Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania."— Zapis prezentacji:

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 22 marca 2012 r.) 1

2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Refundacji podlega nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez beneficjenta."; 2

3 w ust. 3 w pkt 2 część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie: "- na zasadach określonych w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006.", art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006 „Wydatki publiczne współfinansowane przez EFRROW, wnoszące wkład do operacji obejmującej wkłady niepieniężne, nie mogą przekroczyć całkowitych kwalifikujących się wydatków, z wyłączeniem wkładów niepieniężnych, na zakończenie operacji.” 3

4 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 16 stycznia 2013 r.) 4

5 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "7. Pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej "Programem", wynosi 200 tys. złotych na jednego beneficjenta, z tym że w przypadku beneficjenta, który może ubiegać się o pomoc finansową w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 i 18 ustawy, limit ten wynosi 50 tys. złotych na jednego beneficjenta.", 5

6 b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: "7a. Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 50 tys. złotych."; 6


Pobierz ppt "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google