Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W5 – Ubezpieczenia majątkowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W5 – Ubezpieczenia majątkowe"— Zapis prezentacji:

1 W5 – Ubezpieczenia majątkowe

2 Agenda Klasyfikacja ustawowa ubezpieczeń majątkowych
Obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe Dobrowolne ubezpieczenia majątkowe Szczegółowa charakterystyka wybranych ubezpieczeń majątkowych

3 Klasyfikacja ustawowa ubezpieczeń majątkowych
Ustawa o ubezpieczeniach: Ubezpieczenia działu II - pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

4 Ubezpieczenia majątkowe obowiązkowe
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów ("ubezpieczenie OC kierowców", "ubezpieczenie Zielona Karta") ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych ("ubezpieczenie budynków") ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego ("ubezpieczenie OC rolników") inne ubezpieczenia przewidziane na mocy obowiązujących ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych

5 Ubezpieczenia majątkowe dobrowolne (1/2)
ubezpieczenie ogniowe i inne z nimi związane ubezpieczenie utraty zysku (ang. Business Interruption, Loss of Profit, niem. BetriebsunterbrechungsVe) ubezpieczenia techniczne: budowlano-montażowe (CAR, EAR), sprzętu elektronicznego ubezpieczenie maszyn od awarii oraz szkód elektrycznych ubezpieczenia transportowe: casco, cargo ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem lub rabunku ubezpieczenie mieszkań ubezpieczenie domków letniskowych oraz mienia ruchomego

6 Ubezpieczenia majątkowe dobrowolne (2/2)
ubezpieczenia rolne: mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, upraw, zwierząt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej , za produkt, wykonywania zawodów: lekarza, przewoźnika drogowego w ruchu krajowym, przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym, hotelarza, nauczyciela, biegłego rewidenta ubezpieczenie ochrony prawnej ubezpieczenia ryzyk finansowych: kredytów towarowych, należności faktoringowych, spłaty rat, gwarancje ubezpieczeniowe spłaty należności celnych i podatkowych, gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium na przetarg, gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

7 Wybrane ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia majątkowe umożliwiają odtworzenie utraconego lub uszkodzonego majątku. Do ochrony różnych składników aktywów służą odpowiednie, ściśle określone rodzaje ubezpieczeń. Zależnie do tego, jakie składniki majątkowe w przedsiębiorstwie logistycznym są szczególnie zagrożone, firma wybiera do swojego programu ubezpieczeniowego odpowiednią liczbę ubezpieczeń. Biorąc pod uwagę specyfikę przedsiębiorstwa logistycznego, celowe wydaje się uwzględnienie przynajmniej ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych, od wszystkich ryzyk (tzw. all risks), od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczeń transportowych.

8 Wybrane ubezpieczenia majątkowe

9 Ubezpieczenia ogniowe
Przedsiębiorstwo logistyczne może skorzystać w ramach ubezpieczenia ogniowego dla zapewnienia sobie ochrony ubezpieczeniowej dla wszelkich składników majątku obrotowego i trwałego, w szczególności: budynków składowo-magazynowych i biurowych, rzeczowych składników majątku obrotowego (towary, surowce, materiały, mienie przyjęte do wykonania usługi itp.); maszyny, urządzenia i wyposażenie, elektroniczny sprzęt biurowy i sprzęt komputerowy, mienie osobiste pracowników, gotówka.

10 Ubezpieczenia ogniowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych chroni nie tylko przed pożarem, obejmuje także inne inne rodzaje ryzyka, takie jak: wybuch, uderzenie piorunu, upadek pojazdu powietrznego, osunięcie ziemi, zapadanie się ziemi, huragan, deszcz nawalny, grad, powódź, lawinę, dym, falę uderzeniową, wydostanie się wody lub pary wodnej z sieci wodociągowej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wyciek z instalacji tryskaczowej lub zraszaczowej, działanie ciężaru śniegu lub lodu, pośrednie skutki uderzenia pioruna w postaci indukcji elektromagnetycznej.

11 Ubezpieczenia ogniowe
Przy ubezpieczeniach ogniowych ważne jest ustalenie sumy ubezpieczenia na poziomie odpowiadającym wartości przedmiotu ubezpieczenia. To właśnie suma ubezpieczenia stanowi podstawę do obliczania składki i wyznacza górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczenia. Suma ubezpieczeniowa podana jest w umowie ubezpieczenia i polisie zawierającej najważniejsze postanowienia tej umowy. Nie zawsze odszkodowanie wypłacone zostanie w wysokości równej sumie ubezpieczenia – zależy to od tego, na jaką kwotę rzeczoznawca wyceni rzeczywista wartość szkody.

12 Ubezpieczenia ogniowe
Majątek trwały (budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie, sprzęt elektroniczny) może być ubezpieczany na wartość : odtworzeniową (odpowiadającą kosztom zakupu, odbudowy lub remontu), rzeczywistą (wartość odtworzeniową pomniejszona o faktyczne zużycie), wartość księgowa brutto, czyli wartość początkowa mienia z kolejnymi przeszacowaniami, wartość księgową netto, czyli wartość początkowa pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne. Suma ubezpieczenia rzeczowych składników majątku obrotowego (materiału, surowce do produkcji, półfabrykaty, produkty gotowe) powinna odpowiadać kosztom ich zakupu lub wytworzenia.

13 Ubezpieczenia ogniowe
W ubezpieczeniach ogniowych stosowane są różne systemy ubezpieczenia, na podstawie których ubezpiecza się majątek. Majątek trwały i rzeczowe składniki mąjątku obrotowego najczęściej ubezpieczane są według systemu na sumy stałe. Dzięki temu możliwe jest ubezpieczenie całkowitej wartości mienia stanowiącego własność ubezpieczającego. W systemie tym możliwe jest nadubezpieczenie (suma ubezpieczenia przekracza wartość mienia), jak i niedoubezpieczenie (suma ubezpieczenia niższa od wartości ubezpieczeniowej).

14 Ubezpieczenia ogniowe
System ubezpieczenia na sumy stałe można stosować w odniesieniu do każdej z kategorii ubezpieczanego mienia. W przypadku zadeklarowania przez ubezpieczającego zaniżonej sumy ubezpieczenia, naliczone odszkodowanie zostanie zmniejszone w takiej proporcji, w jakiej pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do faktycznej, całkowitej wartości ubezpieczanego mienia. 

15 Ubezpieczenia ogniowe
Możliwe jest także zastosowanie systemu sum zmiennych w odniesieniu do rzeczowych składników majątku obrotowego. Ma to uzasadnienie wówczas, gdy w okresie obowiązywania ubezpieczenia ubezpieczający przewiduje znaczne zmiany wartości tych składników majątku.

16 Ubezpieczenia ogniowe
System ubezpieczenia na sumy zmienne można stosować w odniesieniu do towarów, surowców, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych (przy czym suma ubezpieczenia środków obrotowych powinna odpowiadać kosztom ich nabycia lub wytworzenia dla najwyższego stanu dziennego przewidywanego podczas okresu ubezpieczenia ) .

17 Ubezpieczenia ogniowe
Rozliczenie na sumy zmienne – przykład: Na początku okresu ubezpieczenia pobierana jest minimalna składka zaliczkowa (np. w wysokości 80% całkowitej rocznej składki wyliczonej na podstawie zadeklarowanej sumy ubezpieczenia). Rozliczenie składki następuje po upływie okresu ubezpieczenia na podstawie kwartalnych lub półrocznych raportów ubezpieczającego wykazujących średnie stany zapasów w poszczególnych miesiącach, przy czym minimalna składka zaliczkowa jest ostatecznie korygowana w oparciu o średnią arytmetyczną wartości stanu zapasów w poszczególnych miesiącach. Minimalna składka zaliczkowa nie podlega zwrotowi. 

18 Ubezpieczenia ogniowe
W ramach ubezpieczeń ogniowych możliwe jest także zastosowanie systemu odpowiedzialności za pierwsze ryzyko, w szerszym zakresie stosowanego do szkód powstałych w wyniku kradzieży. Według tego systemu można np. ubezpieczyć gotówkę, mienie osobiste pracowników.

19 Ubezpieczenia ogniowe
W ramach ubezpieczeń ogniowych coraz popularniejsze stają się ubezpieczenia all risks. Mają one bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. W ogólnych warunkach ubezpieczeń typu all risks, inaczej niż klasycznych ubezpieczeniach ogniowych, nie wymienia się wszystkich zdarzeń losowych stanowiących przedmiot ubezpieczenia.

20 Ubezpieczenia ogniowe
W ubezpieczeniu all risks zakład ubezpieczeniowy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody rzeczowe (utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia wskutek wypadku/zdarzenia losowego). Jednak także w tym przypadku odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest nieograniczona. W umowie ubezpieczeniowej zawarte są wyłączenia od odpowiedzialności ubezpieczeniowej w określonych warunkach.


Pobierz ppt "W5 – Ubezpieczenia majątkowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google