Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło”"— Zapis prezentacji:

1 ,,Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło”
. ,,Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło” C. K. Norwid

2 GDZIE JESTEŚMY …. ? Ewaluacja zewnętrzna wrzesień 2010 r.

3 GDZIE JESTEŚMY …. ? Ewaluacja – to praktyczne badanie oceniające przeprowadzone w szkole lub placówce.

4 Ewaluacja całościowa - 4 (PP, SP, G, T).
Ewaluacja zewnętrzna w województwie podkarpackim w roku szkolny 2009/10 Ewaluacja całościowa - 4 (PP, SP, G, T). Ewaluacja problemowa - obszar efekty ( PP - 2, SP – 7, G -3, LO - 1)

5 WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ – PRZEDSZKOLA
   W przedszkolach zespołowo dokonuje się systemowej analizy osiągnięć dzieci, a sformułowane wnioski wykorzystuje się do podnoszenia jakości pracy we wszystkich aspektach działalności placówki. Prowadzona diagnoza zachowań w sposób regularny i metodyczny, sprzyja podejmowaniu skutecznych rozwiązań, których celem jest kształtowanie poprawnych nawyków postępowania wśród wychowanków.

6 WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ – PRZEDSZKOLA
   WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ – PRZEDSZKOLA Przedszkola umożliwiają swoim wychowankom udział w różnorodnych zajęciach, przez co przyczyniają się do skutecznego opanowania wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej oraz do rozwoju ich aktywności. Przedszkola promują się w środowisku lokalnym, prezentując swój dorobek na licznych imprezach, uroczystościach i konkursach.

7 WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ – PP
   W przedszkolach, realizowane są koncepcje pracy, które w szerokim zakresie ukierunkowane są na rozwój każdego dziecka oraz zaspokajanie potrzeb rodziców i środowiska lokalnego.

8 WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ – SP+G
   Wykorzystuje się wyniki analizy jakościowej i ilościowej sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego, która prowadzi do formułowania i wdrażania wniosków, co przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. W większości szkół prowadzi się systematyczną diagnozę i analizę skuteczności podejmowanych działań, sprzyjających opanowaniu wiadomości i umiejętności opisanych w podstawie programowej, co uczniom pozwala na osiąganie sukcesu na miarę ich możliwości.

9 WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ – SP+G
   Szkoły umożliwiają uczniom realizację swoich pomysłów, związanych z organizacją uroczystości, imprez szkolnych i środowiskowych oraz akcji charytatywnych, które wyzwalają inicjatywy na rzecz ich rozwoju i rozwoju szkoły. Szkoły wdrażają uczniów do aktywności i samodzielności, poprzez możliwość uczestnictwa w licznych przedsięwzięciach, przez co wyzwala się w nich kreatywność i zaangażowanie, na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.

10 WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ – SP+G
   Szkoły podejmują szereg działań, mających na celu zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Szkoły diagnozują występujące problemy wychowawcze i rozwiązują je we współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi.

11 Ewaluacja zewnętrzna w roku szkolnym 2010/11

12 Procesy zachodzące w szkole lub placówce – 80% wszystkich ewaluacji.
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2010/11 w zakresie ewaluacji Procesy zachodzące w szkole lub placówce – 80% wszystkich ewaluacji. Ewaluacja całościowa 20% wszystkich ewaluacji.

13 Liczba szkół i placówek poddanych ewaluacji w roku szkolnym 2010/11
Obszar procesy ewaluacji. Ewaluacja całościowa ewaluacji.

14 Ewaluacja całościowa – obszary
Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy. (Badanie w zakresie 4 wymagań)

15 Ewaluacja całościowa – obszary
2. Procesy zachodzące w szkole lub placówce. Procesy zachodzące w szkole lub placówce służą realizacji przyjętej w szkole lub placówce koncepcji pracy. W szkole lub placówce dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. (Badanie w zakresie 6 wymagań)

16 Ewaluacja całościowa – obszary
3. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. Szkoła lub placówka jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Szkoła lub placówka racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa . (Badanie w zakresie 4 wymagań)

17 Ewaluacja całościowa – obszary
3. Zarządzanie szkołą lub placówką Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkoły. (Badanie w zakresie 3 wymagań)

18 Procesy zachodzące w szkole lub placówce

19 Ewaluacja problemowa: obszar Procesy – wymagania szkoły i placówki
2.1 Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy, która jest: przyjęta przez RP, realizowana; analizowana i modyfikowana, znana i akceptowana przez uczniów i rodziców. Wymaganie to próbuje wzmocnić działania opierające się na przemyślanej strategii, współpracy w grupie refleksyjnych profesjonalistów i zachęca do zrywania z tradycją działania nawykowego - powtarzania schematów.

20 Obszar procesy – wymagania szkoły i placówki
2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej: wynika z podstawy programowej, odpowiada potrzebom uczniów i rynku pracy, jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów, realizuje się nowatorskie rozwiązania programowe. Wymaganie to pokazuje rolę przemyślanej oferty edukacyjnej w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

21 Obszar procesy – wymagania szkoły i placówki
2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany: realizacja podstawy programowej odbywa się z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, procesy przebiegają planowo i sprzyjają uczeniu się, uczeń jest motywowany i otrzymuje informację zwrotną o swoich postępach,

22 Obszar procesy – wymagania szkoły i placówki
2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany procesy są systematycznie monitorowane i doskonalone, a wnioski wdrażane są dalszego planowania, nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad kreowaniem indywidualnej ścieżki rozwoju każdego ucznia, analizuje się wyniki osiągnięć uczniów i wdraża się wypracowane wnioski. Wymaganie to podkreśla znaczenie nauki do doskonalenia procesów edukacyjnych.

23 Obszar procesy – wymagania szkoły i placówki
2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli widoczna jest współpraca nauczycieli w tworzeniu i analizie tych procesów, nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizacji, realizacji i zmianie procesów. Wymaganie to wskazuje, że aby uczyć uczniów współpracy, nauczyciele muszą sami współpracować.

24 Obszar procesy – wymagania szkoły i placówki
2.5. Kształtuje się postawy uczniów: działania wychowawcze są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów, uczniowie uczestniczą w działaniach edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw, działania wychowawcze są planowane, modyfikowane (z udziałem uczniów) oraz analizowane, wnioski z prowadzonej analizy są wdrażane w celu doskonalenia podejmowanych działań. Wymaganie wiąże się z przestrzeganiem norm i procesami edukacyjnymi, ale bezpośrednio dotyczy zwiększania udziału uczniów w procesie decyzyjnym związanym z procesem kształcenia.

25 Obszar procesy – wymagania szkoły i placówki
2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości, działania służą zwiększeniu szans edukacyjnych uczniów uwzględniają indywidualizuję procesu edukacji. Wymaganie podkreśla, że wyrównując szanse edukacyjne, dajemy uczniom szanse na udział w procesie społecznego rozwoju i korzystania z jego efektów.

26 Narzędzia badawcze Z dyrektorem Z nauczycielami
Wywiad Z dyrektorem Z nauczycielami Z przedstawicielami lokalnych partnerów Z rodzicami Z uczniami Badanie ankietowe Wśród wszystkich nauczycieli Wśród uczniów rok młodszych od najstarszych w szkole (moja szkoła) Wśród uczniów najstarszych klas (mój dzień) Wśród rodziców Obserwacja Lekcji w wybranych klasach Szkoły i boiska podczas przerw, przed i po zajęciach, oraz najbliższego otoczenia Zajęć pozalekcyjnych (w miarę możliwości) Analiza dokumentów Analizowane są tylko te dokumenty, które dyrektor uzna za właściwe, by pokazać wizytatorom ds. ewaluacji Z dyrektorem Z nauczycielami Z przedstawicielami lokalnych partnerów Z rodzicami Z uczniami

27 Procedura przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej

28 CZYNNOŚCI EWALUACYJNE TRWAJĄCE NIE DŁUŻEJ NIŻ 5 DNI ROBOCZYCH
ZAWIADOMIENIE W TERMINIE 30 DNI PRZED PLANOWANYM ROZPOCZĘCIEM EWALUACJI PRZEDSTAWIENIE RADZIE PEDAGOGICZNEJ ZAKRESU I HARMONOGRAMU EWALUACJI CZYNNOŚCI EWALUACYJNE TRWAJĄCE NIE DŁUŻEJ NIŻ 5 DNI ROBOCZYCH W TERMINIE 7 DNI OD DNIA ZAKOŃCZENIA EWALUACJI ZESPÓŁ PRZEDSTAWIA WYNIKI I WNIOSKI Z EWALUACJI NA ZEBRANIU RADY PEDAGOGICZNEJ W TERMINIE 7 DNI OD DNIA ZEBRANIA ZESPÓŁ SPORZĄDZA RAPORT Z EWALUACJI RAPORT ZAWIERA WYNIKI EWALUACJI OKREŚLENIE POZIOMU SPEŁNIANIA WYMAGAŃ WNIOSKI Z EWALUACJI DYREKTOR SZKOŁY W TERMINIE 7 DNI OD DNIA OTRZYMANIA RAPORTU MOŻE ZGŁOSIĆ ORGANOWI SPRAWUJACEMU NADZÓR PEDAGOGICZNY PISEMNIE UMOTYWOWANE ZASTRZEŻENIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ZASTRZEŻEŃ, ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY ZAJMUJE STANOWISKO WOBEC TYCH ZASTRZEŻEŃ I PRZEKAZUJE JE DYREKTOROWI SZKOŁY ORAZ ORGANOWI PROWADZĄCEMU SZKOŁĘ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA ICH OTRZYMANIA. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZASADNOŚCI ZGŁOSZONYCH ZASTRZEŻEŃ, ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY, DOKONUJE ZMIAN W RAPORCIE PRZEZ ZAMIESZCZENIE ODPOWIEDNICH ADNOTACJI I PRZEKAZUJE GO DYREKTOROWI SZKOŁY ORAZ ORGANOWI PROWADZĄCEMU

29 Ewaluacja wewnętrzna w ewaluacji zewnętrznej

30 Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października roku (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) § 8 ust. 4 Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, prowadzą ewaluację zewnętrzną bierze pod uwagę wyniki ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkole lub placówce.

31 Ewaluacja Zewnętrzna Czemu służy ?????

32 Czemu to służy ??? Określeniu poziomu spełniania przez szkolę lub placówkę wymagań państwa. 2.Rozwojowi szkół i placówek. 3. Rozwojowi sytemu oświatowego.

33 Czemu to służy ??? Rozwojowi kultury zarządzania systemem oświatowym i prowadzenia polityki oświatowej: budowanie bazy danych, prowadzenie badań porównawczych i analiz, podejmowanie decyzji i tworzenie strategii rozwojowych.

34 Raport www.npseo.pl www.nadzorpedagogiczny.edu.pl www.ko.rzeszow.pl
Zakładka: nadzór pedagogiczny – ewaluacja

35 Świat należy do entuzjastów, którzy potrafią zachować zimna krew
Julian Tuwim Życzę Państwu entuzjazmu, optymizmu by nie myśleć o działaniu, którego się nie udało zrealizować, zamiast tego czerpać radość z waszych osiągnięć.


Pobierz ppt ",,Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google