Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departamentu Ubezpieczeń i Reasekuracji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departamentu Ubezpieczeń i Reasekuracji"— Zapis prezentacji:

1 Departamentu Ubezpieczeń i Reasekuracji
PAKIET BEZPIECZNY ROLNIK Departamentu Ubezpieczeń i Reasekuracji Warszawa, 5 grudnia 2011

2 ADRESAT PAKIETU BR rolnik indywidualny prowadzący gospodarstwo rolne, przekraczające łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega ono w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2 Ustawy z dn o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych)

3 WARUNEK PRZYSTĄPIENIA DO PAKIETU BR
Przystępując do ubezpieczenia na warunkach Pakietu BR Ubezpieczający zobowiązany jest wykupić: ▪ ubezpieczenia zawarte w części obowiązkowej oraz ▪ co najmniej 1 z ubezpieczeń zawartych w części dobrowolnej

4 CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA PAKIETU BR
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (wraz z późniejszymi zmianami) ubezpieczenie budynków rolniczych

5 CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA - OC rolnika
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna: • rolnika • osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz • osoby pracującej w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

6 CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA - OC rolnika
Minimalna suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej rolnika: w przypadku szkód na osobie euro w odniesieniu do jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych w przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych od 11 czerwca 2012 roku – zwiększenie limitów odpowiednio do euro i euro) przy ustalaniu odszkodowania obowiązuje średni kurs z dnia wyrządzenia szkody

7 CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA – ubezpieczenie budynków rolniczych
Rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego (budynek rolniczy) od ognia i innych zdarzeń losowych. Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

8 CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA – ubezpieczenie budynków rolniczych
Suma ubezpieczenia budynku może odpowiadać wartości: rzeczywistej (wartość w stanie nowym w dniu zawarcia ubezpieczenia stopień zużycia) nowej (w odniesieniu do budynków których stopień zużycia w dniu zawarcia umowy nie przekracza 10%) Nie są objęte ubezpieczeniem w gospodarstwach rolnych : budynki, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów namioty i tunele foliowe

9 CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA – wypowiedzenie umowy
Rolnik zobowiązany jest do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia obowiązkowego najpóźniej na 1 dzień przed upływem okresu 12 miesięcy na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia Powiadomienie zakładu ubezpieczeń powinno być złożone na piśmie. W przeciwnym wypadku uważa się, że umowa została zawarta na kolejne 12 miesięcy z zastrzeżeniem ust 2 art. 62 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

10 CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA PAKIETU BR cd.
Minimalna kwota do zapłaty za Pakiet wynosi 130 zł (składka razem z wpisowym oraz opłatą członkowską) Kontynuacja w ramach Pakietu jest możliwa w przypadku wystąpienia maksymalnie 1 szkody w ciągu ostatnich 12 miesięcy z obydwu ubezpieczeń obowiązkowych tj. odpowiedzialności cywilnej rolnika z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków

11 CZĘŚĆ DOBROWOLNA PAKIETU BR
po wykupieniu ubezpieczeń z części obowiązkowej, należy zawrzeć co najmniej jedno z następujących ubezpieczeń: ubezpieczenie następującego mienia w gospodarstwie rolnym: pomieszczeń, budynków nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu, budowli, maszyn i sprzętu rolniczego, ziemiopłodów, materiałów i zapasów, zwierząt gospodarskich od ognia i innych zdarzeń losowych (zakres rozszerzony), zgodnie z OWU mienia w gospodarstwie rolnym, ubezpieczenie maszyn rolniczych i innego sprzętu rolniczego w zakresie AGROCASCO od wypadku, ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży i rabunku zgodnie z OWU AGROCASCO

12 CZĘŚĆ DOBROWOLNA PAKIETU BR
Po wykupieniu ubezpieczeń z części obowiązkowej, należy zawrzeć co najmniej jedno z następujących ubezpieczeń: ubezpieczenie następującego mienia w gospodarstwie rolnym: pomieszczeń, budynków nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu, budowli, maszyn i sprzętu rolniczego, ziemiopłodów, materiałów i zapasów, zwierząt gospodarskich od ognia i innych zdarzeń losowych (zakres rozszerzony), zgodnie z OWU mienia w gospodarstwie rolnym, ubezpieczenie maszyn rolniczych i innego sprzętu rolniczego w zakresie AGROCASCO od wypadku, ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży i rabunku zgodnie z OWU AGROCASCO

13 CZĘŚĆ DOBROWOLNA PAKIETU BR cd.
ubezpieczenie stałych elementów wewnątrz budynku mieszkalnego i ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych (zakres rozszerzony) oraz od kradzieży z włamaniem i wandalizmu (ryzyka dodatkowe) zgodnie z OWU mienia w gospodarstwie rolnym ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym zgodnie z OWU domów jednorodzinnych i mieszkań ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zgodnie z OWU następstw nieszczęśliwych wypadków

14 CZĘŚĆ DOBROWOLNA PAKIETU BR cd.
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OCK) zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz wraz z późniejszymi zmianami) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNWK) zgodnie z OWU NNWK ubezpieczenie autocasco (AC) zgodnie z OWU autocasco

15 TARYFA - OC rolnika Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika (OCR) Powierzchnia gospodarstwa rolnego Stawka podstawowa poniżej 50 ha 1,50 zł / ha ha 1,00 zł / ha powyżej 200 ha 0,80 zł / ha

16 TARYFA - OC rolnika cd. Zniżki od stawek podstawowych:
10% - z tytułu bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia OCR w TUW „TUZ” lub następujące zniżki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia obowiązkowego nabytego w innym Zakładzie Ubezpieczeń w przypadku złożenia przez Ubezpieczającego zaświadczenia o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia wystawionego przez ten Zakład: 4% - za okres 1 roku dotychczasowego bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, 8% - za okres 2 lat dotychczasowego bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, 12% - za okres 3 i więcej lat dotychczasowego bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia

17 TARYFA - OC rolnika cd. Zwyżki do stawek podstawowych:
50% - w przypadku kontynuacji ubezpieczenia po 1 szkodzie w okresie ostatnich 12 miesięcy 5% - w przypadku płatności składki ubezpieczeniowej w 2 ratach

18 TARYFA – ubezpieczenie budynków rolniczych
Sumę ubezpieczenia, odrębnie dla każdego budynku rolniczego, ustala Ubezpieczający wraz z przedstawicielem TUW „TUZ” Suma ubezpieczenia budynku rolniczego określana jest w oparciu o: ilość m2 powierzchni użytkowej średnią szacunkową cenę za 1 m2 powierzchni użytkowej określoną w Tabeli „Szacunkowe średnie wartości w zł za 1 m2 powierzchni całkowitej budynków” stopień zużycia budynku – normy zużycia budynków rolniczych określone w Pakiecie

19 TARYFA – ubezpieczenie budynków rolniczych cd.
w przypadku kilku obiektów o tym samym przeznaczeniu (np. 2 stodoły, 3 spichrze) we wniosko-polisie należy podać ich łączną powierzchnię, sumę ubezpieczenia oraz składkę; natomiast w załączniku do wniosko-polisy należy wyszczególnić: powierzchnię, cenę za 1 m2, wartość rzeczywistą/nową, stopień zużycia i sumę ubezpieczenia oraz składkę ubezpieczeniową osobno dla każdego z tych obiektów; w polisie należy obowiązkowo wpisać Załącznik nr… do polisy nr… stanowiący jej integralną część.

20 TARYFA – ubezpieczenie budynków rolniczych cd.
Zniżki od stawek podstawowych: 10% - z tytułu bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia OCR w TUW „TUZ” lub następujące zniżki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia obowiązkowego nabytego w innym Zakładzie Ubezpieczeń w przypadku złożenia przez Ubezpieczającego zaświadczenia o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia wystawionego przez ten Zakład: 4% - za okres 1 roku dotychczasowego bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, 8% - za okres 2 lat dotychczasowego bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, 12% - za okres 3 i więcej lat dotychczasowego bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia

21 TARYFA – ubezpieczenie budynków rolniczych cd.
Zwyżki do stawek podstawowych: 50% - w przypadku kontynuacji ubezpieczenia po 1 szkodzie w okresie ostatnich 12 miesięcy 5% - w przypadku płatności składki ubezpieczeniowej w 2 ratach

22 TARYFA – ubezpieczenie budynków rolniczych cd.
Przeznaczenie budynku  Stawka w % Budynek niepalny* Budynek palny* mieszkalne (w tym garaż) 0,06 0,15 Budynki gospodarcze  obory, chlewnie, stajnie, owczarnie 0,08 0,15 kurniki do wartości do zł 0,28 0,56 kurniki o wartości powyżej zł do decyzji DUiR w Centrali szopy, wiaty 0,12 0,49 stodoły, spichrze, magazyny w których nigdy nie składuje się słomy lub siana 0,07 0,15 stodoły, spichrze, magazyny w których składuje się słomę lub siano 0,13 0,32 szklarnie, cieplarnie do decyzji DUiR w Centrali pozostałe budynki gospodarcze 0,13 0,22

23 TARYFA – ubezpieczenie budynków rolniczych cd.
za budynek niepalny uważa się obiekt budowlany, którego wszystkie ściany zewnętrzne oraz pokrycie dachowe wykonane są z materiałów niepalnych; pozostałe budynki uważa się za palne Klasyfikacja obiektów w podziale na kategorie PALNE / NIEPALNE Lp. Ściany Konstrukcja dachu Pokrycie dachowe Klasyfikacja 1. drewno papa,lepik PALNE 2. drewno/mur pruski blacha,dachówka,blachodachówka 3. murowane NIEPALNE 4. stropodach /beton/ 5. beton/ mur/ stalowa 6.

24 TARYFA – ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym
W przypadku płatności składki ub. w 2 ratach – zwyżka składki 5%. Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Stawka w % pomieszczenia i budynki ogień i inne zdarzenia niepalne*0,06 nie podlegające ubezpieczeniu losowe w zakresie palne* 0,15 obowiązkowemu, budowle rozszerzonym maszyny i sprzęt rolniczy ,06 ziemiopłody ,15 materiały i zapasy ,20 zwierzęta gospodarskie ,20

25 TARYFA – ubezpieczenie AGROCASCO
Ubezpieczenie maszyn i innego sprzętu rolniczego ubezpieczenie obejmuje maszyny i inny sprzęt rolniczy stanowiący własność Ubezpieczonego w zakresie rozszerzonym tj. od wypadku, ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży zgodnie z obowiązującymi OWU AGROCASCO suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości księgowej brutto, wartości księgowej netto lub wartości rzeczywistej ustalanej dla każdej maszyny oddzielnie w razie płatności składki ubezpieczeniowej w 2 ratach - zwyżka składki 5%.

26 TARYFA – ubezpieczenie AGROCASCO
Maszyny i sprzęt rolniczy AGROCASCO, stawki podstawowe Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Stawka w % kombajny rozszerzony 1,00 ciągniki rozszerzony 1,10 inny sprzęt rolniczy rozszerzony 0,90

27 WNIOSEK o ubezpieczenie AGROCASCO

28 STAŁE ELEMENTY I RUCHOMOŚCI DOMOWE
Ubezpieczenie stałych elementów wewnątrz budynku mieszkalnego i ruchomości suma ubezpieczenia stałych elementów wewnątrz budynku mieszkalnego i ruchomości domowych jest deklarowana przez Ubezpieczającego i powinna odpowiadać: w przypadku ognia i innych zdarzeń losowych - wartości rzeczywistej, w przypadku kradzieży z włamaniem i wandalizmu - limitowi na pierwsze ryzyko w razie płatności składki ubezpieczeniowej w 2 ratach - zwyżka składki 5%

29 STAŁE ELEMENTY I RUCHOMOŚCI DOMOWE - TARYFA
Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Stawka w % elementy stałe ogień i inne zdarzenia ,10 losowe w zakresie rozszerzonym ruchomości domowe ,10 elementy stałe kradzież z włamaniem ,30 i wandalizm ruchomości domowe ,80

30 TARYFA – OC W ŻYCIU PRYWATNYM
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ubezpieczenie obejmuje rolnika oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w razie płatności składki ubezpieczeniowej w 2 ratach - zwyżka składki 5% Suma gwarancyjna zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Składka 10 zł

31 UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla rolnika oraz osób, które są zameldowane wraz z nim pod tym samym adresem w tym samym gospodarstwie rolnym, ubezpieczenie NNW w Pakiecie obejmuje w ramach zakresu pełnego śmierć i trwały uszczerbek wskutek nieszczęśliwego wypadku zgodnie z OWU NNW w razie płatności składki ubezpieczeniowej w 2 ratach - zwyżka składki 5%

32 UBEZPIECZENIE NNW – TARYFA
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przedmiot ubezpieczenia śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NNW – zakres pełny Suma ubezpieczenia 7 000 zł Składka / jedna osoba zł

33 CZĘŚĆ DOBROWOLNA PAKIETU - KOMUNIKACJA
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OCK) zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz wraz z późniejszymi zmianami) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNWK) zgodnie z OWU NNWK ubezpieczenie autocasco (AC) zgodnie z OWU autocasco

34 CZĘŚĆ DOBROWOLNA PAKIETU – KOMUNIKACJA cd.
ubezpieczenie posiadacza pojazdu mechanicznego (OCK) w ramach Pakietu przeznaczone jest dla rolnika oraz jego współmałżonka posiadającego samochód osobowy, osobowo-ciężarowy lub ciężarowy o nadwoziu osobowym, którego wiek nie przekroczył 15 lat oraz posiadającego minimum 12 miesięczny bezszkodowy przebieg ubezpieczenia OCK, tj. przez okres ostatnich 12 miesięcy Ubezpieczyciel nie wypłacił odszkodowania (świadczenia) ani nie ustanowił rezerwy szkodowej dopuszcza się kontynuowanie umowy ubezpieczenia OCK na warunkach niniejszego Pakietu, o ile w ostatnim 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia wystąpiła nie więcej niż jedna szkoda z ubezpieczenia OCK i/lub AC, za którą TUW „TUZ” wypłaciło odszkodowanie (świadczenie) lub ustanowiło rezerwę szkodową, warunkiem jest jednak zastosowanie dodatkowej zwyżki składki w ubezpieczeniu, którego dotyczyła szkoda. Po upływie 12 miesięcznego bezszkodowego okresu ubezpieczenia w niniejszym Pakiecie, poprzedni okres zalicza się do bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia

35 KALKULATOR BR Kalkulator BR składa się z kilku modułów :
1. OCR, Budynki - dla wyliczenia składki dla ubezpieczeń obowiązkowych, 2. Mienie, AgroCasco, Stałe elementy, OC, NNW - dla wyliczenia składki dla ubezpieczeń majątkowych dobrowolnych, 3. AC, OCK, NWK- dla wyliczenia składki dla ubezpieczeń komunikacyjnych. W części kalkulatora dotyczącej wyliczenia składki za ubezpieczenia obowiązkowe, aby skorzystać z wyliczenia składki za budynki rolnicze, należy kliknąć na  pole WYLICZ znajdujące się nad tabelą, wtedy zostanie uruchomiona tabela LISTA BUDYNKÓW, następnie należy kliknąć na pole DODAJ BUDYNEK, wtedy pojawi się tabela WYLICZENIE SKŁADKI DLA BUDYNKU służąca wyliczeniu sumy ubezpieczenia i składki za konkretny budynek.

36

37

38 Bezpieczny Rolnik PYTANIA


Pobierz ppt "Departamentu Ubezpieczeń i Reasekuracji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google