Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biznes Cesja Ubezpieczenie budynków, budowli, innych środków trwałych i środków obrotowych oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania nieruchomości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biznes Cesja Ubezpieczenie budynków, budowli, innych środków trwałych i środków obrotowych oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania nieruchomości."— Zapis prezentacji:

1 Biznes Cesja Ubezpieczenie budynków, budowli, innych środków trwałych i środków obrotowych oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania nieruchomości

2 Plan prezentacji Informacje ogólne Produkt Informacje wspólne dla wszystkich ubezpieczeń Szkoda i odszkodowanie Mocne strony produktu Ścieżki sprzedażowe

3 Informacje ogólne

4 Strony umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel – Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia i jest zobowiązana do opłacania składek Ubezpieczony – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia i jest zobowiązana do opłacania składek Ubezpieczający/Ubezpieczony wg segmentacji Banku BGŻ BNP Paribas S.A. – „Przedsiębiorca non – Agro”, „Przedsiębiorca”

5 Informacje ogólne Porównanie produktów Majątek Gospodarstwa Rolnego UBEZPIECZAJĄCY, UBEZPIECZONY: „Przedsiębiorca Agro” i „Rolnik” – w rozumieniu segmentacji/definicji Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Concordia Agro UBEZPIECZAJĄCY, UBEZPIECZONY: „Rolnik” – w rozumieniu segmentacji/definicji Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Biznes Cesja UBEZPIECZAJĄCY, UBEZPIECZONY: „Przedsiębiorca non – Agro”, „Przedsiębiorca” – w rozumieniu segmentacji/definicji Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

6 Biznes Cesja - na czym pracujemy? SWU Karta Produktu System Rubinet

7 Produkt

8 Przedmiot ubezpieczenia budynki i budowle – nieruchomości trwale związane z gruntem maszyny, urządzenia oraz wyposażenie znajdujące się w ubezpieczanych budynkach i budowlach lub nie znajdujące się w ubezpieczonych budynkach i budowlach nakłady inwestycyjne środki obrotowe

9 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia - Basic Szkody powstałe w wyniku następujących zdarzeń: Huragan Powódź Deszcz nawalny Pożar Dym i sadza Śnieg Uderzenie pioruna Osunięcie się ziemi Grad Wybuch Lawina Upadek statku powietrznego Spływ wód po zboczach Huk ponaddźwiękowy Uderzenie pojazdu, upadek dźwigu, drzewa, masztu, komina, słupa, anteny lub innych budowli albo ich części Szkody wodociągowe Zapadania się ziemi Trzęsienie ziemi Szkody powstałe na skutek akcji gaśniczej/ratowniczej

10 Wariant STANDARD Zakres ochrony jak w wariancie Basic Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku, z limitem 20% SU danego mienia Zakres ochrony jak w wariancie Basic Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku, z limitem 20% SU danego mienia Zakres ochrony jak w wariancie Basic Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku, z limitem 100% SU danego mienia Zakres ochrony jak w wariancie Basic Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku, z limitem 100% SU danego mienia Szkody powstałe w wyniku następujących zdarzeń: Wariant PREMIUM Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

11 Klauzula przeniesienia własności (przewłaszczenia): Klauzula miejsca ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo przeniesienia własności ubezpieczonego mienia między jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczonego albo przeniesienia własności ubezpieczonego mienia na nowo powołane jednostki Ubezpieczonego oraz w przypadku przeniesienia własności mienia na bank, zakład ubezpieczeń lub inny podmiot (jako zabezpieczenie wierzytelności). Ubezpieczenie obejmuje wszelkie mienie, znajdujące się we wszystkich przyszłych lokalizacjach na terenie Polski i będące własnością Ubezpieczającego lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia lokalizacji do użytku, a Ubezpieczający w ciągu 60 dni od tego momentu jest zobowiązany do zgłoszenia Ubezpieczycielowi nowych miejsc ubezpieczenia Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportu, prac załadunkowych lub rozładunkowych. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek zdarzeń objętych niniejszą klauzulą wynosi 20% łącznej SU mienia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Biznes Cesja - klauzule objęte ochroną BEZSKŁADKOWO

12 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Koszty dodatkowe Odszkodowanie – w granicach łącznego odrębnego limitu w wysokości 20% wartości szkody, nie więcej niż 100.000 zł – obejmuje także udokumentowane koszty wynikłe z: poszukiwania miejsca (przyczyny) powstania szkody, usunięcia pozostałości po szkodzie, koniecznych w świetle przepisów lub poleceń władz zmian budowlanych oraz demontażu i ponownego montażu nie uszkodzonego mienia, w celu dokonania naprawy lub wymiany mienia dotkniętego szkodą, opłacenia pracy w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy oraz frachtu lotniczego, wzrostu cen, konieczności użytkowania zastępczych maszyn, urządzeń, pomieszczeń w okresie odtwarzania mienia po szkodzie, obliczanych przy założeniu, że odtworzenie rozpoczęło się bezzwłocznie, przeniesienia lub przewiezienia maszyn, urządzeń i wyposażenia do pomieszczeń zastępczych, działań niezbędnych w celu poinformowania stałych klientów (w tym pisma i telefony) o zmianach w prowadzonej działalności. BEZSKŁADKOWO

13 Biznes Cesja - klauzule dodatkowe Klauzule dodatkowe Nr klauzuli w SWU Ubezpieczenie mienia od dewastacjiKL1 Ubezpieczenie mienia od przepięćKL2 Ubezpieczenie mienia od katastrofy budowlanejKL3 Ubezpieczenie środków obrotowych od rozmrożeniaKL4 Ubezpieczenie dokumentów niezbędnych do refundacji lekówKL5 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznegoKL6 Ubezpieczenie pojazdów wolnobieżnych nie podlegających rejestracjiKL7 Ubezpieczenie mienia w transporcieKL8 Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń KL9

14 Komu zaoferować klauzule? Biznes Cesja - klauzule dodatkowe

15 Klauzule dodatkowe KL1 ubezpieczenie mienia od dewastacji Dewastacja – rozmyślne, bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie - definicja nie obejmuje stłuczenia szyb oraz zawiera limit na umieszczanie napisów (graffiti) na przedmiocie ubezpieczenia w wysokości 5.000zł. Limit SU klauzuli to 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia KL2 ubezpieczenie mienia od przepięć Przepięcie - wzrost napięcia znacznie przekra­czający wartości dopuszczalne określone przez producenta dla danego urządzenia, pojawiający się wskutek nagłej zmiany napięcia lub natężenia w sieci elektrycznej, Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, Limit ubezpieczenia mienia od przepięć wynosi 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

16 KL3 ubezpieczenie mienia od katastrofy budowlanej Ochrona do pełnej wartości SU, jeżeli katastrofa budowlana powstała na skutek przyczyn objętych zakresem wariantu Basic. Jeżeli przyczyną katastrofy budowlanej są inne zdarzenia - limit wynosi 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. KL4 Ubezpieczenie środków obrotowych od rozmrożenia Szkody powstałe wskutek awarii urządzeń chłodniczych Dotyczy tylko głębokiego mrożenia (-18 st.C) Limit odpowiedzialności wynosi 25.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzule dodatkowe

17 KL5 Ubezpieczenie dokumentów niezbędnych do refundacji leków (recept): Bieżąca archiwizacja recept w formie elektronicznej, przechowywanie archiwum min. 5 lat Brak odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego przechowywania dokumentów Limit odpowiedzialności 25.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. KL6 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: Ubezpieczenie sprzętu stacjonarnego i przenośnego na warunkach EEI (wszystkich ryzyk) Sprzęt przenośny jest objęty ochroną na terenie RP. Brak ochrony m.in. za: - Kradzież sprzętu - Sprzęt zainstalowany w pojazdach - Szkody w telefonach - Szkody estetyczne Limit odpowiedzialności wynosi 50.000 PLN dla sprzętu stacjonarnego i 10.000 PLN dla przenośnego Klauzule dodatkowe

18 KL7 Ubezpieczenie pojazdów wolnobieżnych nie podlegających rejestracji: Pojazdy wolnobieżne, stanowiące własność Ubezpieczonego Zakres ochrony – jak w wariancie Basic, wyłącznie w miejscu wskazanym w polisie Limit odpowiedzialności 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. KL8 Ubezpieczenie mienia w transporcie: Mienie należące do Ubezpieczonego, transportowane przez niego, lub osoby za które ponosi odpowiedzialność Ubezpieczenie w czasie transportu, załadunku i wyładunku, od wszystkich ryzyk, za wyjątkiem m.in.: - Kradzieży - Zaginięcia - Niewłaściwego opakowania, rozmieszczenia lub zamocowania - Złego stanu technicznego pojazdu - Stanu nietrzeźwości kierowcy Limit odpowiedzialności 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Klauzule dodatkowe

19 KL9 Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń: Maszyny i urządzenia zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, zdatne do użytku i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem Awaria – stan techniczny, który ogranicza lub uniemożliwia dalszą eksploatację, zmniejszenie sprawności albo niesprawność ograniczająca zdatność do działania Ochrona nie obejmuje szkód: - objętych odpowiedzialnością producenta, sprzedawcy, serwisanta, - powstałych wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji - w wymienialnych elementach - w częściach i środkach eksploatacyjnych - spowodowanych wadami fabrycznymi Limit odpowiedzialności 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna 2.000 PLN Klauzule dodatkowe

20 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 3 klauzule dodatkowe RYZYKA ZEWNĘTRZNE DEWASTACJA PRZEPIĘCIA Klauzula wszystkich ryzyk zewnętrznych - all risk Klauzula dewastacji – celowe uszkodzenie lub zniszczenie mienia przez osoby trzecie, nie dotyczy graffiti Klauzula przepięć – wzrost napięcia przekraczający wartości dopuszczalne przez producenta, wskutek nagłej zmiany napięcia lub natężenia w sieci elektrycznej BEZSKŁADKOWO

21 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Od czego zależy składka Od rodzaju ubezpieczanego mienia: –Budynki i budowle –Środki trwałe (maszyny, urządzenia i wyposażenie) –Środki obrotowe –Nakłady inwestycyjne Od konstrukcji palnej budynku / budowli

22 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Stawki W przypadku ubezpieczenia budynków lub budowli palnych (II klasa palności) a także środków trwałych i obrotowych znajdujących się w tych budynkach stawki taryfowe znajdujące się w tabeli ulegają każdorazowo podwyższeniu o 30%. Program RUBINET automatycznie oblicza składkę w zależności od wyboru rodzaju ubezpieczanego mienia oraz rodzaju nieruchomości, w której znajdują się ubezpieczane przedmioty

23 Ubezpieczenie mienia Klasy palności (definiowane automatycznie w systemie) „I klasa palności” – obejmuje budynki i budowle, których ściany zewnętrzne są wykonane z materiałów niepalnych, mające pokrycie dachowe z materiału niepalnego lub niezapalnego (do tego rodzaju budynków zalicza się w szczególności budynki o ścianach zewnętrznych z cegły, pustaków, kamienia i pokryciu dachowym z blachy, dachówki, eternitu, łupka, jak również budynki o ścianach monolitycznych, z wielkiej płyty, z elementów wielkoblokowych, o konstrukcji szkieletowej, stalowej lub żelbetowej z wypełnieniem, których ściany zewnętrzne wykonane są z materiałów niepalnych, mające pokrycie dachowe z materiału niepalnego lub niezapalnego; dopuszczalna jest papa jako pokrycie dachowe, ale wszystkie pozostałe elementy konstrukcyjne budynku muszą być niepalne lub niezapalne) I klasa palności (niepalne):

24 Ubezpieczenie mienia „II klasa palności” – obejmuje budynki i budowle, których ściany zewnętrzne, bądź pokrycie dachowe wykonane są z innych materiałów, niż określone w definicji I klasy palności, w tym również płyta warstwowa wypełniona pianką lub styropianem II klasa palności (palne): Klasy palności (definiowane automatycznie w systemie)

25 Ubezpieczenie mienia Ustalanie sumy ubezpieczenia Wartość odtworzeniowa Wartość rzeczywista Wartość ewidencyjna brutto Cena zakupu lub wytworzenia W wartości odtworzeniowej, jeżeli stopień zużycia technicznego nie przekracza 50%; (wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego nie ulepszonego); wartości rzeczywistej (wartość odtworzeniowa pomniejszona o zużycie techniczne); wartości ewidencyjnej brutto, jeżeli stopień umorzenia lub zużycia technicznego nie przekracza 50%; (wartość mienia, która odpowiada jego początkowej wartości z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań); cen zakupu lub wytworzenia (bez marży i narzutów);

26 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Wysokość sum ubezpieczenia (w kompetencji Doradcy) Łączna suma ubezpieczenia budynków i budowli wynosi 7,5 mln zł (netto lub brutto). Łączna suma ubezpieczenia pozostałego mienia wynosi 5 mln zł (netto lub brutto). Możliwość udzielania indywidualnych zgód na wyższe sumy ubezpieczenia (konieczność wypełnienia krótkiego formularza oceny ryzyka dostępnego w Rubinet)

27 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Systemy ubezpieczenia na sumy stałe na sumy stałe na pierwsze ryzyko  Przedmiot ubezpieczenia Ogień i inne zdarzenia losowe Kradzież z włamaniem i rabunek  SU W W 120% > ZASADA PROPORCJI SU W W 120% < ZASADA PROPORCJI Klauzula Leeway (par 26 ust 4 swu) – dotyczy tylko ubezpieczenia na sumy stałe

28 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Franszyzy Ubezpieczenie nie obejmuje szkód, które łącznie z wszystkimi kosztami dodatkowymi, nie przekraczają kwoty 500 zł (franszyza integralna). Do szkód objętych zakresem klauzuli ubezpieczenia maszyn od awarii i uszkodzeń stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 2 000 zł.

29 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Działalności wymagające zgody Ze względu na uproszczony charakter produktu i brak konieczności dokonywania szczegółowej oceny ryzyka, ograniczono możliwość samodzielnego przedstawiania oferty dla niektórych rodzajów działalności Wykaz działalności wymagających zgody – dostępny w Rubinecie

30 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Przedmiot ubezpieczenia maszyny, urządzenia oraz wyposażenie znajdujące się w ubezpieczanych budynkach i budowlach lub nie znajdujące się w ubezpieczonych budynkach i budowlach środki obrotowe

31 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Zakres ubezpieczenia Szkody powstałe w wyniku następujących zdarzeń: Rabunek Kradzież z włamaniem

32 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Koszty uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń W ramach ubezpieczenia ochroną objęte są udokumentowane koszty zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, okien i drzwi do kwoty 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 50.000 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

33 Ubezpieczenie OC Zakres ubezpieczenia Wariant podstawowy: odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości Wariant rozszerzony: zakres wariantu podstawowego, cofnięcie się cieczy w systemach kanalizacyjnych, awaria urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania Limity odpowiedzialności: 50.000 PLN 100.000 PLN 200.000 PLN

34 Informacje wspólne dla wszystkich ubezpieczeń

35 System zniżek Doradca BGŻ BNP Do 10% zniżki przy sumach ubezpieczenia powyżej 1 mln Ekspert Agro Do 20% zniżki przy sumach ubezpieczenia powyżej 1 mln (warunkiem jest dołączenie skanu aktualnej polisy). Zniżka nie sumuje się ze zniżką w kompetencji Doradcy. Concordia Możliwość indywidualnej taryfikacji przy sumach ubezpieczenia powyżej 7,5 mln

36 Informacje wspólne dla wszystkich ubezpieczeń Obowiązki ubezpieczonego Obowiązkowe jest spełnienie przez klienta minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczenia mienia: Przestrzeganie przepisów mających na celu zapobieganie powstawaniu szkody (przepisy o budowie i eksploatacji mienia danego rodzaju oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń); Stosowanie się do przepisów o ochronie przeciwpożarowej, budowie i eksploatacji urządzeń technicznych; Przestrzeganie wymogów zabezpieczenia mienia przed kradzieżą (odpowiednia konstrukcja ścian, sufitów, podłóg i dachów; zabezpieczenie okien, drzwi i innych zewnętrznych otworów; zabezpieczenie kluczy; odpowiednia konstrukcja zamków, kłódek i uchwytów); Dbanie o konserwację przewodów i urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę. WAŻNE !

37 Informacje wspólne dla wszystkich ubezpieczeń Zabezpieczenie mienia, okna i inne Ściany, sufity, podłogi i dachy powinny być wykonane z materiałów odpornych na wyważenie Okna i inne zewnętrzne otwory szklane powinny być w odpowiednim stanie technicznym i zamknięte Okna w piwnicach, suterenach, na pierwszych piętrach i wszędzie tam gdzie jest do nich łatwy dostęp z zewnątrz powinny być zabezpieczone kratami lub roletami antywłamaniowymi zamkniętymi na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową

38 Informacje wspólne dla wszystkich ubezpieczeń Zabezpieczenie mienia, drzwi Drzwi powinny być w odpowiednim stanie technicznym, zamknięte tak aby ich wyłamanie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi Drzwi powinny być zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden posiadający świadectwo Instytutu Mechaniki Precyzyjnej Klucze powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą, w razie ich zgubienia należy niezwłocznie wymienić zamki (wkładki)

39 Szkoda i odszkodowanie

40 Zgłoszenie szkody Chcąc zgłosić szkodę Ubezpieczony jest zobowiązany do: –poinformowania Ubezpieczyciela o zaistnieniu szkody w ciągu 3 dni, –dostarczenia w ciągu 14 dni dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do: –ustalenia stanu zdarzenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, –wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

41 Szkoda i odszkodowanie Ustalenie odszkodowania Wysokość szkody ustalana jest według cen z dnia wyznaczenia odszkodowania na podstawie: –kosztów odbudowy w tym samym miejscu; –kosztów naprawy; –kosztów wytworzenia rzeczy tego samego rodzaju, typu lub mocy powiększone o koszty transportu i montażu. Wysokość odszkodowania odpowiada wartości szkody, ale nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia lub ustalonego limitu (nie dotyczy kosztów dodatkowych w ramach odrębnego limitu)

42 Szkoda i odszkodowanie Ustalenie odszkodowania Ubezpieczyciel dokonuje oceny sytuacji i podejmuje decyzje o: –uznaniu roszczenia i wypłacie odszkodowania Odszkodowanie obejmuje: –środki pieniężne w wysokości ustalonej przez ubezpieczyciela; –koszty uzasadnionych działań podjętych przez ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej wartości.

43 Mocne strony produktu

44 Klauzule na wzór oferty leasingowej Możliwość realnego zabezpieczenia ekspozycji kredytowej podobnie jak w działalności leasingowej Doskonałe zabezpieczenie ekspozycji kredytowej dla przedsiębiorstw Ubezpieczenie dla preferowanego w bankach segmentu klienta Pierwszy krok do przejęcia ubezpieczeń MiŚ biznesu ubezpieczanych klientów, zwłaszcza po szkodzie i ubezpieczeniu klauzul dodatkowych Realna konkurencja dla oferty rynkowej Możliwość wystawienia polisy na wysoką sumę ubezpieczenia w kompetencji Doradcy

45 Ścieżki sprzedażowe

46 Na 30 dni przed wznowieniem okresu ubezpieczenia przygotowujemy ofertę na bazie Biznes Cesja Budynki i budowle Środki trwałe Środki obrotowe Nakłady inwestycyjne Nie wszystkie polisy nadają się do przejęcia (trzeba pamiętać, że Biznes Cesja nie jest kompleksowym produktem dla przedsiębiorstw) Ofertujemy fragment mienia (najlepiej taki, na którym ustanowiono cesję na Bank), pokazujemy zalety klauzul dodatkowych Sugerujemy ubezpieczenie mienia dotychczas nieubezpieczonego przez przedsiębiorcę

47 Ścieżki sprzedażowe Ścieżka sprzedażowa, stosowana w momencie gdy Bank ma polisę na zabezpieczenie mienia 1. Analiza zakresu 2. Analiza ceny 3. Cesja

48 Ścieżki sprzedażowe Analiza zakresu Sprawdzamy: –Franszyzy integralne/udziały własne –Katalog ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych - kluczowe to: powódź, przepięcia (z każdej przyczyny), dewastacja/wandalizm, szkody wodociągowe –Systemy ubezpieczenia w kradzieży (sumy stałe/pierwsze ryzyko) –Występowanie klauzul dodatkowych (pytamy, czy jest osobna polisa w przedsiębiorstwie, czy to jedyna polisa którą posiada przedsiębiorca) działanie –jeśli znajdziemy braki w zakresie, wskazujemy je Klientowi (także rozpoczynamy rozmowę o klauzulach i kosztach dodatkowych jeśli nie ma ich na polisie) –jeśli nie znajdziemy braków w zakresie przechodzimy do analizy ceny

49 Ścieżki sprzedażowe Analiza ceny Drożej = sprawdzamy różnice w zakresie, jeśli w aktualnej polisie są braki, wskazujemy różnice i podajemy to jako argument różnicy w cenie Porównywalna = przechodzimy do argumentu cesja Taniej = informujemy o tym Klienta i próbujemy ubezpieczyć dodatkowe mienie

50 Ścieżki sprzedażowe Cesja Sprawdzamy: –Czy cesja jest dokonana właściwie – czy nie jest zapisana zbyt szeroko (jeśli jako zabezpieczenie mamy zbiorczą polisę, to sugerujemy Klientowi osobną polisę pod cesję – to duże ułatwienie procesowe dla Klienta) działanie –Wskazujemy zalety skorzystania z ubezpieczenia w Banku (automatyczne wznowienia, oszczędność czasu, brak konieczności działania na ostatnią chwilę)

51 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Biznes Cesja Ubezpieczenie budynków, budowli, innych środków trwałych i środków obrotowych oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania nieruchomości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google