Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W5 – Ubezpieczenia majątkowe. Agenda Klasyfikacja ustawowa ubezpieczeń majątkowych Obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe Dobrowolne ubezpieczenia majątkowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W5 – Ubezpieczenia majątkowe. Agenda Klasyfikacja ustawowa ubezpieczeń majątkowych Obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe Dobrowolne ubezpieczenia majątkowe."— Zapis prezentacji:

1 W5 – Ubezpieczenia majątkowe

2 Agenda Klasyfikacja ustawowa ubezpieczeń majątkowych Obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe Dobrowolne ubezpieczenia majątkowe Szczegółowa charakterystyka wybranych ubezpieczeń majątkowych 2

3 Klasyfikacja ustawowa ubezpieczeń majątkowych Ustawa o ubezpieczeniach: Ubezpieczenia działu II - pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. 3

4 Ubezpieczenia majątkowe obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów ("ubezpieczenie OC kierowców", "ubezpieczenie Zielona Karta") ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych ("ubezpieczenie budynków") ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego ("ubezpieczenie OC rolników") inne ubezpieczenia przewidziane na mocy obowiązujących ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych 4

5 Ubezpieczenia majątkowe dobrowolne (1/2) ubezpieczenie ogniowe i inne z nimi związane ubezpieczenie utraty zysku (ang. Business Interruption, Loss of Profit, niem. BetriebsunterbrechungsVe) ubezpieczenia techniczne: budowlano-montażowe (CAR, EAR), sprzętuelektronicznego ubezpieczenie maszyn od awarii oraz szkód elektrycznych ubezpieczenia transportowe: casco, cargo ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem lub rabunku ubezpieczenie mieszkań ubezpieczenie domków letniskowych oraz mienia ruchomego 5

6 Ubezpieczenia majątkowe dobrowolne (2/2) ubezpieczenia rolne: mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, upraw, zwierząt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, za produkt, wykonywania zawodów: lekarza, przewoźnika drogowego w ruchu krajowym, przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym, hotelarza, nauczyciela, biegłego rewidenta ubezpieczenie ochrony prawnej ubezpieczenia ryzyk finansowych: kredytów towarowych, należności faktoringowych, spłaty rat, gwarancje ubezpieczeniowe spłaty należnościcelnych i podatkowych, gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium na przetarg, gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki 6

7 Wybrane ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia majątkowe umożliwiają odtworzenie utraconego lub uszkodzonego majątku. Do ochrony różnych składników aktywów służą odpowiednie, ściśle określone rodzaje ubezpieczeń. Zależnie do tego, jakie składniki majątkowe w przedsiębiorstwie logistycznym są szczególnie zagrożone, firma wybiera do swojego programu ubezpieczeniowego odpowiednią liczbę ubezpieczeń. Biorąc pod uwagę specyfikę przedsiębiorstwa logistycznego, celowe wydaje się uwzględnienie przynajmniej ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych, od wszystkich ryzyk (tzw. all risks), od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczeń transportowych. 7

8 Wybrane ubezpieczenia majątkowe 8

9 Ubezpieczenia ogniowe Przedsiębiorstwo logistyczne może skorzystać w ramach ubezpieczenia ogniowego dla zapewnienia sobie ochrony ubezpieczeniowej dla wszelkich składników majątku obrotowego i trwałego, w szczególności: budynków składowo-magazynowych i biurowych, rzeczowych składników majątku obrotowego (towary, surowce, materiały, mienie przyjęte do wykonania usługi itp.); maszyny, urządzenia i wyposażenie, elektroniczny sprzęt biurowy i sprzęt komputerowy, mienie osobiste pracowników, gotówka. 9

10 Ubezpieczenia ogniowe Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych chroni nie tylko przed pożarem, obejmuje także inne inne rodzaje ryzyka, takie jak: wybuch, uderzenie piorunu, upadek pojazdu powietrznego, osunięcie ziemi, zapadanie się ziemi, huragan, deszcz nawalny, grad, powódź, lawinę, dym, falę uderzeniową, wydostanie się wody lub pary wodnej z sieci wodociągowej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wyciek z instalacji tryskaczowej lub zraszaczowej, działanie ciężaru śniegu lub lodu, pośrednie skutki uderzenia pioruna w postaci indukcji elektromagnetycznej. 10

11 Ubezpieczenia ogniowe Przy ubezpieczeniach ogniowych ważne jest ustalenie sumy ubezpieczenia na poziomie odpowiadającym wartości przedmiotu ubezpieczenia. To właśnie suma ubezpieczenia stanowi podstawę do obliczania składki i wyznacza górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczenia. Suma ubezpieczeniowa podana jest w umowie ubezpieczenia i polisie zawierającej najważniejsze postanowienia tej umowy. Nie zawsze odszkodowanie wypłacone zostanie w wysokości równej sumie ubezpieczenia – zależy to od tego, na jaką kwotę rzeczoznawca wyceni rzeczywista wartość szkody. 11

12 Ubezpieczenia ogniowe Majątek trwały (budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie, sprzęt elektroniczny) może być ubezpieczany na wartość : odtworzeniową (odpowiadającą kosztom zakupu, odbudowy lub remontu), rzeczywistą (wartość odtworzeniową pomniejszona o faktyczne zużycie), wartość księgowa brutto, czyli wartość początkowa mienia z kolejnymi przeszacowaniami, wartość księgową netto, czyli wartość początkowa pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne. Suma ubezpieczenia rzeczowych składników majątku obrotowego (materiału, surowce do produkcji, półfabrykaty, produkty gotowe) powinna odpowiadać kosztom ich zakupu lub wytworzenia. 12

13 Ubezpieczenia ogniowe W ubezpieczeniach ogniowych stosowane są różne systemy ubezpieczenia, na podstawie których ubezpiecza się majątek. Majątek trwały i rzeczowe składniki mąjątku obrotowego najczęściej ubezpieczane są według systemu na sumy stałe. Dzięki temu możliwe jest ubezpieczenie całkowitej wartości mienia stanowiącego własność ubezpieczającego. W systemie tym możliwe jest nadubezpieczenie (suma ubezpieczenia przekracza wartość mienia), jak i niedoubezpieczenie (suma ubezpieczenia niższa od wartości ubezpieczeniowej). 13

14 Ubezpieczenia ogniowe System ubezpieczenia na sumy stałe można stosować w odniesieniu do każdej z kategorii ubezpieczanego mienia. W przypadku zadeklarowania przez ubezpieczającego zaniżonej sumy ubezpieczenia, naliczone odszkodowanie zostanie zmniejszone w takiej proporcji, w jakiej pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do faktycznej, całkowitej wartości ubezpieczanego mienia. 14

15 Ubezpieczenia ogniowe Możliwe jest także zastosowanie systemu sum zmiennych w odniesieniu do rzeczowych składników majątku obrotowego. Ma to uzasadnienie wówczas, gdy w okresie obowiązywania ubezpieczenia ubezpieczający przewiduje znaczne zmiany wartości tych składników majątku. 15

16 Ubezpieczenia ogniowe System ubezpieczenia na sumy zmienne można stosować w odniesieniu do towarów, surowców, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych (przy czym suma ubezpieczenia środków obrotowych powinna odpowiadać kosztom ich nabycia lub wytworzenia dla najwyższego stanu dziennego przewidywanego podczas okresu ubezpieczenia ). 16

17 Ubezpieczenia ogniowe Rozliczenie na sumy zmienne – przykład: Na początku okresu ubezpieczenia pobierana jest minimalna składka zaliczkowa (np. w wysokości 80% całkowitej rocznej składki wyliczonej na podstawie zadeklarowanej sumy ubezpieczenia). Rozliczenie składki następuje po upływie okresu ubezpieczenia na podstawie kwartalnych lub półrocznych raportów ubezpieczającego wykazujących średnie stany zapasów w poszczególnych miesiącach, przy czym minimalna składka zaliczkowa jest ostatecznie korygowana w oparciu o średnią arytmetyczną wartości stanu zapasów w poszczególnych miesiącach. Minimalna składka zaliczkowa nie podlega zwrotowi. 17

18 Ubezpieczenia ogniowe W ramach ubezpieczeń ogniowych możliwe jest także zastosowanie systemu odpowiedzialności za pierwsze ryzyko, w szerszym zakresie stosowanego do szkód powstałych w wyniku kradzieży. Według tego systemu można np. ubezpieczyć gotówkę, mienie osobiste pracowników. 18

19 Ubezpieczenia ogniowe W ramach ubezpieczeń ogniowych coraz popularniejsze stają się ubezpieczenia all risks. Mają one bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. W ogólnych warunkach ubezpieczeń typu all risks, inaczej niż klasycznych ubezpieczeniach ogniowych, nie wymienia się wszystkich zdarzeń losowych stanowiących przedmiot ubezpieczenia. 19

20 Ubezpieczenia ogniowe W ubezpieczeniu all risks zakład ubezpieczeniowy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody rzeczowe (utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia wskutek wypadku/zdarzenia losowego). Jednak także w tym przypadku odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest nieograniczona. W umowie ubezpieczeniowej zawarte są wyłączenia od odpowiedzialności ubezpieczeniowej w określonych warunkach. 20


Pobierz ppt "W5 – Ubezpieczenia majątkowe. Agenda Klasyfikacja ustawowa ubezpieczeń majątkowych Obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe Dobrowolne ubezpieczenia majątkowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google