Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych a efektywne wydatkowanie środków unijnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych a efektywne wydatkowanie środków unijnych."— Zapis prezentacji:

1 Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych a efektywne wydatkowanie środków unijnych

2 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Nowelizacja ustawy i jej cele Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1058) Główny cel - dostosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych do regulacji Dyrektyw UE poprzez m.in. uwzględnienie zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję Europejską.

3 Definicja zamówienia publicznego Art. 2 pkt 13 – przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Z definicji zamówienia publicznego wynika, iż dla obowiązku stosowania procedur ustawy nie ma znaczenia źródło finansowania zamówienia. Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

4 Wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Zamknięty katalog wyłączeń zawarty w art. 4 ustawy. Jedno z wyłączeń (art. 4 pkt 3 lit. e) – usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego i których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności. Nowe brzmienie art. 4 pkt 3 lit. e stanowi odzwierciedlenie przepisów dyrektyw wspólnotowych - odpowiednio art. 16 lit. f) dyrektywy 2004/18/WE oraz art. 24 lit. e) dyrektywy 2004/17/WE Zasadą jest stosowanie ustawy do usług badawczo-rozwojowych. Wyjątek od zasady nie podlega rozszerzającej wykładni. Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

5 Zasada prymatu przetargu nieograniczonego i ograniczonego Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych – tryb przetargu nieograniczonego i ograniczonego (art. 10 ust. 1). Pozostałe tryby mogą być stosowane tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą. Szczególny rygoryzm dotyczy trybów niekonkurencyjnych, tj. trybu negocjacji bez ogłoszenia, wolnej ręki, zapytania o cenę. Brak jest co do zasady uzasadnienia dla odstąpienia od procedury otwartej, w sytuacji gdy na rynku istnieje konkurencja. Przyczyny techniczne z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) nie odnoszą się do sytuacji w której zamawiający stawia bardzo wysokie wymagania jakościowe, które jest w stanie spełnić tylko jeden wykonawca w sytuacji istnienia konkurencji na runku. Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

6 Zasada przejrzystości wynikająca z TWE Komunikat Komisji Europejskiej 2006/C 179/03 (Dz.U. UE z 01.08.2006 r.): -Zamawiający zobowiązany jest przy udzielaniu zamówień na usługi stosować zasady zawarte w Traktacie WE, m.in.. zasady niedyskryminacji i równego traktowania oraz przejrzystości. -Obowiązek przejrzystości polega na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji umożliwiającego rynkowi usług otwarcie na konkurencję oraz kontrolę bezstronności procedur przetargowych. (ETS w sprawach C-324/98, C-231/03) Chociaż niektóre zamówienia są wyłączone z zakresu dyrektyw wspólnotowych w sprawie zamówień publicznych, instytucje zamawiające, które zawierają takie umowy są niemniej jednak zobowiązane do przestrzegania podstawowych postanowień zawartych w traktacie WE (ETS w sprawie C-59/00) Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

7 Zmiana definicji usługi Przez usługę należy rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, wymienione w załączniku II do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.

8 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zmiana definicji usługi Załącznik II A usługi priorytetowe, np: - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych - Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem - Usługi w zakresie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne Załącznik II B usługi niepriorytetowe, np: - Usługi hotelarskie i restauracyjne - Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe - Inne usługi z wyjątkiem umów zakupu, opracowywania, produkcji lub koprodukcji programów gotowych przez stacje nadawcze oraz umów dotyczących czasu antenowego

9 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Nowy katalog usług niepriorytetowych Brak obowiązku stosowania przepisów Pzp do usług wymienionych w załączniku II B dyrektywy w zakresie: terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej, a także przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz obowiązku informowania w tych przypadkach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi wymienione w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE.

10 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym Dopuszczenie możliwości zmiany treści ogłoszenia w pełnym zakresie. Obowiązek wydłużenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminu składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach jeżeli jest to konieczne. Konieczność zamieszczenia informacji o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego.

11 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym Obowiązek zagwarantowania odpowiedniego czasu na dostosowanie treści ofert/wniosków do zmienionych warunków udzielanego zamówienia w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych w przypadku istotnej zmiany treści ogłoszenia w szczególności w zakresie dotyczącym określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania. Termin składania: -ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przesłania informacji o zmianie ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - w trybie przetargu nieograniczonego; -wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni; -jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem termin nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przesłania informacji o zmianie ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

12 Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia Możliwość dokonywania zmian SIWZ w pełnym zakresie (również w zakresie opisu oceny spełniania warunków udziału oraz kryteriów oceny ofert). Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego konieczność publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. Niedopuszczalne dokonywanie zmian w SIWZ w trybie przetargu ograniczonego i negocjacjach z ogłoszeniem prowadzących do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu po upływie terminu składania wniosków

13 Podwykonawstwo Zasada dopuszczalności podwykonawstwa w zamówieniach publicznych z wyjątkiem sytuacji, gdy zamawiający zastrzeże w SIWZ część lub całość zamówienia do osobistego wykonania przez wykonawcę. Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

14 Zmiana umowy o zamówienie publiczne Zmiana w umowie o zamówienie publiczne możliwa jedynie wtedy, gdy została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz zostały określone warunki takiej zmiany.

15 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych a efektywne wydatkowanie środków unijnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google