera ona zobowiązanie banku otwierającego do zapłaty sumy pieniężnej, określonej w akredytywie , na pierwsze żądanie benificjenta, gdy zleceniodawca akredytywy nie dokona płatności,

24 Ze względu na sposoby rozliczania wypłat z akredytyw między bankami
Akredytywy pokryte z góry, Akredytywy pokryte z dołu, Gotówkowe, Dyskontowe.

25 Inne rodzaje akredytyw
Z odroczonym terminem płatności, Nieprzenośne i przenośne, Akredytywa zaliczkowa, Odnawialna – rewolwingowa( ma zastosowanie w transakcjach o sukcesywnych dostawach), Akredytywa typu listy kredytowego L/C- (pieniężna) jest przesyłana benificjentowi bezpośrednio przez bank otwierający akredytywę, Akredytywa wiązana Back-to-back ( zbliżona do przenośnej). Z czerwona klauzulą ( zaliczkowa) zezwala na wypłatę zaliczki dla benificjenta przed prezentacją dokumentów ( inna nazwa z zielona klauzulą)

26 Elementy akredytywy Numer akredytywy banku otwierającego,
numer kontraktu Nazwa banku otwierającego i pośredniczącego, Data otwarcia ( od niej liczy się ważność) Stwierdzenie nieodwołalności lub odwołalności, Waluta i kwota akredytywy- określenie procentu tolerancji, Określenie towaru, rodzaj, ilość, waga, znakowania, Opis i wyliczenie wymaganych dokumentów, Miejsce dostawy towarów, Terminy akredytywy: wysyłka towaru, prezentacja dokumentów, upływ ważności i miejsce upływu ważności.

27 Rodzaje dokumentów występujących w akredytywie
Faktura handlowa ( f-ra handlowa, celna, konsularna, pro-forma), Dokumenty ubezpieczeniowe ( polisa, certyfikat), Certyfikat pochodzenia( wskazuje kraj pochodzenia towaru), Kwit składowy, Konosament morski ( potwierdza przyjęcie przez przewoźnika towaru na statek lub do załadunku- dopóki nie przypłynie statek) ,

28 Rodzaje dokumentów występujących w akredytywie
Kwit sternika ( konosament rzeczny), kolejowy list przewozowy, Lotniczy list przewozowy (AWB), Samochodowy list przewozowy (CRM), Pocztowy kwit nadawczy, Zaświadczenie spedytora, świadectwo jakości, certyfikat, atesty, zaświadczenia weterynaryjne, zdrowia, itp..

29 Schemat przebiegu akredytywy przenośnej
1.otwarcie akredytywy na rzecz pośrednika 2.Otwarcie i przesłanie akredytywy do banku awizującego, 3.Bank awizuje otwarcie akredytywy pośrednikowi 4.Zlecenie przeniesienia akredytywy na rzecz wtórnego benificjenta ( eksportera) 5.przeniesienie akredytywy do banku eksportera. 6.awizacja otwarcia akredytywy 7 wysyłka towaru

30 Polecenie wypłaty Zlecenie przekazania określonej kwoty pieniężnej na rzecz zagranicznego benificjenta lub określonej waluty obcej na rzecz benificjenta krajowego

31 Strony polecenia wypłaty
Zleceniodawca Bank zleceniodawcy Benificjent Bank benificjenta Bank korespondent

32 Czek w obrocie zagranicznym
Czeki z wystąpienia prywatnego ( wystawione przez osoby prywatne) najczęściej wysyłane do inkasa poza ciągnionymi na dany bank. Czeki bankierskie – w polu „podpis wystawcy” znajduje się nazwa danego banku i podpisu osób uprawnionych do ich podpisywania

33 czeki Czeki podróznicze- emitowane przez różnego rodzaju instytucje gwarantujące ich wykup, Euroczeki- opatrzone emblematem EC, działa w połączeniu z kartą czekową,

34 Rozliczenia wzajemne Barter- transakcja polegająca na wymianie różnych dóbr i usług za inne dobra i usługi Rozliczenia kompensacyjne- w umowie musi być zawarta klauzula potwierdzająca, iż sprzedający akceptuje fakt otrzymania części należności w środkach pieniężnych a części w dobrach i usługach.

35 Rozliczenia wzajemne Transakcje wiązane – eksporter zobowiązuje się do kupna dóbr importera


Pobierz ppt "Uwarunkowane, Nieuwarunkowane, Rozliczenia wzajemne ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google