Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kredyty klęskowe Zmiany w warunkach udzielania kredytów po 30.04.2007 r. Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kredyty klęskowe Zmiany w warunkach udzielania kredytów po 30.04.2007 r. Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych."— Zapis prezentacji:

1 Kredyty klęskowe Zmiany w warunkach udzielania kredytów po 30.04.2007 r. Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub usuwisk ziemi – nKL: inwestycyjne – nKL/01 obrotowe – nKL/02

2 Przeznaczenie kredytów nKL/02 Sfinansowanie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej, tj.: kwalifikowanego materiału siewnego,kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych,nawozów mineralnych, środków ochrony roślin,środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze,paliwa na cele rolnicze, pasz treściwych i koncentratów paszowych,pasz treściwych i koncentratów paszowych, pasz objętościowych,pasz objętościowych, materiału opałowego do ogrzania szklarni i tuneli,materiału opałowego do ogrzania szklarni i tuneli, inwentarza żywego (z wyjątkiem stada podstawowego)inwentarza żywego (z wyjątkiem stada podstawowego) Do kosztów zakupu rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej mogą zostać zaliczone koszty transportu z wyłączeniem kosztów transportu własnego.

3 Definicja klęski Przez klęskę należy rozumieć: szkody poniesione w wyniku suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub usuwisk ziemi, stanowiące co najmniej 30% szkód w uprawach rolnych,szkody poniesione w wyniku suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub usuwisk ziemi, stanowiące co najmniej 30% szkód w uprawach rolnych, w przypadku produkcji zwierzęcej i środków trwałych szkody stanowiące zagrożenie dalszego funkcjonowania poszczególnych gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej.w przypadku produkcji zwierzęcej i środków trwałych szkody stanowiące zagrożenie dalszego funkcjonowania poszczególnych gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej. Definicja klęski zastosowana do gospodarstw rolnych nie jest równoznaczna z określeniem definicji i stanu klęski żywiołowej wynikającej z ustawy z dnia 18 IV 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 58 z późn. zm.)

4 Kredyty klęskowe Uruchomienie pomocy może nastąpić wyłącznie za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażoną na wniosek wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zgłoszony w okresie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski. Wniosek wojewody zgłaszany jest pod warunkiem oszacowania strat przez komisję powołaną przez wojewodę w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski. W danym roku banki mogą udzielać kredytów w terminach: do 31 grudnia tego samego roku – w przypadku zgód wydanych przez Ministra RiRW w okresie od 1 stycznia do 31 maja,do 31 grudnia tego samego roku – w przypadku zgód wydanych przez Ministra RiRW w okresie od 1 stycznia do 31 maja, do 30 czerwca następnego roku – w przypadku zgód wydanych przez Ministra RiRW w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.do 30 czerwca następnego roku – w przypadku zgód wydanych przez Ministra RiRW w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.

5 Kredyty klęskowe Podstawowym warunkiem udzielenia objętego dopłatami ARiMR do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji po klęsce jest złożenie w Banku wniosku o kredyt wraz z: opinią wojewody zawierającą określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę na formularzu zatwierdzonym przez ARiMR (nKL/01 nKL/02), złożonym za pośrednictwem gminy,opinią wojewody zawierającą określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę na formularzu zatwierdzonym przez ARiMR (nKL/01 nKL/02), złożonym za pośrednictwem gminy, planem (uproszczonym kosztorysem) inwestycji (dotyczy kredytu z linii nKL/01).planem (uproszczonym kosztorysem) inwestycji (dotyczy kredytu z linii nKL/01).

6 Kredyty klęskowe - opinia wojewody Opinia wojewody zawiera: numer i datę zgody MRiRW.numer i datę zgody MRiRW. wartość odtworzeniową środków trwałych zniszczonych w wyniku klęski.wartość odtworzeniową środków trwałych zniszczonych w wyniku klęski. łączną wartość szkód (wyliczoną wg obniżonego dochodu) w uprawach rolnych w wyniku klęski.łączną wartość szkód (wyliczoną wg obniżonego dochodu) w uprawach rolnych w wyniku klęski. łączną wartość szkód w zwierzętach gospodarskich w wyniku klęski.łączną wartość szkód w zwierzętach gospodarskich w wyniku klęski. łączne koszty nieponiesione z powodu klęski.łączne koszty nieponiesione z powodu klęski. łączne koszty poniesione z powodu niezebrania plonów w wyniku klęski.łączne koszty poniesione z powodu niezebrania plonów w wyniku klęski. łączną kwota obniżenia dochodu w wyniku klęski.łączną kwota obniżenia dochodu w wyniku klęski.

7 Kredyty klęskowe – wyliczenie obniżonego dochodu Kwota obniżonego dochodu stanowi różnicę pomiędzy: kwotą wynikającą z iloczynu średniej rocznej ilości produktu roślinnego, wyprodukowanego w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających rok wystąpienia klęski (lub średniej rocznej ilości wyprodukowanej w okresie 3 lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższych i najwyższych) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie, kwotą wynikającą z iloczynu średniej rocznej ilości produktu roślinnego, wyprodukowanego w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających rok wystąpienia klęski (lub średniej rocznej ilości wyprodukowanej w okresie 3 lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższych i najwyższych) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie, a kwotą wynikającą z iloczynu ilości produktu roślinnego lub zwierzęcego wyprodukowanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód, w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko klimatyczne przez średnią cenę sprzedaży. a kwotą wynikającą z iloczynu ilości produktu roślinnego lub zwierzęcego wyprodukowanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód, w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko klimatyczne przez średnią cenę sprzedaży.

8 Kredyty klęskowe – warunki udzielania Kwota kredytu inwestycyjnego nie może przekroczyć szkody oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę równej wartości odtworzeniowej środków trwałych, kredytu obrotowego w wysokości szkód w uprawach oszacowanych wg obniżonego dochodu, nie więcej niż 4 mln zł dla gospodarstw rolnych lub 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej. Kwota kredytu inwestycyjnego nie może przekroczyć szkody oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę równej wartości odtworzeniowej środków trwałych, kredytu obrotowego w wysokości szkód w uprawach oszacowanych wg obniżonego dochodu, nie więcej niż 4 mln zł dla gospodarstw rolnych lub 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia udziału własnego. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia udziału własnego. Kredytobiorca zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z banku udokumentować wykorzystanie kredytu na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody. Kredytobiorca zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z banku udokumentować wykorzystanie kredytu na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody. W przypadku kredytu klęskowego obrotowego (linia nKL/02) udokumentowaniu podlega co najmniej 50% wydatków. W przypadku kredytu klęskowego obrotowego (linia nKL/02) udokumentowaniu podlega co najmniej 50% wydatków.

9 Kredyty klęskowe – warunki udzielania – cd. Kredyt może zostać udzielony na: Kredyt może zostać udzielony na: 8 lat w przypadku nakładów inwestycyjnych (linia nKL/01), z wyjątkiem kredytu przeznaczonego na zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu (stada podstawowego inwentarza żywego), którego maksymalny okres spłaty wynosi 5 lat, 8 lat w przypadku nakładów inwestycyjnych (linia nKL/01), z wyjątkiem kredytu przeznaczonego na zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu (stada podstawowego inwentarza żywego), którego maksymalny okres spłaty wynosi 5 lat, 4 lata w przypadku nakładów na zakup rzeczowych środków przeznaczonych na wznowienie produkcji rolnej (linia nKL/02). 4 lata w przypadku nakładów na zakup rzeczowych środków przeznaczonych na wznowienie produkcji rolnej (linia nKL/02). (Istnieje możliwość uzyskania dwuletniej karencji w spłacie kredytu). Oprocentowanie kredytów klęskowych jest zmienne nie może być wyższe niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP w stosunku rocznym. Należne bankowi odsetki płacone są przez kredytobiorcę w wys. 0,25 oprocentowania, Agencję – w pozostałej części. Oprocentowanie kredytów klęskowych jest zmienne nie może być wyższe niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP w stosunku rocznym. Należne bankowi odsetki płacone są przez kredytobiorcę w wys. 0,25 oprocentowania, Agencję – w pozostałej części.

10 Kredyty klęskowe – wysokość pomocy Wysokość pomocy Agencji nie może przekroczyć 80% szkód w budynkach inwentarskich i sprzęcie gospodarskim lub kwoty obniżenia dochodu, które określane są w opinii wojewody. Pomoc jest zwiększona do 90% w przypadku gospodarstw położonych na: Pomoc jest zwiększona do 90% w przypadku gospodarstw położonych na: obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lubobszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach odrębnych.obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach odrębnych. Przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych wysokość pomocy musi być obniżona również o kwotę wypłacanego odszkodowania w ramach systemu ubezpieczeń.

11 Kredyty klęskowe – wysokość pomocy Przy kredytach obrotowych wysokość pomocy może być: powiększona o kwotę innych kosztów poniesionych przez producenta rolnego z powodu nie zebrania plonów w wyniku klęski, powiększona o kwotę innych kosztów poniesionych przez producenta rolnego z powodu nie zebrania plonów w wyniku klęski, oraz pomniejszona o kwotę nieponiesionych kosztów w wyniku klęski, oraz pomniejszona o kwotę nieponiesionych kosztów w wyniku klęski, k wotę wypłaconego odszkodowania z tytułu zawarcia umowy ubezpieczeniowej. k wotę wypłaconego odszkodowania z tytułu zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Maksymalna kwota pomocy jest określona w umowie kredytu.

12 Wyliczenie wysokości pomocy dla kredytów klęskowych obrotowych - nKL/02 WD kko max WD= 80% lub 90% (Do + Kp) – N k – K u WD kko – wysokość dopłat do kredytów klęskowych obrotowych, D O -kwota obniżenia dochodu wskazana w opinii wojewody, K P -koszty poniesione z powodu niezebrania plonów w wyniku klęski, wskazane w opinii wojewody, K u -odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia, N k -koszty nieponiesione w wyniku szkody.

13 Przykład 1. Wyliczenie wysokości pomocy - linia nKL/02 (klęska wymarznięcia w sadzie jabłoniowym, rolnik nie był ubezpieczony) Dane z opinii wojewody: -łączna kwota oszacowanych szkód wg obniżonego dochodu – 72 679 zł - kwota koszów nieponiesionych z powodu klęski – 20 457 zł -Inne koszty poniesione z powodu klęski - 0 zł -Kwota obniżenia dochodu wynosi – 72 679 zł Założenia: -Kwota kredytu - 72 679 zł -Wysokość odszkodowania - 0 -Okres karencji - 2 lata -Spłaty rat kredytów - kwartalne -Stopa redyskonta weksli - 5 % -Stopa referencyjna - 5,94 % -Oprocentowanie płacone przez Agencję - 5,625 %, przez rolnika 1,875 % -Max. kwota dopłat wg stopy redyskonta weksli 10 573 zł -Wysokość pomocy po zdyskontowaniu wg kalkulatora wynosi 9 709 zł ustalona w oparci o stopę referencyjną ogłoszona przez Komisję Europjską, wyliczona na podstawie art. 11 ust 2 ustawy z 30 IV 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z poźn zm.

14 Przykład 1. Wyliczenie wysokości pomocy – c.d. WD kko = 80% (72 679 zł + 0) – 20 457 zł – 0 WD kko = 37 686 zł W umowie kredytu wpisuje się: -wysokość pomocy Agencji ustalonej zgodnie z przepisami art.11 ust 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, która wynosi 9 709 zł i nie przekracza max wysokości pomocy wyliczonej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006, która wynosi 37 686 zł. Gdyby rolnik posiadał odszkodowanie, czy mógłby otrzymać kredyt? Tak. Jeżeli odszkodowanie nie przekraczałoby różnicy powyższych obu kwot tj. 27 977 zł.

15 Przykład 2. Wyliczenie wysokości pomocy Jeśli rolnik zaciągnie niższy kredyt – 9 587zł, przy założeniu powyższych danych, wówczas: WD kko = 37 686 zł (nie zmienia się) Kwota pomocy Agencji wynosi 1280,81 zł i nie przekracza max wysokości pomocy równej 37 686 zł*.

16 Wyliczenie wysokości pomocy dla kredytów klęskowych inwestycyjnych - nKL/01 WD kki max WD = (80% lub 90% x W o ) - K u gdzie: WD kki – wysokość pomocy w formie dopłat do oprocentowania klęskowych kredytów inwestycyjnych W O – wartość odtworzeniowa środków trwałych, wskazana w opinii wojewody K u – odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia

17 Przykład 1. Wyliczenie wysokości pomocy - linia nKL/01 Kwota kredytu inwestycyjnego - 70 00 zł Okres kredytowania - 4 lata W o = 70 000 zł W o = 70 000 zł K u = 30 000 zł K u = 30 000 zł Wysokość dopłat Agencji po zdyskontowaniu – 10 000 zł WD kki = (80% x 70 000 zł) – 30 000 zł WD kki = 26 000 zł Czy bank może udzielić tego kredytu na osiem lat? Tak. Ponieważ WD kki na to pozwala.

18 Wnioski wynikające z wyliczenia wysokości pomocy dla sporządzających i wydających opinie: jeżeli WD kk jest wartością ujemną, zerową, niewielką wartością powyżej zera, opini nie powinno się wydawać. jeżeli WD kk jest wartością ujemną, zerową, niewielką wartością powyżej zera, opini nie powinno się wydawać.

19 Podstawa prawna: 1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. z 2007 Nr.77, poz. 514), 2. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1857/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 70/2001 Dz.U. UE L 358 3.Zarządzenie Nr 24/2007 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 29 maja 2007 r. z późn. zm., w sprawie wprowadzenia Warunków i zasad udzielania kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania, 4. Zarządzenie Nr 45/2007 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 5 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Warunków i zasad udzielania kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania, 5. Zarządzenie NR 212/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 05 czerwca 2007 r. w sprawie powołania gminnych komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych klęskach na terenie województwa łódzkiego. 6.Zarządzenie NR 213/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 05 czerwca 2007 r. w sprawie powołania wojewódzkiej komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa łódzkiego. 7.Informacja dla komisji powołanych przez wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania strat w gospodarstwach rolnych znajdujacych się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nad. Opad. Atm., wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru lub osuwisk ziemi opracowana przez MRiRW.


Pobierz ppt "Kredyty klęskowe Zmiany w warunkach udzielania kredytów po 30.04.2007 r. Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google