Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Klub Historyczny im. Armii Krajowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Klub Historyczny im. Armii Krajowej."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Klub Historyczny im. Armii Krajowej

2 I. Droga do powstania klubu

3 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY zawarte w dniu 14 grudnia 2007 r. w Krośnie
pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Okręgu Krosno Strony Porozumienia postanawiają: §1. 1. Przedmiotem współpracy jest upowszechnianie w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na terenie Województwa Podkarpackiego, wiedzy historycznej opartej o najnowsze badania naukowe i dokumenty dotyczące dziejów Polski i losów obywateli w latach oraz upowszechnianie tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej.

4 2. Podkarpacki Kurator Oświaty udziela merytorycznej pomocy w zakładaniu, przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowe, Klubów Historycznych im. Armii Krajowej w nadzorowanych szkołach i placówkach na terenie Województwa Podkarpackiego oraz wspomaga rozwój Klubów już istniejących. 3. Podkarpacki Kurator Oświaty w celu zintensyfikowania łączności międzypokoleniowej informuje nadzorowane szkoły i placówki na terenie Województwa Podkarpackiego możliwości przynależności nauczycieli do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w charakterze członków nadzwyczajnych bez uprawnień kombatanckich.

5 4. Podkarpacki Kurator Oświaty wspomaga działania w zakresie organizacji prelekcji dla uczniów, nauczycieli, sesji historycznych, spotkań z udziałem żołnierzy Armii Krajowej, wystaw i innych form upowszechniania wiedzy w zakresie problematyki dotyczącej dziejów Polski i losów obywateli w latach , a w szczególności w zakresie: 1) dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich na uchodźstwie; 2) działalności Służby Zwycięstwu Polski (SZP), Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), Armii Krajowej (AK) oraz innych organizacji niepodległościowych walczących z okupantami; 3) zbrodni dokonywanych z przyczyn politycznych, narodowościowych lub religijnych na obywatelach polskich; 4) represji, których Polacy dążący do przywrócenia niepodległości, doznawali od okupantów oraz władz PRL.

6 5. Podkarpacki Kurator Oświaty wspomaga działania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w zakresie przekazywania zainteresowanym szkołom i placówkom miesięcznika „Biuletyn Informacyjny”, publikacji książkowych, w tym wykupionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla potrzeb szkół i placówek oświatowych. 6. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej udostępnia nauczycielom historii i innym nauczycielom zaangażowanym w działalność Klubów Historycznych im. Armii Krajowej swoje zasoby – księgozbiór, materiały dokumentacyjne, nagrania itp. 7. Podkarpacki Kurator Oświaty wspiera działania na rzecz rozwoju turystyki historycznej.

7 Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. § 4.
§ 2. Strony Porozumienia powołają w krótkim terminie zespół roboczy składający się z przedstawiciela Kuratorium Podkarpackiego i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który będzie ukierunkowywał i koordynował wspólne działanie. § 3. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. § 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezes Zarządu Okręgu Krosno Podkarpacki Kurator Oświaty Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Maciej Karasiński Józef Słyś

8 Pisma informujące dyrektorów szkół i nauczycieli o zamiarze powołania Klubu

9 Statut Powiatowego Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej Mając na celu kształtowanie świadomości historycznej obywateli, ich postawy patriotycznej oraz poczucia odpowiedzialności za losy Ojczyzny, świadomi roli jaką ma do spełnienia polska szkoła, Starosta Powiatu Krośnieńskiego postanowił zainicjować powstanie Powiatowego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej, który będzie skupiał osoby, dla których ważna jest wiedza o swojej Ojczyźnie i troska o jej dobro. Postanowienia ogólne § 1 1. Klub nosi nazwę „Powiatowy Klub Historyczny im. Armii Krajowej”, zwany dalej Klubem. 2. Patronat nad klubem sprawuje Starosta Powiatu Krośnieńskiego.

10 § 2 1. Klub działa przy Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli. 2. Działalność Klubu obejmuje terytorium powiatu krośnieńskiego. Dopuszcza się także współpracę z klubami i organizacjami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza Jej granicami. Siedziba Klubu mieści się w budynku Muzeum Historycznego-Pałac w Dukli, ul. Trakt Węgierski 5. Klub, działa na podstawie niniejszego statutu. Cel i program działania § 3 Głównym celem Klubu jest upowszechnianie wśród nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie krośnieńskim wiedzy historycznej obejmującą dzieje Polski i losy jej obywateli w okresie , ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej.

11 c) krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej
Cele szczegółowe: a) upowszechnianie i poszerzanie poziomu wiedzy o działalności niepodległościowej narodu polskiego, w szczególności o władzach polskich na uchodźctwie, Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i innych organizacjach niepodległościowych walczących z okupantami podczas II wojny światowej i w okresie komunistycznego zniewolenia. b) upowszechnianie wiedzy o zbrodniach dokonywanych na obywatelach polskich z przyczyn politycznych, narodowościowych lub religijnych, c) krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej oraz kształtowanie postawy obywatelskiej młodego pokolenia, d) współpraca z administracją państwową i samorządową w zakresie popularyzacji wiedzy historycznej.

12 § 4  Klub realizuje swoje cele poprzez: a) sesje popularno-naukowe, wykłady, wystawy, projekcje filmów, b) spotkania ze świadkami historii, c) uroczystości upamiętniające ważne rocznice historyczne, d) imprezy terenowe ( rajdy, wycieczki) e) prowadzenie działalności badawczej i przygotowanie publikacji historycznych, f) rozpowszechnianie wiedzy historycznej w środkach masowego przekazu, g) rozwijanie współpracy z instytucjami kultury i stowarzyszeniami historycznymi,

13 h) uczestnictwo w akcjach organizowanych przez Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krośnie i wspieranie ŚZŻAK poprzez podejmowanie własnych inicjatyw, i) rozwijanie współpracy z Kuratorium Oświaty i radami pedagogicznymi w zakresie porozumieniu zawartego między Kuratorem Oświaty i Prezesem Okręgu ŚZŻAK Krosno w 2007 r. j) współpracę z Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie. k) podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji statutowych celów i zadań, z zachowaniem obowiązujących w tej mierze przepisów.

14 W celu realizacji celów statutowych Klub może współpracować z polskimi i zagranicznymi organizacjami, które prowadzą działalność zbieżną z celami statutowymi Klubu, jak również z administracją państwową i samorządową, instytucjami oświaty, mediami.  Członkowie, ich prawa i obowiązki. § 5  Członkiem Klubu może być każdy zainteresowany tematyką historyczną i wyrażający chęć czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach Klubu. Klub skupia w szczególności uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego, kombatantów, osoby represjonowane w latach , nauczycieli, historyków, studentów i inne osoby zainteresowane edukacją historyczną i patriotyczną. 

15 § 6  Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje przez złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej i zaakceptowanie jej przez Zarząd Klubu. § 7  1. Członkowie mają prawo do: a) wysuwania postulatów i wniosków wobec Zarządu Klubu, b) wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu, c) korzystania z wszelkich form aktywności Klubu, d) zgłaszania zmian w statucie Klubu, e) do wysuwania wniosków o nadanie tytułu honorowego prezesa Klubu osobie która legitymuje się szczególnymi zasługami; tytuł ten przyznawany jest zwykłą większością głosów na walnym zebraniu, 2. Spotkania Klubu są otwarte dla zaproszonych gości.

16 § 8 Do obowiązków członków Klubu należy: a) aktywna działalność na rzecz realizacji celów Klubu, b) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu, c) uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Klub, d) dbanie o dobre imię Klubu. § 9  1.Ustanie członkostwa następuje w wyniku: a) dobrowolnego wystąpienia członka Klubu zgłoszonego pisemnie, b) skreślenia z listy członków Klubu uchwałą Zarządu Klubu, w przypadku rażącego naruszenia statutu, c) rozwiązania Klubu, d) innych przyczyn. 2.Osoba, której ustało członkowsko może zostać członkiem Klubu po ponownym złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej i zaakceptowaniu jej przez Zarząd Klubu.

17 Władze Klubu § 10  1. Organami Klubu są: a) Zarząd Klubu b) Prezes § 12 1. Kadencja Zarządu Klubu trwa 3 lata. 2. Zarząd Klubu składa się z 7 członków. 3. W skład Zarządu Klubu obligatoryjnie wchodzą: a) jedna osoba delegowana przez Starostę Powiatu Krośnieńskiego, b) jeden reprezentant Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, c) jeden przedstawiciel Kuratorium Oświaty. 4. Pozostali członkowie Zarządu Klubu są wybierani z pośród członków Klubu zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające na tych kandydatów 5. Zmiana Zarządu może nastąpić na podstawie wniosku 2/3 członków 6. Pierwotnie Zarząd Klubu stanowi Zespół Założycielski Klubu. 

18 § 13 Do zadań Zarządu Klubu należy: a) uchwalanie kierunków i programu działania Klubu, b) wybór Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza z pośród członków Zarządu, c) odwołanie osób z funkcji w Zarządzie, d) przyjmowanie nowych członków Klubu i podejmowanie decyzji o ich wykluczeniu z Klubu, e) zgłaszanie zmian do Statutu Klubu, f) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Klubu, g) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach wniesionych przez członków Zarządu lub członków Klubu. Zebranie sprawozdawcze z działalności Klubu powinno się odbywać raz w roku, w pierwszym kwartale następnego roku, a sprawozdanie winno być udostępnione do wglądu dla członków Klubu. 

19 § 14  Prezes jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zarządu, z pośród członków Zarządu Klubu. Do zadań Prezesa należy: a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz, b) kierowanie pracami Zarządu Klubu, c) kierowanie działalnością Klubu, d) podejmowanie decyzji w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu.  § 15 1. Prezes Klubu przestaje pełnić swoją funkcję w wyniku: a) upływu kadencji zarządu Klubu, b) zrzeczenia się pełnienia funkcji, c) ustania członkostwa w Klubie, d) odwołania przez Zarząd.

20 2. Prezes może być w każdym czasie odwołany przez Zarząd
z powodu: a) umyślnego naruszania postanowień statutu, b) działania na szkodę Klubu, c) nie wywiązywania się z powierzonych zadań. 3. Z tych samych przyczyn może zostać odwołany każdy członek Zarządu. 4. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez Prezesa jego funkcję do czasu wyboru nowego Prezesa pełni członek Zarządu wyznaczony przez Zarząd w wyniku podjęcia stosownej uchwały.  § 16 Członkostwo w Zarządzie Klubu ustaje na skutek: a) upływu okresu, na który Zarząd został powołany, b) ustania członkostwa w Klubie, c) zrzeczenia się udziału w Zarządzie Klubu, d) odwołania, z przyczyn wymienionych w §15 ust. 2. 

21 § 17  1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. 2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów i zapadają w głosowaniu jawnym, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowa liczby członków (…). Przepisy końcowe. § 18 1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Zarząd Klubu kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków Zarządu przy obecności wszystkich członków Zarządu Klubu, po wcześniejszych konsultacjach z Starostą Powiatowym i Zarządem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krośnie. 2. Zmiany w statucie Klubu uchwalane są większością 2/3 głosów przez wszystkich członków Klubu. 3. Najwyższą władzą Klubu jest ogólne zebranie członków. 4. W przypadku rozwiązania Klubu dokumenty przez niego wytworzone zostaną w archiwum Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli.

22

23 II. Inauguracja działalności

24 Porządek zebrania Powiatowego Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w Dukli 1. Otwarcie zebrania. 2. Okoliczności powstania i organizacja Klubu. 3. Referat programowy „Etos Armii Krajowej„. 4. Wystąpienie ks. kapelana Tadeusza Szeteli. 5. Wystąpienia pozostałych gości i dyskusja. 6. Wybór Zarządu Klubu. 7. Poczęstunek. 8. Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli.

25 Prezes ZO ŚZZAK, ks. kapelan, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie podczas założycielskiego zebrania Klubu. Starostowie, Prezes ZO ŚZZAK, ks. kapelan, wizytatorzy Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie podczas założycielskiego zebrania Klubu.

26 Powitanie uczestników zebrania przez Starostę Jana Juszczaka

27 Wykład „Etos Armii Krajowej”- przedstawił mgr Czesław Nowak
Wykład „Etos Armii Krajowej”- przedstawia mgr Czesław Nowak Wykład „Etos Armii Krajowej”- przedstawił mgr Czesław Nowak

28 Informacja o powstaniu klubu w BIP
Klub Historyczny im. Armii Krajowej 28 stycznia 2009 r. zainaugurowano działalność Powiatowego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Pierwsze spotkanie miało miejsce w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli, gdzie Klub będzie miał swoją siedzibę. Klub powstał z inicjatywy historyków Wicestarosty Krośnieńskiego Andrzeja Guzika, Czesława Nowaka z Muzeum Podkarpackiego w Krośnie i Waldemara Półchłopka dyrektora dukielskiego muzeum. Dzięki ich zaangażowaniu, pracy merytorycznej i organizacyjnej pomysł, który zrodził się kilka lat temu został wdrożony w życie.

29 Informacja z BIP – c.d. Oficjalnego otwarcia dokonał Starosta Krośnieński Jan Juszczak, który sprawuje patronat nad Klubem. Klub zrzesza młodzież szkół średnich, nauczycieli, kombatantów, historyków, a także osoby zainteresowane edukacją historyczną z terenu powiatu krośnieńskiego. Główną ideą jest zapoznawanie członków oraz społeczeństwa, w tym szczególnie młodzieży z wiedzą historyczną opartą o najnowsze badania naukowe i dokumenty dotyczące dziejów Polski i losów obywateli w latach 1939 – Pierwsze spotkanie klubowiczów powadził Czesław Nowak, który podkreślił, że to młodzi ludzie są najbardziej zainteresowani działalnością Klubu, aby zdobyć wiedzę poszerzającą program lekcji historii. Wygłosił bardzo interesujący referat o Armii Krajowej wprowadzający do tematu i nawiązujący do nazwy Klubu. Klub będzie prowadził szeroką działalność m.in. organizując wykłady i dyskusje z udziałem historyków, spotkania ze świadkami historii, a także uczestniczył w akcjach organizowanych przez Koło Światowego Związku Żołnierzy AK w Krośnie. Do zadań będzie należało także organizowanie uroczystości upamiętniających ważne rocznice historyczne, imprezy terenowe. W spotkaniach mogą uczestniczyć nie tylko członkowie, ale wszyscy chętni (…). Ewa Bukowiecka

30 Zarządu Powiatowego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej.
mgr Andrzej Guzik (Wicestarosta), mgr inż. Adam Ferenz ( Czł. Zarządu Okręgu ŚZŻAK Krosno), mgr Czesław Nowak (Podkarpackie Towarzystwo Historyczne), mgr Lucyna Opoń (Kuratorium Oświaty), mgr Waldemar Półchłopek (Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli), mgr Jolanta Wojdyła (Liceum Ogólnokształcące w Dukli), mgr Renata Wojnowska-Rygiel (ZSH-G Iwonicz Zdrój ). 18 marca 2009 r. przeprowadzony został podział funkcji w Zarządzie Klubu. Prezes - Czesław Nowak Zastępca - Adam Ferenz Zastępca - Andrzej Guzik Sekretarz - mgr Waldemar Półchłopek

31 Działalność Klubu Historycznego w 2009 r.
1. Zebranie organizacyjne i wprowadzenie do pracy merytorycznej Klubu – styczeń 2009 r. – Dukla. 2. Udział w uroczystości poświęconej patronowi Zespołu Szkół w Jedliczu – luty . 3. Zorganizowanie wyjścia na film „Generał „Nil” – kwiecień. 4. Udział w uroczystości „70. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego” zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Krośnie – wrzesień. 5. Zwiedzanie wystawy w Muzeum Podkarpackim – „W obliczu dwóch totalitaryzmów. W 70. rocznicę agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę” - październik.

32 Krosno, grudzień 2009 r. Prezes Czesław Nowak
6. Udział w przedstawieniu Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie „O nim zapomnieć nie wolno. Rzecz o Łukaszu Cieplińskim”– listopad. 8. Wieczornica w Muzeum Historycznym - Pałc w Dukli – „91 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę” – listopad. 9. Zajęciach warsztatowe przeprowadzone przez historyków IPN/Oddział w Rzeszowie – „PRL- państwo totalitarne ? – grudzień. Zorganizowanie wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie lub Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz zwiedzenie wystawy „Święci i błogosławieni z Podkarpacia” – planowane na maj - czerwiec - nie wykonano z przyczyn obiektywnych. Krosno, grudzień 2009 r Prezes Czesław Nowak

33 III. Święto patrona szkoły

34

35

36 Poczet sztandarowy Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu.

37 Wręczenie Cz. Nowakowi medalu „Pro memoria”
Wręczenie Cz. Nowakowi medalu „Pro memoria” przyznanego przez Urząd ds. Kombatantów Wręczenie Cz. Nowakowi medalu „Pro memoria” przyznanego przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów

38 Program historyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Jedliczu

39 Wicestarosta Andrzej Guzik wręcza dyplom uczestniczce „Konkursu wiedzy o Armii Krajowej”

40 Wystawa „do Niepodległej” zorganizowana przez historyka …………
Wystawa „do Niepodległej” zorganizowana przez historyka …………. Z IPN O/Kraków, towarzysząca uroczystości w Jedliczu. Wystawa „…do Niepodległej…” zorganizowana przez IPN O/Kraków towarzysząca uroczystości w Jedliczu.

41 Eksponaty i dokumenty związane z działalnością AK w Okręgu Kraków.

42 Eksponaty nawiązujące do udziału młodzieży w konspiracji niepodległościowej.

43 IV. Film - Generał Nil

44 Seans historyczny Krosno
Region | Podkarpacie    :00 Seans historyczny Krosno Popularyzowanie wiedzy o najnowszej historii Polski, jest głównym celem założonego w styczniu br. Powiatowego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Klub zrzesza 84 osoby, przede wszystkim młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu krośnieńskiego.

45 Filmowa lekcja historii
 Jednym z punktów szerokiej działalności Powiatowego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej jest wspólne oglądanie filmów historycznych, które z powodzeniem mogą być traktowane jako materiał dydaktyczny w ciekawy sposób uzupełniający wiedzę zdobytą na szkolnych lekcjach. ( … ) Spotkanie członków Klubu poprzedzone zostało prelekcją, którą wygłosił Czesław Nowak, prezes Klubu. – Film jest kapitalny. Na przykładzie jednego z najważniejszych dowódców AK, generała Augusta Emila Fieldorfa pokazany jest tragizm tamtego pokolenia. Obnaża system ówczesnej władzy, a tragizm historii polega jeszcze na tym, że generał, szef Kedywu, odznaczony najwyższymi orderami został zamordowany poprzez tzw. mord sądowy. Nie dano mu szansy zginąć jak przystało oficerowi od kuli, tylko wyrok wykonano przez powieszenie - mówił Czesław Nowak przed seansem, zwracając uwagę na niektóre zdarzenia historyczne, a także  wyjaśniając pewne wątki, które zostały zmienione na potrzeby filmu.

46 Scena z filmu: funkcjonariusze WUBP w Łodzi aresztują gen. A. E
Scena z filmu: funkcjonariusze WUBP w Łodzi aresztują gen. A. E. Fieldorfa

47 Scena z filmu: Gen. A. E. Fieldorf przed wykonaniem wyroku śmierci

48 V. 70 - ta rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

49

50 Danucie Wołoszyn, Adamowi Belcikowi i Adamowi Ferenzowi
Senator Stanisław Zając w imieniu Prezydenta RP wręcza byłym żołnierzom AK: Danucie Wołoszyn, Adamowi Belcikowi i Adamowi Ferenzowi wysokie odznaczenia państwowe. Senator Stanisław Zając w imieniu Prezydenta RP wręcza byłym żołnierzom AK: Danucie Wołoszyn, Adamowi Belcikowi i Adamowi Ferenzowi wysokie odznaczenia państwowe

51 Podkarpackim w Krośnie
VI. Wystawa w Muzeum Podkarpackim w Krośnie

52

53 Kombatanci i uczniowie - Członkowie Klubu w sali wystawowej muzeum

54 Członkowie Klubu w trakcie poznawania kolejnej sekwencji wystawy

55 odzyskania niepodległości
VII. 91 rocznica odzyskania niepodległości

56

57 Dyrektor muzeum Waldemar Półchłopek wita mgr
Dyrektor muzeum Waldemar Półchłopek wita mgr. Piotra Babinetza, autora referatu „ Ruch niepodległościowy w Krośnieńskiem w latach ”

58 Koncert fortepianowy Dawida Dudka.

59 VIII. Teatr im. Wandy Siemaszkowej

60 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Rota” w Jedliczu zaprasza
na spektakl Teatru im. W. Siemaszkowej

61

62 Spektakl „O nim zapomnieć nie wolno.
Rzecz o Łukaszu Cieplińskim” Spektakl w reżyserii Sławomira Gaudyna to wspólna produkcja Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz NSZZ Solidarność Regionu Rzeszowskiego. Ma na celu przybliżenie widzom postaci ppłk. Łukasza Cieplińskiego. Scenariusz spektaklu powstał w oparciu o materiały archiwalne IPN.

63 IX. PRL - państwo totalitarne

64 Lekcje z historii najnowszej
Program ogólnopolski realizowany przez rzeszowski Oddział IPN. Proponujemy bezpłatne przeprowadzenie w szkołach lekcji przez przygotowanych przez nas nauczycieli. W ciągu 90 minut uczniowie, przy wykorzystaniu aktywnych metod nauczania, zapoznają się z jednym z aspektów rzeczywistości PRL - od sztuki po gospodarkę. Oferta obejmuje pięć tematów: • PRL – państwo totalitarne? • Prześladowani i aparat terroru • Sztuka w służbie propagandy. • Dzieje pewnego eksperymentu - gospodarka PRL. • „Choćby jeden strzępek na maszcie / Nikt się zmienić barw nie ośmieli” - dlaczego?

65 Stan organizacyjny Powiatowego Klubu Historycznego im. AK Krosno-Dukla
Członkowie klubu- uczniowie i opiekunowie LO i Gimazjum w Dukli -14 ucz.+ 14 ucz. + mgr Jolanta Wojdyła ZS w Iwoniczu - 12 ucz.+ mgr Agnieszka Gościńska i mgr Ksenia Buczek ZSG-H w Iwoniczu Zdroju - 4 ucz.+ mgr Renata Wojnowska – Rygiel LO Jedlicze - 6 ucz. + mgr Adam Majkut ZS w Jedliczu - 15 ucz. + mgr Agata Sieniawska i dyrektor mgr Zygmunt Ginalski ZS (LO i Gimn.) w Korczynie - 8 ucz mgr Piotr Polakowski MPZS w Miejscu Piastowym – 14 ucz. + mgr Ewa Korczyńska, mgr Barbara Łatanik - Skwara, mgr Barbara Rysz ZSP (LO) Rymanów – 7 ucz. + dr Beata Suwała - Szczechowska Razem – 107 ucz naucz. + 9 (czł. ŚZŻAK, czł. zarządu) =128 Autor prezentacji - Czesław Nowak Współpraca - Krzysztof Gierlach (Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego)


Pobierz ppt "Powiatowy Klub Historyczny im. Armii Krajowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google