Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nabór elektroniczny Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nabór elektroniczny Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Nabór elektroniczny Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2012/2013

2 www.slaskie.edu.com.pl/Kandydat

3 Login i hasło Każdy uczeń otrzymuje logi i hasło, za pomocą którego będzie logował się w systemie Każdy uczeń otrzymuje logi i hasło, za pomocą którego będzie logował się w systemie Uwaga: w przypadku zmiany hasła należy je bezwzględnie zapisać, ponieważ mogą wystąpić problemy z logowaniem do systemu

4 Lista preferencji Lista oddziałów, do których uczeń chce kandydować ułożona w kolejności od oddziału, na którym mu zależy najbardziej do tego, na którym zależy mu najmniej Lista oddziałów, do których uczeń chce kandydować ułożona w kolejności od oddziału, na którym mu zależy najbardziej do tego, na którym zależy mu najmniej Uczeń wybiera 3 szkoły i dowolną ilość oddziałów Uczeń wybiera 3 szkoły i dowolną ilość oddziałów

5 Oferta szkół

6 Oferta szkoły

7 Oferta szkół

8 Logowanie

9 Wybór języków ma jedynie charakter informacyjny

10 Wybierasz 3 szkoły

11 I dowolną liczbę oddziałów

12 Ważne!!! Klasa, którą wybierzesz jako pierwszą to klasa, która znajduje się w szkole 1 wyboru i do tej szkoły zobowiązany jesteś zanieść podanie i pozostałe dokumenty!!! Klasa, którą wybierzesz jako pierwszą to klasa, która znajduje się w szkole 1 wyboru i do tej szkoły zobowiązany jesteś zanieść podanie i pozostałe dokumenty!!!

13 Ważne W regulaminie sprawdź czy obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych – jeśli tak jesteś zobowiązany wziąć w nim udział!!! W regulaminie sprawdź czy obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych – jeśli tak jesteś zobowiązany wziąć w nim udział!!!

14 Ważne Jeśli w regulaminie szkoły zaznaczone jest, że uczeń dostarcza wraz z podaniem załączniki zwróć uwagę jaki załącznik jesteś winien dostarczyć np. oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu – inaczej Twoje podanie zostanie odrzucone!!! Jeśli w regulaminie szkoły zaznaczone jest, że uczeń dostarcza wraz z podaniem załączniki zwróć uwagę jaki załącznik jesteś winien dostarczyć np. oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu – inaczej Twoje podanie zostanie odrzucone!!!

15 Ważne Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu powinny być potwierdzane w szkołach, kt ó re wymagają tych zaświadczeń przed złożeniem ich wraz z podaniem w szkole pierwszego wyboru. Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu powinny być potwierdzane w szkołach, kt ó re wymagają tych zaświadczeń przed złożeniem ich wraz z podaniem w szkole pierwszego wyboru.

16

17 Kandydaci z terenu objętego naborem elektronicznym dostarczają tylko kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oznaczoną nr 1 do szkoły pierwszego wyboru w systemie naborowym!!! Kandydaci z terenu objętego naborem elektronicznym dostarczają tylko kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oznaczoną nr 1 do szkoły pierwszego wyboru w systemie naborowym!!!

18 Przyznawanie punktów Każda szkoła w regulaminie określa jakie przedmioty będą punktowane podczas naboru. W każdej klasie mogą być brane pod uwagę punkty z różnych przedmiotów!!! Każda szkoła w regulaminie określa jakie przedmioty będą punktowane podczas naboru. W każdej klasie mogą być brane pod uwagę punkty z różnych przedmiotów!!!

19 Punkty za oceny na świadectwie /j. polski + 3 przedmioty wskazane przez szkołę/ oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum – max. 76 pkt. Obliczane są wg. skali: oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum – max. 76 pkt. Obliczane są wg. skali: celujący - 19 pkt., celujący - 19 pkt., bardzo dobry - 16 pkt., bardzo dobry - 16 pkt., dobry - 13 pkt., dobry - 13 pkt., dostateczny - 9 pkt., dostateczny - 9 pkt., dopuszczający - 0 pkt. dopuszczający - 0 pkt.

20 Świadectwo z wyróżnieniem /5 pkt/ świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.

21 Finalista konkursu KO uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty: - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów - dodatkowo 2 punkty uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty: - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów - dodatkowo 2 punkty

22 Inne szczególne osiągnięcia Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt.

23 Wolontariat /2 pkt/ Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum Uwaga – potwierdzone zaświadczeniem np. hospicjum, schroniska, Caritas Uwaga – potwierdzone zaświadczeniem np. hospicjum, schroniska, Caritas

24 Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału. Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału.

25 Egzamin gimnazjalny /100 pkt/ Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. * /poziom podstawowy/ język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. * /poziom podstawowy/

26 Kryteria "ex aequo" Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Jeśli taka sytuacja występuje proszę o pilne zgłoszenie – potwierdzone opinią, aktem zgonu itp. Jeśli taka sytuacja występuje proszę o pilne zgłoszenie – potwierdzone opinią, aktem zgonu itp.

27 Wybór szkoły poza systemem W poniedziałek lub wtorek w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/2012 - uczniowie klas III gimnazjum, składający dokumenty do szkoły prowadzącej rekrutację poza systemem scentralizowanej rekrutacji elektronicznej, otrzymują na zajęciach z wychowawcą druk zawierający informację o wyborze szkół ponadgimnazjalnych. W poniedziałek lub wtorek w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/2012 - uczniowie klas III gimnazjum, składający dokumenty do szkoły prowadzącej rekrutację poza systemem scentralizowanej rekrutacji elektronicznej, otrzymują na zajęciach z wychowawcą druk zawierający informację o wyborze szkół ponadgimnazjalnych.

28 Pieczątka gimnazjum Imiona i nazwisko..................................................................................................Data urodzenia..................................................................................................Miejsce zamieszkania.................................................................................................. Imiona i nazwisko..................................................................................................Data urodzenia..................................................................................................Miejsce zamieszkania.................................................................................................. Oświadczam, że składam dokumenty do poniżej wymienionych szkół:1. Nazwa szkoły..................................................................................................................................................................................................Adres szkoły...................................................................................................................................................................................................2. Nazwa szkoły..................................................................................................................................................................................................Adres szkoły...................................................................................................................................................................................................3. Nazwa szkoły..................................................................................................................................................................................................Adres szkoły................................................................................................................................................................................................... Oświadczam, że składam dokumenty do poniżej wymienionych szkół:1. Nazwa szkoły..................................................................................................................................................................................................Adres szkoły...................................................................................................................................................................................................2. Nazwa szkoły..................................................................................................................................................................................................Adres szkoły...................................................................................................................................................................................................3. Nazwa szkoły..................................................................................................................................................................................................Adres szkoły................................................................................................................................................................................................... Data i podpis składającego dokumenty................................................................. Data i podpis składającego dokumenty.................................................................

29 Terminy Od 14 maja do 25 czerwca 2012 r. Od 14 maja do 25 czerwca 2012 r. do godz.12.00 !!! do godz.12.00 !!! Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Składanie przez kandydatów podań jedynie w szkole pierwszego wyboru. Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Składanie przez kandydatów podań jedynie w szkole pierwszego wyboru.

30 Terminy Od 29 czerwca do 2 lipca 2012 r. do godz. 15.00 Od 29 czerwca do 2 lipca 2012 r. do godz. 15.00 Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum potwierdzonej kopii zaświadczenia szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1) Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum potwierdzonej kopii zaświadczenia szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1)

31 Terminy 5 lipca 2012 r. do godz. 10.00 5 lipca 2012 r. do godz. 10.00 Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły. Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

32 Terminy Do 9 lipca 2012r. do godz. 12.00 Do 9 lipca 2012r. do godz. 12.00 Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oryginału zaświadczenia szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe dołączanie przez kandydatów dokumentów określonych odpowiednio w pkt 3 i 4 Informacji Nr 2. Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oryginału zaświadczenia szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe dołączanie przez kandydatów dokumentów określonych odpowiednio w pkt 3 i 4 Informacji Nr 2.

33 Terminy 10 lipca 2012 r. do godz. 10.00 10 lipca 2012 r. do godz. 10.00 Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły. Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły.

34 Terminy Od 10 lipca do 31 sierpnia 2012 r. Od 10 lipca do 31 sierpnia 2012 r. Składanie - przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych. Składanie - przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.

35 Ważne!!! 1. Podczas wypełniania podania pamiętaj bezwzględnie o podaniu numeru telefonu do rodziców – prawnych opiekunów. 2. Podawaj dane zgodne z prawdą np. numer mieszkania, email.

36 Ważne 3. Jeśli wydrukujesz podanie to dokonując jakiejkolwiek zmiany w systemie podanie musisz wydrukować jeszcze raz i zawieźć ponownie inaczej zostanie ono odrzucone przez szkołę. 3. Jeśli wydrukujesz podanie to dokonując jakiejkolwiek zmiany w systemie podanie musisz wydrukować jeszcze raz i zawieźć ponownie inaczej zostanie ono odrzucone przez szkołę.

37 Ważne 4. Bezwzględnie przestrzegaj terminów rekrutacji – spóźnienie oznacza nie przyjęcie Cię do szkoły. 5. Loguj się w systemie i sprawdzaj czy Twoje dokumenty zostały zaakceptowane.


Pobierz ppt "Nabór elektroniczny Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google