Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADGIMNAZJLNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADGIMNAZJLNEJ"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADGIMNAZJLNEJ
2013/2014

2 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych są regulowane zarządzeniem nr Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2012 r.

3 Na początku maja 2013r. zostanie uruchomiony portal służący do elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

4 Do prawidłowego przebiegu logowania na portalu niezbędne będą:
- numer pesel ucznia, adres ucznia, dane osobowe i adres zamieszkania ucznia oraz jego rodziców/prawnych opiekunów.

5 Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych.
Ofertę szkół na rok szkolny 2013/2014 dostępna na stronie internetowej . oraz na

6

7

8 Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole, w podaniu wskazuje kolejno interesujące go oddziały. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.

9 Bierze się pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjęty na terenie województwa wielkopolskiego.

10 max 100 punktów liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2
liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 (z wyłączeniem języka polskiego) liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 (z wyłączeniem języka polskiego) liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 (z wyłączeniem języka polskiego) liczbowo określona średnia ocen (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) z sześciu przedmiotów ogólnokształcących wybranych, spośród: matematyki, języka obcego nowożytnego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, informatyki x 2 (z wyłączeniem przedmiotów wskazanych w punkcie 2, 3 i 4) świadectwo z wyróżnieniem 5 punktów ocena zachowania: - wzorowe - bardzo dobre 3 punkty konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty – udział w finale wojewódzkim (punktowane maksymalnie dwa przedmioty 2 x 8 pkt.): - języka polskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, angielskiego, - geografii, - chemii, - fizyki, - historii, - matematyki, - biologii, max 16 punktów

11 9. sposób punktowania osiągnięć ucznia na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły ponadgimnazjalnej: sportowe: na szczeblu ogólnopolskim pkt. na szczeblu wojewódzkim pkt. na szczeblu powiatowym pkt. artystyczne: na szczeblu wojewódzkim pkt. konkursy wiedzy: organizowane na szczeblu ogólnopolskim pkt. organizowane na szczeblu wojewódzkim pkt. reprezentanci Polski uczestniczący w konkursach i zawodach, w których biorą udział reprezentacje narodowe, pkt. Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko raz. max 12 punktów 10. aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu 2 punkty 11. egzamin gimnazjalny: - „część humanistyczna” język polski (max 100%=20 pkt) historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt) -„część matematyczno-przyrodnicza” matematyka (max 100%=20 pkt) przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt) -„część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy” (max 100%=20 pkt) max 40 punktów max 20 punktów max 100 punktów MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA 200

12 Niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół oraz wyżej określonych zasad przyjmowany jest do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej: laureat lub finalista olimpiad dla gimnazjalistów, publikowanych na stronie laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionym w pkt. 8 tabeli, - laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu.

13 Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów poświadczających wyżej wymienione osiągnięcia. Na liście przyjętych kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach, z wpisem odpowiednio „laureat/finalista olimpiady, laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych punktów.

14 TERMINARZ REKRUTACJI

15 Od 20 maja do 4 czerwca (do godz.15.00)
- uczeń składa dokumenty do max 3 wybranych szkół (może wskazać dowolną ilość oddziałów – klas w szkołach) - komplet dokumentów (podanie, karta pomocnicza, ew. załączniki) uczeń składa tylko w szkole I wyboru w szkole II i III wyboru składa tylko podanie i otrzymuje pieczątki na karcie pomocniczej - uczeń dostarcza dokumenty do szkół zaczynając od szkoły III wyboru.

16 KARTA POMOCNICZA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM (pieczęć podłużna gimnazjum) 20 maja – 4 czerwca 2013 r. do 26 czerwca 2013 r. (wypełnia się w przypadku zmiany wyboru) (imię) (nazwisko) (nr PESEL kandydata) nazwa wybranej szkoły (wypełnia kandydat) potwierdzenie przyjęcia przez daną szkołę dokumentów (pieczęć szkoły, data, podpis osoby przyjmującej dokumenty) szkoła pierwszego wyboru szkoła drugiego szkoła trzeciego Uwaga: Kandydat rozpoczyna składanie dokumentów od szkoły trzeciego wyboru, a kończy na szkole pierwszego wyboru. Kartę pomocniczą kandydat pozostawia w szkole pierwszego wyboru.

17 Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty: www.ko.poznan.pl
Do 7 czerwca (do godz.13.00) Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty: zostają umieszczone informacje: o liczbie oddziałów klas pierwszych o liczbie przyjmowanych uczniów o liczbie zgłoszeń do oddziałów (jako szkoła I wyboru).

18 Do 26 czerwca (do godz.15.00) Uczeń może dokonać ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i wtedy przenieść dokumenty do szkół zgodnie z nową hierarchią wyboru.

19 Do 28 czerwca Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum oraz kopię lub kopie (zależnie od liczby wybieranych szkół uczestniczących w jednolitym systemie elektronicznej rekrutacji) świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

20 Do 2 lipca (do godz.15.00) Uczeń dostarcza kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły I wyboru (jeśli wszystkie 3 wybrane przez niego szkoły uczestniczą w systemie elektronicznego naboru).

21 Do 4 lipca (do godz.13.00) Do 8 lipca
Szkoły ogłaszają listę kandydatów przyjętych. Do 8 lipca Uczeń potwierdza wolę nauki w danej szkole dostarczając oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

22 Szkoły ogłaszają listę przyjętych
Do 9 lipca (do godz.13.00) Szkoły ogłaszają listę przyjętych (w wyniku potwierdzenia przez uczniów woli nauki w danej szkole).

23 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (II NABÓR)
Do 9 lipca (do godz.15.00) REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (II NABÓR) Kuratorium Oświaty umieszcza na swojej stronie internetowej informacje: o liczbie wolnych miejsc w oddziałach w poszczególnych szkołach lub o rezygnacji z rekrutacji do oddziałów.

24 Szkoły ogłaszają wyniki rekrutacji uzupełniającej.
Do 11 lipca (do godz.13.00) Uczeń nieprzyjęty do wybranej szkoły składa dokumenty do szkół, które posiadają wolne miejsca. (do godz.14.00) Szkoły ogłaszają wyniki rekrutacji uzupełniającej.

25 Do 15 lipca (do godz.14.00) Uczeń przyjęty do szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej potwierdza wolę nauki w szkole dostarczając oryginały dokumentów. (do godz.15.00) Szkoły ogłaszają listę przyjętych do oddziałów w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

26 Kuratorium Oświaty umieszcza na swojej stronie internetowej,
Do 16 lipca (do godz.15.00) Kuratorium Oświaty umieszcza na swojej stronie internetowej, informacje o liczbie wolnych miejsc w oddziałach w poszczególnych szkołach lub o rezygnacji z rekrutacji do oddziałów.

27 Opracowanie:Agata Wojdyńska-Zellek Źródła: www.ko.poznan.pl
Powodzenia  Opracowanie:Agata Wojdyńska-Zellek Źródła:


Pobierz ppt "ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADGIMNAZJLNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google