Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

przeprowadzonych w szkołach/placówkach województwa wielkopolskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "przeprowadzonych w szkołach/placówkach województwa wielkopolskiego"— Zapis prezentacji:

1 przeprowadzonych w szkołach/placówkach województwa wielkopolskiego
Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w szkołach/placówkach województwa wielkopolskiego w roku szkolnym

2 Tematyka kontroli: Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego - 186 kontroli. 2. Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa – 102 kontrole. 3. Wybór podręczników szkolnych – 184 kontrole. 4. Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego – 116 kontroli. 5. Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych – 147 kontroli.

3 Tematyka kontroli: Razem – 1158 kontroli
6. Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży – 13 kontroli. 7. Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa – 11 kontroli 8. Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach pondadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych – 238 kontroli. 9. Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa kontroli. Razem – 1158 kontroli

4 . Kontrole przeprowadzili upoważnieni przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu stosując Arkusz kontroli zgodny ze wzorem ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Arkusze kontroli planowych umieszczone są na stronie MEN - zakładka kształcenie i kadra (nadzór pedagogiczny) oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu (zakładka kontrola).

5 Akty prawne Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Ustawa - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezp. i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz z późn. zm).

6 Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego

7 Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Dokumentem stanowiącym podstawę kontroli był plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki. Badaniu podlegała zgodność zawartych w planie uregulowań z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 7

8 62 szkołach podstawowych, 30 gimnazjach,
Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Kontrole przeprowadzono w 186 szkołach i placówkach (101 samodzielnych oraz 85 szkołach i placówkach w zespole), w tym: 36 przedszkolach, 62 szkołach podstawowych, 30 gimnazjach, 13 liceach ogólnokształcących, 4 liceach profilowanych, 14 technikach, 9 zasadniczych szkołach zawodowych, 3 poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

9 5 szkołach policealnych, pomaturalnych,
Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego 1 bursie, 5 szkołach policealnych, pomaturalnych, 2 szkołach przysposabiających do pracy, 2 szkolnych schroniskach młodzieżowych, 2 bibliotekach pedagogicznych, 1 specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, 2 ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

10 art. 35 ust. 4 i art. 39 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Wykaz aktów prawnych: art. 35 ust. 4 i art. 39 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

11 W planie nadzoru nie umieszczono terminu przeprowadzenia kontroli.
Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: W planie nadzoru nie umieszczono terminu przeprowadzenia kontroli. Dyrektor nie kontroluje przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. Nie opracowano harmonogramu i nie przeprowadzono zaplanowanej ewaluacji wewnętrznej. W planie nadzoru pedagogicznego nie uwzględniono przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej. 11

12 Plan nadzoru pedagogicznego w części dotyczącej ewaluacji nie jest
Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego w części dotyczącej ewaluacji nie jest realizowany. W planie nadzoru pedagogicznego nie umieszczono harmonogramu ewaluacji wewnętrznej. W planie nadzoru pedagogicznego dyrektor nie uwzględnił tematyki narad i szkoleń dla nauczycieli. Dyrektor realizując plan nadzoru pedagogicznego nie współpracuje z innymi nauczycielami zajmującymi stanowisko kierownicze w szkole. 12

13 Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa

14 Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa
Wykaz aktów prawnych: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

15 Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa
Kontrole przeprowadzono w: 61 gimnazjach, 20 liceach ogólnokształcących, 21 technikach. Kontrola obejmowała rok szkolny 2010/2011. W przypadku, gdy roku szk. 2010/2011 w szkole nie przeprowadzono żadnego egzaminu poprawkowego, kontrola obejmowała ten rok szkolny, w którym przeprowadzono przynajmniej jeden egzamin poprawkowy, biorąc pod uwagę lata szkolne: 2009/2010 lub 2008/2009.

16 Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Egzaminy poprawkowe przeprowadzono w terminie wcześniejszym niż w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin przeprowadzenia egzaminów poprawkowych wyznaczono po dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego nie sporządzono protokołu. Egzaminy poprawkowe przeprowadzone zostały tylko w formie pisemnej. Protokoły z przeprowadzonych egzaminów poprawkowych nie zawierały zwięzłej informacji o ustnych odpowiedziach uczniów. W protokołach z egzaminów poprawkowych nie zamieszczono ich wyników.

17 Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa
Komisja do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego została powołana w niewłaściwym składzie. Do protokołów z egzaminów poprawkowych nie dołączono zwięzłych informacji o ustnych odpowiedziach ucznia. Do arkusza ocen ucznia nie dołączono protokołu z egzaminu poprawkowego. W protokołach z egzaminów poprawkowych nie zawarto pytań egzaminacyjnych. W protokołach z egzaminu poprawkowego nie zamieszczono oceny uzyskanej przez ucznia.

18 Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

19 Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Wykaz aktów prawnych: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz.225 z późn. zm.).

20 Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Kontrole przeprowadzono w 116 szkołach podstawowych (74 samodzielnych i 42 w zespołach szkół). Kontrola dotyczyła wykonywania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, obowiązków związanych z nadzorowaniem spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

21 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Księga ewidencji dzieci jest prowadzona niezgodnie z przepisami prawa: nie wszystkie dzieci 5 i 6 letnie wykazane w informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku lat przekazanej przez organ prowadzący są wpisane do księgi ewidencji dzieci; w zakresie danych osobowych dziecka i rodziców (prawnych opiekunów) wpisano niepełne dane; nie wpisano informacji o objęciu wychowaniem przedszkolnym dziecka w wieku powyżej 6 lat posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

22 nie wpisano informacji o przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego nie wpisano informacji o przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub przedszkolu za granicą, w którym dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego; dyrektor nie ustalił, czy wszystkie dzieci 5- letnie zamieszkałe w obwodzie szkoły spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;  brak wpisów dotyczących daty i miejsca urodzenia dziecka, imion i nazwisk rodziców, adresów zamieszkania dziecka i rodziców.

23 Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach pondadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych 23

24 Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach pondadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych Wykaz aktów prawnych: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w  sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. nr 15, poz z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042).

25 Kontrolę przeprowadzono w:
Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach pondadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych Kontrolę przeprowadzono w: 121 szkołach podstawowych, 60 gimnazjach, 17 liceach ogólnokształcących, 7 liceach profilowanych, 22 technikach, 13 zasadniczych szkołach zawodowych. art. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.) ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: szkole – należy rozumieć przez to także przedszkole. 25

26 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach pondadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: W kontrolowanych oddziałach obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących mniej niż 12 uczniów. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego nie są prowadzone w grupie liczącej od 12 do 26 uczniów. Zajęcia z wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej zorganizowano bez podziału na grupę dziewcząt i chłopców. art. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.) ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: szkole – należy rozumieć przez to także przedszkole. 26

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "przeprowadzonych w szkołach/placówkach województwa wielkopolskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google