Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.slaskie.edu.com.pl/Kandydat. Etap I - 11.04. - 10.06. - przeglądanie ofert szkół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.slaskie.edu.com.pl/Kandydat. Etap I - 11.04. - 10.06. - przeglądanie ofert szkół"— Zapis prezentacji:

1

2 Etap I przeglądanie ofert szkół

3 Wyszukiwanie zaawansowane

4

5

6 Zasady przyznawania punktów za oceny i osi ą gni ę cia ( zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty- 2011r.) ZagadnieniePunktacja szczegółowaPunktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 3 punkty 19 punktów dostateczny – 9 punktów dobry – 13 punktów bardzo dobry –16 punktów celujący – 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego 19 punktów Drugie wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego 19 punktów Trzecie wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego 19 punktów Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem5 punktów Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty: - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 12 punktów Szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza. 2 punkty Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału. Egzamin gimnazjalny100 punktów Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji200 punktów

7 Zasady przyznawania punktów za oceny i osi ą gni ę cia Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz laureaci ogólnopolskiego konkursu historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego… oraz Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów i Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

8 W przypadku równorz ę dnych wyników uzyskanych w post ę powaniu kwalifikacyjnym pierwsze ń stwo przy przyjmowaniu do szkó ł (zgodnie z decyzją KO) mają: 1. - sieroty, - osoby przebywające w plac ó wkach opiekuńczo- wych. - osoby umieszczone w rodzinach zastępczych; 2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, kt ó rym ustalono indywidualny program lub tok nauki; 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

9 Etap II – do g.12,00 -REJESTRACJA W SYSTEMIE, WYBÓR SZKÓŁ I KLAS, WYDRUK DOKUMENTÓW, ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W PUNKCIE NABORU Od 9 maja kandydaci logują się w systemie na 1. Uczeń sprawdza dane osobowe i adresowe i zgłasza administratorowi ewentualne nieprawidłowości!!! [uczeń sam nic nie może zmienić w danych osobowych poza numerem telefonu i podaniem adresu ] 2. Podanie numeru telefonu jest obowiązkowe!

10 Kandydaci dokonują wyboru szkół /maks. 3 !/ i oddziałów /min. 3 w jednej szkole !/, a następnie w nieprzekraczalnym terminie do 20. czerwca !!!! składają podanie i wymagane dokumenty do swego Punktu Naboru [pierwsza szkoła na liście preferencji] Uczniowie przyjmowani są do wybranych oddziałów w kolejności zgodnej z sumą punktów. Etap II – do g.12,00 -REJESTRACJA W SYSTEMIE, WYBÓR SZKÓŁ I KLAS, WYDRUK DOKUMENTÓW, ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W PUNKCIE NABORU

11 Uważnie czytaj oferty i wybieraj oddziały, bo pamiętaj, że: do szkoły sportowej i mistrzostwa sportowego, do oddziału integracyjnego (udokumentowane problemy zdrowotne), do oddziału dwujęzycznego, do klasy wielozawodowej ZSZ, potrzebne są dodatkowe dokumenty i obowiązują w nich dodatkowe kryteria rekrutacji w postaci np. testów, egzaminów sprawnościowych lub językowych, które odbywają się dużo wcześniej. przedmioty brane pod uwagę w czasie rekrutacji na poszczególne kierunki kształcenia są różne w różnych szkołach Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w regulaminach rekrutacji tych szkół.

12 Pamiętaj! Możesz kandydować najwyżej do 3 szkół, ale im więcej oddziałów w nich wybierzesz, tym większą będziesz mieć szansę na to, aby zostać zakwalifikowanym do jednej z wybranych szkół. Bardzo istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybierasz oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. Ostatni oddział to ten, na którym najmniej Ci zależy. Przemyśl dobrze kolejność oddziałów na liście preferencji. Szkoła, prowadząca oddział, który wybrałeś i umieściłeś jako pierwszy na liście to tzw. szkoła pierwszego wyboru (punkt naboru).

13 3. WYBÓR TRZECH SZKÓŁ -kolejność szkół nie ma tu znaczenia

14 4. WYBÓR ODDZIAŁÓW w szkołach i ułożenie ich od najważniejszego do najmniej ważnego!!! Lista preferencji: 1.Klasa A szkoła A 2.Klasa B szkoła C 3.Klasa C szkoła B 4.Klasa N.. szkoła A 5.Klasa A szkoła C 6.Klasa A szkoła B 7. Klasa D szkoła A 7. Klasa C szkoła C 8. ………… …………. 9. ………… …………. 10. ………. …………. PUNKT NABORU: SZKOŁA A

15 5. Najpóźniej (!) do wydruk podania z systemu złożenie podpisów i poświadczenie podania u Administratora Kod kreskowy w systemie musi być zgodny z wydrukiem!!! Poświadczenie Administratora Kseon Optivum

16 Automatyczny wydruk Oświadczenia kandydata ubiegającego się o przyjęcie do technikum lub ZSZ Automatyczny wydruk potwierdzenia złożenia dokumentów

17 Nie wolno już niczego zmieniać w systemie (np. szkół, kolejności czy liczby oddziałów itp.), Złożyć podpisy (uczeń i rodzic), Poświadczyć podanie w gimnazjum, złożyć podanie wyłącznie w szkole I wyboru (punkt naboru) do , do g.12,00 Jeśli na I miejscu listy preferencji jest szkoła w Zespole Szkół, to punktem naboru jest Zespół Szkół, a nie np. technikum w tej szkole!!! jest ostatnim dniem składania podań i o g.12,00 następuje blokada systemu!!!!

18 Weryfikacja podania w szkole średniej może trwać kilka dni. Gdyby po kilku dniach informacja o akceptacji podania nie pojawiła się na stronie głównej Twojego konta, skontaktuj się ze szkołą, w której składałeś dokumenty. W przypadku, gdy chciałbyś zmienić swoją listę preferencji (zmienić kolejność oddziałów na liście lub dodać nowe oddziały), już po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu Twojego podania musisz zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru z pisemnym oświadczeniem opiekunów prawnych, że zgadzają się na wycofanie Twojego podania. Po wycofaniu podania i wprowadzeniu zmian na liście preferencji musisz ponownie wydrukować podanie i zanieść je do szkoły pierwszego wyboru. Będzie to ta sama szkoła, w której już składałeś podanie, jeśli zmiany na Twojej liście dotyczyły pozostałych oddziałów, lub inna szkoła, jeśli na pierwszym miejscu Swojej listy wybrałeś oddział w innej szkole. Możesz to jednak zrobić najpóźniej do 19 czerwca 2011r. !!!

19 Do gimnazjum wprowadzi osiągnięcia ucznia. Natychmiast po zweryfikowaniu ocen, wyników egzaminu i osiągnięć przesłanych przez gimnazja, kandydat będzie miał podgląd w systemie na liczbę punktów, jakie zostały mu wyliczone w każdym z oddziałów, które umieścił na swojej liście preferencji. Po przydziale kandydatów do klas zostaniesz wpisany na listę przyjętych lub rezerwowych. Informacje o wyniku przydziału znajdziesz 01 lipca w systemie lub w szkołach, które wybierałeś.

20 do g.15,00 ! Punkt naboru potwierdza przyjęcie dokumentów.

21 Kandydat otrzymuje przez system informację o oddziale, do którego został przyjęty, wraz z liczbą punktów i miejscem na liście. Kandydat ma dostęp wyłącznie do swoich wyników rekrutacji. Uczeń powinien też dostać informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. 1 lipca ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły 10,00

22 Zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkół, do których zostali przyjęci. W przypadku wyboru szkół prowadzących kształcenie zawodowe kandydat dołącza również oryginały: zaświadczenia lekarskiego, umowy o pracę lub zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę. Etap 4- Od 1. do 5. lipca do g.12,00 kandydat musi potwierdzić wolę podjęcia nauki Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów od 1.07 do do g.12,00, jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem kandydata z listy uczniów!!! Do oryginałów świadectwa i zaświadczenia należy dołączyć wymagane przez szkołę dokumenty, np. podpisane na odwrocie zdjęcia, bilans zdrowia ucznia, kartę zdrowia i kartę szczepień.

23 Etap V. 06 LIPCA godz. 10,00 Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej ogłasza LISTY PRZYJĘTYCH i podaje informację o wolnych miejscach trwa REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA Kandydaci nieprzyjęci do wybranych szkół składają oryginały dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

24 Nazwa etapu Data rozpoczęciaData zakończenia Wprowadzanie oferty edukacyjnej przez szkoły ponadgimnazjalne Przeglądanie ofert szk ó ł przez uczni ó w :00: :59: Przekazywanie danych osobowych uczni ó w :00: :59:59 Rejestracja kandydat ó w/ wyb ó r preferencji/ wydruk i składanie podań w szkole- punkcie naboru :00: :00:00 Weryfikacja zgłoszeń kandydat ó w/uczni ó w :00: :00:00 Wprowadzanie wynik ó w sprawdzian ó w uzdolnień kierunkowych :00: :00:00 Przesyłanie danych o osiągnięciach :00: :00:00 Dostarczanie KOPII dokument ó w potwierdzających osiągnięcia :00: :00:00 Weryfikacja danych o osiągnięciach :00: :00:00 Porządkowanie list chętnych :00: :00:00 Pobieranie list zakwalifikowanych do przyjęcia :00: :00:00 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia- sprawdzenie list zakwalifikowanych :00:00 Dostarczenie ORYGINAŁ Ó W dokument ó w do szk ó ł. Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki :00: :00:00 Pobieranie list przyjętych :00: :00:00 Publikacja list przyjętych- sprawdzenie list przyjętych :00:00 Wprowadzanie wynik ó w rekrutacji uzupełniającej :00: :59:00

25 życzy Wam Administrator Elektronicznego Systemu Rekrutacji Nabór Optivum w Gimnazjum nr 3 im. Emilii Zawidzkiej, Elżbieta Wójcicka Dziękuję za uwagę. Prezentacja oraz zasady rekrutacji znajdują się też na stronie szkoły:


Pobierz ppt "Www.slaskie.edu.com.pl/Kandydat. Etap I - 11.04. - 10.06. - przeglądanie ofert szkół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google