Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZLICZENIA KRAJOWE I W HANDLU ZAGRANICZNYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZLICZENIA KRAJOWE I W HANDLU ZAGRANICZNYM"— Zapis prezentacji:

1 ROZLICZENIA KRAJOWE I W HANDLU ZAGRANICZNYM

2 PODZIAŁ OGÓLNY ROZLICZEŃ
ROZLICZENIA GOTÓWKOWE ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE INNE ROZLICZENIA : INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE(CZEKI ROZRACHUNKOWE), ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE(DO KASY JEDNOSTKI LUB NA RACHUNEK BANKOWY)

3 SPECYFIKA MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU
TOWAROWEGO POLEGAJĄCA NA WYSYŁCE TOWARU PRZEZ EKSPORTERA I ZAPŁACIE ZA TEN TOWAR PRZEZ IMPORTERA WYMAGA ŚCISŁEGO OKREŚLENIA Z GÓRY WARUNKÓW ZAPŁATY ZA DOSTARCZANY TOWAR. ODLEGŁOŚĆ JAKA DZIELI KONTRAHENTÓW I CZAS POTRZEBNY DO REALIZACJI TRANSAKCJI POWODUJE, ŻE NIE MA PRAKTYCZNIE MOŻLIWOŚCI ZGRANIA W CZASIE MOMENTU ZAPŁATY ZA TOWAR Z JEGO WRĘCZENIEM NABYWCY. DO TEGO DOCHODZI JESZCZE RODZAJ TRANSAKCJI, SPECYFIKA TOWARU, KONTRAHENT, RODZAJ I ILOŚĆ TOWARU.

4 W TAKIEJ SYTUACJI EKSPORTER PONOSI
RYZYKO WYSYŁAJĄC TOWAR PRZED OTRZYMANIEM ZAPŁATY, IMPORTER Z KOLEI WYKŁADA Z GÓRY ZAPŁATĘ NIE OTRZYMAWSZY JESZCZE TOWARU.

5 FORMY ZAPŁAT UWARUNKOWANE-GDY DOKONANIE ZAPŁATY UZALEŻNIONE JEST OD SPEŁNIENIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW LUB WEJŚCIA W POSIADANIE TOWARU UZALEŻNIONE JEST OD DOKONANIA ZAPŁATY NIEUWARUNKOWANE-GDY ZAPŁATA NIE JEST UZALEŻNIONA OD SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW PRZEZ ODBIORCĘ PRZEKAZU CZYLI BENEFICJENTA

6 BEZPOŚREDNIE WRĘCZENIE TOWARU W
SENSIE FIZYCZNYM W ZAMIAN ZA RÓWNOCZESNĄ ZAPŁATĘ. WYSTĘPUJĄ W HANDLU ZAGRANICZNYM SPORADYCZNIE. NAJCZĘSTSZĄ FORMĄ SĄ UWARUNKOWANE ZAPŁATY, A WIĘC WRĘCZENIE TOWARU W ZAMIAN ZA DOKUMENTY, KTÓRE STANOWIĄ DOWÓD WYSŁANIA TOWARU POD ADRESEM LUB NA ZLECENIE IMPORTERA, A PRZY TYM ZA DOKUMENTY DAJĄCE PRAWO DO WEJŚCIA W POSIADANIE TOWARU, CZYLI ZA DOKUMENTY REPREZENTUJĄCE TOWAR(np.KWITY SKŁADOWE)

7 BANKOWA OBSŁUGA ROZLICZEŃ
OPERACJE PŁATNOŚCI REALIZOWANE SĄ ZA POŚREDNICTWEM BANKÓW NALEŻNOŚCI MOGĄ BYĆ POKRYWANE W: WALUTACH WYMIENIALNYCH W DEWIZACH REGLAMENTOWANYCH RACHUNKI BANKOWE PROWADZONE SĄ W WALUTACH DANYCH KRAJÓW BANKI PROWADZĄ: RACHUNKI BIEŻACE I TERMINOWE

8 RACHUNKI NOSTRO-UZAGRANICZNYCH KORESPONDENTÓW, KTÓRYMI NASZ BANK DYSPONUJE
RACHUNKI LORO-PROWADZONE U NAS RACHUNKI KORESPONDENTÓW ZAGRANICZNYCH, KTÓRYMI ONI DYSPONUJĄ

9 WARUNKI PŁATNOŚCI W KONTRAKTACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

10 DOKUMENTACJA W ROZLICZENIACH ZAGRANICZNYCH
DOKUMENTY O CHARAKTERZE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOKUMENTY FINANSOWE DOKUMENTY HANDLOWE DOKUMENTY PRZEWOZOWE DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE INNE DOKUMENTY

11 DOKUMENTY O CHARAKTERZE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
DOKUMENTY WYSTAWIONE IMIENNIE-W TREŚCI WSKAZANO OSOBĘ UPRAWNIONĄ DO OTRZYMANIA TOWARU DOKUMENTY WYSTAWIONE NA ZLECENIE-PRAWA DO TOWARU MOGĄ BYĆ PRZENIESIONE W DRODZE INDOSU DOKUMENTY WYSTAWIONE NA OKAZICIELA-PRAWO WŁASNOŚCI DO TYCH DOKUMENTÓW PRZENOSI SIĘ POPRZEZ ZWYKŁE WRĘCZENIE DOKUMENTU INNEJ OSOBIE

12 INDOS FORMALNE PRZEKAZANIE PRAWA DO WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU WEKSLA/TRATY, CZEKU PRZEZ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ DOKUMENT, JEGO NOWEMU POSIADACZOWI

13 INDOS - RODZAJE IMIENNY - ZUPEŁNY - PRZENOSI PRAWO WŁASNOŚCI DO DOKUMENTU NA CZECZ I ZLECENIE IMIENNE, WSKAZANE INNEJ OSOBIE IN BLANCO - NIE WYMIENIONA OSOBA, NA RZECZ KTÓREJ INDOSEM TYM DOKUMENT ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA OKAZICIELA - STWIERDZENIE OSOBY ODSTĘPUJĄCEJ PRAWA O UDOSTĘPNIENIU PRAW NA RZECZ OKAZICIELA

14 DOKUMENTY FINANSOWE DOKUMENTY FINANSOWE JAK WEKSEL/TRATA, KTÓRE ALBO SAMODZIELNIE ALBO WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW HANDLOWYCH STANOWIĄ PODSTWĘ ŻĄDANIA ZAPŁATY

15 WEKSEL WŁASNY PAPIER WARTOŚCIOWY, KTÓRY JEST WYSTAWIANY W OKREŚLONEJ FORMIE, ŚCIŚLE ZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA WEKSLOWEGO. ZAWIERA ON PODPISANE PRZEZ WYSTAWCĘ ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNE. JEST TO ZOBOWIĄZANIE BEZWARUNKOWE, OKREŚLAJĄCE SUMĘ PIENIĘŻNĄ DO ZAPŁATY PRZEZ WYSTAWCĘ W OKREŚLONYM TERMINIE I MIEJSCU

16 TRATA WEKSEL TRASOWANY (CIĄGNIONY) WYSTAWIONY W OKREŚLONEJ FORMIE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA WEKSLOWEGO, W KTÓRYM WIERZYCIEL WYSTAWIAJĄCY TEN WEKSEL, POLECA DŁUŻNIKOWI ABY ZAPŁACIŁ OKREŚLONĄ SUMĘ PIENIĘŻNĄ W OZNACZONYM MIEJSCU I CZASIE JEMU SAMEMU LUB OSOBIE TRZECIEJ.

17 TRATA JAKO ODMIANA WEKSLA KORZYSTA Z PRZYWILEJU UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, PRZEWIDZIANEGO PRAWEM WEKSLOWYM

18 TRATY WYSTĘPUJĄ PRZY REALIZACJI INKASA JAK RÓWNIEŻ AKREDYTYW DOKUMENTOWYCH I SĄ TO WTEDY TRATY DOKUMENTOWE

19 UCZESTNICY OBROTU WEKSLOWEGO
TRASAT-WYSTAWCA TRATY TRASANT-DŁUŻNIK KTÓREMU WYSTAWCA POLECA DOKONANIE ZAPŁATY AKCEPTANT-TRASAT, KTÓRY PRZEZ AKCEPT NA TRACIE ZOBOWIĄZAŁ SIĘ DO ZAPŁATY REMITENT-OSOBA NA RZECZ KTÓREJ LUB NA KTÓREJ ZLECENIE ZAPŁATA MA BYĆ DOKONANA INDOSANT-ŻYRANT, OSOBA KTÓRA PRZEZ INDOS ODSTĘPUJE TRATĘ INNEJ OSOBIE INDOSATARIUSZ-REMITENT LUB INNY KOLEJNY INDOSANT PORĘCZYCIEL-AWALISTA, OSOBA KTÓRA PRZEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ WEKSLOWĄ ZA NIE WYPEŁNIONE ZOBOWIĄZANIE DŁUŻNIKA

20 RODZAJE TRAT PŁATNA ZA OKAZANIEM-PŁATNA W DNIU OKAZANIA CZYLI PREZENTOWANA ODBIORCY PRZEZ BANK DO ZAPŁATY TERMINOWA-PŁATNA W OKREŚLONYM TERMINIE OD DATY JEJ WYSTAWIENIA LUB PO JEJ OKAZANIU LUB W ŚCIŚLE OKREŚLONYM DNIU

21 DYSKONTO WEKSLI

22 DOKUMENTY HANDLOWE FAKTURA HANDLOWA-DOKUMENT WYSTAWIONY PRZEZ SPRZEDAWCĘ TOWARU NA NABYWCĘ TOWARU. JEST DOKUMENTEM STWIERDZAJĄCYM WYKONANIE KONTRAKTU LUB POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA. POZWALA ZIDENTYFIKOWAĆ TOWAR. JEST DOWODEM DLA KUPUJĄCEGO ORAZ PODSTAWĄ DO ROZLICZEŃ.

23 SKŁADNIKI FAKTURY DATA I MIEJSCE WYSTAWIENIA
NAZWA I ADRES SPRZEDAJĄCEGO NAZWA I ADRES KUPUJĄCEGO NAZWA PŁATNIKA, JEŚLI JEST TO INNA FORMA WSKAZANA PRZEZ KUPUJĄCEGO POWOŁANIE KONTRAKTU/UMOWY KUPNA/SPRZEDAŻY SPOSÓB WYSYŁKI:WYSYŁKA MORZEM(NAZWA STATKU), WYSYŁKA KOLEJĄ(NAZWA WAGONU), WYSYŁKA INNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU(NUMER ŚRODKA TRANSPORTU, LOTU) MIEJSCE ZAŁADUNKU I WYŁADUNKU SZCZEGÓŁOWY OPIS WYSYŁANEGO TOWARU, ILOŚĆ SZTUK

24 CECHY JEDNOSTKOWE I BAZĘ CEN
EWENTUALNE DODATKOWE KOSZTY, OBCIĄŻAJĄCE NABYWCĘ np. ZA DODATKOWE OPAKOWANIA, KOSZTY UBEZPIECZENIOWE SPEDYCJI, OPŁATY KONSULARNE ŁĄCZNĄ NALEŻNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO - WARTOŚĆ TOWARU I DODATKOWE KOSZTY UPUST, BONIFIKATY, RABATY OSTATECZNĄ SUMĘ FAKTURY PODPIS WYSTAWCY (OBOWIĄZUJĄCY W POLSCE)

25 FAKTURA PROFORMA WYSTAWIA SIĘ JĄ PRZED ZAWARCIEM
KONTRAKTU I WYSYŁA DO KUPUJĄCEGO WRAZ Z OFERTĄ. NAJCZĘŚCIEJ JEST ONA POTRZEBNA KUPUJĄCEMU DO ZAŁATWIENIA FORMALNOŚCI WYMAGANYCH PRZY STARANIACH O LICENCJE PRZEWOZOWE LUB ZEZWOLENIA DEWIZOWE.

26 FAKTURA PROFORMA NIE JEST DOKUMENTEM KSIĘGOWYM I NIE STANOWI PODSTAWY DO ŻĄDANIA ZAPŁATY

27 FAKTURA CELNA FAKTURY CELNE SĄ WYMAGANE W CELU
USTALENIA WYSOKOŚCI CŁA W KRAJU IMPORTERA. NIEZWŁOCZNIE PO ZAŁADUNKU TOWARU POWINNY ONE BYĆ WYSŁANE DO NABYWCY TOWARU W CELU SPRAWNEGO PRZEPROWADZENIA ODPRAWY CELNEJ.

28 SAD - SINGLE ADMINISTRATIVE DOCUMENT
DOKUMENT WYNIKAJĄCY Z DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMOGÓW UE. MA ON NA CELU UŚCIŚLENIE STATYSTYKI HANDLU ZAGRANICZNEGO PRZEZ PORÓWNYWALNOŚĆ Z DANYMI EUROPEJSKIMI.

29 ŚWIADECTWO POCHODZENIA
WYMAGANE PRZY ODPRAWIE CELNEJ W NIEKTÓRYCH KRAJACH. UMOŻLIWIA ONO IMPORTEROWI STARANIA O ZASTOSOWANIE WŁAŚCIWYCH STAWEK CELNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ DLA NIEGO KORZYSTNIEJSZE W ZALEŻNOŚCI OD POLITYKI CELNEJ DANEGO KRAJU I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH.

30 KWIT SKŁADOWY STANOWI POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NA
SKŁAD PARTII TOWARÓW ZE WSKAZANIEM OSOBY LUB FIRMY, KTÓREJ TOWAR MOŻE BYĆ WYDANY.ZAWIERA ON: DATĘ PRZYJĘCIA TOWARU NA SKŁAD, SPECYFIKACJĘ TOWARU, WAGĘ, ILOŚĆ, STAWKI OPŁAT ZA SKŁADOWANIE. JEST TO DOKUMENT IMIENNY I NIEZBYWALNY.

31 WARRANT ODMIANA KWITU SKŁADOWEGO. JEST TO SKŁADOWY DOWÓD ZASTAWCZY.
CHARAKTER PAPIERU WARTOŚCIOWEGO. JEST DOKUMENTEM ZBYWALNYM.

32 DOKUMENTY PRZEWOZOWE KOLEJOWY LIST PRZEWOZOWY-DWUSTRONNA UMOWA O PRZEWÓZ MIĘDZY NADAWCĄ I KOLEJĄ STWIERDZAJĄCY NADANIE PRZESYŁKI. ZAŚWIADCZENIE SPEDYTORA-SPEDYTOR POŚWIADCZA, ŻE OTRZYMAŁ OKREŚLONĄ PARTIĘ TOWARU W CELU DOKONANIA WYSYŁKI POD WSKAZANY ADRES PRZEZ ZLECENIODAWCĘ

33 MIĘDZYNARODOWY LOTNICZY LIST PRZEWOZOWY- DOKUMENT STWIERDZAJĄCY ZAWARCIE UMOWY O PRZEWÓZ TOWARU SAMOLOTEM. JEST DOKUMENTEM IMIENNYM, NIEZBYWALNYM I NIEPRZENOŚNYM. MIĘDZYNARODOWY SAMOCHODOWY LIST PRZEWOZOWY-DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UMOWĘ O PRZEWÓZ SAMOCHODOWY MIĘDZY NADAWCĄ A PRZEWOŹNIKIEM. JEST DOKUMENTEM IMIENNYM, NIEZBYWALNYM I NIEPRZ.

34 KONOSAMENT ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ-DOKUMENT STWIERDZAJĄCY ZAWARCIE UMOWY O PRZEWÓZ TOWARÓW MIĘDZY ZAŁADOWCĄ/EKSPORTEREM A PRZEWOŹNIKIEM NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH. MOŻE BYĆ ZBYWALNY I NIEZBYWALNY W ZALEŻNOŚCI O RODZAJU TOWARU I PŁATNOŚCI.

35 POCZTOWY KWIT NADAWCZY-DOWÓD WYSYŁKI TOWARU, IMIENNY, NIEPRZENOŚNY, NIEZBYWALNY.

36 RODZAJE KONOSAMENTÓW LINIOWE-WYSTAWIANE DLA PRZEWOZU NA WARUNKACH ZAPEWNIANYCH PRZEZ LINIE OKRĘTOWE, LINIOWE. CZARTEROWE-WYSTAWIANE W OPARCIU O ODRĘBNĄ UMOWĘ O PRZEWÓZ. KONOSAMENTY NA TOWARY ZAŁADOWANE KONOSAMENTY NA TOWARY PRZYJĘTE DO ZAŁADUNKU ZWYKŁE-STWIERDZAJĄCE ŻE TOWAR BĘDZIE DOSTARCZONY DO MIEJSCA PRZEZNACZENIA TYM SAMYM STATKIEM

37 PRZEŁADUNKOWE-GDY STATEK NA KTÓRY ZAŁADOWANO TOWAR NIE DOWOZI PRZESYŁKI DO MIEJSCA PRZEZNACZENIA. ARMATOR ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZEŁADOWAĆ TOWAR NA INNY STATEK NA SWÓJ KOSZT I ODPOWIADA ZA WYKONANIE UMOWY DOSTARCZENIA TOWARU DO PORTU WSKAZANEGO W KONOSAMENCIE.

38 BEZPOŚREDNI-GDY PRZEWÓZ DOKONYWANY JEST RÓŻNYMI RODZAJAMI TRANSPORTU: MORSKIM, LĄDOWYM, RZECZNYM. KONOSAMENT TEN OBEJMUJE CAŁĄ TRASĘ PRZEWOZU TOWARU I JEST WYSTAWIONY PRZEZ PIERWSZEGO PRZEWOŹNIKA(MORSKIEGO).

39 KONOSAMENT FIATA-WYSTAWIONY PRZEZ SPEDYTORA, KTÓRY ORGANIZUJE TRANSPORT NA TRASIE OD MIEJSCA POSTAWIENIA TOWARU DO DYSPOZYCJI - DO MIEJSCA PRZEZNACZENIA. CZYSTY-NIE ZAWIERA DODATKOWYCH KLAUZUL RESTRYKCYJNYCH NIECZYSTY-ZAWIERA KLAUZULE RESTRYKCYJNE SKRÓCONY-STOSOWANE PRZEZ ARMATORÓW STALE WSPÓŁPRACUJĄCYCH

40 DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE
POLISA UBEZPIECZENIOWA-DOKUMENT STWIERDZAJĄCY ZAWARCIE UMOWY O UBEZPIECZENIE TOWARU Z ODPOWIEDNIM TOWARZYSTWEM UBEZPIECZENIOWYM CERTYFIKAT UBEZPIECZENIOWY-W SKRÓCONEJ FORMIE POTWIERDZA ZAWARCIE UMOWY O UBEZPIECZENIE DOKUMENTY TE SĄ ZBYWALNE

41 INNE ZAŚWIADCZENIA I ATESTY
ATESTY:WAGI LUB ILOŚCI, JAKOŚCI, ZAŚWIADCZENIA:WETERYNARYJNE, ZDROWIA, FITOSANITARNE

42 GWARANCJE BANKOWE

43 GWARANCJA BANKOWA-ZOBOWIĄZANIE BANKU, PODJĘTE NA PODSTAWIE ZLECENIA KLIENTA, ŻE ZASPOKOI PRZYJMUJĄCEGO GWARANCJĘ (BENEFICJENTA) ZGODNIE Z JEJ TERŚCIĄ, GDYBY ZLECENIODAWCA NIE WYPEŁNIŁ W STOSUNKU DO NIEGO OKREŚLONYCH W GWARANCJI ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH.

44 STRONY GWARANCJI BANKOWEJ
ZLECENIODAWCA, KTÓRY ZAWIERA Z BANKIEM UMOWĘ O UDZIELENIE GWARANCJI BANK, KTÓRY UDZIELA GWARANCJI BENEFICJENT GWARANCJI

45 REGWARANCJA MA MIEJSCE GDY BANK UDZIELAJĄCY GWARANCJI ZWRACA SIĘ DO INNEGO BANKU O POTWIERDZENIE CZYLI REGWARANCJĘ UDZIELONEJ GWARANCJI.

46 POLECENIE WYPŁATY W ROZLICZENIACH ZAGRANICZNYCH
WYKONANIE PRZEZ BANK POLECENIA KLIENTA LUB BANKU-KORESPONDENTA WYPŁACENIA ALBO ZAPISANIA NA RACHUNEK WSKAZANEJ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ OKREŚLONEJ KWOTY PIENIĘŻNEJ, ZE ŚRODKÓW WYPŁACONYCH BĄDŹ ZAPISANYCH NA RACHUNEK BANKU WYKONAWCY PRZEZ BANK ZLECAJĄCY WYPŁATĘ

47 POLECENIE ZAPŁATY SŁUŻY DO REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU WSZELKICH ROZLICZEŃ BEZ WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ KWOTY ZOBOWIĄZANIA

48 CECHY POLECENIA NAJCZĘSTSZA I NAJPROSTSZA FORMA ROZLICZEŃ
NIE PODLEGA SAMOISTNEMU OBIEGOWI WYKONYWANE NA PODSTAWIE ZLECENIA USTNEGO LUB PISEMNEGO PRZEPROWADZANE ZA POŚREDNICTWEM KORESPONDENTÓW

49 POLECENIE ZAPŁATY SKŁADA SIĘ Z:
EGZEMPLARZ A-ORYGINAŁ, DOKUMENT OBCIĄŻENIA RACHUNKU DŁUŻNIKA EGZEMPALRZ B-DOKUMENT UZNANIA RACHUNKU WIERZYCIELA EGZEMPLRZ C-ZAŁĄCZNIK DO WYCIĄGU Z RACHUNKU WIERZYCIELA EGZEMPLARZ D-ZAŁĄCZNIK DO WYCIĄGU Z RACHUNKU DŁUŻNIKA

50 RODZAJE POLECEŃ GOTÓWKOWE-BANK WYPŁACA DANEMU EKSPORTEROWI NALEŻNĄ KWOTĘ W GOTÓWCE. DORĘCZENIE CZEKU-GDY NIE WSKAZANO KONTA BANKOWEGO BENEFICJENTA. PRZELEW NALEŻNOŚCI NA KONTO ODBIORCY W OKREŚLONYM BANKU.

51 STRONA TECHNICZNA ZAPŁATY

52 W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI DYSPOZYCJI OTRZYMANEJ OD KLIENTÓW, BANKI WYDAJĄ SWYM KORESPONDENTOM ZLECENIA PŁATNICZE DOKONANIA WYPŁATY LUB PRZELEWU OKREŚLONEJ KWOTY PIENIĘŻNEJ NA RZECZ BENEFICJENTA OZNACZOBEGO W DOKUMNCIE ROZLICZENIOWYM

53 STRONY ROZLICZENIA

54 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA
PISEMNE ZOBOWIĄZANIE BANKU IMPORTERA DO WYPŁACENIA EKSPORTEROWI NALEŻNOŚCI W ZAMIAN ZA ZŁOŻONE DOKUMENTY REPREZENTUJĄCE TOWAR

55 OTWARCIE AKREDYTYWY AKREDYTYWA MOŻE BYĆ OTWARTA TYLKO NA RZECZ JEDNEGO DOSTAWCY, Z TYM ŻE JEDNOSTKA GOSPODARCZA MOŻE OTWORZYĆ KILKA AKREDYTYW DLA RÓŻNYCH DOSTAWCÓW PODSTAWĄ OTWARCIA AKREDYTYWY JEST WNIOSEK DŁUŻNIKA ZŁOŻONY W 4 EGZEMPLARZACH W BANKU

56 ZAMKNIĘCIE AKREDYTYWY
ZAMKNIĘCIE AKREDYTYWY NASTĘPUJE : -PO UPŁYWIE TERMINU WAŻNOŚCI(Z REGUŁY TERMIN WAŻNOŚCI AKREDYTYWY WYNOSI 30 DNI, ALE MOŻE BYĆ PRZEDŁUŻONY NA WNIOSEK DŁUŻNIKA) PO WYCZERPANIU KWOTY AKREDYTYWY NA POLECENIE DŁUŻNIKA, JEŻELI W WARUNKACH AKREDYTYWY ZASTRZEGŁ ON SOBIE PRAWO ODWOŁANIA

57 W PRZYPADKU ZAMKNIĘCIA AKREDYTYWY
PRZED TERMINEM JEJ WAŻNOŚCI BANK DŁUŻNIKA ZAWIADAMIA O TYM BANK WIERZYCIELA, A TEN Z KOLEI ZAWIADAMIA WIERZYCIELA. BANK WIERZYCIELA ZAMYKA AKREDYTYWĘ W CIĄGU 3 DNI PO OTRZYMANIU ZAWIADOMIENIA Z BANKU DŁUŻNIKA.TERMIN 3 DNIOWY MA UMOŻLIWIĆ ZAFAKTUROWANIE JUŻ WYKONANYCH ŚWIADCZEŃ I UZYSKANIE ZA NIE ZAPŁATY. PO ZAMKNIĘCIU AKREDYTYWY BANK WIERZYCIELA PODAJE BANKOWI DŁUŻNIKA STAN NIEWYKORZYSTANEJ AKREDYTYWY.

58 RODZAJE AKREDYTYW POTWIERDZONA NIEPOTWIERDZONA ODNAWIALNA-REWOLWINGOWA
PRZENOŚNA NIEPRZENOŚNA REMBURSOWA

59 POTWIERDZONA - NASTĘPUJE TUTAJ ZBADANIE PRZEZ BANK POŚREDNICZĄCY PRZEDŁOŻONYCH DOKUMENTÓW TOWAROWYCH

60 AKREDYTYWA NIEPOTWIERDZONA
AWIZOWANA NEGOCJACYJNA

61 AWIZOWANA-BANK POŚREDNICZĄCY OGRANICZA SIĘ DO STWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI ZLECENIA I PRZEKAZANIA GO EKSPORTEROWI NEGOCJACYJNE-UPOWAŻNIENIE DLA BANKU POŚREDNICZĄCEGO DO NEGOCJOWANIA DOKUMENTÓW tj. ICH ZGODNOŚĆ Z WARUNKAMI AKREDYTYWY, ZAPŁATY BENEFICJENTOWI ZA DOKUMENTY

62 ODNAWIALNA - REWOLWINGOWA - OBOWIĄZUJE PRZY DOSTAWACH SERYJNYCH

63 KREDYTYWĘ ODNAWIALNĄ OTWIERA SIĘ PRZY DOSTAWACH SUKCESYWNYCH, ZAWSZE NA KWOTĘ NIŻSZĄ NIŻ GLOBALNA SUMA KONTRAKTU HANDLOWEGO I UZUPEŁNIA CYKLICZNIE DO KWOTY TEJ GRANICY W MIARĘ DOKONYWANIA WYPŁAT.

64 ŁĄCZNA SUMA AKREDYTYWY REWOLWINGOWEJ NAZYWA SIĘ PLAFONEM, A JEJ KWOTA POCZĄTKOWA NAZYWANA JEST ZAWIĄZKIEM AKREDYTYWY

65 AKREDYTYWA PRZENOŚNA - PIERWOTNY BENEFICJENT MOŻE PRZENIEŚĆ SWOJE UPRAWNIENIA NA RZECZ INNYCH OSÓB, CZYLI BENEFICJENTÓW WTÓRNYCH

66 REMBURSOWA - PODSTAWĄ JEST TU UPOWAŻNIENIE DLA BANKU POŚREDNICZĄCEGO, ŻE MOŻE DOMAGAĆ SIĘ OD WSKAZANEGO TRZECIEGO BANKU (REMBURSUJĄCEGO) PRZEKAZANIA ŚRODKÓW NA MAJĄCE NASTĄPIĆ LUB DOKONANE WYPŁTY Z AKREDYTYWY REMBURSOWEJ

67 AKREDYTYWA TYPU LISTU KREDYTOWEGO
BANK OTWIERAJĄCY AWIZUJE JĄ BEZPOŚREDNIO BENEFICJENTOWI, PRZESYŁAJĄC ADRESOWANY DO NIEGO TEKST AKREDYTYWY NA SPECJALNYM BLANKIECIE FIRMOWYM UTRUDNIAJĄCYM FAŁSZERSTWO. JEST WIĘC ONA AWIZOWANA Z POMINIĘCIEM BANKU POŚREDNICZĄCEGO. INSTRUMENTEM POMOCNICZYM JEST TU WEKSEL CIĄGNIONY (TRASOWANY).

68 AKREDYTYWA ZABEZPIECZAJĄCA
STANDBY-MA CHARAKTER GWARANCJI BANKOWEJ. ZAWIERA ZOBOWIĄZANIE BANKU OTWIERAJĄCEGO ZAPŁATY SUMY PIENIĘŻNEJ, OKREŚLONEJ W AKREDYTYWIE, NA PIERWSZE ŻĄDANIE BENEFICJENTA, W PRZYPADKU GDY OKREŚLONY ZLECENIODAWCA AKREDYTYWY NIE ZAPŁACI NALEŻNOŚCI INKASOWANEJ.

69 AKREDYTYWA ZALICZKOWA
Z CZERWONĄ KLAUZULĄ - UPOWAŻNIA ONA BANK AWIZUJĄCY I POTWIERDZAJĄCY AKREDYTYWĘ DO ZAPŁATY ZALICZKI BENEFICJENTOWI PRZED PREZENTACJĄ DOKUMENTÓW. WARUNKIEM WYPŁATY ZALICZKI, W WYSOKOŚCI OKREŚLONEJ W AKREDYTYWIE, JEST PRZEDŁOŻENIE PRZEZ BENEFICJENTA JEDYNIE POKWITOWANIA. BANKI DOKONUJĄC WYPŁAT NA PODSTAWIE KLAUZULI CZERWONEJ, CZYNIĄ TO NA RACHUNEK I RYZYKO ZLECENIODAWCY.

70 AKREDYTYWA WIĄZANA AKREDYTYWA BACK-TO-BACK - NA PODSTAWIE AKREDYTYWY OTWARTEJ PRZEZ KUPUJĄCEGO NA OKREŚLONEGO BENEFICJENTAW TEN JEDNAK SPOSÓB AŻEBY WPŁYWY Z PIERWSZEJ AKREDYTYWY POKRYWAŁY WYPŁATY Z DRUGIEJ.CHODZI TU WIĘC O ODPOWIEDNIĄ SYNCHRONIZACJĘ WYPŁAT POMIĘDZY AKREDYTYWĄ EKSPORTOWĄ A IMPORTOWĄ.

71 TECHNICZNY PRZEBIEG PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM AKREDYTYWY
1.OTWIERAJĄC AKREDYTYWĘ ODDZIAŁ BANKU OBCIĄŻA KWOTĄ PODANĄ WE WNIOSKU RACHUNEK BIEŻĄCY ORAZ UZNAJE RACHUNEK AKREDYTYWY DŁUŻNIKA PROWADZONY W RAMACH KONTA ANALITYCZNEGO ŚRODKÓW WYDZIELONYCH NA REALIZACJĘ AKREDYTYWY.

72 2. JEDEN EGZEMPLARZ AKREDYTYWY PODPISANY FIRMOWO WYDAJE SIĘ DŁUŻNIKOWI JAKO POTWIERDZENIE OTWARCIA AKREDYTYWY. DWA EGZEMPLARZE AKREDYTYW FIRMOWO PODPISANE PRZESYŁA SIĘ DO ODDZIAŁU BANKU WŁAŚCIWEGO DLA WIERZYCIELA. ODDZIAŁ WIERZYCIELA JEDEN Z OTRZYMANYCH EGZEMPALRZY PRZESYŁA WIERZYCIELOWI JAKO ZAWIADOMIENIE O OTWARCIU AKREDYTYWY.

73 3. NASTĘPNIE DOKONUJE SIĘ KSIĘGOWAŃ NA PODSTAWIE NOTY MEMORIAŁOWEJ: -PRZY AKREDYTYWIE MIEJSCOWEJ-OBCIĄŻA SIĘ RACHUNEK AKREDYTYWY DŁUŻNIKA, DOŁĄCZAJĄC DO WYCIĄGU Z RACHUNKU EGZEMPLARZ NOTY WRAZ Z FAKTURAMI ORAZ UZNAJE SIĘ RACHUNEK WIERZYCIELA -PRZY AKREDYTYWIE ZAMIEJSCOWEJ-DO ODDZIAŁU DŁUŻNIKA PRZESYŁA SIĘ NOTĘ MEMORIAŁOWĄ ORAZ FAKTURY LUB INNE DOKUMENTY ROZLICZENIOWE.ODDZIAŁ DŁUŻNIKA OBCIĄŻA RACHUNEK AKREDYTYWY DŁUŻNIKA.ROZLICZANIE NASTĘPUJE W OPARCIU O ZASADY ROZRACHUNKÓW MIĘDZYBANKOWYCH LUB ODDZIAŁOWYCH

74 MONITORING AKREDYTYW I GWARANCJI BANKOWYCH

75 INKASO DOKUMENTOWE POLEGA NA POBRANIU (ZAINKASOWANIU) PRZEZ BANK NALEŻNOŚCI KLIENTA LUB ZABEZPIECZENIU JEJ PRZYSZŁEJ ZAPŁATY W ZAMIAN ZA WYDANIE DOKUMENTÓW POWIERZONYCH PRZEZ NIEGO BANKOWI. DOKUMENTY BANK WYDAJE PO ZAINKASOWANIU NALEŻNOŚCI LUB PO ZABEZPECZENIU ZAPŁATY np.W POSTACI AKCEPTU WEKSLA TRASOWANEGO

76 TECHNICZNY PRZEBIEG * WYDANIE DOKUMENTÓW W ZAMIAN ZA DOKONANIE ZAPŁATY - BANK INKASUJĄCY WYDAJE KUPUJĄCEMU DOKUMENTY PO UREGULOWANIU NALEŻNOŚCI PRZEZ ZGODĘ NA JEJ POKRYCIE Z KONTA BIEŻĄCEGO, PRZELANIE NALEŻNOŚCI Z KONTA W INNYM BANKU LUB WPŁATĘ GOTÓWKOWĄ

77 * WYDANIE DOKUMENTÓW W ZAMIAN ZA AKCEPTOWANIE TRATY - IMPORTER OTRZYMUJE DOKUMENTY PO ZAAKCEPTOWANIU CIĄGNIONEGO NA NIEGO WEKSLA WYSTAWIONEGO PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

78 INKASO JEST POWSZECHNIE STOSOWANĄ FORMĄ ZAPŁATY W OBROTACH MIĘDZYNARODOWYCH, GDYŻ JEST FORMĄ STOSUNKOWO MAŁO SKOMPLIKOWANĄ I NIE POCIĄGA ZA SOBĄ ANGAŻOWANIA Z GÓRY ŚRODKÓW FINANSOWYCH. INKASO MOŻE BYĆ STOSOWANE TYLKO GDY OBIE STRONY - SPRZEDAJĄCY I KUPUJĄCY MAJĄ DO SIEBIE ZAUFANIE.

79 RYZYKIEM DLA EKSPORTERA JEST ODMOWA
ZAPŁATY (CZYLI WYKUPIENIA INKASA) PRZEZ IMPORTERA W PRZYPADKU GDY EKSPORTOWANY NIE JEST TOWAR NAJLEPSZEJ JAKOŚCI. PRZEZ ODMOWĘ ZAPŁATY IMPORTER WYMUSZA NIEKIEDY BONIFIKATY CENOWE, MIMO UPRZEDNIEGO PODPISANIA KONTRAKRU.Z KOLEI IMPORTER NARAŻONY JEST NA RYZYKO DOKONANIA ZAPŁATY NIE MAJĄC PEWNOŚCI CZY KONTRAKT ZOSTAŁ PRAWIDŁOWO WYKONANY PRZEZ EKSPORTERA.

80 Z REGUŁY INKASOWANE SĄ DOKUMENTY HANDLOWE POTWIERDZAJĄCE DOSTAWY TOWARÓW LUB ŚWIADCZENIE USŁUG ALBO DOKUMENTY FINANSOWE

81 STRONY INKASA SPRZEDAJĄCY-PODAWCA, ZLECENIODAWCA WEKSLA
BANK SPRZEDAJĄCY-BANK PRZYJMUJĄCY OD PODAWCY DOKUMENTY KUPUJĄCY - TRASAT BANK POŚREDNICZĄCY - BANK WYKONUJĄCY DLA BANKU PODAWCY ZLECENIE INKASOWE

82 RODZAJE INKASA DOKUMENTOWE FINANSOWE A VISTA TERMINOWE IMPORTOWE
EKSPORTOWE

83 RODZAJE INKASA PROSTE-FINANSOWE-PRZEDMIOTEM SĄ DOKUMENTY FINANSOWE JAK: CZEKI, KWITY DEPOZYTOWE, WEKSLE. ZAPŁATA JEST TU ZAWSZE GOTÓWKOWA, POLEGAJĄCA NA WYKUPIE WEKSLA, CZEKU

84 RODZAJE INKASA DOKUMENTOWE-PRZEDMIOTEM SĄ TU: DOKUMENTY HANDLOWE(TOWAROWE)DO KTÓRYCH NIE DOŁĄCZONO DOKUMENTÓW FINANSOWYCH; DOKUMENTY HANDLOWE, KTÓRYM TOWARZYSZĄ DOKUMENTY FIN.

85 INKASO DOKUMENTOWE ZABEZPIECZA
EKSPORTERA PRZED TYM, ABY IMPORTER NIE WSZEDŁ W POSIADANIE TOWARU LUB NIE MÓGŁ NIM DYSPONOWAĆ PRZED WYKUPIENIEM DOKUMENTÓW TOWAROWYCH. DODATKOWYM ZABEZPIECZENIEM JEST TU WEKSEL, KTÓRY MA ZEBZPIECZYĆ EKSPORTERA PRZED SYTUACJĄ KIEDY IMPORTER ZWLEKA Z ZAPŁATĄ.

86 EWIDENCJĘ KSIĘGOWĄ FORM
PŁATNOŚCI PROWADZI SIĘ ZA POŚREDNICTWEM RACHUNKU BANKOWEGO JEDNOSTKI W OPARCIU O DOKUMENTY OTRZYMANE Z TEGO RACHUNKU NA TYCH SAMYCH ZASADACH JAK W ROZLICZENIACH KRAJOWYCH

87 INKASO AKCEPTACYJNE INKASO TERMINOWE W KTÓRYM PŁATNOŚĆ NASTĘPUJE W TERMINIE OKREŚLONYM W TRACIE.

88 INKASO GWARANTOWANE INKASO Z GWARANCJĄ BANKOWĄ-KORZYSTNA FORMA DLA EKSPORTERA, GDYŻ W PRZYPADKU NIEWYKUPIENIA INKASA LUB TRAT TERMINOWYCH PRZEZ PŁATNIKA, ZAPŁATY MUSI DOKONAĆ BANK, KTÓRY UDZIELIŁ GWARANCJI

89 INKASO PRZYSPIESZONE PRZY UŻYCIU POCZTY KAPITAŃSKIEJ
UŻYWANE WSZĘDZIE TAM GDZIE PRZEBIEG STATKU POMIĘDZY KRAJAMI WYNOSI ZALEDWIE KILKA DNI, A PŁATNOŚĆ Z WYKORZYSTANIEM BANKU SIĘGA POZA TERMIN DOPŁYNIĘCIA STATKU.

90 INKASO SPEDYTORSKIE REALIZOWANE BEZ POŚREDNICTWA BANKÓW. MA ZASTOSOWANIE PRZY WYSYŁCE TOWARÓW DROGĄ LĄDOWĄ I ZAPOBIEGA WEJŚCIE W POSIADANIE TOWARU PRZED DOKONANIEM ZAPŁATY ZA TEN TOWAR.

91 CZEKI W PŁATNOŚCIACH PISEMNE ZLECENIE WYDANE BANKOWI PRZEZ POSIADACZA RACHUNKU BANKOWEGO, ABY WYPŁACIŁ OKREŚLONĄ KWOTĘ PIENIĘŻNĄ ZE ŚRODKÓW WYSTAWCY CZEKU.

92 CZEK MOŻE BYĆ WYSTAWIANY NA
ZLECENIA WŁASNE I WÓWCZAS TRASANT JEST RÓWNOCZEŚNIE REMITENTEM LUB Z IMIENNYM WSKAZANIEM JAKO REMITENTA OSOBY TRZECIEJ. REMITENTEM MOŻE BYĆ TAKŻE OKAZICIEL PRZY tzw. CZEKU NA OKAZICIELA.

93 RODZAJE CZEKÓW GOTÓWKOWE-ZLECAJĄCE BANKOWI WYPŁATĘ GOTÓWKĄ
ROZRACHUNKOWE-DO ROZLICZEŃ BEZGOTÓWKOWYCH

94 BANKIERSKI-WYSTAWIONY PRZEZ BANK, KTÓRY POLECA INNEMU BANKOWI, ZWANEMU TRASATEM ZAPŁACIĆ OKREŚLONĄ SUMĘ PIENIĘŻNĄ OSOBIE WYMIENIONEJ W TEKŚCIE TEGO DOKUMENTU, ZWANEJ REMITENTEM CZEKI PODRÓŻNICZE-EMITOWANE PRZEZ BANKI I INNE INSTYTUCJE FINANSOWE SKARBOWE-WYSTAWIANE W RÓŻNYCH KRAJACH Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ UPRAWNIONE DO TEGO CELU INSTYTUCJE

95 PŁATNOŚĆ W RACHUNKU OTWARTYM
MA MIEJSCE WTEDY, GDY STRONY ROZLICZENIA MAJĄ DO SIEBIE PEŁNE ZAUFANIE. PRZEBIEGA BEZ JAKIEGOKOLWIEK ZABEZPIECZENIA.TRANSAKCJE W RACHUNKU SĄ ZAWIERANE Z KONTRAHENTAMI O WYSOKIM STANDINGU FINANSOWYM.

96 WARUNKI PŁATNOŚCI W RACHUNKU OTWARTYM
PRZESYŁKI TOWARÓW SĄ ADRESOWANE IMIENNIE, WYMIANA DOKUMENTÓW NASTĘPUJE MIĘDZY STRONAMI BEZ POŚREDNICTWA BANKÓW ZAPŁATA ZA TOWAR NASTĘPUJE PO JEGO DOSTARCZENIU CZEKIEM, POLECENIEM WYPŁATY

97 POZOSTAŁE FORMY ROZLICZEŃ – TRANSAKCJE WIĄZANE
CLEARING KOMPENSATA BARTER TRANSAKCJA WIĄZANA LEASING

98 ROZLICZENIA CLEARINGOWE
POLEGAJĄ NA KOMPENSOWANIU WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI BEZ POTRZEBY DOKONYWANIA ZAPŁATY W DEWIZACH, CHOCIAŻ NALEŻNOŚCI ROZLICZAJĄCYCH SIĘ STRON WYRAŻANE SĄ W WYBRANEJ PRZEZ NIE WALUCIE, KTÓRA WYSTĘPUJE W FUNKCJI MIERNIKA WARTOŚCI.

99 RODZAJE ROZLICZEŃ CLEARINGOWYCH
CLEARING DWUSTRONNY CLEARING WIELOSTRONNY KOMPENSATA SALD

100 UMOWA HANDLOWA OKREŚLA KONTYNGENTY TOWARÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM HANDLU
CLEARING DWUSTRONNY W CLEARINGU DWUSTRONNYM - BILATERALNYM MA MIEJSCE KOMPENSATA PŁATNOŚCI WYNIKAJĄCA Z OBROTÓW MIĘDZY PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI DWÓCH KRAJÓW. W TYM CELU STRONY ZAWIERAJĄ UMOWĘ PŁATNICZĄ I HANDLOWĄ. UMOWA HANDLOWA OKREŚLA KONTYNGENTY TOWARÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM HANDLU

101 UMOWA PŁATNICZA - OKREŚLA WARUNKI I SZCZEGÓŁOWY TRYB ROZLICZEŃ
UMOWA PŁATNICZA - OKREŚLA WARUNKI I SZCZEGÓŁOWY TRYB ROZLICZEŃ. UMOWY TE ZAWIERANE SĄ NA OKRESY ROCZNE. PO TYM OKRESIE NASTĘPUJE KOŃCOWE ROZLICZENIE I UMOWA MOŻE BYĆ ZAWARTA NA KOLEJNY OKRES. UMOWA OKREŚLA RODZAJE PŁATNOŚCI ROZLICZANYCH W CLEARINGU, np. ZA TOWARY ORAZ TOWARZYSZĄCE IM USŁUGI - CLEARING CZĘŚCIOWY

102 KOMPENSATA WYMIANA TOWARU ZA TOWAR LUB TRANSFER DEWIZ-SWITCH.
W PRZYPADKU GDY NIE MOŻNA ZBILANSOWAĆ WYMIANY, WTEDY PŁATNOŚĆ PRZEPROWADZA SIĘ ZA POMOCĄ BARTERU A NIE ZBILANSOWANĄ CZĘŚĆ KOMPENSUJE SIĘ ZA POMOCĄ GOTÓWKI

103 SWITCH FINANSOWY-SPRZEDAŻ NALEŻNOŚCI CLEARINGOWEJ ZA WOLNE DEWIZY, PRZY CZYM WYSTĘPUJE ZAZWYCZAJ DISAGIO, tzn.ŻE NABYWCA WALUTY CLEARINGOWEJ ZAPŁACI ZA NIĄ MNIEJ W WOLNYCH DEWIZACH NIŻ WYNIKA TO Z OFICJALNEGO KURSU. SWITCH TOWAROWY-KUPUJE SIĘ TU U PARTNERA CLEARINGOWEGO TOWAR I SPRZEDAJE W KRAJU TRZECIM ZA WOLNE DEWIZY, RÓWNIEŻ Z DISAGIEM W STOSUNKU DO CENY TOWATU

104 CLEARING WIELOSTRONNY
DANY KONTRAHENT MOŻE ROZLICZAĆ SIĘ W CLERARINGU DWUSTRONNYM Z KILKOMA INNYMI KONTRAHENTAMI.POWSTAJĄ WÓWCZAS MOŻLIWOŚCI WIELOSTRONNEJ KOMPENSATY SALD CLEARINGOWYCH Z POSZCZEGÓLNYCH CLEARINGÓW BILATERALNYCH.

105 TRANSAKCJE WIĄZANE GDY SPRZEDAŻ OKREŚLONYCH TOWARÓW UZALEŻNIONA JEST OD KUPNA INNEGO TOWARU. SĄ TO TRANSAKCJE HANDLOWE INDYWIDUALNE, W KTÓRYCH NASTĘPUJĄ DWUSTRONNE PŁATNOŚCI, ZGDONIE Z USTALONYMI WARUNKAMI.ZAWIERANE SĄ WIĘC KONTRAKTY NA EKSPORT I IMPORT.

106 BARTER WYMIANA TOWARU ZA TOWAR BEZ TRANSFERU DEWIZOWEGO, NASTĘPUJE TU ZBILANSOWANIE WYMIANY BEZ KONIECZNOŚCI WYRÓWNYWANIA EWENTUALNYCH NIEDOBORÓW I NADWYŻEK

107 BARTER-charakterystyczne cechy zawierania transakcji
1.Ilość, jakość i kondycja wymienianych towarów są określone w pojedynczym kontrakcie. 2.Nie występuje żadne określenie wartości wymienianych towarów – nawet do celów bilansowych-wyrażone w jakiejkolwiek walucie 3.Nie przewiduje się udziału strony trzeciej 4.Żadne świadczenia nie są regulowane w formie pieniężnej 5.Wzajemne dostawy są realizowane w tym samym czasie.

108 BARTER-charakterystyczne cechy zawierania transakcji
Obok klasycznego barteru [na skalę masową] wyróżnia się również barter detaliczny: komputerowa rejestracja zapotrzebowania i oferty podażowej firm zrzeszonych w danej organizacji barterowej i kojarzeniu partnerów.

109 KOMPENSATA WYMIANA TOWARU ZA TOWAR LUB TRANSFER DEWIZ-SWITCH.
W PRZYPADKU GDY NIE MOŻNA ZBILANSOWAĆ WYMIANY, WTEDY PŁATNOŚĆ PRZEPROWADZA SIĘ ZA POMOCĄ BARTERU A NIE ZBILANSOWANĄ CZĘŚĆ KOMPENSUJE SIĘ ZA POMOCĄ GOTÓWKI

110 KOMPENSATA-charakterystyka
1.wszystkie warunki umowne i forma rozliczeń są ujęte w jednorazowej umowie. 2.rozliczenia i fakturowanie dokonywane jest w jednej, uzgodnionej uprzednio walucie. 3.wypełnienie świadczenia wzajemnego przez importera następuje przez niezależny przepływ płatności w formie towarowej lub towarowo-pieniężnej. 4.zobowiązania kompensacyjne mogą być przekazywane stronie trzeciej wskazanej przez eksportera 5.okres realizacji tego tupu transakcji jest zazwyczaj krótki

111 LEASING FORMA OBROTU TOWAROWEGO POŁĄCZONA Z FINANSOWANIEM. POLEGA ON NA OKRESOWYM UMOŻLIWIENIU KORZYSTANIA ZA STOSOWNĄ OPŁATĄ, Z OKREŚLONEJ RZECZY LUB ZESPOŁU RZECZY.

112 WINDYKCJA NALEŻNOŚCI W PŁATNOŚCIACH
PRZYCZYNY OPÓŹNIEŃ LUB BRAKU WPŁYWU WALUTY NIEWYSTARCZAJĄCE ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI - PŁATNIK O SŁABYM STANDINGU FINANSOWYM LUB NIEUCZCIWY NIEDOKŁADNE SFORMUŁOWANIE WARUNKÓW PŁATNOŚCI W KONTRAKCIE,

113 NIE SPRECYZOWANE RODZAJE DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO REALIZACJI PŁATNOŚCI - MOGĄ SPOWODOWAĆ INNĄ INTERPRETACJĘ TYCH WARUNKÓW PRZEZ PŁATNIKA W RAMACH INKASA: DOKUMENTY SKŁADANE NIEZGODNIE Z INKASEM DOKUMENTY NIEZGODNE MIĘDZY SOBĄ WAGA/ILOŚĆ, OPIS TOWARU W FAKTURZE NIEZGODNE Z DANYMI DOKUMENTU TRANSPORTOWEGO DANE W ATEŚCIE: ILOŚCIOWE/JAKOŚCIOWE NIEZGODNE Z INNYMI DOKUMENTAMI

114 CERTYFIKAT UBEZPIECZENIOWY ZAWIERA DANE NIEZGODNE Z KONOSAMENTEM
W RAMACH AKREDYTYWY: DOKUMENTY Z USTERKAMI I WYSYŁANE PRZEZ BANK POŚREDNICZĄCY DO BANKU OTWIERAJĄCEGO AKREDYTYWĘ Z ZASTRZEŻENIEM DOKUMENTY NIEZGODNE MIĘDZY SOBĄ ZAŁADUNEK PÓŹNIEJSZY NIŻ WSKAZANO W AKREDYTYWIE DOKUMENTY ZŁOŻONE PO WYGAŚNIĘCIU TERMINU WAŻNOŚCI AKREDYTYWY

115 KWOTA FAKTURY PRZEKRACZA KWOTĘ AKREDYTYWY
W FAKTURZE ZAMIESZCZONO DODATKOWE KOSZTY NIE PRZEWIDZIANE W AKREDYTYWIE POPRAWKI WNIESIONE W DOKUMENTACH I DOPISKI NIEPARAFOWANE PŁATNIK ZAPOZNAŁ SIĘ Z TOWAREM I WNOSI REKLAMACJĘ PŁATNIK WYKORZYSTUJĄC ZASTRZEŻENIA DO DOKUMENTÓW CHCE UZYSKAĆ RABAT LUB BONIFIKATĘ PŁATNIK ZNAJDUJE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

116 I CHCE ZREZYGNOWAĆ Z TOWARU
PRZEPISY DEWIZOWE W KRAJU PŁATNIKA OGRANICZAJĄ TRANSFERY ZA GRANICĘ

117 WINDYKACJA WŁĄCZENIE DO SPRAWY RADCÓW PRAWNYCH
STRZYMANIE DALSZYCH EKSPEDYCJI TOWARU WNIESIENIE SPRAWY NA ARBITRAŻ - JEŻELI DRUGA STRONA WESZŁA W POSIADANIE TOWARU JEŻELI STRONA NIE WESZŁA W POSIADANIE TOWARU - SPRZEDAŻ TOWARU INNEMU NABYWCY, W PRZYPADKU ZABEZPIECZENIA WEKSLEM - WINDYKACJA PRAWNA EGZEKUCJA ZASAD INCOTERMSU

118 PODSTAWOWE REGUŁY WYKORZYSTYWANE PRZY EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI
ZASTOSOWANIE TYCH FORM ZALEŻY OD WOLI STRON KONTRAKTU I POWINNO BYĆ ZAZNACZONE W KONTRAKCIE W MOMENCIE ICH PRZYJĘCIA - STANOWIĄ DODATKOWE ŹRÓDŁO ZABEZPIECZENIA PŁATNOŚCI

119 W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA ZASAD INCOTERMSU SPRZEDAJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY :
DOSTARCZYĆ TOWAR ZGODNIE Z UMOWĄ SPRZEDAŻY, DOSTARCZYĆ NA SWÓJ KOSZT ZWYCZAJOWE OPAKOWANIE TOWARU PONIEŚĆ KOSZTY WSZELKICH CZYNNOŚCI KONTROLNYCH TAKICH JAK np. SPRAWDZENIE JAKOŚCI, MIERZENIE, WAŻENIE, LICZENIE - POTRZEBNYCH DO DOSTARCZENIA TOWARU

120 W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA ZASAD INCOTERMSU KUPUJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY:
PRZYJĄĆ TOWAR, GDY SPRZEDAJĄCY POSTAWIŁ GO NALEŻYCIE DO JEGO DYSPOZYCJI, ZAPŁACIĆ CENĘ USTALONĄ W UMOWIE

121 PODSTAWOWE ZASADY ZABEZPIECZAJĄCE REALIZACJĘ KONTRAKTU

122 EXW-EX WORKS - SPRZDAJĄCY POWINIEN POSTAWIĆ TOWAR DO DYSPOZYCJI KUPUJĄCEGO W TERMINIE PRZEWIDZIANYM W UMOWIE, W OZNACZONYM PUNKCIE DOSTAWY. FCA-FREE CARRIER-SPRZEDAJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ TOWAR I POWIERZYĆ GO PRZEWOŹNIKOWI, OKREŚLONEMU PRZEZ KUPUJĄCEGO I W UZGODNIONYM DNIU DOSTAWY, WE WSKAZANYM PUNKCIE.

123 FAS-FREE ALONGSIDE SHIP- SPRZEDAJĄCY MA OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ TOWAR WZDŁUŻ BURTY STATKU WE WSKAZANYM PRZEZ KUPUJĄCEGO MIEJSCU ZAŁADUNKU W WYMIENIONYM PORCIE ZAŁADUNKU, W SPOSÓB ZGODNY ZE ZWYCZAJAMI PORTU, W UMÓWIONYM MIEJSCU I OKRESIE.KUPUJĄCY POWINIEN ZAWIADOMIĆ SPRZEDAJĄCEGO O NAZWIE STATKU, MIEJSCU ZAŁADUNKU I TERMINACH DOSTAWY NA TEN STATEK.

124 FOB-FREE ON BOARD-SPRZEDAJĄCY MA OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ TOWAR - WRAZ Z DOWODEM ZGODNOŚCI - NA STATEK WSKAZANY PRZEZ KUPUJĄCEGO W OZNACZONYM PORCIE ZAŁADOWANIA, W UMÓWIONYM TERMINIE, ZAWIADAMIAJĄC O TYM KUPUJĄCEGO. PONOSI ON WSZELKIE KOSZTY I RYZYKA ZWIĄZANE Z TOWAREM DO CZASU, GDY TOWAR FAKTYCZNIE PRZEKROCZY NADBURCIE STATKU.

125 CARRAIGE PAID TO-SPRZEDAJĄCY POWINIEN ZAWRZEĆ NA SWÓJ KOSZT NA ZWYCZAJNYCH WARUNKACH UMOWĘ PRZEWOZU TOWARU DO UMÓWIONEGO MIEJSCA PRZEZNACZENIA I ZAPŁACIĆ FRACHT. PONOSI ON WSZELKIE RYZYKA ZWIĄZANE Z TOWAREM. ZASADA TA MOŻE BYĆ STOSOWANA WE WSZYSTKICH RODZAJACH TRANSPORTU CIP - CARRAIGE AND INSURANCEPAID TO- TO SAMO CO CARRAIGE PAID TO, Z TĄ RÓŻNICĄ, ŻE SPRZEDAJĄCY MUSI UBEZPIECZYĆ TOWAR I OPŁACIĆ SKAŁDKĘ UBEZPIECZENIOWĄ.


Pobierz ppt "ROZLICZENIA KRAJOWE I W HANDLU ZAGRANICZNYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google