Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki,"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki,
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 12 marca 2007 r., Jarosław Papis

2 Cele Programu Innowacyjna Gospodarka
Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

3 OSIE PRIORYTETOWE PROGRAMU
Instytucja odpowiedzialna Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii MNiSW Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji MG Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Oś priorytetowa 7. Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego MSWiA Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna MRR

4 Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii CEL Zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Środki publiczne: mln EUR.

5 Infrastruktura sfery B+R
Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R CEL Wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce. Środki publiczne: mln EUR.

6 Oś priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji CEL
Zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań, Zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. Środki publiczne: 340 mln EUR.

7 Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej
Działanie obejmuje dwuetapowe wsparcie powstawania nowych przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym: etap 1: preinkubacja; wsparcie instytucji otoczenia biznesu w zakresie selekcji najlepszych projektów dotyczących innowacyjnych przedsięwzięć składanych przez potencjalnych przedsiębiorców, etap 2: wejście kapitałowe w nowopowstałe przedsiębiorstwo; wejście kapitałowe może objąć wyłącznie podmioty, które przeszły etap preinkubacji (dofinansowanie max: 200 tys. EUR, poniżej 50% udziałów instytucji wspierającej w spółce). Beneficjenci: akredytowane instytucje wspierające powstawanie nowych firm w obszarze nowych technologii (inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra innowacji, inkubatory i akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne) oraz nowopowstali przedsiębiorcy. Środki publiczne: 110 mln EUR.

8 Działanie 3.2. Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka
Działanie polega na wsparciu projektów w zakresie powstawania i rozwoju funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, przeznaczonych na wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych o znacznym potencjale rynkowym, poprzez: inwestycje kapitałowe w fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, inwestujących we wczesne fazy rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (fundusze zalążkowe, seed capital), refundację części kosztów zarządzania funduszem oraz kosztów przygotowania inwestycji, badania rynku, w szczególności due dilligence. Beneficjenci: Fundusze podwyższonego ryzyka, docelowo: mikroprzedsiębiorstwa i MSP innowacyjne lub prowadzące działalność b+r. Środki publiczne: 180 mln EUR.

9 Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie prywatnych oszczędności w MSP (1/2)
Działanie polega na wsparciu projektów w zakresie: kształtowania gotowości inwestycyjnej poprzez poprawę przygotowania potencjalnych i obecnych przedsiębiorców do poszukiwania inwestorów oraz do właściwej prezentacji swojej oferty, zwiększania świadomości na temat usług i korzyści oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych, w tym sieci aniołów biznesu, poprzez działania informacyjne i promocyjne, doradztwa w zakresie przygotowania inwestycji (badanie stanu przedsiębiorstwa, badania rynkowe, przygotowanie dokumentacji, identyfikacja odpowiedniej formy wejścia kapitałowego i warunków inwestycji, zabezpieczenia etc.). organizacji i rozwoju platform wymiany doświadczeń w zakresie potencjalnych inwestycji, dla potencjalnych i obecnych inwestorów (konferencje, seminaria, warsztaty), nawiązywania współpracy pomiędzy działającymi sieciami inwestorów prywatnych a inkubatorami przedsiębiorczości i funduszami podwyższonego ryzyka,

10 Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie prywatnych oszczędności w MSP (2/2)
powstawania nowych i rozwoju istniejących sieci inwestorów prywatnych, w tym sieci aniołów biznesu, platform służących kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi źródeł finansowania (organizowanie spotkań, warsztatów, szkoleń, tworzenia platform internetowych), platform służących kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi finansowania o charakterze udziałowym, programów szkoleniowych, seminariów dla prywatnych inwestorów, w tym dla nowych „aniołów biznesu”. Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu, w szczególności istniejące i nowoutworzone sieci inwestorów prywatnych, podmioty świadczące usługi doradcze dla przedsiębiorstw, przedsiębiorcy. Środki publiczne: 50 mln EUR.

11 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia CEL Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Środki publiczne: mln EUR.

12 Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Dofinansowywane będą: prace przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R, w tym: opracowania procedur (np. w zakresie kontroli jakości), norm, dokumentacji technicznej (specyfikacji), łącznie z testami końcowymi, badaniami rynku, testami rynkowymi, opracowania rozwoju i wdrożenia produkcji pilotażowej, małoseryjnej (w tym przygotowanie certyfikacji) oraz wdrożenia wyników prac B+R szkolenie i doradztwo niezbędne do wdrożenia. Dofinansowanie może objąć rezultaty powstałe wyłącznie w wyniku projektów realizowanych w ramach działania 1.4 (wsparcie projektów celowych). Beneficjenci: przedsiębiorcy. Środki publiczne: 240 mln EUR.

13 Działanie 4.2. Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach
Działanie polega na : wsparciu podjęcia lub rozwoju działalności b+r, w tym przekształcenia przedsiębiorcy w Centrum Badawczo-Rozwojowe, obejmujące zakup usług doradczych (wyłącznie MSP) oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzenie prac b+r w przedsiębiorstwach. wsparciu przedsiębiorstw w zakresie wzornictwa przemysłowego i użytkowego. Beneficjenci: przedsiębiorcy (MSP, duże przedsiębiorstwa). Środki publiczne: 186 mln EUR.

14 Działanie 4.3. Kredyt technologiczny
Działanie polega na udzielaniu, zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, na warunkach rynkowych kredytu technologicznego przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji polegającej na wdrożeniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej oraz uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię. Kredyt może zostać umorzony do wysokości 50%. Kredytów udzielać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego (wg stanu prawnego na dzień dzisiejszy). Beneficjenci: przedsiębiorcy. Środki publiczne: 409,85 mln EUR.

15 Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (1/2)
Działanie polega na wsparciu nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych przedsiębiorców w zakresie: zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, (zakup niezbędnych środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (w tym m. in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności produktów i usług, zastosowania oceny cyklu życia na wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych), zastosowania nowych rozwiązań organizacyjnych (w tym marketingowych, logistycznych, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania; zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) prowadzących do powstania nowych produktów /usług. opracowania (również na zlecenie), aktualizacji i doskonalenia oprogramowania niezbędnego do wprowadzenia innowacji technologicznych i organizacyjnych.

16 Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (2/2)
Kryterium nowości: rozwiązania będące przedmiotem inwestycji są stosowane w Polsce w danej branży przez okres nie dłuższy niż 30 miesięcy. Nie ma możliwości składania wniosku wyłącznie na projekty szkoleniowe i doradcze; mogą one natomiast być jednym z komponentów projektu inwestycyjnego. Wartość wydatków kwalifikowalnych: min: 2 mln EUR, max: 50 mln EUR. Beneficjenci: przedsiębiorcy. Środki publiczne: 1 053,86 mln EUR.

17 Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (1/2)
Działanie obejmuje 2 poddziałania. Poddziałanie 1. Wsparcie nowych inwestycji w sektorze produkcyjnym: Nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym (np. innowacyjne technologie, innowacyjne produkty, współpraca z krajowymi ośrodkami naukowo badawczymi) spełniające poniższe warunki (łącznie): koszty kwalifikowalne nie mniejsze niż 50 mln EUR i wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 400 osób.

18 Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (2/2)
Poddziałanie 2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych: Inwestycje typu: centra usług wspólnych (np. finanse, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, zaplecza bankowe i ubezpieczeniowe, badania rynkowe), centra IT (rozwój oprogramowania, testowanie aplikacji, projektowanie i wdrażanie sieci, optymalizacja produktu, zarządzanie bazami danych), centra badawczo rozwojowe (centra usług inżynierskich, centra jakości). skutkujące wzrostem zatrudnienia netto nie mniejszym niż 200 osób (dla centrów B+R minimalnym pułapem zatrudnienia jest 20 osób). Beneficjenci: przedsiębiorcy. Środki publiczne: mln EUR.

19 Oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji
CEL Zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego, Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązań kooperacyjnych. Środki publiczne: 399 mln EUR.

20 Działanie 5.1. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Działanie obejmuje dofinansowanie: zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją; doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania; udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach, dla klastrów innowacyjnych: zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do obiektów szkoleniowych i centrów badawczych; zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej (laboratorium, miejsce do przeprowadzania testów), infrastruktura sieci szerokopasmowych, działania promocyjne klastra, organizacja programów szkoleniowych warsztatów i konferencji Kryteria dla powiązania: udział min. 10 przedsiębiorców w powiązaniu, przedsiębiorcy stanowią co najmniej 50 % uczestników powiązania, udział sprzedaży na eksport lub na JRE w sprzedaży ogółem: min. 30%, poza obszar klastra: min. 50%. Beneficjenci: grupy przedsiębiorców (np. konsorcja) , w tym: klastry innowacyjne (także eksportowe), łańcuchy produkcyjne MSP i dużych przedsiębiorców, sieci technologiczne (MSP i jednostki badawcze), platformy technologiczne, spółdzielnie produkcyjne i rzemieślnicze. Środki publiczne: 104,3 mln EUR.

21 Działanie Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi pro- innowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, (1/2) Działanie obejmuje dofinansowanie: inicjowania oraz rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami; koordynacji prac sieci, zapewnienia i utrzymania standardów pracy ośrodków oraz świadczonych usług, w tym zapewnienie funkcjonowania sekretariatu sieci, zapewnienia wspólnej strategii promocji i informacji o działaniu sieci i jej ofercie; promocji usług sieci wśród potencjalnych usługobiorców, budowy i rozwoju systemu informatycznego obejmującego informację o innowacjach oraz o wzornictwie przemysłowym i użytkowym, umożliwiającego współpracę ponadregionalną oraz międzynarodową, wzmocnienia instytucji należących do sieci w zakresie świadczenia przez nie usług proinnowacyjnych i doradztwa na temat prowadzenia działalności kooperacyjnej, m. in. wsparcie na inwestycje i projekty badawcze,

22 Działanie Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi pro- innowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, (1/2) uczestnictwa w międzynarodowych sieciach instytucji otoczenia biznesu (refundacja składek członkowskich, koszty dostępu do międzynarodowych baza danych, koszty udziału i organizacji spotkań sieci międzynarodowych), wspólne przedsięwzięcia instytucji należących do sieci, wsparcie promocji wzornictwa przemysłowego wśród przedsiębiorców. Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu spełniające określone prawem standardy świadczenia usług zrzeszone w sieciach o znaczeniu ponadregionalnym oraz instytucje o znaczeniu ogólnokrajowym świadczące usługi proinnowacyjne dla przedsiębiorców. Środki publiczne: 65,7 mln EUR.

23 Działanie 5.3. Wspieranie ośrodków innowacyjności
Działanie polega na wsparciu rozwoju ośrodków o znaczeniu ponadregionalnym zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwoju. Wspierane będą kompleksowe projekty obejmujące: doradztwo w zakresie przygotowania strategii rozwoju ośrodka (feasibility studies, badania rynku); wynikające ze strategii rozwoju ośrodka doradztwo oraz promocję (prowadzenie baz danych, coaching, kojarzenie partnerów, wyszukiwanie projektów do wsparcia, poszukiwanie rynków zbytu, szacowanie kosztów wdrożenia, ocena wartości rynkowej prac b+r); inwestycje (budowa i rozbudowa budynków, doprowadzenie lub rozbudowa sieci technicznych i mediów, zakup specjalistycznego wyposażenia i sprzętu biurowego), działania promocyjne, organizacja seminariów i konferencji. Beneficjenci: Wysoko wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu, w tym podmioty zarządzające parkami naukowo-technologicznymi,  inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych technologii, centrami produktywności, innymi ośrodkami specjalistycznych usług dla przedsiębiorców, w szczególności dla MSP. Środki publiczne: 190 mln EUR.

24 Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
Działanie obejmuje: dotacje dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej poza granicami Polski (z wyłączeniem znaków towarowych), dotacje dla przedsiębiorstw na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w zakresie: unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji, także na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny; stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji; wsparcie projektów w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach. Beneficjenci: przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu. Środki publiczne: 39 mln EUR.

25 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym CEL Poprawa wizerunku Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, lokowania inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju usług turystycznych. Środki publiczne: 410 mln EUR.

26 Działanie 6.1. Paszport do eksportu (1/2)
Program „Paszport do eksportu” obejmuje następujący pakiet dwóch rodzajów usług. 1. Usługi oferowane przez instytucje regionalne – obowiązkowe: test eksportera, doradztwo obejmujące 30 godzin nieodpłatnego konsultingu dla jednego przedsiębiorcy (plan rozwoju eksportu). 2. Usługi (trzy lub więcej) wybrane z poniższych: szkolenia w zakresie eksportu (indywidualne lub w grupie podobnych firm), badania rynków zagranicznych, udział w misjach gospodarczych i przedsięwzięciach targowo – wystawienniczych na rynku docelowym,

27 Działanie 6.1. Paszport do eksportu (2/2)
Program „Paszport do eksportu” obejmuje następujący pakiet usług (c.d.): wyszukiwanie, dobór partnerów na rynku docelowym oraz poszukiwanie kanałów dystrybucji, uzyskanie certyfikatów zgodności oraz świadectw dopuszczalności do obrotu (atesty, badania weterynaryjne, patenty), przygotowanie ofert handlowych, materiałów promocyjnych, stron internetowych. Beneficjenci: instytucje regionalne wybrane w konkursie, przedsiębiorcy. Środki publiczne: 91,84 mln EUR.

28 Działanie Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych (1/2) Poddziałanie 1. Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestora wdrożenie procedur i narzędzi określonych przez agencję inwestycyjną, wyposażenie w sprzęt i majątek biurowy, w tym zakup oprogramowania i baz danych, projekty informacyjno – promocyjne, projekty doradcze dla przedsiębiorców poszukujących możliwości ulokowania kapitału w regionie, projekty doradcze dla COI.

29 Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz stref inwestycyjnych (2/2)
Poddziałanie 2. Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych „od podstaw”  Działanie obejmuje dofinansowanie: opracowań dotyczących: koncepcji zagospodarowania terenu/strefy inwestycyjnej, kompleksowych badań geotechnicznych, studium wykonalności, harmonogramów procesu inwestycyjnego, analiz formalno-prawnych nieruchomości; analiz kosztowych makroniwelacji, raportów o wpływie stref na środowisko naturalne, projektów doradczo - promocyjnych. Beneficjenci: Centra Obsługi Inwestora, JST, przedsiębiorcy Środki publiczne: 72,75 mln EUR.

30 Działanie 6.3. Promocja turystycznych walorów Polski
Działanie polega na wsparciu projektów w zakresie promocji i rozwoju konkurencyjnych produktów turystycznych o zasięgu ponadregionalnym. Wspierane będą projekty obejmujące: prowadzenie badań ruchu turystycznego i badań marketingowych rynku turystycznego oraz badań opinii o Polsce, przygotowanie analiz oraz dystrybucja ich wyników, tworzenie i obsługiwanie ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej i systemu rezerwacji, tworzenie strategii i planów promocji przeprowadzenie badań i analiz marketingowych, przeprowadzenie kampanii reklamowych, tworzenie, rozwojanie i promocja produktów turystycznych, projektowanie i realizacja działań o charakterze informacyjnym, promocyjnym i reklamowym z wykorzystaniem POIT, działania marketingowe związane z realizacja Programu Ambasadorów Kongresów oraz wsparciem miejskich convention bureaus, działania marketingowe związane z organizacją kampanii produktowych. Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu działające w branży turystycznej. Środki publiczne: 30 mln EUR.

31 Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
Działanie polega na wsparciu inwestycji mających na celu wzmocnienie konkurencyjnych projektów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym w szczególności produktów liniowych. Wspierane będą projekty zlokalizowane na obszarze co najmniej 2 regionów dotyczące najważniejszych atrakcji turystycznych Polski. Min. wartość projektu 20 mln PLN. Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu, grupy podmiotów: JST + przedsiębiorcy + instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego z co najmniej dwóch województw. Środki publiczne: 138 mln EUR.

32 Działanie 6.5. Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym (1/2)
Poddziałanie 1. Budowa i rozwój informatycznego systemu obsługi przedsiębiorców: serwis internetowy dla eksporterów, inwestorów, instytucji regionalnych i branżowych, potencjalnych partnerów i kooperantów, działania doradcze i szkoleniowe dla firm korzystających z serwisu internetowego oraz innych instytucji, które w swoim statucie mają promocję Polski, działania promocyjne skierowane do potencjalnych użytkowników serwisu internetowego.

33 Działanie 6.5. System wsparcia rozwoju polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym (2/2)
Podziałanie 2. Promocja polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym: badania wizerunkowe Polski wśród grup docelowych w krajach – priorytetowych rynkach gospodarczych, w których będą prowadzone działania promocyjne, organizacja i udział Polski w w dużych przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, imprezy targowo-wystawiennicze za granicą (w tym cykl „Designed in Poland”), międzynarodowe i krajowe wydarzenia gospodarcze: konferencje i seminaria, branżowe misje handlowe, kampanie infomacyjno-promocyjne w mediach zagranicznych nt. polskiej gospodarki. Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu. Środki publiczne: 78,04 mln EUR.

34 Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego
Oś priorytetowa 7. Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego CEL Stwarzanie warunków do zwiększenia wydajności i konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia w gospodarce opartej na wiedzy poprzez szeroko zakrojone działania wspierające budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Środki publiczne: mln EUR.

35 Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna CEL
Zapewnienie wsparcia dla procesu zarządzania, wdrażania i monitorowania PO IG oraz efektywnego, zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi, wykorzystania finansowego wkładu UE oraz środków krajowych. Środki publiczne: 329 mln EUR.

36 Środki na realizację PO IG: mln EUR UE: mln EUR krajowe: mln EUR Udział instrumentów Ministra Gospodarki w całości środków przeznaczonych na realizację PO IG: 45,9 %

37 Inwestycje w przedsiębiorstwach
Szacunkowy podział (%) alokacji na działania Ministra Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego INNOWACYJNA GOSPODARKA Inwestycje w przedsiębiorstwach Wsparcie finansowania działalności innowacyjnej 3,5 % Bezpośrednie wsparcie na inwestycje 34,1 %

38 Instytucje Otoczenia Biznesu
Szacunkowy podział (%) alokacji na działania Ministra Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego INNOWACYJNA GOSPODARKA Instytucje Otoczenia Biznesu Wspieranie działalności innowacyjnej 4,1 % Promocja gospodarcza Polski i wspieranie wymiany handlowej 4,2 %

39 Dziękuję za uwagę www. mg. gov. pl www. konkurencyjnosc. gov. pl www
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google