Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2012 Doradca zawodowy Kornelia Kiełbasa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2012 Doradca zawodowy Kornelia Kiełbasa."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2012 Doradca zawodowy Kornelia Kiełbasa

2 TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa

3 Liceum Ogólnokształcące: Nauka trwa 3 lata. Ukończenie tej szkoły daje uczniowi wiedzę ogólną, potrzebną do zdania egzaminu na studia wyższe. Pozwoli poszerzyć zainteresowania: –humanistyczne, –językowe, –biologiczno – chemiczne, –matematyczno – fizyczne.

4 Liceum Ogólnokształcące: W liceum uczeń obowiązkowo realizuje rozszerzony zakres materiału z 2, 3 lub 4 wybranych przedmiotów spośród poniższych: język polski, język obcy, historia, WOS, matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia, informatyka.

5 Liceum Ogólnokształcące: Ukończenie liceum umożliwia: przystąpienie do egzaminu maturalnego, daje uczniowi dobre przygotowanie do dalszego kształcenia w szkole policealnej lub do podjęcia studiów wyższych.

6 Nauka trwa 4 lata. Daje możliwość przystąpienia do matury i podjęcia nauki na studiach wyższych. W ramach nauki uczeń obowiązkowo realizuje rozszerzony zakres materiału z 2 wybranych przedmiotów. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Technikum:

7 Równocześnie jest to szkoła, która daje tytuł technika w określonym zawodzie – po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Ważne jest, aby przed podjęciem nauki zorientować się jakie są przeciwwskazania do wykonywania wybranego zawodu, gdyż w trakcie nauki praktycznej może okazać się, iż stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie pewnych czynności zawodowych.

8 Nauka trwa 3 lata. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie oraz otrzymanie tytułu robotnika wykwalifikowanego. Absolwenci szkoły zawodowej mogą podjąć pracę lub kontynuować dalszą naukę w 2- letnim liceum dla dorosłych. Równolegle uczeń może kontynuować naukę zawodową poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe i uzyskać tytuł technika w wybranym, pokrewnym zawodzie. Szkoła Zawodowa:

9 I. Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2012/2013. 1.Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej podaje kryteria rekrutacji do publicznej wiadomości, umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla zainteresowanych oraz na stronie internetowej, jeżeli szkoła ją posiada. 2.Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:

10 ZagadnieniePunktacja szczegółowaPunktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 0 punktów 19 punktów dostateczny – 9 punktów dobry – 13 punktów bardzo dobry – 16 punktów celujący – 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem5 punktów

11 Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty: - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 12 punktów Szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. (liczy się jedno najwyżej punktowane osiągnięcie) 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza. (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum) 2 punkty

12 Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Egzamin gimnazjalny (5 części egzaminu, po 20 pkt każdy) W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki z egzaminu z j. obcego na poziomie podstawowym. 100 punktów Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

13 3.Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 4.Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

14 II. Harmonogram działań dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w powiatach objętych rekrutacją elektroniczną 1.Kandydat do szkół ponadgimnazjalnych może składać dokumenty co najwyżej do trzech szkół. 2.Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

15 od 14 maja do 25 czerwca 2012r. do godz. 12.00 – kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty do wybranych szkół. Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru. od 29 czerwca do 2 lipca 2012 r. do godz. 15.00 – kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 05 lipca 2012 r. do godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.

16 do 09 lipca 2012 r. do godz. 12.00 – potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 10 lipca 2012 r. do godz. 10.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

17 do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2012 r. W tym dniu nastąpi zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów. Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach możliwe jest poprzez elektroniczny system rekrutacji.

18 Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

19 Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałe dokumenty wymagane przez szkołę, należy złożyć w szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki, w ujętych w harmonogramie terminach.

20 Nieprzekazanie przez ucznia oryginału świadectwa wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałych dokumentów do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany w terminie określonym w harmonogramie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go listy przyjętych.

21 W ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/2012 -uczniowie klas III gimnazjum otrzymają do wypełnienia druk zawierający informację o wyborze szkół ponadgimnazjalnych. Wypełniony druk uczniowie oddają wychowawcy w dniu następnym po otrzymaniu. Wychowawca klasy w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych przekazuje uczniom:

22 1.oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum 2.oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 3.potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum opatrzoną numerem "1". 4.potwierdzoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzoną numerem "1". 5.ostemplowany pieczątką gimnazjum druk zawierający informację o szkołach, do których uczeń złożył dokumenty.

23 6. na życzenie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzone odpowiednio numerami "2" i "3", które mogą być wykorzystane jedynie w rekrutacji poza systemem elektronicznym.

24 Inne informacje Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej w trakcie rekrutacji posługuje się wyłącznie kopiami świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydat podlega elektronicznej rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.

25 Kandydat starający się o dostanie się do technikum lub szkoły zawodowej musi dodatkowo dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz potwierdzenie z miejsca przyszłych praktyk zawodowych (umowa o pracę lub zaświadczenie o przyjęciu na praktyki), jeżeli szkoła nie zapewnia praktyk.

26 Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl www.kuratorium.katowice.pl

27 Nabór elektroniczny System naboru elektronicznego dla uczniów z województwa śląskiego znajduje się pod adresem: http://slaskie.edu.com.pl strona będzie aktywna od 14 maja

28 Zapraszam Jestem do Państwa dyspozycji w szkole w każdy Wtorek 10.00 – 14.00 Środa 10.00 – 14.00 Czwartek 11.00 – 15.30 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2012 Doradca zawodowy Kornelia Kiełbasa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google