Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wnioski z kontroli doraźnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wnioski z kontroli doraźnych"— Zapis prezentacji:

1 Wnioski z kontroli doraźnych
przeprowadzonych w szkołach/placówkach województwa wielkopolskiego rok szkolny 2011/2012

2 Poznań Kalisz Konin Leszno Piła Łącznie 195 112 64 81 76 528 128 57 38
Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych w szkołach i placówkach województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2011/12 łWydział/ Delegatura Poznań Kalisz Konin Leszno Piła Łącznie Liczba skontrolowanych szkół/placówek 195 112 64 81 76 528 Liczba szkół/placówek, w których wydano zalecenia 128 57 38 67 17 307 65,6% 50,9% 59,3% 82,7% 22,4% 58,1%

3 Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych
na wniosek, prośbę, w związku z informacją uzyskaną od: Liczba kontroli MEN 308 organu prowadzącego szkołę 10 rodziców, uczniów, słuchaczy 72 nauczycieli 6 Rzecznika Praw Dziecka 12 na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 77 innych podmiotów: Ministerstwa Zdrowia, prokuratury, obywateli, (anonimy) 43 Razem: 528

4 Wykaz aktów prawnych Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Ustawa - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz.225 z późn. zm.) 4

5 Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami

6 Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Prowadzenie zajęć edukacyjnych powierzono nauczycielom bez wymaganych kwalifikacji. Zatrudniono nauczyciela religii bez wymaganego skierowania od biskupa diecezjalnego. Przydzielono nauczycielom godziny ponadwymiarowe niezgodnie z przepisami. Zatrudniono nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji bez zgody kuratora oświaty.

7 Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania

8 Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Przy opracowaniu arkusza organizacji szkoły nie uwzględniono szkolnego planu nauczania. Nie przydzielono, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, dodatkowych godzin na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi. Nie dokonano szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia przed podjęciem przez dyrektora decyzji o wydłużeniu okresu nauki. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii/etyki przekracza 28 godzin.

9 Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

10 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Rodzice uczniów nie zostali poinformowani o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Rodzice uczniów nie zostali poinformowani o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Rodzice uczniów nie zostali poinformowani o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - w terminie i w formie określonej w statucie szkoły. W statucie szkoły nie określono warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

11 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: WSO opracowano na podstawie nieobowiązującego rozporządzenia. Nie sformułowano wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć. Nie określono skali oceniania bieżącego i ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I - III szkoły podstawowej. Nie określono sposobu uzasadnienia oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców. Nie określono terminu i form informowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych. Nie określono w statucie na czym polega śródroczna klasyfikacja uczniów klas I - III szkoły podstawowej.

12 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Uczniowie nie byli informowani na początku roku szkolnego o: warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie określono warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Nie określono sposobu przekazywania rodzicom informacji o zachowaniu ucznia. Nie określono terminu i formy informowania rodziców o przewidywanej dla ucznia śródrocznej i rocznej ocenie zachowania. Nie określono warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. Nie określono trybu przeprowadzania egzaminów semestralnych. 

13 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Wymagania edukacyjne na stopień celujący obejmowały wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę programową. W statucie nie zapisano możliwości zdawania przez słuchaczy dwóch egzaminów poprawkowych z zajęć edukacyjnych. Na pierwszych zajęciach nie poinformowano słuchaczy o wyborze przedmiotów zawodowych, które słuchacz będzie musiał zdawać na koniec semestru w formie pisemnej.  Osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym oceniono niezgodnie z rozporządzeniem i zasadami oceniania wewnątrzszkolnego.

14 Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki

15 Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: W statucie szkoły nie określono organizacji i form współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie wychowania i profilaktyki. Nie przestrzegano zapisów statutu dotyczących organizacji szkoły. W statucie nie określono zakresu zadań innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć. W statucie nie określono organizacji nauczania w klasach łączonych.

16 Przestrzeganie praw dziecka i ucznia

17 Przestrzeganie praw dziecka i ucznia
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: W statucie szkoły nie określono trybu składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. W arkuszu organizacji szkoły nie uwzględniono zajęć rewalidacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły nie poinformował na piśmie rodziców ucznia. Zespół ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej utworzony dla ucznia, nie podejmował działań mediacyjnych lub interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

18 Przestrzeganie praw dziecka i ucznia
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: O terminie spotkania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły nie informował rodziców ucznia. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie była organizowana i udzielana uczniowi we współpracy z rodzicami. Szkoła nie współpracowała z innymi instytucjami wskazanymi w statucie szkoły w celu udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi. Szkoła nie udzieliła pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom ucznia polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

19 Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki

20 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Statut szkoły nie określa warunków pobytu w szkole zapewniających uczniom bezpieczeństwo. Statut szkoły nie określa zakresu zadań innych pracowników szkoły, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Nie opracowano karty wycieczki na wyjazd klasowy. Dyrektor szkoły nie wyznaczył kierownika wycieczki. Uczniowie uczestniczący w wycieczce na basen nie zostali zapoznani, przed rozpoczęciem wyjazdu, z zasadami bezpieczeństwa. Dyrektor szkoły wyznaczył jednego opiekuna na 23 dzieci uczestniczących w zajęciach z pływania. Opiekun wycieczki nie zapewnił opieki uczniowi po opuszczeniu autobusu.

21 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Na boisku szkolnym brak informacji o zasadach bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu. Powierzono opiekę nad uczennicą osobie do tego nieuprawnionej (pracownikowi niepedagogicznemu). Statut szkoły nie określał organizacji i form współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

22 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną przepisów art. 7 ust
Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty

23 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Arkusze ocen słuchaczy prowadzono na niewłaściwych drukach. Do księgi słuchaczy nie wpisano numerów PESEL słuchaczy. Dopuszczono do użytku szkolnego program nauczania bez zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej. Klasyfikowano słuchaczy na semestr programowo wyższy bez przeprowadzania egzaminów semestralnych. Niezgodnie z prawem zwolniono słuchacza z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Nauczyciele nie informowali słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych.

24 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Do egzaminu semestralnego dopuszczono słuchaczy, którzy uczęszczali na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze mniejszym niż 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje. Niezgodnie z przepisami wpisano w arkuszach ocen informacje o nieklasyfikowaniu słuchaczy. Do księgi słuchacza wpisano niepełne informacje o słuchaczach. Do księgi uczniów, prowadzonej przez szkołę dla dorosłych wpisano dane rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku słuchaczy pełnoletnich.

25 Organizacja zajęć rewalidacyjnych

26 Organizacja zajęć rewalidacyjnych
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: W arkuszu organizacji szkoły nie uwzględniono zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność. W arkuszu organizacji szkoły nie uwzględniono godzin na zajęcia rewalidacyjne dla wszystkich uczniów posiadających orzeczenie z uwagi na niepełnosprawność. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zorganizowano niezgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu. Brak dziennika zajęć rewalidacyjnych. W dzienniku zajęć brak wszystkich wymaganych informacji. Szkolny plan nauczania nie uwzględniał dodatkowo indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla wszystkich uczniów niepełnosprawnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu.

27 rewalidacyjno-wychowawczych
Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

28 Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Wymiar indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie wynosił godzin dziennie dla uczestnika zajęć. Dla uczestników indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie prowadzono odrębnego zeszytu obserwacji. Do zeszytu obserwacji nie wpisano informacji wymaganych na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zorganizowano w wymiarze niższym niż 4 godziny dziennie dla każdego zespołu. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zorganizowano w zespołach liczących więcej niż 4 osoby.

29 Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Dyrektor placówki zorganizował zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze niezgodnie z formą wskazaną w  orzeczeniu o  potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Indywidualny program zajęć został opracowany przez nauczycieli bez współpracy z psychologiem.  Do dziennika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie wpisano przebiegu zajęć z uczestnikiem. W arkuszu organizacji szkoły nie uwzględniono godzin na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze nie obejmowały zakresu, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wnioski z kontroli doraźnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google