Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
EWALUACJA LGD (ocena efektywności działalności LGD oraz realizacji LSR) Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi czerwiec 2012 r.

2 Podstawa do ewaluacji § 6 ust. 1 umowy ramowej
LGD zobowiązuje się do poddania się ocenie efektywności działalności LGD oraz realizacji LSR dokonywanej przez Samorząd Województwa w terminie wyznaczonym przez Samorząd Województwa.

3 Ewaluacja w LGD - założenia
W całym kraju w oparciu o jednakowe kryteria, Kryteria wybrane z rozporządzenia o wyborze LGD zostały uzupełnione o istotne, dodatkowe kryteria standardowo wykorzystywane przy tego typu badaniach, Uzyskane rezultaty posłużą do oceny efektywności LGD, jak również, w razie negatywnej opinii samorządu województwa, do opracowania odpowiedniego planu naprawczego, Całość badania powinna zakończyć się do końca 2012 roku, a jego wyniki w postaci czytelnego zestawienia z dołączonymi przekrojowymi wnioskami, najpóźniej do końca stycznia 2013 roku, powinny zostać przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dozwolone jest rozszerzenie listy kryteriów, jeżeli samorządy województw uznają to za istotne z punktu widzenia przeprowadzanej oceny, Samorządy województw, jeśli same nie dysponują odpowiednimi możliwościami i środkami, zleciły realizację tej ewaluacji podmiotom zewnętrznym

4 Ewaluacja w LGD - założenia
W odniesieniu do LGD, które uzyskały co najmniej 20 punktów w ramach oceny na podstawie kryteriów 1-7, nie ma podstaw do formułowania zaleceń w programie naprawczym, które odnoszą się do treści ww. kryteriów. Kryteria należy weryfikować zgodnie z zasadami określonymi dla konkursu na wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań w zakresie odnoszącym się do oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR. W odniesieniu do LGD, które uzyskały mniej niż 20 punktów w ramach oceny na podstawie kryteriów 1-7, należy sformułować zalecenia w programie naprawczym, które odnoszą się do treści kryteriów, w ramach których LGD nie uzyskała maksymalnej liczby punktów. W ramach każdego kryterium od 8 do 15 samorząd województwa podejmuje decyzję czy dany obszar wymaga programu naprawczego. Punkt odniesienia stanowi w zależności od kryterium średnia wartość danego kryterium dla województwa.

5 12 kryterium ewaluacji 12. Koszt zadań określonych w zestawieniu rzeczowo–finansowym operacji, na którą LGD została przyznana pomoc finansowa w ramach działania 431, polegających na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 przypadający na 1 wnioskodawcę w ramach działania 413 Wdrażanie LSR (wnioski złożone do LGD) w porównaniu z odsetkiem operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413, które zostały wybrane przez LGD, a na realizację których została przyznana taka pomoc. Koszt szkoleń przypadający na 1 wnioskodawcę Odsetek operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413, które zostały wybrane przez LGD, a na realizację których została przyznana taka pomoc

6 Przykład Nazwa LGD Koszt szkoleń przypadający na 1 wnioskodawcę (zł)
Odsetek operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413, które zostały wybrane przez LGD, a na realizację których została przyznana taka pomoc (%) Wynik LGD 1 500 50 Relacja koszt- odsetek OK, program naprawczy – praca nad podniesieniem odsetka LGD 2 1000 60 Program naprawczy –podniesienie poziomu odsetka przy takim koszcie LGD 3 700 100 OK. LGD 4 200 30 średnia 600

7 13 kryterium ewaluacji 13. Liczba (ewent. średnia liczba) wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie LSR, złożonych do LGD, przypadająca na 1 pracownika w LGD w porównaniu z odsetkiem operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413, które zostały wybrane przez LGD, w ramach których świadczone były w biurze LGD usługi doradcze, a na realizację których została przyznana taka pomoc. Weryfikacja na podstawie listy wnioskodawców, którym LGD doradziła w danym roku (dane od LGD), danych SW oraz ARiMR.

8 Przykład Nazwa LGD Liczba wniosków na 1 pracownika w LGD Wynik LGD 1
Odsetek operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413, które zostały wybrane przez LGD, w ramach których świadczone były w biurze LGD usługi doradcze, a na realizację których została przyznana taka pomoc (%) Wynik LGD 1 60 90 OK LGD 2 120 80 LGD 3 50 Program naprawczy –podniesienie poziomu odsetka LGD 4 40 30 Program naprawczy –podniesienie poziomu odsetka, pozyskanie wnioskodawców średnia 75

9 14 kryteriów ewaluacji 14. Odsetek wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 413, w ramach których świadczone były w biurze LGD usługi doradcze, na które przyznano pomoc, w stosunku do wniosków wybranych przez LGD, w ramach których świadczone były w biurze LGD usługi doradcze, Na podstawie zestawienia przygotowanego przez LGD oraz dane SW i ARiMR

10 Przykład Dane z listy LGD, zawierającej wnioskodawców, którym doradzono oraz których wnioski zostały wybrane: A B C D E Pomoc została przyznana wnioskodawcom: A B D WYNIK w LGD: 3/5 = 60% skuteczności doradztwa Średnia we wszystkich LGD: 70% WYNIK: Program naprawczy – podniesienie skuteczności doradztwa

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google