Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Operacje dotyczące tworzenia i umożliwienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Operacje dotyczące tworzenia i umożliwienia."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Operacje dotyczące tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Podstawa: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

3 Celem nowelizacji jest wprowadzenie dodatkowego zakresu wsparcia dla działania, polegającego na tworzeniu i zapewnieniu dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu Wprowadzone zmiany określają m.in.: -podmioty, które mogą ubiegać się o przyznanie pomocy na realizację inwestycji, -obszar, na którym operacje mogą być realizowane, -poziom i wysokość pomocy

4 Beneficjent: Gmina albo związek międzygminny – dla operacji tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego internetu lub jej modernizacji Pomoc przyznawana na ww. operację stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5)

5 Pomoc jest przyznawana na operację: realizowaną na obszarze, na którym poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości na poziomie co najmniej 2 Mbit/s wynosi nie więcej niż 30% wyliczanie na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 oraz z 2012 r. poz. 951)

6 Projekty w ramach PROW będą realizowane na „obszarach białych” w miejscowościach należących do: a) gminy wiejskiej lub b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców, lub c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców.

7 Pomoc jest przyznawana, jeżeli: zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi: - w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do 30 czerwca 2015 r. w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie, - nie później niż do 30 czerwca 2015 r. w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach

8 Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości nieprzekraczającej: 90% tych kosztów w ramach wnioskowanej pomocy w okresie realizacji Programu – w przypadku operacji dotyczącej tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego internetu lub modernizacji takiej infrastruktury

9 Koszty kwalifikowalne można podzielić na trzy typy operacji, które nie wykluczają się wzajemnie: Tworzenie i umożliwienie dostępu do infrastruktury szerokopasmowej, w tym urządzeń do przesyłu wstecznego i urządzeń naziemnych (np. stacjonarnych, bezprzewodowych naziemnych, wykorzystujących połączenia satelitarne lub będących kombinacją różnych technologii); Unowocześnienie istniejącej infrastruktury szerokopasmowej; (np. większa niezawodność, szybkość, jakość, zasięg, lepsza jakość usług itp.); Budowa pasywnej infrastruktury szerokopasmowej (roboty inżynierii lądowej i wodnej, takie jak przewody i inne elementy sieci np. ciemne światłowody itp.) również w synergii z infrastrukturą innego typu (sieci energetyczne, transportowe, wodne, kanalizacyjne).

10 Kryteria przyznawania punktów przy ocenie jeżeli podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się na poziomie: - nie więcej niż 50 % średniej krajowej - 4 punkty, - powyżej 50 % średniej krajowej i nie więcej niż 75 % średniej krajowej - 3 punkty, - powyżej 75 % średniej krajowej i nie więcej niż 100 % średniej krajowej - 2 punkty, - powyżej 100 % średniej krajowej - 0 punktów

11 Jeżeli kryterium regionalne: - jest spełnione - 2 punkty, - jest spełnione w części - 1 punkt, - nie jest spełnione - 0 punktów jeżeli wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych - 2 punkty

12 Jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było: - wyższe od średniej w województwie - 2 punkty, - równe ze średnią w województwie - 1 punkt, - niższe od średniej w województwie - 0 punktów

13 Jeżeli gęstość zaludnienia gminy lub związku międzygminnego, ustalona na podstawie danych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dostępnych w dniu rozpoczęcia naboru wniosków, w stosunku do średniej w województwie jest: - mniejsza – 2 punkty, - równa lub większa – 0 punktów

14 Jeżeli operacja ma zapewnić przepływność szerokopasmowego łącza internetowego na poziomie co najmniej 30 Mbit/s (prędkość pobierania danych przez użytkownika końcowego) – 2 punkty

15 W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa gęstość zaludnienia gminy lub związku międzygminnego, w której jest planowana realizacja operacji Warunkiem przyznania pomocy na operację jest uzyskanie co najmniej 4 punktów

16 Wymagana jest komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami z zakresu społeczeństwa informacyjnego (zrealizowanymi bądź planowanymi) oraz wykazanie przez beneficjenta, że na danym obszarze potencjalni użytkownicy są zainteresowani wykorzystaniem planowanej infrastruktury. W ramach działania musi być zachowana zasada neutralności technologicznej, tj. nie może być faworyzowana żadna konkretna technologia.

17 Planowany termin naboru w województwie zachodniopomorskim: I kwartał 2013 roku Planowana kwota alokacji: 3 144 732 euro


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Operacje dotyczące tworzenia i umożliwienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google