Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANIE PRACY PRZEDSZKOLA W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PAŃSTWA WOBEC PRZEDSZKOLI WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANIE PRACY PRZEDSZKOLA W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PAŃSTWA WOBEC PRZEDSZKOLI WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI."— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANIE PRACY PRZEDSZKOLA W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PAŃSTWA WOBEC PRZEDSZKOLI WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU Z DNIA 10 MAJA 2013 ROKU zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

2 Rozporządzenie z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 maja 2013 r. Najważniejsze zmiany polegają na: - modyfikacji wymagań wobec szkół/placówek; - doprecyzowaniu działań podejmowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej, w tym: sytuacji, gdy w szkole lub placówce nie działa rada pedagogiczna; - doprecyzowaniu terminów wymaganych przy dokonaniu niektórych czynności podejmowanych w ewaluacji zewnętrznej i kontroli; - rozszerzeniu zakresu danych, które organ nadzoru pedagogicznego będzie zobowiązany zamieścić w planie nadzoru pedagogicznego; - określeniu zakresu ewaluacji wewnętrznej poprzez wskazanie, iż będzie ona prowadzona w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących wymagań, w tym rezygnacji z grupowania ich w obszary oraz planów nadzoru pedagogicznego opracowywanych przez dyrektora szkoły/placówki, które wejdą w życie z dniem 1 września 2013 r.

3 Proces ewaluacji zewnętrznej służy opisaniu działań przedszkola w zakresie realizacji wymagań i określeniu, w jakim stopniu spełnia te wymagania.

4 12 wymagań, które są stawiane przedszkolom: 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Dzieci są aktywne. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

5 7.Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8.Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 9.Rodzice są partnerami przedszkola. 10.Wykorzystywane są zasoby przedszkola oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11.Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

6 POZIOM DPOZIOM B Zarządzanie przedszkolem koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich ku temu warunków. Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola. Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola. Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne adekwatne do jej potrzeb. 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi Kryteria aksjologiczne: AdekwatnośćSkuteczność Skuteczność Powszechność PowszechnośćUżyteczność Wdrażanie

7 POZIOM DPOZIOM B Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą: potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami. Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom oraz przez nich akceptowana. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Kryteria aksjologiczne: Adekwatność Partycypacja rodziców Spójność Powszechność akceptacji

8 ZADANIA PRZEDSZKOLA PLANYWARTOŚCI Monitorowanie pracy zespołów nauczycieli Plany pracy zespołów nauczycieli. Plan doskonalenia nauczycieli, w tym metod i form współpracy. Plan nadzoru pedagogicznego Plany i harmonogramy ewaluacji wewnętrznej. ZESPOŁOWOŚĆ PRACY/WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI NOWATORSTWO/ INNOWACYJNOŚĆ DECYZJE PODEJMOWANE SĄ W SPOSÓB DEMOKRATYCZNY PARTYCYPACJA RODZICÓW Badanie/monitorowanie spójności koncepcji z potrzebami dzieci i oczekiwaniami środowiska

9 POZIOM DPOZIOM B Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy. Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Kryteria aksjologiczne: Powszechność Skuteczność Zespołowość Powszechność Przydatność

10 POZIOM D POZIOM B W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań, w tym ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane. W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i prowadzi badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne. 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych Kryteria aksjologiczne: PowszechnośćPowszechność UżytecznośćRóżnorodność Użyteczność

11 POZIOM D POZIOM B Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tych procesów. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej. Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tych procesów. W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Kryteria aksjologiczne: Adekwatność Powszechność Spójność Skuteczność Powszechność Adekwatność

12 POZIOM DPOZIOM B W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Kryteria aksjologiczne: Systemowość Adekwatność Adekwatność Powszechność Powszechność

13 ZADANIA PRZEDSZKOLA PLANYWARTOŚCI Analiza efektów pracy zespołów ( opis efektywności swoich działań ) Analiza zewnętrznych badań oświatowych Analiza wyników ewaluacji wewnętrznej Monitorowanie i analizowanie zachodzących procesów edukacyjnych Plany pracy zespołów cd. Nauczycielskie plany kształcenia – (rozkłady materiału, plany dydaktyczno-wychowawcze) uwzględniają: najnowsze strategie wychowania i kształcenia potrzeby edukacyjne i rozwojowym oraz możliwości psychofizyczne KAŻDEGO dziecka metody i formy pracy dostosowane do ww. potrzeb KORZYSTANIE Z OSIĄGNIEĆ NAUKI POTRZEBY I OCZEKIWANIA OTOCZENIA SPOŁECZNEGO PRACA ZESPOŁOWA/WSPÓLNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW/WZAJEMNA POMOC/AUTOEWALUCJA NOWATORSTWO/ INNOWACYJNOŚĆ CD. SKUTECZNOŚĆ/ EFEKTYWNOŚĆ WSPARCIE Dobór odpowiednich zajęć wspomagających Współpraca z instytucjami wspomagającymi Plany/programy pracy, ich przebieg i opis efektów Plany działań antydyskryminacyjnych

14 POZIOM D POZIOM B Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. Dzieci są wdrażane do samodzielności. Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. 4. Dzieci są aktywne Kryteria aksjologiczne: Powszechność Różnorodność Inicjatywa

15 POZIOM DPOZIOM B Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Kryteria aksjologiczne: Adekwatność Skuteczność Spójność Różnorodność Powszechność Adekwatność

16 POZIOM DPOZIOM B Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i, w razie potrzeb, modyfikowane. W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje. Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. 5. Respektowane są normy społeczne Kryteria aksjologiczne: Powszechność Systemowość Równość Partycypacja uczniów i rodziców Spójność

17 ZADANIA PRZEDSZKOLA PLANYWARTOŚCI Znajomość podstawy programowej w tym zalecanych warunków i sposobów jej realizacji Monitorowanie, analizowanie osiągnięć i postępów dzieci Plany nauczycielskie uwzględniają cd. podstawę programową wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć DZIECI są modyfikowane w warstwie programowej oddziaływania wychowawcze ZAANGAŻOWANIE DZIECI ATRAKCYJNOŚĆ OFERTY EDUKACYJNEJ SAMODZIELNOŚĆ ROZWÓJ DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZASADY/NORMY/ WARTOŚCI SZACUNEK SKUTECZNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Monitorowanie działań wychowawczych nauczycieli (dot. wzmacniania i eliminowania)

18 POZIOM DPOZIOM B Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań. Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym. 8. Promowana jest wartość edukacji Kryteria aksjologiczne: Powszechność udziałuSystemowość Różnorodność

19 POZIOM DPOZIOM B Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach. W przedszkolu są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola. 9. Rodzice są partnerami przedszkola Kryteria aksjologiczne: SystemowośćZaangażowanie Adekwatność Otwartość PartycypacjaUżyteczność

20 POZIOM D POZIOM B Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Przedszkole w sposób systematyczny, celowy, a jednocześnie pozwalający na uwzględnienie specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów. 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Kryteria aksjologiczne: AdekwatnośćWzajemność korzyści SystematycznośćCelowość

21 ZADANIA PRZEDSZKOLA PLANYWARTOŚCI Upowszechnianie informacji o przedszkolu i jego wychowankach Zbieranie opinii/ocen rodziców o pracy przedszkola Regulamin RR Plany pracy rady rodziców Harmonogramy ogólnych i indywidualnych spotkań z rodzicami PROMOCJA PRZEDSZKOLA I EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA INFORMOWANIE O CELOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI PRACY PRZEDSZKOLA ZAUFANIE ŚRODOWISKA KORZYSTANIE Z OPINII RODZICÓW TWORZENIE WARUNKÓW DO WSPÓŁDECYDOWANIA WZAJEMNY ROZWÓJ WZAJEMNE KORZYŚCI Rozpoznawanie potrzeb środowiska lokalnego Rozpoznawanie zasobów środowiska lokalnego

22 Po ewaluacji przedszkole otrzyma informację zwrotną w postaci raportu, który składa się z: informacji o przebiegu ewaluacji zewnętrznej, opisu metodologii badań; wyników przeprowadzonej ewaluacji; w odniesieniu do wymagań państwa w postaci opisów do i wymagań; informacji dotyczących stopnia spełnienia poszczególnych wymagań; wniosków z przeprowadzonego badania.

23 WAŻNE ADRESY:


Pobierz ppt "EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANIE PRACY PRZEDSZKOLA W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PAŃSTWA WOBEC PRZEDSZKOLI WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google