Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2012"— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2012
Doradca zawodowy Kornelia Kiełbasa Umiejętność prowadzenia spotkań oznacza bezpośrednie, praktyczne korzyści dla każdego zespołu. Jako osoba prowadząca masz za zadanie opracowanie porządku spotkania, zachęcenie do uczestnictwa w nim oraz czuwanie nad jego przebiegiem. Kieruj się strategią Dale Carnegie Training®, aby pomyślnie poprowadzić spotkanie. Możesz rozdać materiały, aby ukierunkować dyskusję i umożliwić uczestnikom zapisywanie własnych pomysłów. Jeśli przygotujesz wydruki z trzema slajdami na stronie, program PowerPoint automatycznie dołączy puste wiersze przeznaczone na notatki.

2 TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przeprowadź otwarcie, które zrobi wrażenie. Dostosuj je do omawianego tematu i zgromadzonych słuchaczy. Odwołaj się do zainteresowań słuchaczy. Twoje energiczne rozpoczęcie nada spotkaniu odpowiedni nastrój i tempo. Prowadzenie spotkania to proces, który pomaga ludziom w komunikowaniu się i współpracy. Musisz stworzyć otwartą atmosferę ułatwiającą rozwiązywanie problemów i wdrażanie zmian.

3 Liceum Ogólnokształcące:
Nauka trwa 3 lata. Ukończenie tej szkoły daje uczniowi wiedzę ogólną, potrzebną do zdania egzaminu na studia wyższe. Pozwoli poszerzyć zainteresowania: humanistyczne, językowe, biologiczno – chemiczne, matematyczno – fizyczne.

4 Liceum Ogólnokształcące: W liceum uczeń obowiązkowo realizuje rozszerzony zakres materiału z 2, 3 lub 4 wybranych przedmiotów spośród poniższych: język polski, język obcy, historia, WOS, matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia, informatyka.

5 Liceum Ogólnokształcące:
Ukończenie liceum umożliwia: przystąpienie do egzaminu maturalnego, daje uczniowi dobre przygotowanie do dalszego kształcenia w szkole policealnej lub do podjęcia studiów wyższych.

6 Technikum: Nauka trwa 4 lata. Daje możliwość przystąpienia do matury i podjęcia nauki na studiach wyższych. W ramach nauki uczeń obowiązkowo realizuje rozszerzony zakres materiału z 2 wybranych przedmiotów. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Opisz kluczowy temat. Określ cele i wagę spotkania. Jako osoba prowadząca spotkanie jesteś katalizatorem zmian. Zadawaj pytania. Zachęcaj do czynnego uczestnictwa. Zapisuj komentarze. Podziękuj uczestnikom za ich osobisty wkład, za pomysły i wnikliwość. Możesz użyć funkcji Notatki ze spotkania programu PowerPoint do zapisywania komentarzy w trakcie spotkania.

7 Technikum: Równocześnie jest to szkoła, która daje tytuł technika w określonym zawodzie – po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Ważne jest, aby przed podjęciem nauki zorientować się jakie są przeciwwskazania do wykonywania wybranego zawodu, gdyż w trakcie nauki praktycznej może okazać się, iż stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie pewnych czynności zawodowych.

8 Szkoła Zawodowa: Nauka trwa 3 lata. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie oraz otrzymanie tytułu robotnika wykwalifikowanego. Absolwenci szkoły zawodowej mogą podjąć pracę lub kontynuować dalszą naukę w 2- letnim liceum dla dorosłych. Równolegle uczeń może kontynuować naukę zawodową poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe i uzyskać tytuł technika w wybranym, pokrewnym zawodzie. Wyznacz jasne cele spotkania. Wyjaśnij problem, który ma być rozwiązany. Dojdź do porozumienia z grupą co do porządku spotkania, problemu i metod. Jako osoba prowadząca przewodź, inspiruj i wspieraj czynne uczestnictwo wszystkich obecnych. Odwołuj się do osobistych doświadczeń. Poproś o przykłady na poparcie poszczególnych wypowiedzi. Spraw, aby każdy z uczestników czuł się potrzebny, mogąc zaoferować coś od siebie.

9 I. Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2012/2013. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej podaje kryteria rekrutacji do publicznej wiadomości, umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla zainteresowanych oraz na stronie internetowej, jeżeli szkoła ją posiada. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia: Zamknij spotkanie krótkim podsumowaniem. Podziękuj uczestnikom za ich wkład. Przypomnij plan działania, przydzielone obowiązki i sposoby rozliczania się z nich. Podziękuj grupie za wzięcie czynnego udziału w spotkaniu, za pracę zespołową i za zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów. Jeśli Twoje notatki z poszczególnymi punktami planu działania zostały sporządzone za pomocą funkcji Notatki ze spotkania, program PowerPoint doda automatycznie slajd z krokami działania na końcu prezentacji. Wykorzystaj go do przypomnienia ich i uzyskania akceptacji uczestników. Prowadzenie spotkań to przewodzenie w działaniu. Zamknij prezentację inspirującym komentarzem, aby wesprzeć wiarę grupy w jej efektywność. Zachęć grupę do pracy w kierunku osiągnięcia celów. Zastosuj efektywne strategie prowadzenia spotkań, a Twoje zebrania będą wydajne i opłacalne.

10 Punktacja szczegółowa
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 0 punktów 19 punktów dostateczny – 9 punktów dobry – 13 punktów bardzo dobry – 16 punktów celujący – 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego Drugie wybrane zajęcia edukacyjne Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów

11 Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty: - za jeden tytuł punktów - za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 12 punktów Szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. (liczy się jedno najwyżej punktowane osiągnięcie) 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza. (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum) 2 punkty

12 Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Egzamin gimnazjalny (5 części egzaminu, po 20 pkt każdy) W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki z egzaminu z j. obcego na poziomie podstawowym. 100 punktów Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

13 Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach. Zamknij spotkanie krótkim podsumowaniem. Podziękuj uczestnikom za ich wkład. Przypomnij plan działania, przydzielone obowiązki i sposoby rozliczania się z nich. Podziękuj grupie za wzięcie czynnego udziału w spotkaniu, za pracę zespołową i za zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów. Jeśli Twoje notatki z poszczególnymi punktami planu działania zostały sporządzone za pomocą funkcji Notatki ze spotkania, program PowerPoint doda automatycznie slajd z krokami działania na końcu prezentacji. Wykorzystaj go do przypomnienia ich i uzyskania akceptacji uczestników. Prowadzenie spotkań to przewodzenie w działaniu. Zamknij prezentację inspirującym komentarzem, aby wesprzeć wiarę grupy w jej efektywność. Zachęć grupę do pracy w kierunku osiągnięcia celów. Zastosuj efektywne strategie prowadzenia spotkań, a Twoje zebrania będą wydajne i opłacalne.

14 II. Harmonogram działań dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w powiatach objętych rekrutacją elektroniczną Kandydat do szkół ponadgimnazjalnych może składać dokumenty co najwyżej do trzech szkół. Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół. Zamknij spotkanie krótkim podsumowaniem. Podziękuj uczestnikom za ich wkład. Przypomnij plan działania, przydzielone obowiązki i sposoby rozliczania się z nich. Podziękuj grupie za wzięcie czynnego udziału w spotkaniu, za pracę zespołową i za zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów. Jeśli Twoje notatki z poszczególnymi punktami planu działania zostały sporządzone za pomocą funkcji Notatki ze spotkania, program PowerPoint doda automatycznie slajd z krokami działania na końcu prezentacji. Wykorzystaj go do przypomnienia ich i uzyskania akceptacji uczestników. Prowadzenie spotkań to przewodzenie w działaniu. Zamknij prezentację inspirującym komentarzem, aby wesprzeć wiarę grupy w jej efektywność. Zachęć grupę do pracy w kierunku osiągnięcia celów. Zastosuj efektywne strategie prowadzenia spotkań, a Twoje zebrania będą wydajne i opłacalne.

15 od 14 maja do 25 czerwca 2012r. do godz. 12
od 14 maja do 25 czerwca 2012r. do godz – kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty do wybranych szkół. Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru. od 29 czerwca do 2 lipca 2012 r. do godz – kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 05 lipca 2012 r. do godz – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.

16 do 09 lipca 2012 r. do godz – potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 10 lipca 2012 r. do godz – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

17 do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia r W tym dniu nastąpi zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach możliwe jest poprzez elektroniczny system rekrutacji.

18 Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

19 Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałe dokumenty wymagane przez szkołę, należy złożyć w szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki, w ujętych w harmonogramie terminach.

20 Nieprzekazanie przez ucznia oryginału świadectwa wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałych dokumentów do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany w terminie określonym w harmonogramie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go listy przyjętych.

21 W ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/2012 -uczniowie klas III gimnazjum otrzymają do wypełnienia druk zawierający informację o wyborze szkół ponadgimnazjalnych. Wypełniony druk uczniowie oddają wychowawcy w dniu następnym po otrzymaniu. Wychowawca klasy w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych przekazuje uczniom:

22 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum opatrzoną numerem "1". potwierdzoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzoną numerem "1". ostemplowany pieczątką gimnazjum druk zawierający informację o szkołach, do których uczeń złożył dokumenty.

23 6. na życzenie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzone odpowiednio numerami "2" i "3", które mogą być wykorzystane jedynie w  rekrutacji poza systemem elektronicznym.

24 Inne informacje Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej w trakcie rekrutacji posługuje się wyłącznie kopiami świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydat podlega elektronicznej rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.

25 Kandydat starający się o dostanie się do technikum lub szkoły zawodowej musi dodatkowo dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz potwierdzenie z miejsca przyszłych praktyk zawodowych (umowa o pracę lub zaświadczenie o przyjęciu na praktyki), jeżeli szkoła nie zapewnia praktyk.

26 Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach:

27 Nabór elektroniczny System naboru elektronicznego dla uczniów z województwa śląskiego znajduje się pod adresem: strona będzie aktywna od 14 maja

28 Zapraszam  Wtorek 10.00 – 14.00 Środa 10.00 – 14.00
Jestem do Państwa dyspozycji w szkole w każdy Wtorek – 14.00 Środa – 14.00 Czwartek – 15.30 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google