Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANY W SZKOLNICTWIE I KRYTERIA REKRUTACJI. Centrum Informacji Zawodowej Centrum Informacji Zawodowej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANY W SZKOLNICTWIE I KRYTERIA REKRUTACJI. Centrum Informacji Zawodowej Centrum Informacji Zawodowej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna."— Zapis prezentacji:

1 ZMIANY W SZKOLNICTWIE I KRYTERIA REKRUTACJI

2 Centrum Informacji Zawodowej Centrum Informacji Zawodowej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych ul. Legionów 58 bud 10 ul. Legionów 58 bud 10 Tel. : 34 3619392 Tel. : 34 3619392 pn- 7.30 – 15.30 pn- 7.30 – 15.30 wt – pt : godz. 7.30 -18.00 wt – pt : godz. 7.30 -18.00bezpłatnie

3 WYDAWANE OPINIE Opinia w sprawie pierwszeństwa przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia Opinia w sprawie pierwszeństwa przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia Opinia w sprawie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą niemajacą 16 lat która ukńczyła gimnazjum, osobą nie majacą 16 lat która nie ukończyła gimnazjum, oraz młodocianym który nie ukończył gimnazjum Opinia w sprawie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą niemajacą 16 lat która ukńczyła gimnazjum, osobą nie majacą 16 lat która nie ukończyła gimnazjum, oraz młodocianym który nie ukończył gimnazjum Opinia w sprawie przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy Opinia w sprawie przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy

4 KRYTERIA REKRUTACJI rok szkolny 2013/14

5 KRYTERIA REKRUTACJI Maksymalnie można uzyskać 200 punktów a w tym:: Maksymalnie można uzyskać 200 punktów a w tym:: Liczba punkt ó w możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego - max 100 pkt. Liczba punkt ó w możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego - max 100 pkt. W skład egzaminu gimnazjalnego wchodzą następujące części: W skład egzaminu gimnazjalnego wchodzą następujące części: język polski, historia i WOS, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy język polski, historia i WOS, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy Przyjmuje się, że za każdą część można uzyskać maksymalnie 20 pkt. Przyjmuje się, że za każdą część można uzyskać maksymalnie 20 pkt. Liczba punkt ó w możliwych do uzyskania za oceny z przedmiot ó w uwzględnianych przy rekrutacji - max 76 Liczba punkt ó w możliwych do uzyskania za oceny z przedmiot ó w uwzględnianych przy rekrutacji - max 76

6 Punktacja za oceny ocena celująca 19 pkt. ocena celująca 19 pkt. ocena bardzo dobra 16 pkt. ocena bardzo dobra 16 pkt. ocena dobra 13 pkt. ocena dobra 13 pkt. ocena dostateczna 9 pkt. ocena dostateczna 9 pkt. ocena dopuszczająca 0 pkt. ocena dopuszczająca 0 pkt.

7 Liczba punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - max 24 pkt.

8 LICZBA PUNKTÓW za świadectwo z wyr ó żnieniem – 5 pkt. za świadectwo z wyr ó żnieniem – 5 pkt. za udział w finale wojew ó dzkich konkurs ó w przedmiotowych organizowanych przez Kurator ó w Oświaty - 12 pkt. (za jeden tytuł -10 punkt ó w, za dwa i więcej tytuł ó w – dodatkowo 2 punkty) za udział w finale wojew ó dzkich konkurs ó w przedmiotowych organizowanych przez Kurator ó w Oświaty - 12 pkt. (za jeden tytuł -10 punkt ó w, za dwa i więcej tytuł ó w – dodatkowo 2 punkty)

9 LICZBA PUNKTÓW cd. za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne konkursy, co najmniej na szczeblu powiatowym (o przydziale punkt ó w decyduje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej) – 5 pkt. za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne konkursy, co najmniej na szczeblu powiatowym (o przydziale punkt ó w decyduje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej) – 5 pkt. I tak: I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. III miejsce lub wyr ó żnienie – 3 pkt. I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. III miejsce lub wyr ó żnienie – 3 pkt. Przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie Przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie

10 LICZBA PUNKTÓW cd. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum) Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum) – 2 pkt. – 2 pkt.

11 LICZBA PUNKTÓW cd. Absolwenci, kt ó rzy zostali zwolnieni przez dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego muszą pomnożyć liczbę punkt ó w otrzymanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę ponadgimnazjalną przez dwa. Absolwenci, kt ó rzy zostali zwolnieni przez dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego muszą pomnożyć liczbę punkt ó w otrzymanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę ponadgimnazjalną przez dwa.

12 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

13 Od 13 maja do 25 czerwca 2013r. do godz. 12.00 Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie przez kandydatów podań tylko w szkole pierwszego wyboru. Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie przez kandydatów podań tylko w szkole pierwszego wyboru.

14 Od 27 maja do 12 czerwca 2013r na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego

15 Od 28 czerwca do 01 lipca 2013r. do godz. 15.00 Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczeg ó łowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczeg ó łowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

16 05 lipca 2013r. do godz. 10.00 Ogłoszenie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej listy kandydat ó w zakwalifikowanych do szkoły. Ogłoszenie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej listy kandydat ó w zakwalifikowanych do szkoły.

17 Do 09 lipca 2013r. do godz. 10.00 Potwierdzanie przez kandydat ó w woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczeg ó łowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Potwierdzanie przez kandydat ó w woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczeg ó łowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. W przypadku szk ó ł prowadzących kształcenie zawodowe kandydat składa dodatkowo: W przypadku szk ó ł prowadzących kształcenie zawodowe kandydat składa dodatkowo: - Umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu. - Umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu. - Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie lub oświadczenie rodzic ó w/opiekun ó w prawnych o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły. - Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie lub oświadczenie rodzic ó w/opiekun ó w prawnych o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły.

18 10 lipca 2013r. do godz. 9.00 Ogłoszenie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej listy kandydat ó w przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach Ogłoszenie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej listy kandydat ó w przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach

19 Od 10 lipca do 31 sierpnia 2013 r. Składanie przez kandydat ó w nieprzyjętych do wybranych szk ó ł - oryginał ó w dokument ó w do szk ó ł, kt ó re dysponują wolnymi miejscami. Składanie przez kandydat ó w nieprzyjętych do wybranych szk ó ł - oryginał ó w dokument ó w do szk ó ł, kt ó re dysponują wolnymi miejscami. Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach możliwe jest w informatorach internetowych elektronicznych system ó w rekrutacyjnych. Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach możliwe jest w informatorach internetowych elektronicznych system ó w rekrutacyjnych.

20 Progi punktowe do szkół ponadgimnazjalnych w Cz ę stochowie Licea ogólnokształcące od 80 pkt. Licea ogólnokształcące od 80 pkt. Technika od 60 pkt. Technika od 60 pkt.

21 Przy przyjmowaniu do szkół w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym Przy przyjmowaniu do szkół w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają : pierwszeństwo mają : sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

22 Liceum Ogólnokształcące (3 lata) Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 lata) Technikum (4 lata) Gimnazjum W klasach pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych obowiązuje taka sama podstawa programowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (3 lata) Matura Szkoła Policealna ( 1-2,5 roku) STRUKTURA SYSTEMU EDUKACJI ZAWÓD STUDIA WYŻSZE Kwalifikacyjne kursy zawodowe ZAWÓD Klasa pierwsza została zrealizowana

23 W liceum ogólnokształcącym uczeń będzie miał obowiązek wyboru od 2 do 4 przedmiotów, spośród proponowanych przez szkołę ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia. W liceum ogólnokształcącym uczeń będzie miał obowiązek wyboru od 2 do 4 przedmiotów, spośród proponowanych przez szkołę ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia.

24 Dla uczniów, którzy wybiorą kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, którego realizacja ma za zadanie poszerzyć wiedzę uczniów w zakresie nauk humanistycznych oraz ukształtować w nich postawy obywatelskie Dla uczniów, którzy wybiorą kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, którego realizacja ma za zadanie poszerzyć wiedzę uczniów w zakresie nauk humanistycznych oraz ukształtować w nich postawy obywatelskie Dla uczniów, którzy wybiorą kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów humanistycznych przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupełniający przyroda, który poszerzy ich wiedzę w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych. Dla uczniów, którzy wybiorą kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów humanistycznych przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupełniający przyroda, który poszerzy ich wiedzę w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych.

25 Zlikwidowane zostaną technika uzupełniające i licea uzupełniające. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, a także zdobywać kwalifikacje do poziomu technika na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych bezpośrednio od drugiej klasy tego liceum. Likwidacja szkół uzupełniających

26 Zasadnicze szkoły zawodowe będą kształcić we wszystkich zawodach w cyklu trzyletnim – wszystkie szkoły zawodowe będą trzyletnie. Trzyletnie szkoły zawodowe

27 Kwalifikacje dla zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej określa Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Kwalifikacje w zawodzie wyodrębnione w poszczególnych zawodach są opisane w podstawie programowej kształcenia w zawodach jako zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych umożliwiających samodzielne wykonywanie pracy w zawodzie. Kwalifikacje dla zawodów

28 Zawody wpisane do Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jednokwalifikacyjne, dwukwalifikacyjne i trójkwalifikacyjne, gdzie poszczególne kwalifikacje oznaczono symbolami: K1, K2 i K3. Zawody jednokwalifikacyjne to przede wszystkim zawody nauczane w zasadniczych szkołach zawodowych. Wśród zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikum, dominują zawody dwukwalifikacyjne i trójkwalifikacyjne. Kwalifikacje dla zawodów

29 Zasadnicza szkoła zawodowa Zawód: Fryzjer Technikum Zawód: Technik usług fryzjerskich Kwalifikacje w zawodach w różnych typach szkół K1 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich K2 Projektowanie fryzur

30 Technik pojazdów samochodowych (T) Mechanik pojazdów samochodowych (ZSZ) Kwalifikacje w różnych zawodach - przykład K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych K3 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych K2 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

31 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( z późn. zmianami), 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2011r. w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2011r. w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowegoRozporządzenie MEN z dnia 23.12.2011r. w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 3. Rozporządzenie MEN z dnia 23. 01. 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, 4. Rozporządzenie MEN z dnia 11.01.2012r. w sprawie egzaminów eksternistycznych, 5. Rozporządzenie MEN z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Podstawa prawna zmian Podstawa prawna zmian

32 Centrum Informacji Zawodowej Centrum Informacji Zawodowej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Legionów 58 bud 10 ul. Legionów 58 bud 10 Tel. : 34 3619392 Tel. : 34 3619392Bezpłatniewww:http://ciz.ids.czest.ple-mail:cizczestochowa@tlen.pl

33 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZMIANY W SZKOLNICTWIE I KRYTERIA REKRUTACJI. Centrum Informacji Zawodowej Centrum Informacji Zawodowej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google