Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

przeprowadzonych w przedszkolach województwa wielkopolskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "przeprowadzonych w przedszkolach województwa wielkopolskiego"— Zapis prezentacji:

1 przeprowadzonych w przedszkolach województwa wielkopolskiego
Wnioski z kontroli doraźnych przeprowadzonych w przedszkolach województwa wielkopolskiego rok szkolny

2 Poznań Kalisz Konin Leszno Piła Razem 195 112 64 81 76 528 128 57 38
Łączna liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych w przedszkolach, szkołach i placówkach na terenie województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2011/12 łWydział/ Delegatura Poznań Kalisz Konin Leszno Piła Razem Liczba skontrolowa-nych szkół/placówek 195 112 64 81 76 528 Liczba szkół, w których wydano zalecenia 128 57 38 67 17 307 65,6% 50,9% 59,3% 82,7% 22,4% 58,1%

3 Poznań Kalisz Konin Leszno Piła Razem 23 7 1 9 5 45 17 8 2 35
Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych w przedszkolach województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2011/12 łWydział/ Delegatura Poznań Kalisz Konin Leszno Piła Razem Liczba skontrolowanych przedszkoli 23 7 1 9 5 45 Liczba przedszkoli, w których wydano zalecenia 17 8 2 35

4 Wykaz aktów prawnych (odniesienie do stanu prawnego obowiązującego w czasie przeprowadzanych kontroli): Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz , z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 z późn. zm.). Ustawa - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400). 4

5 sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
Wykaz aktów prawnych (odniesienie do stanu prawnego obowiązującego w czasie przeprowadzanych kontroli): Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.). 5

6 Tematyka kontroli doraźnych
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki Przestrzeganie statutu i organizacji przedszkola Prowadzenie dokumentacji Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego Prawidłowość udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 6

7 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Dyrektor nie przedstawił radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego w terminie do dnia 15 września roku szkolnego. W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor nie prowadził kontroli. W ramach nadzoru pedagogicznego dyrektor nie wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawiania nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

8 Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400) Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Dyrektor przedszkola zatrudnił nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Dyrektor zatrudnił nauczyciela religii bez wymaganego skierowania od biskupa diecezjalnego. Prowadzenie zajęć logopedycznych powierzono nauczycielowi, który nie posiadał kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy w przedszkolu.

9 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 z późn. zm.) Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: W statucie przedszkola nie określono sposobu sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć. Poszkodowanemu dziecku nie zapewniono prawidłowej opieki, nie sprowadzono fachowej pomocy medycznej . Dyrektor nie zabezpieczył szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola, prowadzących na plac zabaw, w sposób uniemożliwiający wyjście dzieci na jezdnię. W protokole kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów przedszkola nie odnotowano daty przeprowadzenia kontroli i daty sporządzenia protokołu.

10 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 z późn. zm.) Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki cd. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Do przedszkola przyjęto dziecko w wieku poniżej 2,5 roku. Liczba dzieci w oddziale przekroczyła 25 osób. Dyrektor, organizując zajęcia dodatkowe w przedszkolu nie dostosował czasu trwania tych zajęć do możliwości rozwojowych dzieci. Przy organizacji imprezy wyjazdowej nie uwzględniono specyfiki wycieczki i stopnia rozwoju psychofizycznego dzieci. Nie zapoznano rodziców dzieci z: celem, trasą, programem, harmonogramem oraz regulaminem organizowanej wycieczki.

11 Przestrzeganie statutu i organizacji pracy przedszkola
Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) załącznik nr 1 - przedszkola Przestrzeganie statutu i organizacji pracy przedszkola Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: W arkuszu organizacji przedszkola, zatwierdzonego przez organ prowadzący, nie określono czasu pracy poszczególnych oddziałów. W statucie nie określono organizacji pracy przedszkola. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego była realizowana w czasie krótszym niż 5 godzin dziennie. Ramowy rozkład dnia nie uwzględniał proporcji zalecanych warunków realizacji podstawy programowej. Nauki religii nie organizowano w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo. 11

12 Przestrzeganie statutu i organizacji pracy przedszkola cd.
Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) załącznik nr 1 - przedszkola Przestrzeganie statutu i organizacji pracy przedszkola cd. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: W statucie przedszkola nie określono szczegółowo zakresu zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale. W statucie przedszkola niepublicznego brak zapisów dotyczących: - organów przedszkola oraz zakresu ich zadań, - praw i obowiązków pracowników przedszkola, - sposobów uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola. 12

13 Przestrzeganie statutu i organizacji pracy przedszkola cd.
Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) załącznik nr 1 - przedszkola Przestrzeganie statutu i organizacji pracy przedszkola cd. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (umuzykalniające, język obcy, religia, zajęcia rewalidacyjne) nie dostosowano do możliwości rozwojowych dzieci. W statucie przedszkola nie określono dziennego czasu pracy przedszkola, w tym czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 13

14 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Udzielanie zgodnie z prawem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dla dzieci uczęszczających do przedszkola i posiadających orzeczenia Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Dyrektor objął wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku powyżej 6 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie posiadały odroczenia od obowiązku szkolnego. Dyrektora przedszkola nie zorganizował pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku oraz wsparcia nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

15 Prowadzenie dokumentacji przedszkola
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.) Prowadzenie dokumentacji przedszkola Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Dzienniki zajęć przedszkola prowadzono niezgodnie z przepisami. Nie dokonano sprostowania oczywistej pomyłki, a miejsce sprostowania opatrzono małą pieczęcią urzędową.

16 Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76) Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Wymiar godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczestnika zajęć wynosił 1 godzinę dziennie przez trzy dni w tygodniu. Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych opracował nauczyciel prowadzący te zajęcia bez współpracy z psychologiem. Nie organizowano indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w wymiarze 2 godzin dziennie dla każdego uczestnika zajęć. .

17 Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych cd.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76) Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych cd. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze nie były organizowane w wymiarze 4 godzin dziennie dla każdego zespołu. W dzienniku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych brak danych: daty i miejsca urodzenia dzieci oraz indywidualnych programów zajęć. W arkuszu organizacji przedszkola nie uwzględniono zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "przeprowadzonych w przedszkolach województwa wielkopolskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google