Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 873, faks 00 48 12 392 14 81 „ Informacja dotycząca szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 873, faks 00 48 12 392 14 81 „ Informacja dotycząca szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach."— Zapis prezentacji:

1 ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 873, faks 00 48 12 392 14 81 „ Informacja dotycząca szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku suszy oraz Rządowy Program pomocy dla tych gospodarstw”.

2 Straty w rolnictwie w 2015 r. Aktualnie, szkody spowodowane wystąpieniem w 2015 roku zjawiska suszy rolniczej zgłosiło 2925 gospodarstw rolnych z terenu 56 gmin województwa małopolskiego tj. 1,8% ogólnej liczby gospodarstw o powierzchni 1 ha użytków rolnych..

3 Straty w rolnictwie w 2015 r. Uszkodzonych zostało ogółem ok. 11 891 ha upraw rolnych głównie: rośliny okopowe, rośliny strączkowe, warzywa, kukurydza, uprawy sadownicze i użytki zielone). Szacunkowa wartość szkód wynosi łącznie ok. 61 mln zł. Aktualnie trwa szacowanie szkód, które winno być zakończone przed 30 września br.

4 Straty w rolnictwie w 2015 r. Największa ilość wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych suszą rolniczą zgłoszono w powiatach: -dąbrowskim: 1267 wnioski (Radgoszcz, Olesno, Szczucin) -nowosądeckim: 692 wniosków (Łącko, Podegrodzie) -limanowskim: 503 wniosków (Łukowica)

5 System monitoringu suszy rolniczej. Zgodnie z definicją, suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września danego roku - klimatycznego bilansu wodnego (KBW) poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.sześciodekadowym określonej wartościkategorii glebowych

6 W raporcie IUNG nr 11 (11.VII-10.IX) stwierdzono w województwie małopolskim zagrożenie suszą rolniczą dla: - roślin strączkowych; - ziemniaków; - krzewów owocowych.

7 W porównaniu do poprzedniego okresu raportowania, wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego uległy znacznemu zwiększeniu (średnio w kraju o 49 mm). W raporcie nr 11 odnotowano zagrożenie suszą dla nw. roślin: - strączkowe – 74 % gmin – 6,8% pow. /średnia w Polsce 35,2%/ - ziemniak- 22,7 % gmin – 3,4%pow. / średnia w Polsce 29%/ - krzewy owocowe 22,7 % gmin – 3,4% pow. /średnia w Polsce 29%/

8 Rośliny strączkowe:

9 Ziemniaki:

10 Krzewy owocowe:

11 Wartości krytyczne (KBW) dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych w okresie lipiec-sierpień wynoszą dla danej kategorii gleb: Rodzaj uprawy Kategoria gleb IIIIIIIV Kukurydza na ziarnoX230290320 Kukurydza na kiszonkęX200240260 Ziemniak160170200220 Burak cukrowyX210240260 Tytoń200210240250 Warzywa gruntowe200220250270 Krzewy owocowe160170200220 Drzewa owocowe210240290320 Rośliny strączkowe130170210220

12 Po dokonaniu komisyjnej lustracji w sadach owocowych, z udziałem pracowników Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna przyjęto, iż w przypadku odmian konsumpcyjnych (deserowych) szacujemy plon handlowy owoców konsumpcyjnych. Pozostałą część plonu traktujemy jako stratę przeznaczoną dla przetwórstwa. Aby uwzględnić dochód uzyskany ze sprzedaży owoców na cele przetwórcze, procent szkód należy pomnożyć przez współczynnik korekcyjny 0,75. Przykład: Strata w owocach konsumpcyjnych wynosi 100% wówczas uwzględniając sprzedaż tych owoców na cele przetwórcze stosujemy współczynnik korekcyjny 0,75; (100% x 0,75 = 75%).

13 W przypadku producentów bydła przy obliczania wartości obniżenia dochodu należy uwzględnić redukcję pogłowia spowodowaną niedoborem pasz i spadek wydajności produkcji.

14 Formy pomocy: Rada Ministrów w dni 31 sierpnia 2015 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 r., suszy.

15 Formy pomocy: I. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, gospodarstwach rybackich lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą. Kwota kredytu ograniczona jest wartością obniżenia dochodu spowodowanego wystąpieniem strat w porównaniu do średniej produkcji z ostatnich 3 lat poprzedzających wystąpienie n.z.a. * W przypadku gdy straty są mniejsze niż 30% średniej produkcji z ostatnich 3 lat – pomoc de minimis ograniczona limitem 15 tyś EURO/ 3 lata i wartością obniżenia dochodu. II. Dopłata do kwalifikowanego materiału siewnego, udzielana przez ARR.

16 Formy pomocy: III. Pomoc finansowa na podstawie § 13c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.) na każdy hektar powierzchni upraw, na której wystąpiła susza, zadeklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, w wysokości: - 800zł na 1 ha owocujących drzew i krzewów owocowych ( 400zł w przypadku braku ubezpieczenia) - 400zł na 1 ha pozostałych upraw rolnych (200zł w przypadku braku ubezpieczenia) Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego, złożony w terminie do dnia 30 września 2015 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. W tym przypadku nie jest wymagane potwierdzenie protokołu przez Wojewodę.

17 IV. Pomoc w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Rolnicy, będą także mogli ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia jak i umarzanie w całości lub części bieżących składek. Pomoc ta udzielana będzie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez suszę;

18 V. Odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane przez suszę, udzielanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych; VI. Ulg w podatku rolnym za 2015 r., na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, udzielanych przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

19 Pomoc wymieniona w punktach III- VI będzie mogła być udzielona, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji. Ponadto wielkość pomocy będzie pomniejszona o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie była ubezpieczona co najmniej od jednego z ryzyk.

20 Budżet Programu: 467 mln, w tym: - 17 mln dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego; -367 mln datacja na 1 ha uszkodzonych użytków rolnych; -74 mln datacja na 1 ha owocujących drzew i krzewów owocowych.

21 W przypadku przekroczenia kwoty- stawki pomocy będą redukowane współczynnikiem korygującym. Pomoc w ramach Programu nie stanowi pomocy de minimis w rolnictwie.

22 Poza programem pomocy producenci porzeczki czarnej będą mogli skorzystać z jednorazowej pomocy udzielanej przez ARiMR z tytułu spadku cen, w wysokości 600 zł/ha. Ww. pomoc ma charakter pomocy de minimis, co oznacza ze kwota pomocy nie może przekroczyć 15 tyś. euro w okresie ostatnich 3 lat obrotowych. Pomoc ta nie będzie wymagała przedłożenia protokołu szkód sporządzonego przez komisję.

23 Inne rodzaje klęsk w województwie małopolskim W okresie od 20 maja do 5 sierpnia 2015 r., w wyniku huraganu, gradu i deszczu nawalnego, poszkodowanych zostało ok. 582 gospodarstw rolnych z terenu 29 gmin województwa małopolskiego. Uszkodzonych zostało ogółem ok. 3 600 ha upraw rolnych, w tym: ok. 1 850 ha zbóż, ok. 120 ha roślin okopowych oraz ok. 450 ha warzyw. Ponadto zgłoszono ok. 426 uszkodzonych budynków gospodarczych, oraz ok. 390 szt. maszyn i urządzeń rolniczych. Wartość strat oszacowana przez producentów rolnych wyniosła ogółem ok. 28 500 tys. zł, w tym: ok. 20 200 tys. zł w uprawach rolnych, ok. 3 500 tys. zł w budynkach gospodarczych, oraz ok. 1 200 tys. zł w maszynach i urządzeniach rolniczych.

24 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 00 48 12 39 21 873, faks 00 48 12 392 14 81 „ Informacja dotycząca szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google