Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANY W SZKOLNICTWIE I KRYTERIA REKRUTACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANY W SZKOLNICTWIE I KRYTERIA REKRUTACJI"— Zapis prezentacji:

1 ZMIANY W SZKOLNICTWIE I KRYTERIA REKRUTACJI

2 wt – pt : godz. 7.30 -18.00 bezpłatnie ul. Legionów 58 bud 10
Centrum Informacji Zawodowej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych ul. Legionów 58 bud 10 Tel. : pn – 15.30 wt – pt : godz bezpłatnie

3 WYDAWANE OPINIE Opinia w sprawie pierwszeństwa przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia Opinia w sprawie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą niemajacą 16 lat która ukńczyła gimnazjum, osobą nie majacą 16 lat która nie ukończyła gimnazjum, oraz młodocianym który nie ukończył gimnazjum Opinia w sprawie przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy

4 KRYTERIA REKRUTACJI rok szkolny 2013/14

5 KRYTERIA REKRUTACJI Maksymalnie można uzyskać 200 punktów a w tym::
Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego - max 100 pkt. W skład egzaminu gimnazjalnego wchodzą następujące części: język polski, historia i WOS, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy Przyjmuje się, że za każdą część można uzyskać maksymalnie 20 pkt. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów uwzględnianych przy rekrutacji - max 76

6 Punktacja za oceny ocena celująca 19 pkt. ocena bardzo dobra 16 pkt.
ocena dobra pkt. ocena dostateczna pkt. ocena dopuszczająca 0 pkt.

7 Liczba punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - max 24 pkt.

8 LICZBA PUNKTÓW za świadectwo z wyróżnieniem – 5 pkt.
za udział w finale wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty pkt. (za jeden tytuł -10 punktów, za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty)

9 LICZBA PUNKTÓW cd. za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne konkursy, co najmniej na szczeblu powiatowym (o przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej) – 5 pkt. I tak: I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. III miejsce lub wyróżnienie – 3 pkt. Przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie

10 LICZBA PUNKTÓW cd. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum) – 2 pkt.

11 LICZBA PUNKTÓW cd. Absolwenci, którzy zostali zwolnieni przez dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego muszą pomnożyć liczbę punktów otrzymanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę ponadgimnazjalną przez dwa.

12 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

13 Od 13 maja do 25 czerwca 2013r. do godz. 12.00
Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie przez kandydatów podań tylko w szkole pierwszego wyboru.

14 Od 27 maja do 12 czerwca 2013r na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego

15 Od 28 czerwca do 01 lipca 2013r. do godz. 15.00
Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

16 05 lipca 2013r. do godz Ogłoszenie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

17 Do 09 lipca 2013r. do godz Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe kandydat składa dodatkowo: - Umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu. - Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie lub oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły.

18 10 lipca 2013r. do godz. 9.00 Ogłoszenie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach

19 Od 10 lipca do 31 sierpnia 2013 r. Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół - oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach możliwe jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.

20 Progi punktowe do szkół ponadgimnazjalnych w Częstochowie
Licea ogólnokształcące od 80 pkt. Technika od 60 pkt.

21 Przy przyjmowaniu do szkół w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają : sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

22 STRUKTURA SYSTEMU EDUKACJI
STUDIA WYŻSZE ZAWÓD Kwalifikacyjne kursy zawodowe ZAWÓD Szkoła Policealna ( 1-2,5 roku) Matura Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (3 lata) ZAWÓD Klasa pierwsza została zrealizowana Matura Technikum (4 lata) ZAWÓD Matura Liceum Ogólnokształcące (3 lata) Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 lata) W klasach pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych obowiązuje taka sama podstawa programowa Gimnazjum STRUKTURA SYSTEMU EDUKACJI

23 W liceum ogólnokształcącym uczeń będzie miał obowiązek wyboru od 2 do 4 przedmiotów, spośród proponowanych przez szkołę ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia.

24 Dla uczniów, którzy wybiorą kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, którego realizacja ma za zadanie poszerzyć wiedzę uczniów w zakresie nauk humanistycznych oraz ukształtować w nich postawy obywatelskie Dla uczniów, którzy wybiorą kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów humanistycznych przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupełniający przyroda, który poszerzy ich wiedzę w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

25 Likwidacja szkół uzupełniających
Zlikwidowane zostaną technika uzupełniające i licea uzupełniające. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, a także zdobywać kwalifikacje do poziomu technika na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych bezpośrednio od drugiej klasy tego liceum.

26 Trzyletnie szkoły zawodowe
Zasadnicze szkoły zawodowe będą kształcić we wszystkich zawodach w cyklu trzyletnim – wszystkie szkoły zawodowe będą trzyletnie.

27 Kwalifikacje dla zawodów
Kwalifikacje dla zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej określa Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Kwalifikacje w zawodzie wyodrębnione w poszczególnych zawodach są opisane w podstawie programowej kształcenia w zawodach jako zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych umożliwiających samodzielne wykonywanie pracy w zawodzie.

28 Kwalifikacje dla zawodów
Zawody wpisane do Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jednokwalifikacyjne, dwukwalifikacyjne i trójkwalifikacyjne, gdzie poszczególne kwalifikacje oznaczono symbolami: K1, K2 i K3. Zawody jednokwalifikacyjne to przede wszystkim zawody nauczane w zasadniczych szkołach zawodowych. Wśród zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikum, dominują zawody dwukwalifikacyjne i trójkwalifikacyjne.

29 Technik usług fryzjerskich
Kwalifikacje w zawodach w różnych typach szkół K2 Projektowanie fryzur Technikum Zawód: Technik usług fryzjerskich Zasadnicza szkoła zawodowa Zawód: Fryzjer K1 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

30 Kwalifikacje w różnych zawodach -przykład
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Technik pojazdów samochodowych (T) Mechanik pojazdów samochodowych (ZSZ) K2 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

31 Podstawa prawna zmian 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( z późn. zmianami), 2. Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 3. Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, 4. Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie egzaminów eksternistycznych, 5. Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

32 Centrum Informacji Zawodowej
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Legionów 58 bud 10 Tel. : Bezpłatnie www:

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZMIANY W SZKOLNICTWIE I KRYTERIA REKRUTACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google