Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH SKUTKAMI NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH SKUTKAMI NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH 1."— Zapis prezentacji:

1 PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH SKUTKAMI NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH 1

2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121 ze zm.), Zarządzenie Nr 79 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych skutkach dla poszczególnych gmin na terenie województwa dolnośląskiego. Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. z dnia 27-04-2012 r. sporządzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawa prawna 2

3 Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak F we – 4400KL – 43/122918 z dnia 20-06-2012 roku. Dostępne na stronach DUW i MRiRW – poniżej linki http://www.duw.pl/portal/pl/129/139/Oddzial_Rolnictwa.html lub www.minrol.gov.pl w zakładce - Niekorzystne zjawiska atmosferyczne – pomoc Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania Dostępne na stronie ARiMR – w zakładce pomoc krajowa – poniżej linki htt http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/pomoc-krajowa/pomoc- krajowa-po-01052007.html htthttp://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/pomoc-krajowa/pomoc- krajowa-po-01052007.html Podstawa prawna (c.d.) 3

4 Formalni: Wojewoda, Wójt, Burmistrz, Prezydent, Komisja, Sołtysi, Producenci rolni. Uczestnicy szacowania Doradcy, członkowie Komisji: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Dolnośląska Izba Rolnicza. 4

5 Umożliwienie ubiegania się przez producenta rolnego o: kredyt inwestycyjny (etap realizowany przez ARiMR), kredyt obrotowy (etap realizowany przez ARiMR), inne formy pomocy (ogłaszane przez Radę Ministrów), Cel szacowania 5

6 1. Kryteria wystąpienia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych: – przyczyna (susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina.) Definicje poszczególnych zjawisk podane są w Informacji dla Komisji … – powierzchnia działki, na której uprawy zostały uszkodzone lub zniszczone (minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha), – poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok (bez skrajnych), w którym wystąpiły szkody – obszar dotknięty szkodą obejmuje co najmniej jedno sołectwo. Procedura powołania komisji 6

7 2. Zgłoszenie przez rolnika wystąpienie szkody w Urzędzie Gminy – w formie pisemnej (wniosek o oszacowanie szkód z załącznikami). 3. Stwierdzenie przez Gminę, że warunki atmosferyczne umożliwiają lustrację szkód – ważne z uwagi na wymagane terminy. 4. Zgłoszenie przez Gminę do Wojewody informacji o wystąpieniu szkód oraz wniosku o powołanie Komisji wraz z propozycją składu osobowego Komisji. 5. Weryfikacja przez Wojewodę okoliczności wystąpienia szkód oraz powołanie Komisji stosownym zarządzeniem – powołuje się KOMISJE gminne (przy wystąpieniu deszczu nawalnego i huraganu konieczne jest potwierdzenie intensywności zjawiska na danym terenie przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej). 6. Przystąpienie do szacowania szkód przez Komisję. Procedura powołania komisji (c.d.) 7

8 1.Lustracja w terenie – warunek bezwzględny. 2.Sporządzenie protokołu zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie DUW Po zakończeniu szacowania szkód: Podpisanie protokołów – dwóch egzemplarzy – przez WSZYSTKICH członków Komisji oraz przez poszkodowanego producenta rolnego (szczególnie przez posiadających wymagane wykształcenie). Sporządzenie przez Gminę protokołu zbiorczego. Przekazanie do Wojewody Zbiorczego protokołu szkód oraz wszystkich protokołów szacowania szkód i oświadczeń producentów rolnych – W TERMINIE 2 MIESIĘCY od daty zgłoszenia do Wojewody informacji o wystąpieniu szkód oraz propozycji składu osobowego Komisji. Weryfikacja protokołów i wystąpienie przez Wojewodę do MRiRW z wnioskiem o uruchomienie linii kredytowej – do 3 MIESIĘCY. Szacowanie szkód przez Komisję 8

9 W 2012 r. służby Wojewody Dolnośląskiego dokonały weryfikacji 8940 protokołów szacowania szkód, z czego znaczna część wymagała poprawy. Najczęstsze błędy: błędne nazewnictwo niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, błędy rachunkowe, nieuprawnione stosowanie innych cen i plonów niż statystyczne, podawanie danych w t a nie dt. (q), podawanie cen za t a nie dt., brak podpisu producenta rolnego. Najczęściej występujące błędy w protokołach 9

10 Najczęstsze błędy (c.d.): brak drugiej strony protokołu indywidualnego (z prod. zwierzęcą), brak wpisanych plonów i cen dla rzadko występujących upraw, brak daty sporządzenia protokołu, źle wyliczony % obniżenia przychodu – pomijający wartość produkcji zwierzęcej, nieuwzględnienie w protokole szkód w środkach trwałych. Wydanie protokołu producentowi rolnemu może nastąpić po jego zweryfikowaniu przez Komisję Rejonową, lub DUW. Najczęściej występujące błędy w protokołach (c.d.) 10

11 Najczęstsze błędy w oświadczeniach producentów rolnych: błędne nazewnictwo niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, pomijanie upraw w których nie wystąpiły szkody, (koniecznie jest ujęcie w protokole upraw całego gospodarstwa – wszystkich UR). nieuprawnione stosowanie innych cen i plonów niż statystyczne, podawanie danych w t a nie dt. (q), podawanie cen za t a nie dt., pomijanie produkcji zwierzęcej. Komisje nie zmieniają oświadczeń, lecz muszą weryfikować dane wpisując je do protokołu. Najczęściej występujące błędy w protokołach (c.d.) 11

12 Wzory druków obowiązujących w województwie dolnośląskim są do pobrania na stronie DUW – poniżej link http://www.duw.pl/portal/pl/129/139/Oddzial_Rolnictwa.html Pliki materiałów należy pobierać na bieżąco, gdyż są często aktualizowane (pobierane wcześniej mogą być nieaktualne). Wzory druków obowiązujących w województwie dolnośląskim 12


Pobierz ppt "PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH SKUTKAMI NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google