Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LEADER 2014-2020 STAN NA WRZESIEŃ 2015 r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LEADER 2014-2020 STAN NA WRZESIEŃ 2015 r.."— Zapis prezentacji:

1 LEADER STAN NA WRZESIEŃ 2015 r.

2 STAN PRZYGOTOWANIA Akty prawne, dokumenty regulujące zasady wdrażania – poziom krajowy
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (zatwierdzony w grudniu 2014 r.); Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności; Rozporządzenie MRiRW z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata ; PROW

3 STAN PRZYGOTOWANIA Akty prawne, dokumenty regulujące zasady wdrażania – poziom krajowy c.d.
BRAK: Rozporządzenia wykonawcze do ustawy w tym: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”; Rozporządzenie do funkcjonowania LGD; Rozporządzenie do współpracy Regulamin wyboru LSR wraz z załącznikami. PROW

4 Wybór Lokalnych Strategii Rozwoju podstawowe źródła regulacji
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności; Regulamin wyboru LSR wraz z załącznikami; Poradnik dla Lokalnych Grup Działania w zakresie przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju. PROW

5 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Zasady powoływania Komisji dokonującej wyboru LSR Komisja jest powoływana przez Zarząd Województwa w formie uchwały w której określa się: Liczbę członków, skład, w tym: przewodniczącego i jego zastępcę będących przedstawicielami zarządu województwa; Regulamin działania komisji normujący zasady jej funkcjonowania, w tym podział zadań pomiędzy członków komisji oraz zasady wynagradzania ekspertów; Eksperci są powoływani spośród kandydatów, którzy: Korzystają z pełni praw publicznych, Mają zdolność do czynności prawnych, Nie zostali skazani za przestępstwo umyślne, w tym za umyślne przestępstwo skarbowe, Posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem, Posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji danego programu. PROW

6 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Zasady powoływania Komisji dokonującej wyboru LSR Z wybranymi ekspertami zawierana będzie umowa dotycząca udziału w wyborze projektów; Eksperci stanowią co najmniej 1/3 składu komisji; W skład komisji może wejść także po dwóch przedstawicieli ministrów właściwych do spraw: Rozwoju wsi, Rybołówstwa, Rozwoju regionalnego, Jeżeli właściwi ministrowie skorzystają z prawa wskazania takich przedstawicieli do udziału w komisji. Zarząd województwa ma obowiązek poinformować w/w ministrów o powoływaniu komisji w terminie umożliwiającym zgłoszenie do udziału w jej pracach swoich przedstawicieli. PROW

7 Obsługę komisji zapewnia zarząd województwa,
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Zasady pracy komisji Obsługę komisji zapewnia zarząd województwa, Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Uchwały komisji podpisuje przewodniczący komisji albo jego zastępca. PROW

8 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności warunki wyboru LSR Wyboru LSR dokonuje się spośród LSR, które oprócz warunków określonych w regulaminie konkursu spełniają warunki określone w przepisach, w tym: Warunki określone w art. 33 rozporządzenia 1303/2013: LSR zawiera co najmniej następujące elementy : Określenie obszaru i ludności objętych LSR, Analizę potrzeb i potencjału obszaru w zakresie rozwoju, w tym analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń; Opis strategii i jej celów, opis zintegrowanego i innowacyjnego charakteru strategii oraz hierarchię celów, w tym wartości docelowe dotyczące produktów lub rezultatów. W odniesieniu do rezultatów wartości docelowe mogą być ujęte ilościowo lub jakościowo. Strategia jest spójna z odpowiednimi programami wszystkich właściwych zaangażowanych EFSI. Opis procesu zaangażowania społeczności w opracowanie strategii, PROW

9 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Warunki wyboru LSR LSR zawiera co najmniej cd. Plan działania wskazujący w jaki sposób cele przekładają się na działania; Opis rozwiązań w zakresie zarządzania i monitorowania strategii wykazujący potencjał LGD do realizacji strategii oraz opis szczegółowych rozwiązań dotyczących ewaluacji; Plan finansowy strategii, w tym planowaną alokację każdego z właściwych EFSI. Warunki określone w ustawie o RLKS: W przypadku gdy realizacja LSR ma być współfinansowania z EFRROW obszar objęty LSR jest: spójny przestrzennie, zamieszkały nie więcej niż przez 150 tys. mieszkańców i nie mniej niż przez 30 tys. mieszkańców (nie licząc miast pow. 20 tys. mieszkańców), Obejmuje co najmniej 2 gminy nie będące miastami o liczbie ludności pow. 20 tys. mieszkańców. Liczbę mieszkańców ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. W przypadku LSR finansowanych z funduszu Rybackiego – warunek wyłączenia miast pow. 20 tys. mieszkańców nie obowiązuje. PROW

10 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Warunki wyboru LSR LSR będzie realizowana przez LGD spełniającą następujące wymagania: W ich skład wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu (art. 32 rozp. 1303/13 UE); LGD działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, do którego tworzenia i działania stosuje się przepisy ustawy o stowarzyszeniach, z tym że: Członkami zwyczajnymi LGD mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw; Nadzór nad LGD sprawuje marszałek województwa; LGD w zakresie określonym w statucie może prowadzić działalność gospodarczą; LGD oprócz organów wymaganych w ustawie prawo o stowarzyszeniach, jest obowiązana posiadać RADĘ, do której wyłącznej właściwości należy wybór operacji, oraz ustalenie kwoty wsparcia, chyba że w statucie LGD przewidziano, że zadania te należą do właściwości zarządu. PROW

11 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Warunki wyboru LSR Rada jest wybierana przez walne zebranie członków albo przez zebranie delegatów, spośród członków LGD. Członek rady nie może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej LGD, zarządu LGD lub pracownikiem LGD. Członkowie rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi – przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika, umocowanego do uczestniczenia w pracach rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach rady jest niedopuszczalne. W przypadku gdy do właściwości zarządu należy wybór operacji oraz ustalanie kwoty wsparcia, członkowie zarządu nie mogą być zatrudnieni przez LGD na stanowisku związanym ze świadczeniem doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie. PROW

12 Tryb wyboru LSR Wyboru LSR dokonuje się przy zastosowaniu kryteriów wyboru jednakowych dla wszystkich programów, do wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR; Wyboru LSR dokonuje się na wniosek LGD w ramach konkursu ogłaszanego przez zarząd województwa; Wniosek składa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o naborze; W ogłoszeniu o naborze poza wskazaniem miejsca i terminu zawarte są informacje dotyczące: Sposobu ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR; Miejsca zamieszczenia formularza wniosku o wybór LSR, formularza umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, oraz regulaminu konkursu; Dokumentów potwierdzających spełnienie warunków oraz kryteriów wyboru LSR, EFSI z których będą współfinansowane LSR wybrane w ramach tego konkursu. Ogłoszenie jest podawane do publicznej wiadomości w szczególności na stronie internetowej sw co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia naboru. Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni. PROW

13 Tryb wyboru LSR Wyboru LGD dokonuje się w terminie 4 miesięcy od daty upływu terminu do składania wniosków. Jeżeli wniosek nie został złożony w terminie, lub nie zawiera nazwy LGD, lub nie zawiera adresu i nie można ustalić tego adresu, lub do wniosku nie dołączono LSR – wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. W trakcie weryfikacji formalnej wniosku wnioskodawca może być wezwany do usunięcia braków lub oczywistych omyłek w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Usunięcie braków we wniosku lub poprawienie w nim oczywistych omyłek nie może prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku. Jeżeli nie są spełnione warunki wyboru LSR, zarząd województwa informuje LGD o odrzuceniu wniosku oraz podaje przyczynę odrzucenia. Od decyzji zarządu przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi w trybie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. PROW

14 Tryb wyboru LSR Jeżeli warunki wyboru LSR są spełnione, LSR podlega ocenie pod względem spełniania kryteriów wyboru, dokonywanej przez komisję. Wybór LSR przez komisję jest dokonywany w drodze uchwały komisji. Po dokonaniu oceny Komisja zamieszcza na stronie internetowej województwa listę ocenionych LSR z liczbą punktów, oraz informacją które LSR zostały wybrane. Do każdej LGD jest przesyłana informacja o wyniku wyboru wraz z uchwałą o wyborze LSR zawierającą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach, a także uzasadnienie oceny. Od wyniku wyboru służy LGD wniesienie skargi do sądu administracyjnego na warunkach określonych w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jeżeli LSR otrzymała minimalną liczbę punktów, umożliwiającą jej wybranie i są dostępne środki na realizację tej LSR, ale nie uzyskała ona minimalnej liczby punktów określonej w regulaminie dla pojedynczego kryterium, można dokonać wyboru takiej LSR, pod warunkiem wprowadzenia w niej zmian zapewniających uzyskanie minimalnej liczby punktów w odniesieniu do każdego kryterium wyboru. O wyborze „warunkowym” LGD musi zostać poinformowana w piśmie informującym o wyniku wyboru. PROW

15 Tryb wyboru LSR Niezwłocznie po dokonaniu wyboru LSR zarząd województwa zawiera z wybranymi LGD umowy ramowe, na formularzu opracowanym przez Ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W przypadku LSR które zostały wybrane „warunkowo”, umowa jest zawierana pod warunkiem wprowadzenia zmian w LSR w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. Wybrana LSR stanowi załącznik do umowy ramowej. PROW

16 Wybrane regulacje dotyczące wsparcia na realizację LSR
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR jest udzielane: Na operację wybraną przez LGD, która jest stroną umowy ramowej; Do wysokości środków przewidzianych w umowie ramowej. Wsparcie nie przysługuje, jeżeli w trakcie dokonywania wyboru operacji: Nie zastosowano określonych w LSR procedur zapewniających bezstronność członków rady, lub kryteriów wyboru operacji, lub Nie zachowano składu rady lub parytetu zgodnego z przepisami UE. Wsparcie może być także udzielone LGD, która jest stroną umowy ramowej, na: Projekty grantowe; Operacje własne. PROW

17 Wybrane regulacje dotyczące wsparcia na realizację LSR, koszty bieżące, animację oraz projekty współpracy W przypadku zamiaru realizacji operacji własnej, LGD umieszcza informację o takim zamiarze na swojej stronie internetowej. LGD może otrzymać wparcie tylko wówczas, jeżeli w terminie 30 dni od daty umieszczenia tego ogłoszenia, nikt inny uprawniony do wsparcia nie zgłosił zamiaru realizacji takiej operacji. Termin naboru wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD jest uzgadniany przez LGD z zarządem województwa. Pismo w tej sprawie musi być złożone nie później niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia biegu terminu naboru wniosków. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD jest podawane do publicznej wiadomości (w szczególności przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej) nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia biegu terminu naboru wniosków. PROW

18 Wybrane regulacje dotyczące wsparcia na realizację LSR
Wniosek o wsparcie na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD jest składany do LGD. LGD dokonuje wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu naboru wniosków. Rada dokonuje wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR, spośród operacji które: Są zgodne z LSR, zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, Są zgodne z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu. W terminie 7 dni od daty zakończenia wyboru operacji LGD: Przekazuje wnioskodawcom pisemną informację o wyniku oceny, wraz z uzasadnieniem oraz podaniem liczby punktów, a także informacją, czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. Zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków dostępnych na sfinansowanie realizacji operacji w ramach tego konkursu. Przekazuje zarządowi województwa wnioski o udzielenie wsparcia dotyczące wybranych operacji, wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru. PROW

19 Regulacje dotyczące wsparcia na realizację LSR
Jeżeli operacja uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR, lub nie uzyskała minimalnej liczby punktów koniecznych do wyboru operacji, lub nie mieści się w limicie środków dostępnych na realizację operacji w dniu przekazywania wniosku do SW – w informacji o wynikach wyboru operacji należy zawrzeć pouczenie o możliwości wniesienia protestu. Protest wnosi się za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru operacji. O złożonym proteście LGD niezwłocznie informuje zarząd województwa. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do zarządu województwa wniosków o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji. PROW

20 LEADER w PROW 2014-2020 Działania i poddziałania
Działanie: wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: Poddziałanie: wsparcie przygotowawcze, Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (dalej: wdrażanie LSR), Poddziałanie: przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania; Poddziałanie: wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. PROW

21 Definicja obszarów wiejskich:
dla Leadera: obszar całego kraju z wyłączeniem miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców PROW

22 Cele szczegółowe realizowane w ramach podejścia LEADER
Podejście Leader, mając na celu lokalny rozwój obszarów wiejskich, przyczynia się do osiągania celu szczegółowego 6B „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w ramach priorytetu 6 „wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”. PROW

23 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zakres wsparcia: 1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; 2. rozwój przedsiębiorczości, przez: a) podejmowanie działalności gospodarczej Pomoc na operację w w/w zakresie jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie: nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - i temu podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie; operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. PROW

24 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zakres pomocy cd. b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest prowadzona działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie. Pomoc jest przyznawana, jeżeli: podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a lub c, której przedmiotem jest działalność gospodarcza sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów; operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy. PROW

25 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność c) rozwijanie działalności gospodarczej, Pomoc na operację w w/w zakresie określonym jest przyznawana, jeżeli: podmiot ubiegający się o jej przyznanie prowadzi działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę; podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na podjęcie działalności gospodarczej; podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej lub w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” , w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów. Przepisu dotyczącego utworzenia miejsca pracy w wymiarze 1 etatu średniorocznie nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych. Utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji nie może być uznane za spełnienie warunku, o utworzenia miejsca pracy w wymiarze co najmniej 1 etatu średniorocznie, w odniesieniu do innej operacji (miejsce pracy nie może być liczone podwójnie). PROW

26 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Pomoc na operację z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, oraz rozwijanie działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako: działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach; górnictwo i wydobywanie; działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie; przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; produkcja metali; produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli; transport i gospodarka magazynowa. PROW

27 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność d) podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, lub tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych lub rozwijania działalności gospodarczej. Pomoc na operację w zakresie określonym powyżej jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie ubiega się jednocześnie o przyznanie pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej lub tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, lub rozwijania działalności gospodarczej i spełnia warunki przyznania pomocy w tym zakresie. PROW

28 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 3. wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym usług turystycznych; Pomoc na operację w w/w zakresie jest przyznawana podmiotom, które zawarły porozumienie o wspólnej realizacji operacji, która ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług. Porozumienie, o którym mowa powyżej, zawiera postanowienia dotyczące wspólnej realizacji operacji, w szczególności: dane identyfikujące strony porozumienia; opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji oraz głównych zadań objętych tą operacją; wskazanie strony, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron; budżet operacji uwzględniający wkład finansowy poszczególnych stron. PROW

29 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 4. rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych (z wyłączeniem budowy lub modernizacji targowisk); PROW

30 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 5. zachowanie dziedzictwa lokalnego; 6. budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; Pomoc na operację w zakresie określonym w pkt 5 i 6 jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej (możliwość finansowania w 100%? Łącznie z budżetem gminy?). PROW

31 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 7. budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów, 8. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Pomoc na operację w zakresie określonym w pkt 8 jest przyznawana, jeżeli operacja: nie służy promocji produktów lub usług wyłącznie jednego podmiotu; nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce. PROW

32 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Pomoc na projekt grantowy, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), zwany dalej „projektem grantowym”, jest przyznawana, jeżeli: wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę, nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych; w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej dwóch zadań (przyznanie dwóch grantów). Pomoc nie jest przyznawana na projekt grantowy: jeżeli umowa zawarta z lokalną grupą działania, dotycząca innego projektu grantowego, została rozwiązana; W zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych oraz rozwijania działalności gospodarczej, a także podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w w/w zakresie Do przyznawania pomocy na projekt grantowy nie jest wymagany biznesplan. PROW

33 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Granty: Wysokość dofinansowania nie wyższa niż 50 tys. zł i nie niższa niż 5 tys. zł; 100 tys. zł – limit na jednego grantobiorcę; Przedmiotem grantu nie może być rozwój przedsiębiorczości (rozpoczynanie i rozwijanie działalności gospodarczej, inkubatory przetwórstwa lokalnego) i grantobiorcą nie może być przedsiębiorca; Grantobiorca wykaże, że posiada doświadczenie, zasoby, kwalifikacje, prowadzi działalność – odpowiednie do przedmiotu operacji; Suma grantów dla JST nie może przekroczyć 20% kwoty środków na projekt grantowy Jeden projekt grantowy, realizowany przez LGD nie może przekroczyć 300 tys. zł. PROW

34 Projekt grantowy – zobowiązania LGD:
W umowie o realizację projektu grantowego LGD zobowiązuje się do: Realizacji projektu grantowego zgodnie z założonym celem; Przygotowania i przekazania do zatwierdzenia przez zarząd województwa propozycji kryteriów wyboru grantobiorców; Dokonywania wyboru grantobiorców w oparciu o określone kryteria; Zawierania z grantobiorcami umów o powierzenie grantu; Rozliczania wydatków poniesionych przez grantobiorców; Monitorowania realizacji zadań przez grantobiorców; Kontroli realizacji zadań przez grantobiorców; Odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu. PROW

35 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Pomoc na „operację własną LGD” jest przyznawana jeżeli: operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR; LGD zamieściła na swojej stronie internetowej informację o tym, że podmiot inny niż LGD nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji (ogłoszenie o zamiarze realizacji projektu własnego LGD umieszcza na swojej stronie internetowej . PROW

36 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Podmioty uprawnione do ubiegania się o pomoc: Osoba fizyczna, która: Jest obywatelem państwa członkowskiego UE; Jest pełnoletnia; Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, lub adres pod którym wykonuje działalność gospodarczą wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo Jest osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo Jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej , której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. W przypadku gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna – określone wyżej warunki muszą być spełnione przez wszystkich wspólników. W przypadku podmiotów gospodarczych – przedsiębiorstwo musi spełniać definicję mikro lub małego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów rozp. Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014. PROW

37 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność W przypadku operacji inwestycyjnych – operacja musi być zlokalizowana na obszarze wiejskim objętym LSR z wyjątkiem operacji liniowych, której fragment może wykraczać poza ten obszar. Operacja nie może być współfinansowana z innych środków publicznych; W przypadku operacji komercyjnych (punkty 2-4 na slajdzie powyżej, par. 2 ust. 1 pkty 2-4 według projektu rozporządzenia (?)), operacja musi być uzasadniona ekonomicznie (dołączony biznes plan do wniosku). UWAGA! SĄ TO KATEGORIE OPERACJI, PRZYPISANE DO GENEROWANIA MIEJSC PRACY. PROPONUJE SIĘ WYDZIELENIE I PRZYPISANIE DO TYCH KATEGORII CO NAJMNIEJ 50% ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ LSR. PROW

38 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu realizowane będzie poprzez wskazanie w LSR grup defaworyzowanych, które uzyskają wsparcie (seniorzy?). PROW

39 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta sumowana przez cały okres realizacji PROW : 500 tys. zł – na inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, 300 tys. zł – pozostałe operacje, Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację: 300 tys. zł – pozostałe operacje z wyłączeniem pomocy na rozpoczynanie działalności gospodarczej, której górny limit jest określanej w LSR. jednostki sektora finansów publicznych – bez limitu, Wysokość pomocy przyznanej na: jeden projekt grantowy nie może przekroczyć 300 tys. złotych; jedną operację własną LGD nie może przekroczyć 50 tys. złotych. Pomoc na operacje ma charakter pomocy de minimis, chyba że do tej pomocy nie ma zastosowania rozp. Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.. PROW

40 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Procent dofinansowania (do kosztów kwalifikowalnych): 63,63% - jednostki samorządu terytorialnego, 80% - wszystkie operacje z wyłączeniem podejmowania działalności gospodarczej, 50% - dla operacji dot. inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych i rozwijania działalności gospodarczej, Jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej: 100% - wszystkie operacje z wyłączeniem podejmowania działalności gospodarczej, 70% - dla operacji dot. inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych i rozwijania działalności gospodarczej, PROW

41 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Pomoc na operację w zakresie innym niż zakładanie działalności gospodarczej jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty: ogólne, zakupu robót budowlanych lub usług, zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego - również używanych maszyn lub wyposażenia stanowiących eksponaty, zakupu rzeczy innych niż wymienione powyżej, w tym materiałów, wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników - w przypadku operacji w zakresie inkubatorów przetwórstwa lub wspierania współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, - które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne; PROW

42 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Koszty ogólne są kwalifikowalne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168. PROW

43 Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji (wyjątek: podejmowanie działalności gospodarczej), jeżeli zostały poniesione: od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r. W przypadku operacji w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej, środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że: pierwsza transza pomocy obejmuje 70% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana niezwłocznie po zawarciu umowy; druga transza pomocy obejmuje 30% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem. PROW

44 Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Dziękuję za uwagę! Mirosława Mochocka Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach ul. Targowa 18, Kielce tel: (41) ; ; PROW


Pobierz ppt "LEADER 2014-2020 STAN NA WRZESIEŃ 2015 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google