Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.slaskie.edu.com.pl/Kandydat. Etap I - 12.04 - 09.05. - przeglądanie ofert szkół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.slaskie.edu.com.pl/Kandydat. Etap I - 12.04 - 09.05. - przeglądanie ofert szkół"— Zapis prezentacji:

1 www.slaskie.edu.com.pl/Kandydat

2 Etap I - 12.04 - 09.05. - przeglądanie ofert szkół

3

4 Wyszukiwanie zaawansowane

5 Etap I - 12.04-09.05. - wyszukiwanie zaawansowane

6 Zasady przyznawania punktów za oceny i osi ą gni ę cia (zgodnie z decyzj ą Ś l ą skiego Kuratora O ś wiaty- 2010r.) ZagadnieniePunktacja szczegółowaPunktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 3 punkty 19 punktów dostateczny – 9 punktów dobry – 13 punktów bardzo dobry –16 punktów celujący – 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego 19 punktów Drugie wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego 19 punktów Trzecie wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego 19 punktów Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem5 punktów Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty: - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 12 punktów Szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza. 2 punkty Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Egzamin gimnazjalny100 punktów Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji200 punktów

7 Zasady przyznawania punktów za oceny i osi ą gni ę cia (zgodnie z decyzj ą KO) Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych w ust. 9, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz laureaci ogólnopolskiego konkursu historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego… przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

8 W przypadku równorz ę dnych wyników uzyskanych w post ę powaniu kwalifikacyjnym pierwsze ń stwo przy przyjmowaniu do szkó ł (zgodnie z decyzj ą KO) maj ą : 1. sieroty, osoby przebywające w plac ó wkach opiekuńczo- wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych; 2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, kt ó rym ustalono indywidualny program lub tok nauki; 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

9 Etap II - 10.05.- 18.06. - REJESTRACJA W SYSTEMIE, WYBÓR SZKÓŁ I KLAS, WYDRUK DOKUMENTÓW, ZŁO Ż ENIE DOKUMENTÓW W PUNKCIE NABORU Od 10 maja kandydaci logują się w systemie na www.slaskie.edu.com.plwww.slaskie.edu.com.pl Uczeń sprawdza dane osobowe i adresowe i zgłasza administratorowi ewentualne nieprawidłowości!!! [uczeń sam nic nie może zmienić w danych poza numerem telefonu i podaniem adresu e-mail] Podanie numeru telefonu jest obowiązkowe!

10 Etap II - 10.05.- 18.06. - REJESTRACJA W SYSTEMIE, WYBÓR SZKÓŁ I KLAS, WYDRUK DOKUMENTÓW, ZŁO Ż ENIE DOKUMENTÓW W PUNKCIE NABORU Kandydaci dokonują wyboru szkół /maks. 3 !/ i oddziałów /min. 3 w jednej szkole !/, a następnie w nieprzekraczalnym terminie do 18. czerwca !!!! składają podanie i wymagane dokumenty do swego Punktu Naboru [pierwsza szkoła na liście preferencji] Uczniowie przyjmowani są do wybranych oddziałów w kolejności zgodnej z sumą punktów.

11 WYBÓR TRZECH SZKÓŁ -kolejno ść nie ma tu znaczenia

12 WYBÓR ODDZIAŁÓW w szkołach i uło ż enie ich od najwa ż niejszego do najmniej wa ż nego!!! Lista preferencji: 1.Klasa A szkoła A 2.Klasa B szkoła C 3.Klasa C szkoła B 4.Klasa N.. szkoła A 5.Klasa A szkoła C 6.Klasa A szkoła B 7. Klasa D szkoła A 7. Klasa C szkoła C 8. ………… …………. 9. ………… …………. 10. ………. …………. PUNKT NABORU: SZKOŁA A

13 Najpó ź niej do 16.06.- wydruk podania z systemu Kod kreskowy musi być zgodny z wydrukiem!!!

14 Wydruk O ś wiadczenia kandydata ubiegaj ą cego si ę o przyj ę cie do technikum lub ZSZ Wydruk potwierdzeń

15 Nie wolno już niczego zmieniać w systemie (np. szkół, kolejności czy liczby oddziałów itp.), Złożyć podpisy (uczeń i rodzic), Poświadczyć podanie w gimnazjum, Do 18.06.!!!! należy złożyć podanie wyłącznie w szkole I wyboru (punkt naboru). Jeśli na I miejscu listy preferencji jest szkoła w Zespole Szkół, to punktem naboru jest Zespół Szkół, a nie np. technikum w tej szkole!!! 18 czerwca jest ostatnim dniem składania podań i następuje blokada systemu.

16 Do 24.06. gimnazjum wprowadzi osiągnięcia ucznia. Natychmiast po zweryfikowaniu ocen, wyników egzaminu i osiągnięć przesłanych przez gimnazja, kandydat będzie miał podgląd w systemie na liczbę punktów, jakie zostały mu wyliczone w każdym z oddziałów, które umieścił na swojej liście preferencji. Po przydziale kandydatów do klas zostaniesz wpisany na listę przyjętych lub rezerwowych. Informacje o wyniku przydziału znajdziesz 02 lipca w systemie lub w szkołach, które wybierałeś.

17

18 Kandydat otrzymuje przez system informację o oddziale, do którego został przyjęty, wraz z liczbą punktów i miejscem na liście. Kandydat ma dostęp wyłącznie do swoich wyników rekrutacji. Uczeń powinien też dostać informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

19 Zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkół, do których zostali przyjęci. W przypadku szkół prowadz ą cych kształcenie zawodowe kandydat doł ą cza oryginały: za ś wiadczenia lekarskiego, umowy o prac ę lub za ś wiadczenia od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o prac ę.

20 07 LIPCA do godz. 10,00 Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej ogłasza LISTY PRZYJ Ę TYCH i podaje informacj ę o wolnych miejscach 07.07.-31.08. trwa REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA Kandydaci nieprzyjęci do wybranych szkół składają oryginały dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

21 Nazwa etapuData rozpoczęciaData zakończenia Wprowadzanie oferty edukacyjnej przez szkoły ponadgimnazjalne 2010-02-22 00:00:00 2010-04-02 23:59:00 Przekazywanie przez G-3 danych osobowych uczniów do systemu 2010-04-12 00:00:00 2010-05-05 23:59:00 Rejestracja kandydatów, wybór preferencji, wydruk i SKŁADANIE PODAŃ do szkół – punktów naboru 2010-05-10 00:00:00 2010-06-18 23:59:00 Weryfikacja zgłoszeń kandydatów/uczniów 2010-05-10 00:00:00 2010-06-21 23:59:00 Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych 2010-06-21 00:00:00 2010-06-24 12:00:00 Przesyłanie przez G-3 danych o osiągnięciach ucznia (oceny na świadectwie, wyniki egzaminu, konkursy) 2010-06-07 00:00:00 2010-06-24 12:00:00 Dostarczanie KOPII dokumentów potwierdzających osiągnięcia 2010-06-25 00:00:00 2010-06-29 10:00:00 Weryfikacja danych o osiągnięciach 2010-06-25 00:00:00 2010-06-29 13:00:00 Porządkowanie list chętnych 2010-06-29 14:00:00 2010-06-29 16:00:00 Pobieranie list zakwalifikowanych do przyjęcia 2010-07-01 16:00:00 2010-07-02 08:00:00 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia- sprawdzenie list. 2010-07-02 10:00:00 Dostarczenie ORYGINAŁÓW dokumentów do szkół. Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki 2010-07-02 10:00:00 2010-07-06 12:00:00 Pobieranie list przyjętych 2010-07-06 14:00:00 2010-07-07 09:00:00 Publikacja list przyjętych- sprawdzenie list. 2010-07-07 10:00:00 Rekrutacja uzupełniająca- Podanie informacji o wolnych miejscach w szkołach. Wprowadzanie wyników rekrutacji uzupełniającej 2010-07-07 10:00:00 2010-08-31 23:59:00

22 życzy Wam Administrator Elektronicznego Systemu Rekrutacji Nabór Optivum w Gimnazjum nr 3 im. Emilii Zawidzkiej Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Www.slaskie.edu.com.pl/Kandydat. Etap I - 12.04 - 09.05. - przeglądanie ofert szkół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google