Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH SKUTKAMI NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH SKUTKAMI NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH."— Zapis prezentacji:

1 PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH SKUTKAMI NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121 ze zm.), Zarządzenie Nr 79 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych skutkach dla poszczególnych gmin na terenie województwa dolnośląskiego. „Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.” z dnia r. sporządzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 Podstawa prawna (c.d.) Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak F we – 4400KL – 43/ z dnia roku. Dostępne na stronach DUW i MRiRW – poniżej linki lub w zakładce - Niekorzystne zjawiska atmosferyczne – pomoc Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania Dostępne na stronie ARiMR – w zakładce pomoc krajowa – poniżej linki htt

4 Uczestnicy szacowania
Formalni: Wojewoda, Wójt, Burmistrz, Prezydent, Komisja, Sołtysi, Producenci rolni. Doradcy, członkowie Komisji: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Dolnośląska Izba Rolnicza.

5 kredyt inwestycyjny (etap realizowany przez ARiMR),
Cel szacowania Umożliwienie ubiegania się przez producenta rolnego o: kredyt inwestycyjny (etap realizowany przez ARiMR), kredyt obrotowy (etap realizowany przez ARiMR), inne formy pomocy (ogłaszane przez Radę Ministrów),

6 Procedura powołania komisji
1. Kryteria wystąpienia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych: przyczyna (susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina.) Definicje poszczególnych zjawisk podane są w „Informacji dla Komisji …” powierzchnia działki, na której uprawy zostały uszkodzone lub zniszczone (minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha), poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok (bez skrajnych), w którym wystąpiły szkody obszar dotknięty szkodą obejmuje co najmniej jedno sołectwo.

7 Procedura powołania komisji (c.d.)
2. Zgłoszenie przez rolnika wystąpienie szkody w Urzędzie Gminy – w formie pisemnej (wniosek o oszacowanie szkód z załącznikami). 3. Stwierdzenie przez Gminę, że warunki atmosferyczne umożliwiają lustrację szkód – ważne z uwagi na wymagane terminy. 4. Zgłoszenie przez Gminę do Wojewody informacji o wystąpieniu szkód oraz wniosku o powołanie Komisji wraz z propozycją składu osobowego Komisji. 5. Weryfikacja przez Wojewodę okoliczności wystąpienia szkód oraz powołanie Komisji stosownym zarządzeniem – powołuje się KOMISJE gminne (przy wystąpieniu deszczu nawalnego i huraganu konieczne jest potwierdzenie intensywności zjawiska na danym terenie przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej). 6. Przystąpienie do szacowania szkód przez Komisję.

8 Szacowanie szkód przez Komisję
Lustracja w terenie – warunek bezwzględny. Sporządzenie protokołu zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie DUW Po zakończeniu szacowania szkód: Podpisanie protokołów – dwóch egzemplarzy – przez WSZYSTKICH członków Komisji oraz przez poszkodowanego producenta rolnego (szczególnie przez posiadających wymagane wykształcenie). Sporządzenie przez Gminę protokołu zbiorczego. Przekazanie do Wojewody „Zbiorczego protokołu szkód” oraz wszystkich protokołów szacowania szkód i oświadczeń producentów rolnych – W TERMINIE 2 MIESIĘCY od daty zgłoszenia do Wojewody informacji o wystąpieniu szkód oraz propozycji składu osobowego Komisji. Weryfikacja protokołów i wystąpienie przez Wojewodę do MRiRW z wnioskiem o uruchomienie linii kredytowej – do 3 MIESIĘCY.

9 Najczęściej występujące błędy w protokołach
W 2012 r. służby Wojewody Dolnośląskiego dokonały weryfikacji protokołów szacowania szkód, z czego znaczna część wymagała poprawy. Najczęstsze błędy: błędne nazewnictwo niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, błędy rachunkowe, nieuprawnione stosowanie innych cen i plonów niż statystyczne, podawanie danych w „t” a nie „dt.” (q), podawanie cen za „t” a nie „dt.”, brak podpisu producenta rolnego.

10 Najczęściej występujące błędy w protokołach (c.d.)
Najczęstsze błędy (c.d.): brak drugiej strony protokołu indywidualnego (z prod. zwierzęcą), brak wpisanych plonów i cen dla rzadko występujących upraw, brak daty sporządzenia protokołu, źle wyliczony % obniżenia przychodu – pomijający wartość produkcji zwierzęcej, nieuwzględnienie w protokole szkód w środkach trwałych. Wydanie protokołu producentowi rolnemu może nastąpić po jego zweryfikowaniu przez Komisję Rejonową, lub DUW.

11 Najczęściej występujące błędy w protokołach (c.d.)
Najczęstsze błędy w oświadczeniach producentów rolnych: błędne nazewnictwo niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, pomijanie upraw w których nie wystąpiły szkody, (koniecznie jest ujęcie w protokole upraw całego gospodarstwa – wszystkich UR). nieuprawnione stosowanie innych cen i plonów niż statystyczne, podawanie danych w „t” a nie „dt.” (q), podawanie cen za „t” a nie „dt.”, pomijanie produkcji zwierzęcej. Komisje nie zmieniają oświadczeń, lecz muszą weryfikować dane wpisując je do protokołu.

12 Wzory druków obowiązujących w województwie dolnośląskim
Wzory druków obowiązujących w województwie dolnośląskim są do pobrania na stronie DUW – poniżej link Pliki materiałów należy pobierać na bieżąco, gdyż są często aktualizowane (pobierane wcześniej mogą być nieaktualne).


Pobierz ppt "PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH SKUTKAMI NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google