Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY I TRYB POWOŁYWANIA KOMISJI TERENOWYCH DO OSZACOWANIA STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ POWSTAŁYCH W WYNIKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY I TRYB POWOŁYWANIA KOMISJI TERENOWYCH DO OSZACOWANIA STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ POWSTAŁYCH W WYNIKU."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY I TRYB POWOŁYWANIA KOMISJI TERENOWYCH DO OSZACOWANIA STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ POWSTAŁYCH W WYNIKU DZIAŁANIA NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, r.

2 Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22 poz. 121 z późn. zm.); Zarządzenie Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 93 poz. 2988) w sprawie powołania i zasad działania Terenowych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę; Zarządzenie Nr 164 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zasad działania Terenowych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW OBROTOWYCH i INWESTYCYJNYCH:  Pomoc krajowa  Kredyty preferencyjne po r.  Symbol nKL01 Symbol nKL02

3 Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar (najmniej sołectwo), na
którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania, z wyjątkiem pioruna oraz przypadku gdy uprawa prowadzona jest na obszarach narażonych na możliwość powstania szkód wskutek miejscowych wymarznięć lub przymrozków. W przypadku powoływania Komisji dla pojedynczych gospodarstw rolnych Gmina zobowiązana jest ustalić wstępnie poziom strat na podstawie m.in. danych zawartych we wniosku rolnika oraz załączyć jego kserokopię do wniosku składanego do Wojewody. Warunkiem dalszego szacowania jest stwierdzenie powyżej 30% strat w średniej rocznej produkcji rolnej w pojedynczym gospodarstwie. Szacunkowi strat podlegają szkody powstałe na skutek działania: powodzi, huraganu, pioruna, suszy, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, deszczu nawalanego, obsunięć ziemi, gradu, lawiny, w myśl ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz.1249 z późn. zm.)

4 Zasady ogólne: Przy szacowaniu strat należy uwzględnić całość produkcji rolnej, zarówno roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym, prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia; Określony w procentach stopień zniszczeń musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej całego gospodarstwa lub działu specjalnego produkcji rolnej, wyrażonej kwotą obniżenia przychodu Podstawą szacowania wszelkich szkód jest wyłącznie lustracja w terenie przeprowadzona przez wyznaczonych członków Terenowej Komisji zaakceptowanej przez Wojewodę; Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha; W razie kilkakrotnego uszkodzenia tej samej uprawy, wysokość każdej następnej szkody ustala się z uwzględnieniem wysokości poprzednio ustalonych strat; Wg przytoczonych przepisów prawnych nie podlegają szacowaniu straty powstałe w budynkach mieszkalnych; W przypadku szacowania szkód w sadach lub innych plantacjach roślin wieloletnich, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat, przyjmuje się wartość bieżącą roślin (w zależności od wieku) oraz współczynnika oceny bonitacyjnej wartości bieżącej. W przypadku szkody spowodowanej przez pożar do protokołu należy dołączyć dokument wystawiony przez Policję lub Straż Pożarną potwierdzający powstanie pożaru wskutek uderzenia pioruna;

5 Gdzie złożyć wniosek: ze względu na obowiązek obliczenia procentu strat średniej rocznej produkcji w skali całego gospodarstwa rolnego, wymagane jest sporządzenie jednego protokołu dla danego rolnika, w którym zawarta będzie cała produkcja prowadzona w roku szacowania; niezależnie od położenia gospodarstwa względem granic gminy/województwa, ostateczny protokół strat dla producenta rolnego sporządza Komisja Terenowa w gminie, w której znajduje się siedziba gospodarstwa rolnego; w przypadku braku Terenowej Komisji w miejscu siedziby poszkodowanego gospodarstwa rolnego protokół sporządza Komisja na terenie gminy, na której wystąpiło zjawisko lub znajduje się większa część poszkodowanego gospodarstwa; w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego na terenie więcej niż jednej gminy/województwa rolnik zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Urząd Gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa oraz złożenia wniosku o oszacowanie szkód do każdej z gmin, w której poniósł szkody;

6 Monitoring suszy: na mocy ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz z późn. zm.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi został zobowiązany do określenia wartości klimatycznego bilansu (KBW) dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych oraz gleb, z podziałem na województwa oraz do określenia wskaźników klimatycznego bilansu dla poszczególnych gatunków upraw i gleb w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 20 października danego roku; informacja zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: → zakładka – Informacje branżowe → monitoring suszy oraz na stronie internetowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa: ; wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego ogłaszane są raz na miesiąc w terminie do 10-go dnia po zakończeniu danego okresu w stosownym Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb;

7 Sporządzanie dokumentacji poklęskowej:
Komisja dokonuje szacunku szkód w ciągu dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poprzez lustrację na miejscu. Za dzień stwierdzenia skutków szkód należy przyjąć datę akceptacji przez wojewodę wniosku Wójta (Burmistrza/Prezydenta) Gminy w sprawie zatwierdzenia składu Terenowej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. W oparciu o szacunki strat w uprawach lub mieniu, Komisja sporządza indywidualne protokoły strat u rolników - odrębnie dla każdego gospodarstwa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Wojewody; Protokół sporządza się w dniu lustracji, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi dla producenta rolnego. Kserokopia protokołu potwierdzona za zgodność z oryginałem pozostaje w aktach Urzędu Gminy; Protokoły sporządza się w formie elektronicznej za pomocą „pliku do obliczeń” dostępnego do pobrania na stronie internetowej MUW:  poradnik klienta  menu przedmiotowe  rolnictwo  Szacowanie szkód w rolnictwie spowodowanych działaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz w formie papierowej; Sporządzony protokół powinien zostać odczytany zainteresowanym przez Przewodniczącego Terenowej Komisji oraz podpisany przez rolnika i wszystkich członków Komisji;

8 Komisja w oparciu o indywidualne protokoły oszacowania szkód, sporządza zestawienie imienne oraz zestawienie zbiorcze oszacowania strat w gminie w formie papierowej i elektronicznej, Wójt (Burmistrz/Prezydent) Gminy niezwłocznie po sporządzeniu przez Komisję dokumentacji (jednakże nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia akceptacji wniosku) przekazuje do Wydziału Geodezji i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie lub jego właściwej delegatury: 2 egzemplarze indywidualnych protokołów oszacowania strat w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej 1 egzemplarz zestawienia zbiorczego oszacowanych strat w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 1 egzemplarz zestawienia imiennego oszacowanych strat w formie papierowej oraz w formie elektronicznej Po sprawdzeniu zgodności (pod względem formalnym) oraz kompletności złożonej do MUW dokumentacji Wydział Geodezji i Rolnictwa zwraca 1 egzemplarz (oryginał) indywidualnych protokołów sporządzonych przez Terenową Komisję do urzędu gminy/miasta (celem przekazania producentom rolnym) POTWIERDZENIEM przekazania i przyjęcia dokumentów. W przypadku wykorzystania protokołów do innych form pomocy (m.in. zasiłków celowych) Wójt (Burmistrz/Prezydent) Gminy przekazuje sporządzone przez Komisję Terenową kserokopie protokołów zgodnie z przeznaczeniem do właściwych jednostek. Opinie Wojewody wydawane są dla rolników, którzy zdeklarowali chęć ich otrzymania.

9

10


Pobierz ppt "ZASADY I TRYB POWOŁYWANIA KOMISJI TERENOWYCH DO OSZACOWANIA STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ POWSTAŁYCH W WYNIKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google