Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S TOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ BUD - UJ RAZEM ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S TOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ BUD - UJ RAZEM ”"— Zapis prezentacji:

1 S TOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ BUD - UJ RAZEM ”

2 G ENEZA POWSTANIA W 2008 r. oddolne działania mieszkańców gminy Ujazd i Budziszewice zdecydowały o powstaniu Stowarzyszenia na potrzeby pozyskania środków w ramach osi IV Leader PROW na lata 2007-2013. W kolejnych latach do Stowarzyszenia przyłączały się gminy: 2008 r. – Będków i Czarnocin 2009 r. – Moszczenica, Grabica, Tuszyn 2011 r. - Wola Krzysztoporska, Bełchatów, Rozprza, Kamieńsk, Rzgów, Ksawerów, Pabianice, Gomunice, Gorzkowice, Powiat Piotrkowski 2012 r. - Dobryszyce, Ręczno, Łęki Szlacheckie, Masłowice i Kodrąb

3 N ASZE DOTYCHCZASOWE CELE o Poprawa jakości życia z uwzględnieniem rozwoju turystyki, rekreacji i kultury na obszarze LGD Podnoszenie jakości i promowanie produktów i usług, w tym produktów i rzemiosła tradycyjnego Wspieranie przedsiębiorczości i powstawania pozarolniczych miejsc pracy Rozwój obszarów wiejskich poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku oraz rozwój kultury Wykreowanie koncepcji szlaków pieszych, rowerowych i konnych na obszarze LGD Wsparcie dla rozwoju systemu odnawialnych źródeł energii

4 N ASZE DOTYCHCZASOWE CELE o Aktywizacja mieszkańców LGD i wzmocnienie kapitału społecznego Rozwój potencjału społecznego poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji mieszkańców LGD Tworzenie dostępu do informacji z wykorzystaniem nowych technologii Promocja i upowszechnianie wiedzy o obszarze LGD Tworzenie nowych miejsc pracy, produktów, usług z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań Rozwój innowacyjnej edukacji proekologicznej Rozwój transferu wiedzy i nowych technologii

5 BUDŻET 2. BUDŻET PRZYZNANY W RAMACH PROW 2007-2013 NA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU w tym: Budżet ogółem: 21.450.748,00 Budżet „Odnowa i rozwój wsi”: 15.038.970,00 Budżet „Małe projekty”: 4.260.992,00 Budżet „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”: 622.360,00 Budżet „Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw” : 1.528.426,00

6 Z ADANIA LGD – NABORY ZAKRES POMOCY W RAMACH OSI 4 - LEADER W OKRESIE FINANSOWANIA 2007-2013 W RAMACH PROW: Nabór na działanieLiczba złożonych wniosków Liczba wybranych operacji 2009 - 2014 Małe projekty404304 Odnowa i rozwój wsi9583 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2118 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 9 7

7 Z ADANIA LGD - NABORY ZAKRES POMOCY W RAMACH OSI 4 - LEADER W OKRESIE FINANSOWANIA 2007-2013 W RAMACH PROW: Łącznie złożono : 537 wniosków Pomoc przyznano: 416 Wnioskodawcom

8 Z ADANIA LGD  Stowarzyszenie zorganizowało 38 spotkań aktywizujących, w których udział wzięło 700 osób;  Zorganizowało 52 szkolenia dla lokalnych liderów, w których udział wzięło 921 osób oraz 10 szkoleń dla kadry zarządzającej, w których udział wzięło 196 osób;  Wzięło udział w 8 międzynarodowych targach m.in. Targi POLAGRA FOOD, Targi Tour Salon w Poznaniu, Targi Agrotravel Kielce,  Stowarzyszenie brało udział w imprezach promocyjnych m.in. Smaki Ziemi Łódzkiej, Jarmarki Bożonarodzeniowe oraz dożynki powiatowe i gminne  Stowarzyszenie zorganizowało 11 imprez aktywizujących lokalną społeczność

9 Z ADANIA LGD – PROMOCJA REGIONU Stowarzyszenie przygotowało foldery promocyjne ukazujące bogactwo regionu, kalendarze oraz 3-częściowy folder o twórczości lokalnej. Nagrana została płyta z muzyką zespołów ludowych działających na terenie LGD oraz 23 spoty promocyjne regionu. Informator o obszarze LGD Widokówki wydzieranki

10 Z ADANIA LGD – PROMOCJA REGIONU Gazeta BUD-UJ RAZEM

11 Z ADANIA LGD – PROMOCJA REGIONU Strona internetowa www.lokals.pl

12 Z ADANIA LGD – PROJEKTY WSPÓŁPRACY  Lokalny Atrakcyjny Szlak  Questing Umożliwi Innowacyjne Zwiedzanie  Pilica Atrakcyjna Turystycznie  Biuro Informacji Turystycznej  „1914-1918: Wspomnienie dróg do Europy”

13 P ROJEKTY ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY R ZGÓW  Odnowa i rozwój wsi: Odnowa i rozwój wsiKwota wypłacona Budowa obiektów infrastruktury publicznej o znaczeniu społecznym, sportowym i rekreacyjnym- wykonanie placu zabaw dla dzieci w Kalinie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gospodarzu poprzez zorganizowanie placu zabaw65347,00Gmina Rzgów Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Czyżeminku43516,00Gmina Rzgów Budowa chodnika wraz z oświetleniem ul. Czartoryskiego w Starej Gadce- droga powiatowa Nr 11195E340967,00Gmina Rzgów Stworzenie wizytówki wjazdowej miasta Rzgowa poprzez renowację kładki dla pieszych oraz zamieszczenie tablic informacyjnych 150000,00Gmina Rzgów Budowa obiektów infrastruktury publicznej o znaczeniu społecznym, sportowym i rekreacyjnym - budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Rzgowie 51421,33Gmina Rzgów Zagospodarowanie terenu położonego przy zespole boisk ORLIK w Rzgowie 0,00Gmina Rzgów ŁĄCZNIE651251,33

14 M AŁE P ROJEKTY ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY R ZGÓW Małe projektyKwota wypłacona Święto Rzgowa23446,56 Gmina Rzgów Warsztaty Tradycyjnego Zdrowego Gotowania dla Mieszkanek gm. Tuszyn i Rzgów12353,60 Jadwiga Szrejner Aktywizacja społeczności lokalnej gminy Rzgów oraz kultywowanie tradycji muzycznych poprzez zakup instrumentów wraz z akcesoriami14782,64 Gmina Rzgów Promocja lokalnej twórczości kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej oraz jej integracja realizowana poprzez organizację Jubileuszu 10-lecia Rzgowskiego Chóru "Camerata", zakup strojów dla chórzystów, wydanie płyty oraz zakup koszulek12444,00 Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie Aktywizacja społeczności lokalnej oraz kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów przez Zespół Pieśni i Tańca "Rzgowianie" realizowane poprzez zakup strojów ludowych6528,00 Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie Aktywizacja społeczności lokalnej z gminy Rzgów poprzez kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz udział w wyjazdowych warsztatach Zespołu Tańca "Rzgowianie"0,00 Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację "Dni Rzgowa"23133,51 Gmina Rzgów Regionalny Piknik Ekologiczny w Gminie Rzgów13392,80 Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie Zakup i instalacja kolektorów słonecznych wraz z instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej40990,56 Ewa Kijowska PHU "OAZA" Ewa Kijowska Budowa instalacji fotowotaicznej, służącej do produkcji enrgii elektrycznej na użytek prowadzonej działalności gospodarczej50000,00 El SerwiS Jarosław Mirzejewski Zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych wraz z instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Hostelu "Ozimar"50000,00 Honorata Mirzejewska-Ozimar Wydawnictwa promujące walory lokalne 10218,63 Gmina Rzgów

15 M AŁE P ROJEKTY ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY R ZGÓW "Aktywny Rzgów"15952,00 15312,00 Gmina Rzgów Wydanie publikacji pn. „Przewodnik turystyczny – RZGÓW TRZY KOLORY” 17280,00 Gmina Rzgów Warsztaty lokalnego rękodzieła artystycznego oraz prelekcje nt. segregacji odpadów i wykorzystania OZE 6979,07 Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie Regionalny Piknik Ekologiczny w Gminie Rzgów – Huta Wiskicka 2014 13837,92 13734,8713062,00 Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Guzewie 13383,27 13328,31 Gmina Rzgów ŁĄCZNIE401074,79397130,10323251,68

16 PROW 2014-2020 Cel główny PROW 2014-2020 Poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program jest ukierunkowany głównie na wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów rolnośrodowiskowych.

17 S TRUKTURA ORAZ B UDŻET PROW 2014-2020 Priorytet 1 Transfer wiedzy i innowacje Transfer wiedzy i działalność innowacyjna Budżet – 43 001 302 euro Usługi doradcze Budżet – 65 002 515 euro Współpraca Budżet – 42 999 730 euro

18 S TRUKTURA ORAZ B UDŻET PROW 2014-2020 Priorytet 2 Konkurencyjność gospodarstw rolnych Modernizacja gospodarstw rolnych Budżet – 2 816 064 486 euro Restrukturyzacja małych gospodarstw Budżet – 749 980 666 euro Rozwój usług rolniczych Budżet – 64 999 372 euro Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Budżet – 130 000 317 euro Premie dla młodych rolników Budżet – 584 997 734 euro

19 Priorytet 3 Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Budżet – 693 070 461 euro Systemy jakości produktów rolnych Budżet – 33 004 179 euro Grupy producentów Budżet – 352 987 547 euro Podstawowe usługi… targowiska Budżet – 74 966 634euro Przywracanie potencjału rolnego zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych Budżet – 414 981 968 euro S TRUKTURA ORAZ B UDŻET PROW 2014-2020

20 S TRUKTURA ORAZ B UDŻET PROW 2014-2020 Priorytet 4 Rolnictwo i środowisko Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne Budżet – 1 060 062 782 euro Rolnictwo ekologiczne Budżet – 699 961 515 euro Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi Budżet – 2 329 998 652 euro Scalanie gruntów Budżet – 138 994 740 euro

21 S TRUKTURA ORAZ B UDŻET PROW 2014-2020 Priorytet 5 Efektywne gospodarowanie zasobami i gospodarka niskoemisyjna Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego Budżet – 300 997 069 euro

22 S TRUKTURA ORAZ B UDŻET PROW 2014-2020 Priorytet 6 Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Premie na rozwój działalności pozarolniczej Budżet – 413 939 978 euro Podstawowe usługi na obszarach wiejskich i odnowa wsi Budżet – 1 000 000 049 euro Leader Budżet – 734 999 913 euro

23 S TRUKTURA ORAZ B UDŻET PROW 2014-2020

24 L EADER 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA LEADER  Art. 32-35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (rozporządzenie ramowe)  Art. 42-44 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (rozporządzenie EFRROW)  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności  Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

25 L EADER 2014-2020 ZADANIA LGD ( ART. 34 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA RAMOWEGO ) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i realizowania operacji (plan komunikacyjny), opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury i kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów spoza sektora publicznego i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej, zapewnianie spójności ze strategią rozwoju lokalnego podczas wyboru operacji poprzez uszeregowanie ich pod względem ważności w zależności od ich wkładu w realizację celów strategii,

26 L EADER 2014-2020 ZADANIA LGD ( ART. 34 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA RAMOWEGO ) opracowanie i publikowanie zaproszeń do składania wniosków lub przeprowadzania procedury składania projektów, w tym określanie kryteriów wyboru, przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie, wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do organu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, monitorowanie realizacji strategii rozwoju lokalnego i operacji będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych z tą strategią.

27 L EADER 2014-2020 D ZIAŁANIE LEADER ( PODDZIAŁANIA ) Wsparcie przygotowawcze Realizacja operacji w ramach LSR Wdrażanie projektów współpracy Koszty bieżące i aktywizacja

28 L EADER 2014-2020 Z AKRES W SPARCIA R EALIZACJA O PERACJI W R AMACH LSR  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;  Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) poprzez: o Podejmowanie działalności gospodarczej; o Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych; (przedsiębiorstwa spożywcze, w których jest prowadzona działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie) o Rozwijanie działalności gospodarczej; o Podnoszenie kompetencji osób podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą;

29 L EADER 2014-2020 Z AKRES W SPARCIA R EALIZACJA O PERACJI W R AMACH LSR  Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR - w ramach krótkich łańcuchów dostaw, w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;  Rozwijanie rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk;  Zachowanie dziedzictwa lokalnego;  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;  Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych i powiatowych, które umożliwią połączenie obiektów użyteczności publicznej z siecią dróg publicznych;  Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych;

30 L EADER 2014-2020 Osoba fizyczna: Jest obywatelem Państwa członkowskiego Unii Europejskiej; Jest pełnoletnia; Posiada miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres wykonywania działalności (zgodnie z CEIDG) na ww. obszarze; Osoba prawna z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR W przypadku podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą pomoc jest przyznawana jeżeli są mikroprzedsiębiorstwem lub małym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 B ENEFICJENCI R EALIZACJA O PERACJI W R AMACH LSR

31 L EADER 2014-2020 O PERACJE P ODLEGAJĄCE W SPARCIU R EALIZACJA O PERACJI W R AMACH LSR  Niewspółfinansowane z innych środków publicznych (przepis nie dotyczy operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz organizację pożytku publicznego);  Realizowane w nie więcej niż 2 etapach a złożenie wniosku o płatność nastąpi maksymalnie w terminie 24 miesięcy lecz nie później niż do 31 grudnia 2022 r.;  Realizowane na obszarze wiejskim objętym LSR ;  Realizowane na nieruchomościach będących własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością cele określone we wniosku co najmniej przez okres realizacji operacji lub okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;  Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

32 L EADER 2014-2020 P OMOC N A P ODJĘCIE D ZIAŁALNOŚCI G OSPODARCZEJ R EALIZACJA O PERACJI W R AMACH LSR  Podmiot ubiegający się o pomoc nie podlega ubezpieczeniu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;  W okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie był wpisany w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub rejestrze KRS  Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca prawy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie (w tym samozatrudnienie);  O pomoc może ubiegać się spółka w organizacji, jednak musi uzyskać osobowość prawną do dnia podpisania umowy;

33 L EADER 2014-2020 P OMOC N A T WORZENIE L UB R OZWÓJ I NKUBATORÓW P RZETWÓRSTWA L OKALNEGO P RODUKTÓW R OLNYCH R EALIZACJA O PERACJI W R AMACH LSR  Pomoc jest przyznawana jeśli podmiot nie otrzymał wsparcia na podjęcie lub rozwój działalności sklasyfikowanej jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;  Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o pomoc;

34 L EADER 2014-2020 R OZWÓJ P ROWADZONEJ D ZIAŁALNOŚCI G OSPODARCZEJ R EALIZACJA O PERACJI W R AMACH LSR  Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi działalność gospodarczą;  Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie  Podmiotowi ubiegającemu się o pomoc nie zostało udzielone wsparcie na jej podjęcie lub upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania tego wsparcia;  Podmiotowi ubiegającemu się o pomoc nie zostało przyznane wsparcie z innych działań pomocowych na rozwój działalności sklasyfikowanej jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;  Tworzenie miejsca pracy nie jest obowiązkowe w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi nie przekracza 25 tys. złotych;

35 L EADER 2014-2020 Działalności wykluczone ze wsparcia: działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach; górnictwo i wydobywanie; działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie; przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych; produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; produkcja metali; produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli; transport i gospodarka magazynowa; R EALIZACJA O PERACJI W R AMACH LSR R OZWÓJ P ROWADZONEJ D ZIAŁALNOŚCI G OSPODARCZEJ

36 L EADER 2014-2020 P ODNOSZENIE K OMPETENCJI OSÓB P ODEJMUJĄCYCH L UB R OZWIJAJĄCYCH D ZIAŁALNOŚĆ G OSPODARCZĄ R EALIZACJA O PERACJI W R AMACH LSR  Pomoc w ramach niniejszego zakresu jest udzielana jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie ubiega się jednocześnie o przyznanie pomocy na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej;

37 L EADER 2014-2020 W SPIERANIE W SPÓŁPRACY M IĘDZY P ODMIOTAMI P ROWADZĄCYMI D ZIAŁALNOŚĆ G OSPODARCZĄ R EALIZACJA O PERACJI W R AMACH LSR  Pomoc jest przyznawana podmiotom, które zawarły porozumienie o wspólnej realizacji operacji, która ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych podmiotom z obszaru LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr i usług;

38 L EADER 2014-2020 P OZOSTAŁE Z AKRESY W SPARCIA R EALIZACJA O PERACJI W R AMACH LSR  Operacje służą zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej;  Operacja nie służy promocji produktów lub usług wyłącznie jednego podmiotu;  Operacja nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego niniejszy cykl lub specyficznego dla danej LRS wskazanych i uzasadnionych w LSR;

39 L EADER 2014-2020 P ROJEKTY G RANTOWE R EALIZACJA O PERACJI W R AMACH LSR  Wartość pojedynczego projektu nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych;  Projekty grantowe nie mogą dotyczyć operacji związanych z podejmowaniem i rozwojem działalności gospodarczej;  O wsparcie mogą ubiegać się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich)  LGD określa warunki dostępu i wyboru dla projektu grantowego  Nie więcej niż 20% budżetu danej PG dla jednostek sektora finansów publicznych

40 L EADER 2014-2020 R ODZAJ P OMOCY R EALIZACJA O PERACJI W R AMACH LSR  Refundacja kosztów kwalifikowalnych;  Płatność ryczałtowa – dotyczy wyłącznie operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej

41 L EADER 2014-2020 W IELKOŚĆ P OMOCY R EALIZACJA O PERACJI W R AMACH LSR  Wysokość pomocy przysługująca jednemu beneficjentowi wynosi maksymalnie: o 500 tys. złotych w przypadku operacji związanych z tworzeniem i rozwojem inkubatorów przetwórstwa produktów rolnych; o 300 tys. złotych w przypadku operacji innych niż tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa produktów rolnych oraz wsparcie podejmowania działalności gospodarczej; o 100 tys. złotych dla operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej – wysokość wparcia jest ustalana przez każde LGD indywidualnie;  Wskazane limity nie dotyczą jednostek sektora finansów publicznych;

42 L EADER 2014-2020 I NTENSYWNOŚĆ W SPARCIA R EALIZACJA O PERACJI W R AMACH LSR  80 % kosztów kwalifikowalnych  50 % kosztów kwalifikowalnych dla operacji związanych z tworzeniem inkubatorów przetwórstwa oraz rozwojem funkcjonujących działalności gospodarczych;  63,63 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych; LGD uprawniona jest do przyznania pomocy o wartości wynikającej z wyższego poziomu dofinansowania (70 % w przypadku przedsiębiorców, a w przypadku organizacji pozarządowych 100 % kosztów kwalifikowalnych) w sytuacji wskazania w LSR przypadków, w których przysługuje wyższy poziom dofinansowania.

43 L EADER 2014-2020 Z AKRES K OSZTÓW K WALIFIKOWALNYCH R EALIZACJA O PERACJI W R AMACH LSR Koszty ogólne związane z realizacją operacji; Zakup robót budowalnych lub usług; Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych; Wynajęcie lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości; Zakup nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego również używanych maszyn lub wyposażenia stanowiących eksponaty; Wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w Kodeksie pracy w związku z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji z zakresu tworzenia inkubatorów przetwórstwa produktów rolnych oraz wsparcia współpracy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

44 DIAGNOZA OBSZARU Obszar LGD „BUD-UJ RAZEM” jest zróżnicowany pod względem potrzeb i możliwości do wykorzystania Pojawiające się problemy dotyczące gmin wchodzących w skład obszaru LGD są problemami przede wszystkim dotyczącymi obszaru gospodarki, rynku pracy i inicjatyw na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Wynikają one przede wszystkim z czynników ekonomicznych i finansowych, które oddziałują na obszar. Znaczącym elementem obszaru w zakresie dostrzeganych problemów są elementy społeczne dotyczące przede wszystkim angażowania społeczności lokalnych do realizacji inicjatyw w zakresie wspierania rozwoju wspólnot.

45 G ŁÓWNE PROBLEMY OBSZARU LGD Bezrobocie Odpływ młodych ludzi z terenu LGD Dewastacja środowiska kulturalnego i niski poziom tożsamości lokalnej Dewastacja środowiska przyrodniczego oraz zabytkowej architektury Nie wykorzystanie potencjału lokalnego w zakresie wspierania inicjatyw przedsiębiorczych i wzmacniania ekonomicznego ( np. brak promocji produktów lokalnych ) Niski poziom inicjatyw oddolnych

46 G RUPY NAJBARDZIEJ NARAŻONE NA ODDZIAŁYWANIE PROBLEMÓW MŁODZIEŻ zamieszkująca obszary wiejskie ze względu na czynniki dotyczące niskiego lub braku możliwości rozwoju intelektualnego, wykształcenia i oddziaływania społecznego, rozwijania własnych pasji, talentów i zainteresowań co związane jest z niskim poziomem oferowanego wsparcia i inicjatyw PRZEDSIĘBIORCY ze względu na czynniki dotyczące braku dostępu do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, ograniczonego dostępu do wsparcia biznesu i otoczenia biznesu (brak instytucji/ podmiotów wymiany doświadczeń, wspierania rozwoju przedsiębiorczości) OSOBY 50+ ze względu na brak oferty na rynku pracy ale również zainteresowań, rozwoju

47 A NALIZA SWOT - PROJEKT OBSZAR SPOŁECZNO - KULTURALNY Mocne stronySzanse funkcjonowanie organizacji pozarządowychmożliwość wzmacniania lokalnych społeczności i organizacji pozarządowych organizacja imprez kulturalnych, spotkań integracyjnych wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historii regionu dla celów wzmacniających funkcjonowanie dużej ilości świetlic wiejskichmożliwość pozyskiwania dofinansowania ze źródeł unijnych funkcjonowanie ścieżek questingowychrozwój działań i działalności kulturalnej funkcjonowanie internetowego biura informacji turystycznej rozwój turystyki edukacyjnej funkcjonowanie zespołów ludowych, lokalnych artystów rozwój turystyki weekendowej funkcjonowanie szlaku konnegocyfryzacja obszarów wiejskich i możliwość prowadzenia działań włączających cyfrowo

48 A NALIZA SWOT - PROJEKT OBSZAR SPOŁECZNO - KULTURALNY Słabe stronyZagrożenia słaby rozwój podmiotów ekonomii społecznejniskie środki na kulturę brak wyspecjalizowanej kadry prowadzącej działania lokalne w szczególności dla świetlic wiejskich niskie środki na działania społeczne niewielka ilość lokalnych liderówzamykanie świetlic wiejskich niewielka współpraca organizacji pozarządowych podzielona społeczność lokalna niski poziom działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i uzależnień brak infrastruktury pozwalającej na podjęcie pracy/ działań brak środków finansowych na powstawanie nowych i modernizację już istniejących lokali socjalnych odpływ osób młodych słaba infrastruktura wokół szlaku konnego

49 A NALIZA SWOT - PROJEKT OBSZAR GOSPODARCZY Mocne stronySzanse bliskość miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Częstochowa środki finansowe UE dot. wspierania przedsiębiorczości atrakcyjne tereny do rozwoju przedsiębiorstwmożliwość powołania i funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości wzmacniających lokalną gospodarkę różnorodność lokalnych tradycyjnych produktówprowadzenie działań wzmacniających kompetencje prowadzących działalność gospodarczą (szkolenia, warsztaty, know-how) możliwość utworzenia wspólnej marki dla obszaru/ regionu dot. działań przedsiębiorczych zwiększanie "patriotyzmu lokalnego" w zakresie wspierania lokalnego biznesu

50 A NALIZA SWOT - PROJEKT OBSZAR GOSPODARCZY Słabe stronyZagrożenia brak inwestycji związanych z turystykąodpływ lokalnych przedsiębiorstw za granicę brak rynków zbytu dla produktów lokalnych i regionalnych brak funkcjonowania lokalnych gospodarstw rodzinnych oraz lokalnych produktów zły stan dróg i infrastruktury drogowej, niepozwalających na rozwój inicjatyw gospodarczych skomplikowane procedury wnioskowania i aplikowania o środki finansowego niewydolność małych gospodarstw rolnych w zakresie wykorzystania swojego potencjału system refundacji wydatków ponoszonych w ramach dotacji i programów wspierających brak funkcjonowania otoczenia wspierania przedsiębiorczości i biznesu

51 A NALIZA SWOT - PROJEKT OBSZAR INFRASTRUKTURALNY Mocne stronySzanse duża ilość świetlic wiejskich oraz budynków pełniących funkcję kulturalne fundusz UE na rozwój infrastruktury kulturalnospołecznej rozwinięta sieć szlaków rowerowych oraz pieszych rozwój już istniejącej infrastruktury szlaków turystycznych, miejsc wypoczynkowych, infrastruktury sportowej ciekawe miejsca związane z wydarzeniami historycznymi, znanymi postaciami środki finansowe na rewitalizację zbytków oraz istniejących szlaków turystycznych duża ilość boisk, placów zabawśrodki finansowe na odnawialne źródła energii środki finansowe na działalność ekologiczną m.in. ścieżki eko

52 A NALIZA SWOT - PROJEKT OBSZAR INFRASTRUKTURALNY Słabe stronyZagrożenie niewystarczające finansowanie rozwoju infrastruktury, w tym turystycznej brak kapitału na realizację inwestycji brak wystarczającej infrastruktury na szlakach turystycznych zubożenie istniejącej infrastruktury turystycznej mała liczba miejsc noclegowym i wypoczynkowych na terenie obszaru brak napływu turystów brak dostatecznie rozwiniętej komunikacji publicznej zamykanie istniejących gospodarstw agroturystycznych

53 K IERUNKI ROZWOJU LGD Wzmocnienie rynku lokalnego poprzez promocję i tworzenie warunków do rozwoju produktów lokalnych i regionalnych Wzmacnianie przedsiębiorczości - przekazywanie narzędzi i mechanizmów wzmacniających mieszkańców obszaru w zakresie podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życiowych i finansowanych

54 K IERUNKI ROZWOJU LGD Edukacja młodzieży w niwelowaniu wszelkich barier Wzmacnianie powstawania i funkcjonowania infrastruktury społecznej

55 K IERUNKI ROZWOJU LGD Rozwój infrastruktury turystycznej, turystyki weekendowej Wsparcie powstawania inkubatorów przedsiębiorczości

56 Dziękuję za uwagę

57 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” ul. Rokicińska 6, 97-225 Ujazd 517-529-539, 516-963-993 Centrum Informacji w Czarnocinie ul. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin 516-963-991, 512-823-620 Centrum Informacji w Rozprzy ul. Kościuszki 6, 97-340 Rozprza 518-487-323 www.buduj.eu


Pobierz ppt "S TOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ BUD - UJ RAZEM ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google