Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAWIERANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W Świetle przepisów prawa zamówień publicznych Biuro Zamówień PUBLICZNYCH UMK LUTY 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAWIERANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W Świetle przepisów prawa zamówień publicznych Biuro Zamówień PUBLICZNYCH UMK LUTY 2012."— Zapis prezentacji:

1 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAWIERANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W Świetle przepisów prawa zamówień publicznych Biuro Zamówień PUBLICZNYCH UMK LUTY 2012

2 Co to jest zamówienie publiczne?
. Art. 2. ustawy Prawo zamówień publicznych: „Ilekroć w ustawie jest mowa o: zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.”

3 Czy zawarcie każdej umowy przez podmiot zobligowany do stosowania ustawy Pzp oznacza udzielenie zamówienia publicznego? TAK, każda umowa (nawet ustna) jest zawierana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego.

4 Czy do udzielenia wszystkich zamówień stosujemy przepisy ustawy Pzp?
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY PZP /WYŁĄCZENIA ZUPEŁNE/ ZAMÓWIENIA DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PRZEPISY USTAWY PZP UMOWY USTNE ZAWIERANE ZGODNIE Z §20 REGULAMINU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UMOWY PISEMNE ZAWIERANE ZGODNIE Z §20 REGULAMINU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UMOWY ZAWIERANE W WYNIKU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W JEDNYM Z TRYBÓW USTAWOWYCH

5 Kto zajmuje się zamówieniami publicznymi?
. JEDNOSTKI WYMIENIONE W § 11 UST. 1 REGULAMINU ZAMÓWIŃ PUBL. ZAMÓWIENIA DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY PZP OSOBY ZATRUDNIONE NA STANOWISKACH WYMIENIONYCH W ZAŁ. NR 8 DO REGULAMINU OSOBY LUB JEDNOSTKI UPOWAŻNIONE PRZEZ REKTORA ZAMÓWIENIA DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PRZEPISY USTAWY PZP BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JEDNOSTKI WYMIENIONE W § 11 UST. 1 REGULAMINU ZAMÓWIEŃ PUBL.

6 Co się zmieni we wzorach umów cywilnoprawnych?
Podstawa prawna udzielenia zamówienia – dotychczasowa treść oświadczenia: Umowę zawarto zgodnie z ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004) w trybie: art. 4 pkt 8 ustawy (zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro)* art. 39 ustawy (na podstawie przetargu nieograniczonego, w którym oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy)* art. 67 ust. 1 pkt 1a) ustawy (usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych obiektywnym charakterze)* art. 67 ust. 1 pkt 1b) ustawy (usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów)*  art. 67 ust. 1 pkt 1c) ustawy (usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę, ponieważ zamówienie udzielane jest w zakresie działalności twórczej lub artystycznej)* art. 67 ust. 1 pkt 3) ustawy (ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia)* w innym trybie: podać jakim ………………………………………………………….* ……………………………………………………………… …………………………………………………………. Podpis osoby sporządzającej umowę pieczątka i podpis osoby merytorycznie odpowiedzialnej (dysponenta środków) * - właściwe podkreślić

7 Co się zmieni we wzorach umów cywilnoprawnych?
Podstawa prawna udzielenia zamówienia – nowa treść oświadczenia : Zamówienia udzielono stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz ze zmianami) na podstawie: art. 4 pkt 8 ustawy (dot. zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro)* art. 4 pkt 3 lit. e ustawy (dot. zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności)* art. 4 pkt ……………………………………………………………………………………………………….…* ………………………………………………………… ……………………………………………………. Podpis osoby sporządzającej umowę pieczątka i podpis osoby merytorycznie odpowiedzialnej (dysponenta środków) * - właściwe podkreślić

8 Na marginesie … JEŚLI JEDNOSTKA UDZIELIŁA ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI (ART. 67 USTAWY PZP) TO POWINNA BYŁA OBLIGATORYJNIE PRZEPROWADZIĆ NASTĘPUJĄCĄ PROCEDURĘ: Krok 1: wszczęcie postępowania (przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania zawierającego, m.in. określenie podstawy prawnej), powołanie Komisji Przetargowej Krok 2: zaproszenie wybranego wykonawcy do negocjacji Krok 3: zawiadomienie Prezesa UZP o wszczęciu postępowania (o wartości powyżej progu „unijnego”) Krok 4: przeprowadzenie negocjacji z wykonawcą Krok 5: podpisanie umowy Krok 6: zamieszczenie w Biuletynie lub przekazanie do DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Krok 7: sporządzenie i podpisanie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

9 Kiedy możemy powołać się na art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp?
Art. 4. pkt 3 ustawy Pzp mówi, że Ustawy nie stosuje się do: Jakie badania naukowe i prace rozwojowe, a także usługi badawcze miał na myśli autor przepisu? Czy wszelkie? Co oznacza wyrażenie „nie są w całości opłacane przez Zamawiającego”? Co oznacza wyrażenie „których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności”? zamówień, których przedmiotem są: e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności

10 Jak interpretować postanowienia art. 4 pkt 3 lit. e ustawy?
Definicje pojęć wynikające z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 115): Badania naukowe: badania podstawowe - oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie, badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych;

11 Jak interpretować postanowienia art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp?
2. Prace rozwojowe - nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności: tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych, opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej, działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one wykorzystywane komercyjnie, prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

12 Jak interpretować postanowienia art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp?
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również przepisy innych aktów prawnych nie zawierają definicji legalnej pojęcia „świadczenie usług badawczych”. Dodanie do wyłączenia określonego w art. 4 pkt 3 lit. e) ustawy Prawo zamówień publicznych, wyrażenia „świadczenie usług badawczych” wynikało ze zmian, jakie zostały wprowadzone do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U r. Nr 164, poz ze zm.) . W art. 13 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, jako podstawowe zadanie uczelni wymieniono prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych. Tym samym, wyrażenie „świadczenie usług badawczych” zawarte w art. 4 pkt 3 lit. e) ustawy należy przede wszystkim odnosić do działalności badawczej i rozwojowej wykonywanej przez uczelnie.

13 Jak interpretować postanowienia art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp?
Opłacenie usług w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych oraz usług badawczych w całości przez zamawiającego oznacza, że podmiotem zobowiązanym do zapłaty całości wynagrodzenia należnego wykonawcy jest jeden podmiot – zamawiający. Bez znaczenie dla powyższej kwalifikacji jest ustalenie pochodzenia środków zamawiającego przeznaczonych na sfinansowanie danego zamówienia. Zamawiający może opłacać dane zamówienie zarówno ze środków własnych, jak i ze środków pozyskanych w związku z uzyskaniem kredytu, dotacji, środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

14 Jak interpretować postanowienia art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp?
Zamawiający nie będzie stosować przepisów ustawy jeśli rezultaty zlecanych badań naukowych, prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych nie będą służyć wyłącznie zamawiającemu tzn. w celu prowadzenia jego własnej działalności, tym samym prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej dotyczące min. wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych) do wyników badań lub prac rozwojowych będą przysługiwać nie tylko zamawiającemu, ale również innym podmiotom.

15 Jak interpretować postanowienia art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp?
Podsumowanie: W praktyce przesłankę z art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp można bez obaw o naruszenie ustawy odnieść do każdej sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są: Zalecane jest dokładne wskazanie (opisanie) przedmiotu umowy z powołaniem się na ustawę o zasadach finansowania nauki. badania naukowe prace rozwojowe zgodne z definicją wynikającą z ustawy o zasadach finansowania nauki

16 Kiedy możemy powołać się na art. 4 pkt 8 ustawy Pzp?
Art. 4. pkt 8 ustawy Pzp mówi, że Ustawy nie stosuje się do: Co to jest wartość zamówienia? 8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro

17 Jak oszacować wartość zamówienia?
Zgodnie z dyspozycją art. 32. ust. 1 ustawy Pzp: Oszacować wartość zamówienia z należytą starannością, czyli jak? Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

18 Jak oszacować wartość zamówienia?
Podstawowe zasady szacowania wartości zamówień (art. 32. ust. 2 i 4 ustawy Pzp) Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

19 Jak oszacować wartość zamówienia?
Podstawowe zasady szacowania wartości zamówień powtarzających się okresowo (art. art. 34 ust. 1 ustawy Pzp) Co oznacza określenie „zamówienia tego samego rodzaju”? Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: 1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo 2) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.

20 Jak oszacować wartość zamówienia?
Zamówienie tego samego rodzaju: brak definicji ustawowej definicja zaczerpnięta z Dyrektywy klasycznej: * - w przypadku zamówień finansowanych ze środków UE: określony przedział czasu = okres realizacji projektu Zamówienie na usługi tego samego rodzaju powinno obejmować wszystkie planowane jednocześnie do zakupienia w określonym przedziale czasu* usługi dostępne u zapewniającej konkurencję liczby wykonawców i przeznaczone do tego samego lub podobnego celu.

21 Przepisy powiązane § 20 Regulaminu Zamówień Publicznych Postępowania poniżej euro Przy wydatkowaniu środków, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, kierownicy jednostek wymienionych w § 11 ust. 1, osoby zatrudnione na stanowiskach wymienionych w załączniku nr 8 oraz osoby imiennie upoważnione przez rektora zobowiązani są do: uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, wyboru wykonawcy oferującego najniższą cenę i spełniającego wymagania zamawiającego. Wyboru dokonuje się spośród minimum trzech wykonawców dla zamówień o wartości powyżej 10 000 zł, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza, nadzorowania wykonania zamówienia, prowadzenia rejestru udzielonych zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro zgodnie z załącznikiem nr 7. Zamówienia poniżej 14 000 euro, nie mieszczące się w zakresie zadań realizowanych przez jednostki, o których mowa w § 11 ust. 1 niniejszego regulaminu, mogą być realizowane przez jednostki organizacyjne w zakresie określonym w załączniku nr 6. Przy wydatkowaniu środków publicznych finansowanych z funduszy unijnych stosuje się ponadto zasady wynikające z umów o dofinansowanie.

22 Przepisy powiązane § 2 ust. 1 Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych: Pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”, wykonujący pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym między innymi z funduszy strukturalnych, programów ramowych Unii Europejskiej, środków na finansowanie badań naukowych, wpływów ze świadczonych odpłatnie usług edukacyjnych i innych, otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych w niniejszym regulaminie. W rozumieniu niniejszego regulaminu projektami są np. projekty realizowane w ramach programów strukturalnych, ramowych, granty badawcze, studia podyplomowe realizowane na podstawie umów zawartych z osobami prawnymi lub osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, kursy dokształcające, specjalistyczne usługi naukowo-badawcze.

23 Przepisy powiązane § 8 pkt 2 Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych: Z pracownikiem Uniwersytetu, wykonującym na rzecz realizowanego projektu pracę innego rodzaju niż obowiązki wynikające z jego podstawowego zakresu obowiązków – w uzasadnionych sytuacjach, może być zawarta dodatkowa umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, z zastrzeżeniem pkt : 2) w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Każdorazowo zawarcie umowy cywilnoprawnej powinno zostać zaakceptowane w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez kierownika Biura Zamówień Publicznych/specjalistę Zespołu ds. Zamówień Publicznych CM.

24 Przepisy powiązane W dniu 11 lutego 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (D.U. z 2011 r. Nr 240 poz. 1429) wprowadzając Rozszerzenie katalogu podmiotów mogących ponosić odpowiedzialność za prawidłowość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych będą ponosić osoby bezpośrednio dokonujące czynności w toku przygotowania postępowania, które zostały upoważnione przez kierownika zamawiającego. Ponadto odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych objęto osoby zobowiązane lub upoważnione do działania w imieniu podmiotu zobowiązanego do realizacji projektu finansowanego z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, któremu przekazano środki publiczne przeznaczone na realizację tego projektu lub który wykorzystuje takie środki.

25 Dziękuję za uwagę Jarosław Lisewski
ZAWIERANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH w świetle przepisów prawa zamówień publicznych Dziękuję za uwagę Jarosław Lisewski


Pobierz ppt "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAWIERANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W Świetle przepisów prawa zamówień publicznych Biuro Zamówień PUBLICZNYCH UMK LUTY 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google