Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 25.03.2009 r. Spotkanie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi Powołanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 25.03.2009 r. Spotkanie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi Powołanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 25.03.2009 r. Spotkanie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi Powołanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego

2 Warszawa, 25.03.2009 r. Podstawy prawne Program współpracy m.st. Warszawy w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - uchwalone przez Radę m. st. Warszawy w dniu 13.11.2008.

3 Warszawa, 25.03.2009 r. Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. Ilekroć w tekście jest mowa o: Mieście – rozumie się przez to m.st. Warszawę, dzielnicowych komisjach – rozumie się przez to Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego działające przy Zarządach Dzielnic, Forum – rozumie się przez to Forum Dialogu Społecznego m.st. Warszawy, Pełnomocniku – rozumie się przez to Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, powołanego na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy, stronie Miasta – rozumie się przez to adres internetowy www.um.warszawa.pl/ngo, dzielnicy – rozumie się przez to jednostkę pomocniczą m.st. Warszawy, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

4 Warszawa, 25.03.2009 r. Rozdział IV Podmioty realizujące współpracę Miasta z organizacjami, § 22 1. Zainteresowane organizacje oraz Miasto mogą tworzyć dzielnicowe komisje, działające w poszczególnych dzielnicach. 2. Stworzenie dzielnicowej komisji może zainicjować minimum 5 organizacji, które wyrażą chęć współpracy na terenie danej dzielnicy. Zainteresowane organizacje zgłaszają wolę powołania dzielnicowej komisji do Burmistrza lub Pełnomocnika.

5 Warszawa, 25.03.2009 r. Rozdział IV Podmioty realizujące współpracę Miasta z organizacjami, § 22 3. Pierwsze posiedzenie nowo tworzonej dzielnicowej komisji zwołuje Burmistrz lub Pełnomocnik. 4. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej dzielnicowej komisji odbywa się przy udziale przedstawicieli minimum 5 organizacji. 5. W skład dzielnicowej komisji wchodzi po jednym przedstawicielu zainteresowanych organizacji, działających w poszczególnych dzielnicach, oraz przynajmniej jeden przedstawiciel Miasta, delegowany przez Burmistrza dzielnicy.

6 Warszawa, 25.03.2009 r. Rozdział IV Podmioty realizujące współpracę Miasta z organizacjami, § 22 6. Dzielnicowe Komisje mają charakter inicjatywno- doradczy. Do ich zadań w szczególności należy: opiniowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy dzielnicy, opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z obszarami określonymi w § 28, delegowanie przedstawicieli do udziału w zespołach rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji, współpraca z właściwą dzielnicą w celu polepszania i podwyższania efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta, określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania, występowanie do władz Miasta z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności, aktywna współpraca z Forum i komisjami.

7 Warszawa, 25.03.2009 r. Rozdział IV Podmioty realizujące współpracę Miasta z organizacjami, § 22 7. Dzielnicowe komisje ustalają regulamin pracy, który określa tryb i organizację pracy, w tym sposób zwoływania posiedzeń dzielnicowej komisji oraz sposób wyboru przewodniczącego. 8. Pracami dzielnicowej komisji kieruje Przewodniczący. Dzielnicowa komisja może powołać Prezydium. Kadencja władz dzielnicowej komisji trwa jeden rok.

8 Warszawa, 25.03.2009 r. Rozdział IV Podmioty realizujące współpracę Miasta z organizacjami, § 22 9. Na pierwszym posiedzeniu w roku dzielnicowa komisja wybiera na roczną kadencję przewodniczącego. Jeżeli w okresie trwania kadencji nastąpi vacat na funkcji przewodniczącego dzielnicowej komisji, członkowie dzielnicowej komisji wybierają nowego przewodniczącego, którego kadencja wygasa w dniu wyboru przewodniczącego na rok następny.

9 Warszawa, 25.03.2009 r. Rozdział IV Podmioty realizujące współpracę Miasta z organizacjami, § 22 10. Posiedzenia dzielnicowej komisji są jawne i otwarte. Na stronie internetowej Miasta dzielnicowa komisja zamieszcza sprawozdania ze swoich posiedzeń, zawierające główne ustalenia i wyniki głosowań, oraz na co najmniej pięć dni przed spotkaniem, ogłoszenie o posiedzeniu dzielnicowej komisji.

10 Warszawa, 25.03.2009 r. Rozdział IV Podmioty realizujące współpracę Miasta z organizacjami, § 22 11. Spotkania dzielnicowej komisji odbywają się w miejscach prowadzenia działalności przez poszczególne organizacje lub w siedzibie Urzędu Dzielnicy. 12. Obsługę techniczną dzielnicowej komisji zapewnia Urząd Dzielnicy. 13. Dzielnicowa komisja, która nie spotka się w ciągu kwartału, ulega rozwiązaniu. Rozwiązanie dzielnicowej komisji stwierdza Forum i przekazuje niezwłocznie oficjalną informację do dzielnicy, przy której działa dana dzielnicowa komisja oraz do Pełnomocnika.

11 Warszawa, 25.03.2009 r. Rozdział IV Podmioty realizujące współpracę Miasta z organizacjami, § 23 Praca w Forum i komisjach w tym w dzielnicowych komisjach ma charakter społeczny, bez prawa do wynagrodzenia, także w postaci ryczałtowej (diety).

12 Warszawa, 25.03.2009 r. Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Warszawa, 25.03.2009 r. Spotkanie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi Powołanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google