Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!"— Zapis prezentacji:

1 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Fundusze europejskie dla przedsiębiorców w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Konkurs dla małych przedsiębiorstw 2010 r. Magdalena Zyguła Zespół Informacji i Promocji Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Brzesko, 18 marca 2010 r.

2 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Osie priorytetowe Działania Schematy Schemat 2.1 A MRPO Bezpośrednie wsparcie sektora MSP

3 Małopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2007-2013
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Małopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Gospodarka regionalnej szansy. Turystyka i przemysł kulturowy. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego. Krakowski Obszar Metropolitalny. Spójność wewnątrzregionalna. Infrastruktura ochrony środowiska. Współpraca międzyregionalna. Pomoc techniczna. SUMA ZAGWARANTOWANA W RAMACH CAŁEGO PROGRAMU: euro Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zajmuje się wdrażaniem II Osi Priorytetowej MRPO. Pozostałe Osie wdrażane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Usługi konsultacyjne w tym zakresie oferuje Centrum Informacyjne FEM w Krakowie, ul. Wielicka 72 B. Kontakt telefoniczny: lub 778 lub 779.

4 wsparcie komercjalizacji badań naukowych
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Cel operacyjny II Osi Priorytetowej Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie wsparcie inwestycyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia ich otoczenia instytucjonalnego wsparcie komercjalizacji badań naukowych BENEFICJENCJI MŚP Instytucje otoczenia biznesu Organizacje pozarządowe Szkoły wyższe Jednostki naukowe

5 GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! PRIORYTET II GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY BENEFICJENCI Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw ,87 euro Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Schemat B: Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące powiązania kooperacyjne szkoły wyższe. organizacje pozarządowe. instytucje otoczenia biznesu. Schemat C: Dotacje dla Instytucji Otoczenia Biznesu instytucje otoczenia biznesu Schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw

6 GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! PRIORYTET II GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY BENEFICJENCI Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych , 60 euro Schemat A: Projekty badawcze - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa jednostki naukowe. szkoły wyższe. organizacje pozarządowe Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

7 SEKTOR MSP Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Ustalenie statusu przedsiębiorstw Konkurs dla mikroprzedsiębiorstw sierpień 2010 r. Konkurs dla małych przedsiębiorstw marzec 2010 r. Konkurs dla średnich przedsiębiorstw 2011 r. Tarnów, 15 marca 2010 r.

8 Czy jesteś mikro, małym czy średnim przedsiębiorcą?
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Czy jesteś mikro, małym czy średnim przedsiębiorcą?

9 Czy jesteś mikro, małym czy średnim przedsiębiorcą?
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Czy jesteś mikro, małym czy średnim przedsiębiorcą? Podstawę sposobu kwalifikowania przedsiębiorstwa stanowi ostatni zamknięty rok obrachunkowy. Zmiana statusu przedsiębiorstwa następuje, gdy na ostatni dzień bilansu przekroczy lub spadnie ono poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego i zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat.

10 Jak obliczyć zatrudnienie?
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Jak obliczyć zatrudnienie? Liczbę zatrudnionych osób przedstawia się w postaci tzw. rocznych jednostek roboczych (RJR), czyli liczby pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w danym przedsiębiorstwie lub pracujących na jego rzecz w roku. Do RJR wlicza się również pracowników, którzy nie przepracowali pełnego roku - stan zatrudnienia wyrażamy zatem w etatach i ułamkach etatów. Aby obliczyć średnioroczne zatrudnienie należy dodać średnie liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę podzielić przez 12. Jeśli przedsiębiorca nie funkcjonuje pełnego roku na rynku, wówczas otrzymaną sumę dzielimy przez liczbę miesięcy w roku, w ciągu których przedsiębiorca funkcjonował.

11 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Kogo wliczamy do osób zatrudnionych? Kogo nie wliczamy do osób zatrudnionych? pracowników osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego właścicieli – kierowników partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i osiągających z tego tytułu korzyści finansowe osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktykę lub szkolenie zawodowe pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym

12 Kryterium niezależności przedsiębiorstwa
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Kryterium niezależności przedsiębiorstwa Aby obliczyć dane dot. zatrudnienia i wyników ekonomicznych należy ustalić czy jest ono przedsiębiorstwem niezależnym (jest to najczęściej spotykana kategoria), partnerskim czy związanym. Aby to uczynić, trzeba uwzględnić wszelkie związki z innymi przedsiębiorstwami.

13 Przedsiębiorstwa powiązane
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Przedsiębiorstwa powiązane Przedsiębiorstwa związane - jedno przedsiębiorstwo wywiera dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo. Przez dominujący wpływ należy rozumieć bezpośrednie (wprost) lub pośrednie (przez inne podmioty) oddziaływanie na działalność danego przedsiębiorcy, polegające na (zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) na: - dysponowaniu większością głosów w organach statutowych przedsiębiorcy zależnego, także na podstawie porozumień zawartych z innymi podmiotami lub - uprawnieniu do powoływania lub odwoływania większości członków organów przedsiębiorcy zależnego, także na podstawie porozumień zawartych z innymi podmiotami, lub - sytuacji, w której więcej niż połowa członków zarządu drugiego przedsiębiorcy (zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego przedsiębiorcy bądź innego przedsiębiorcy pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności, lub - zdolności do decydowania w inny sposób o kierunkach działalności przedsiębiorcy (zależnego), w szczególności na podstawie umowy przewidującej zarządzanie tym przedsiębiorcą. Przedsiębiorstwa sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe zazwyczaj są uważane za przedsiębiorstwa związane. Ten rodzaj związku (związanie) odpowiada sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw tworzących grupę (kartel), w której jedno przedsiębiorstwo kontroluje, bezpośrednio lub pośrednio, inne przedsiębiorstwo lub wywiera dominujący wpływ na to przedsiębiorstwo.

14 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Jak obliczać zatrudnienie oraz roczny obrót/całkowity bilans roczny w przypadku przedsiębiorstw partnerskich i związanych ? Partnerskie Związane

15 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

16 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania. WYSOKOŚĆ WSPARCIA mikroprzedsiębiorstwa: 20 tys tys. zł małe przedsiębiorstwa: 100 tys. - 1 mln zł średnie przedsiębiorstwa: 200 tys. - 2 mln zł MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE 30% średnie przedsiębiorstwa 40 % małe i mikroprzedsiębiorstwa dodatkowe 5 punktów procentowych dla obszaru o wskaźniku przedsiębiorczości mniejszym niż 75 % średniej wojewódzkiej

17 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!

18 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Wyłączenia! Wyłączenia dla działania 2.1 Osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS Wyłączenia dla schematu A: projekty z branży handlu detalicznego, hurtowego lub branży turystycznej (weryfikacja kwalifikowalności projektów na podstawie kodów PKD oraz zakresu rzeczowego projektu). wsparcie nie będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego okresu karencji (2 lata) podmiotom, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie z EFS (warunek dotyczy projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2007 – 2013)

19 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Z Działania 2.1 Schemat A wyłączone są: projekty przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą krócej niż rok, polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wytworzeniu produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług (8 Oś Priorytetowa POIG, Działanie 8.1 „Wspieranie dział. gosp. w dziedzinie gosp. elektronicznej”), MARR - tel projekty polegające na wspólnych przedsięwzięciach technicznych i organizacyjnych, których efektem jest realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej obejmujących 3 lub więcej MŚP, projekty wspierajace elektroniczny biznes (B2B) (8 Oś Priorytetowa POIG, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”), MARR - tel projekty mikroprzedsiębiorstw kwalifikujące się do wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (3 Oś Priorytetowa PROW, Działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”), ARiMR – tel – odnosi się tylko do mikroprzedsiebiorstw

20 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Kryteria kwalifikacji do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – załącznik nr 9 Aby projekt mikroprzedsiębiorcy kwalifikował się do wsparcia w ramach PROW musi spełnić następujące warunki (NIE KWALIFIKUJE SIĘ WTEDY W RAMACH MRPO): 1. Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) lub siedziba, oddział firmy (w przypadku osoby prawnej) oraz, w przypadku projektów związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – z wyłączeniem miast liczących pow. 20 tys. mieszkańców), lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców. 2. Obszar działalności, czyli właściwy kod PKD w ramach którego realizowany będzie projekt znajduje się w wykazie kodów PKD w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dofinansowania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 3. Efektem realizacji projektu będzie utworzenie nowych miejsc pracy.

21 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Działanie 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" Działanie 123 „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Krakowie Pierwszy nabór wniosków trwał od 5 do 18 maja. Infolinia ARiMR

22 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Przykładowe rodzaje działalności z których możliwe jest realizowanie projektów w ramach PROW: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa usług dla ludności sprzedaży hurtowej i detalicznej rzemiosła lub rękodzielnictwa robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem usług transportowych usług komunalnych przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych magazynowania lub przechowywania towarów wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych wytwarzania produktów energetycznych z biomasy

23 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Do objęcia dofinansowaniem kwalifikują się projekty polegające na: rozbudowie i nabyciu przedsiębiorstwa (wycena zakupu składników majątkowych) działaniach mających na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji lub procesu produkcyjnego zmianie stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP unowocześnieniu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa zmianie wyrobu i/lub usługi, w tym także zmianie w sposobie świadczenia usług modernizacji środków produkcji

24 Katalog ginących zawodów w konkursie dla mikroprzedsiębiorstw
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Za projekt realizowany przez „ginący zawód” można uzyskać dodatkowe punkty na ocenie merytorycznej. Katalog ginących zawodów w konkursie dla mikroprzedsiębiorstw Przyjęta w Uszczegółowieniu MRPO definicja określa ginące zawody jako zawody o charakterze rękodzielniczym, wykorzystujące tradycyjne umiejętności i techniki rzemieślnicze. Niniejszy katalog został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2004 r. Nr 265 poz. 2644, z późn. zm.). Twórca ludowy Zdun Sztukator Witrażownik Ludwisarz Kowal Kowal wyrobów zdobniczych Płatnerz Rusznikarz Ślusarz galanterii metalowej Zegarmistrz Garncarz Szkliwierz ceramiki Rzeźbiarz szkła Zdobnik ceramiki Zdobnik szkła Pamiątkarz Rzeźbiarz w drewnie Introligator galanteryjny Introligator poligraficzny Pozostali introligatorzy Drukarz tkanin Młynarz Bednarz Gięciarz drewna Kołodziej Stolarz galanterii drzewnej Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych Stolarz modelarz instrumentów muzycznych Koszykarz – plecionkarz Łubiankarz Modelarz wyrobów plecionkarskich Sitarz Szczotkarz Trzciniarz Pozostali plecionkarze, szczotkarze i pokrewni Przędzarz Koronkarka Plecionkarz Renowator tkanin unikatowych Tkacz Bieliźniarz Gorseciarka Kapelusznik-czapnik Hafciarka Wytwórca abażurów Kaletnik Rymarz Cholewkarz Obuwnik miarowy Szewc naprawiacz Flisak- retman

25 Na co można uzyskać dofinansowanie?
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Na co można uzyskać dofinansowanie? Wydatki kwalifikowane w ramach Działania 2.1 A MRPO racjonalne, efektywne, niezbędne do realizacji projektu, poniesione w okresie kwalifikowalności Jakie są rodzaje wydatków kwalifikowanych? środki trwałe (maszyny, urządzenia, wyposażenie, linie technologiczne) o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok. W przypadku zakupu używanych środków trwałych beneficjent musi założyć oświadczenie, że środek ten nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez Beneficjenta. wydatki na zakup materiałów budowlanych i usług robót budowlanych wydatki na zakup materiałów i usługa budowlanych mogą max. stanowić 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. nabycie nieruchomości niezabudowanej 10% lub zabudowanej 50% wydatki na nabycie nieruchomości mogą max. stanowić 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. wydatki związane z nabyciem nieruchomości oraz wydatki związane z robotami budowlanymi łącznie nie mogą przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

26 Wydatki kwalifikowane w ramach Działania 2.1 A MRPO
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wydatki kwalifikowane w ramach Działania 2.1 A MRPO zakup wartości niematerialnych i prawnych m.in. licencje, patenty, know how a)    zostanie zakupiona od strony trzeciej na warunkach rynkowych, b)    zostanie ujęta w ewidencji księgowej beneficjenta, c)    będzie wykorzystywana wyłącznie przez nabywcę, oraz d)    podlega amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości. Nie jest możliwe odpłatne udostępnianie osobom trzecim np. oprogramowania, które zostało dofinansowane w ramach MRPO. Wyjątek - beneficjent kupując oprogramowanie nabywa również prawa do udzielania sublicencji i na podstawie pisemnej umowy z podmiotami trzecim udziela im licencji na korzystanie z tego oprogramowania. koszt wdrażania systemów zarządzania ISO (pomoc de minimis, do 50% wydatków kwalfikowanych) zgodność z wymaganiami normy ISO zostanie wiarygodnie zweryfikowana i potwierdzona certyfikatem zgodności wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą; koszty audytu certyfikującego można uznać za kwalifikowane jedynie w przypadku pierwszej certyfikacji. Dopuszcza się uznanie za kwalifikowane kosztu recertyfikacji, ale wyłącznie w przypadku, gdy taka recertyfikacja będzie wiązała się z rozszerzeniem dotychczasowego zakresu certyfikatu o inne systemy zarządzania (np. środowiskowe, bhp). usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe (do 5% całkowitych wydatków kwalifikowanych) zakup środków transportu (do 30% całkowitych wydatków kwalifikowanych) Zakup środków transportu jest wydatkiem kwalifikowanym dla firmy niewykonującej usług transportowych jeśli wydatek kwalifikuje się w Klasyfikacji Środków Trwałych pod nr 743 i 76.

27 Klasyfikacja Środków Trwałych
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Klasyfikacja Środków Trwałych Nr 743 Samochody specjalne Rodzaj 743 obejmuje samochody sanitarne, w tym karetki reanimacyjne oraz pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż przewóz ładunków i osób, jak np.:      a) pojazdy mechaniczne służby  miejskiej i drogowej, pożarnicze,  samochody gaśnicze, piaskarki,  polewaczko-zmywarki,  asenizacyjne, pługi odśnieżne,      b) pojazdy stanowiące objazdowe  punkty usługowe, warsztaty  ruchome, pogotowia  techniczne,      c) pojazdy załadowczo-wyładowcze -   dźwigi samochodowe, pompy,  sprężarki,      d) pojazdy mechaniczne - agregaty,  do prowadzenia działalności  operatywnej, np. radiostacje,  wozy transmisyjne, operatorskie,  filmowe, wiertnicze wraz z  pomieszczeniami biurowo  mieszkalnymi. SAMOCHODY DO NAUKI JAZDY ORAZ KARAWANY NIE NALEŻĄ DO GRUPY SAMOCHODÓW SPECJALNYCH !

28 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Nr 76 Pozostały tabor bezszynowy : 760 Wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 761 Wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 762 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 763 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie spalinowym 764 Wózki jezdniowe transportowe ze stałą platformą i żurawiem o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 768 Inne wózki jezdniowe

29 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
OGRANICZENIA dotyczące wydatków Rodzaj wydatku: % całkowitych kosztów kwalifikowanych Zakup nieruchomości i roboty budowlane Nieruchomość niezabudowana do 50% do 10% Usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne do 5% Koszt wdrażania systemów zarządzania Środki transportu (specjalne) do 30%

30 Przykład dotyczący zastosowania ograniczeń procentowych
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Przykład dotyczący zastosowania ograniczeń procentowych Projekt małego przedsiębiorcy dotyczący rozbudowy hali produkcyjnej i zakupu linii technologicznej z oprogramowaniem. Wydatki na część budowlaną: zł Wydatki na zakup linii technologicznej: zł Oprogramowanie: zł Propozycja I Wydatki kwalifikowane: Część budowlana: zł – może stanowić do 50% wydatków kwalifikowanych Linia technologiczna: zł Zakup oprogramowania do linii technologicznej: zł RAZEM zł Wartość wydatków kwalifikowanych: zł - 100% Dotacja = 40% z zł –> zł Wkład własny = 60% z zł – zł

31 Przykład dotyczący zastosowania ograniczeń procentowych
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Przykład dotyczący zastosowania ograniczeń procentowych Projekt małego przedsiębiorcy dotyczący rozbudowy hali produkcyjnej i zakupu linii technologicznej. Wydatki na część budowlaną: zł Wydatki na zakup linii technologicznej: zł Propozycja II Wydatki kwalifikowane: Część budowlana: zł – może stanowić do 50% wydatków kwalifikowanych Linia technologiczna: zł – bez ograniczeń procentowych w ramach kosztów kwalifikowanych Wartość wydatków kwalifikowanych: zł - 100% Dotacja = 40% z zł –> zł Wkład własny = 60% z zł –> zł Wartość wydatków niekwalfikowanych = zł ( zł – zł) Cała wartość projektu: zł

32 wydatki niekwalifikowane
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! wydatki niekwalifikowane koszty osobowe: wynagrodzenia zasiłki i inne świadczenia wydatki związane z zarządzaniem projektem: powierzenie czynności związanych z zarządzaniem projektem zlecone podmiotowi zewnętrznemu podatek VAT jeżeli beneficjent ma prawną możliwość odzyskania VAT wydatki poniesione na przygotowanie projektu przygotowanie wniosku, biznesplanu, dokumentacji technicznej

33 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Jeżeli chcesz skorzystać z leasingu to…. a) Umowa leasingu musi zawierać zapis, iż prawo własności przedmiotu leasingu zostanie przeniesione na Leasingobiorcę po okresie spłaty wszystkich rat leasingowych. b) Wydatkiem kwalifikowanym do współfinansowania jest część raty leasingowej związanej ze spłatą kapitału leasingowanego dobra. Odsetki od leasingu są niekwalifikowane! c) W przypadku, gdy okres obowiązywania umowy leasingu przekracza końcową datę kwalifikowalności wydatków, wydatkami kwalifikującymi się do współfinansowania są wyłącznie raty leasingowe, których termin płatności przypada na okres ponoszenia wydatków kwalifikowanych określonych w umowie o dofinansowanie projektu oraz faktycznie zapłacone w tym okresie. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2015 r.

34 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
STATYSTYKI

35 Najczęściej dofinansowywane branże:
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Najczęściej dofinansowywane branże: - firmy produkcyjne (np. mebli, blach, elementów z metalu, betonu, papieru, opakowań, torebek, obuwia, parkietów, okien) - usługi budowlane - usługi medyczne - usługi poligraficzne - usługi gastronomiczne - usługi kosmetyczne - usługi mechaniczne - technologie internetowe - usługi geodezyjne

36 Konkursy ogłoszone przez MCP w ramach II Osi Priorytetowej MRPO
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Konkursy ogłoszone przez MCP w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 3 konkursy ogłoszone w 2008 r. Konkurs dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 A MRPO Konkurs dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 A MRPO Konkurs dla projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu Badania + Rozwój w ramach Działania 2.2 B MRPO 5 konkursów ogłoszonych w 2009 r. Konkurs dla średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 A MRPO Konkurs dla projektów inwestycyjnych w ramach Schematu 2.1 D MRPO - Wsparcie funduszy zwrotnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw Konkurs dla projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu Badania + Rozwój w ramach Działania 2.2 B MRPO

37 870 1 418 1 105 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Liczba wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II Osi Priorytetowej MRPO LICZBA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH 8 KONKURSÓW 1 418 LICZBA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE FORMALNIE: 1 105 LICZBA WNIOSKÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA: 870

38 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
PROCEDURA WYBORU PROJEKTU 30 dni Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami BENEFICJENT 45 dni Ocena formalna wniosku o dofinansowanie ZESPÓŁ WYBORU PROJEKTÓW MCP 45 dni Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 14 dni Wybór projektów do dofinansowania (lista podstawowa i rezerwowa) ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 30 dni Podpisywanie umów o dofinansowanie DYREKTOR MCP

39 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Planowany harmonogram naborów na rok 2010 Działanie/Schemat Środki przeznaczone na podpisanie umów w ramach konkursów ogłoszonych w danym roku Data ogłoszenia naboru Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru w EURO (BP + EFRR) % alokacji Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw mikroprzedsiębiorstwa 7,000,000 17% sierpień 2010 wrzesień 2010 październik 2010 małe przedsiębiorstwa 11, 616, 866 marzec 2010 kwiecień 2010 maj 2010 Schemat B Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów 3,000,000 100% nabór ciągły Schemat C Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu 5,464,639 grudzień 2010 Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A - Projekty badawcze 4, 117, 647 35% czerwiec 2010 lipiec 2010 Schemat B - Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B +R 72% 28 grudnia 2009 18 stycznia 2009 18 lutego 2010

40 Prezentacja wniosku - RSI
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Fundusze europejskie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Prezentacja wniosku - RSI Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A – Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP

41 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
DOKUMENTACJA KONKURSOWA Załączniki do Regulaminu konkursu – dokumenty pomocnicze 1. Wzór wniosku. 2. Instrukcja wypełniania wniosku i załączników. 3. Wzór strony tytułowej. 4. Wzór karty oceny formalnej. 5. Wzór karty oceny merytorycznej (Szczegółowe zasady oceny wniosków dostępne są -> Nabór wniosków -> Zasady Oceny projektów -> Kryteria wyboru projektów) 6. Katalog ginących zawodów 7. Wykaz działalności gospodarczych, w których może być przyznana pomoc PROW 8. Wzór umowy o dofinansowanie

42 FORMA SKŁADANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! FORMA SKŁADANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pomocą Regionalnego Systemu Informatycznego. Do RSI można zalogować się poprzez strony internetowe: ( -> FEM -> RSI) lub

43 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Wniosek generujemy z zakładki „Konkursy” wybierając opcję „Generuj wniosek aplikacyjny” Ograniczenia w opisach poszczególnych pozycji wniosku: \ D.8.1 Tło i uzasadnienie konieczności realizacji projektu / D.8.2 Opis projektu / D.8.3 Cele projektu / D.8.4 Promocja projektu / D.12 Trwałość projektu - 4 tys. znaków ze spacjami

44 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
„Numer konkursu” jest automatycznie wypełniany przez system informatyczny. „Numer wniosku” nadawany jest przez system informatyczny, a następnie umieszczany na wniosku przez pracownika rejestrującego. „Suma kontrolna” nadawana jest przez system informatyczny po przesłaniu wniosku.

45 Należy pozostawić pole bez zaznaczenia.
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! B.1 Nazwa Programu Operacyjnego B.2 Numer i nazwa Osi Priorytetowej, B.3 Numer i nazwa Działania, B.4 Oznaczenie Schematu Po otwarciu wniosku o dofinansowanie system wypełnia automatycznie wszystkie pola w zależności od wybranego konkursu. Należy pozostawić pole bez zaznaczenia.

46 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
C.1.2 Forma prawna Należy wybrać z listy formę prawną C.1.3 Typ Beneficjenta Należy wybrać z listy właściwy typ Beneficjenta

47 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Tabela C 1-4 Opis Beneficjenta

48 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
C.1.5 Nazwa i numer dokumentu rejestrowego Należy wpisać stosowną nazwę dokumentu, oraz podać jego numer C.1.6 NIP W przypadku spółki cywilnej należy podać NIP wszystkich wspólników

49 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
C.2 Dane teleadresowe Beneficjenta Na wskazany w tym polu adres i numer faksu przesyłana będzie oficjalna korespondencja w sprawie projektu. Uwaga! W przypadku zmiany danych teleadresowych Wnioskodawcy w czasie trwania oceny wniosku lub realizacji projektu zobowiązany jest on do pisemnego poinformowania o tym fakcie MCP. W innym przypadku MCP nie będzie ponosić odpowiedzialności za niedostarczenie do Wnioskodawcy w terminie istotnych dokumentów na etapie oceny/realizacji projektu.

50 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
W przypadku ustanowienia reprezentacji, Beneficjent jest zobowiązany do wypełnienia pola C.3. W przeciwnym razie należy zaznaczyć opcję „Nie dotyczy”.

51 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Dane osoby w instytucji Beneficjenta lub w podmiocie go reprezentującym do kontaktów w sprawach projektu. Osoba ta powinna mieć pełną wiedzę nt. zakresu rzeczowo - finansowego projektu oraz postępów w jego realizacji.

52 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
D.1 Tytuł projektu Przykładowe tytuły projektów: „poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa X poprzez zakup linii technologicznej do produkcji ...” „rozbudowa siedziby i zakup środków trwałych do produkcji ... w przedsiębiorstwie X” D.2 Rodzaj projektu Należy wybrać z listy rozwijalnej rodzaj projektu zgodnie z listą.

53 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
D.3 Numer i nazwa tematu priorytetowego W ramach niniejszego konkursu należy wybrać temat priorytetowy: 08 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Informacje zawarte w tym punkcie powinny być spójne z opisem projektu (punkt D 8.2). D.4 Forma finansowania Wsparcie realizowane w ramach MRPO ma formę pomocy bezzwrotnej.

54 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
D.5Działalność gospodarcza Jeżeli projekt realizuje działania w ramach kilku działów gospodarki należy wybrać dział, odzwierciedlający najszerzej zakres rzeczowy projektu.

55 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
D.6 Typ obszaru realizacji projektu Obszar miejski rozumiany jest jako obszar w granicach administracyjnych gmin miejskich lub w granicach miast gmin miejsko-wiejskich. Obszar wiejski rozumiany jest jako obszar gmin wiejskich lub obszary wiejskie gmin miejsko - wiejskich.

56 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
D.7 Miejsce realizacji projektu W przypadku realizacji projektu w kilku miejscach, należy wykazać wszystkie miejsca realizacji projektu. W przypadku gdy projekt jest realizowany na terenie całego województwa, Wnioskodawca jest zobowiązany do wymienienia wszystkich powiatów w województwie. Pole: Projekt realizowany poza granicami kraju należy pozostawić nieodznaczone.

57 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
D.8.1 Tło i uzasadnienie konieczności realizacji projektu Wnioskodawca powinien odnieść się do: doświadczenia i potencjału przedsiębiorstwa zakresu wykonywanych usług bądź produkcji opisu swojej pozycji na rynku wobec istniejącej konkurencji oraz oczekiwań i potrzeb klientów analizy potrzeb inwestycyjnych i ograniczeń związanych z brakami w tym zakresie perspektyw rozwoju branży w szczególności rynku lokalnego i regionalnego problemów z jakimi do tej pory boryka się przedsiębiorstwo zgodności założeń projektu ze specyficznymi, właściwymi ze względu na zakres projektu strategiami lokalnymi lub sektorowymi, takimi jak np. Regionalna Strategia Innowacji

58 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
D.8.2 Opis projektu W polu tym należy opisać: co będzie przedmiotem projektu, działania podejmowane w projekcie , produkty projektu, wybór rozwiązania technicznego, wskaźniki produktu, etapy projektu oraz sposoby ich realizacji. Opis projektu musi być spójny z danymi zawartymi : punkcie E.2 Wskaźniki realizacji projektu, punkcie E.4 Planowane koszty w ramach projektu, Biznesplanie.

59 Celem projektu nie jest sama jego realizacja (np. zakup urządzeń)!!!
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! D.8.3 Cele projektu Należy opisać bezpośrednie rezultaty projektu oraz jego długofalowe oddziaływanie. Jako cel projektu należy traktować przyszły stan przedsiębiorstwa osiągnięty w wyniku realizacji projektu np.: zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa, zwiększenie zatrudnienia, pozyskanie nowych klientów. . Uwaga! Celem projektu nie jest sama jego realizacja (np. zakup urządzeń)!!!

60 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
D.8.4 Promocja projektu Należy zamieścić krotki opis sposobów promocji udziału Unii Europejskiej (oraz budżetu państwa) w finansowaniu projektu. Wszystkie materiały oraz dokumenty związane z realizacją projektu:(środki trwałe, broszury, foldery, listy informacyjne, umowy, ogłoszenia) powinny być oznaczane m.in. z wykorzystaniem logotypu Programu Regionalnego i zawierać informację o źródłach finansowania projektu. Uwaga Wydatki związane z promocją projektu mogą być kwalifikowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis.

61 Tabela D12 Trwałość projektu
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! W punkcie tym wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania zasady trwałości/utrzymania projektu/inwestycji utworzonej przez MŚP przez okres 3 lat. Wnioskodawca opisuje tutaj zdolność instytucjonalną, organizacyjną i finansową przedsiębiorstwa w okresie realizacji projektu i do trzech lat po zakończeniu jego realizacji. W tym czasie projekt nie może zostać poddany znacznym modyfikacjom, które mają wpływ na inwestycję lub związane są z zaprzestaniem działalności – zgodnie z art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006. Tabela D12 Trwałość projektu

62 Tabela E1 Okres realizacji projektu
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Tabela E1 Okres realizacji projektu Ważne, by części E1 wniosku o dofinansowanie wpisywać REALNE terminy zakończenia realizacji projektu. W przypadku wcześniejszego niż zakładano zakończenia realizacji projektu, Beneficjent może wystąpić wcześniej z wnioskiem o płatność końcową. Przedłużenie okresu realizacji projektu po podpisaniu umowy skutkuje natomiast koniecznością zgłoszenia tego faktu do MCP oraz przygotowaniem i podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie. Prosimy o określanie przemyślanych, realnych terminów zakończenia realizacji projektu, uwzględniających czas trwania oceny wniosku o dofinansowanie i czas na zgromadzenie wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

63 WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU – tabela E2 wniosku
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU – tabela E2 wniosku Wskaźniki mają odzwierciedlać zakres rzeczowy i cele realizacji projektu. WSKAŹNIKI PRODUKTU PRODUKT – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami, np. liczba zakupionych środków trwałych/środków produkcji w ramach projektu, itp. WSKAŹNIKI REZULTATU REZULTAT - wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno – ekonomiczne uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu, np. liczba nowych produktów lub technologii wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu, liczba nowych usług świadczonych przez beneficjenta w wyniku realizacji projektu, itp.

64 WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU – tabela E2 wniosku
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU – tabela E2 wniosku Ważne!

65 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
WSKAŹNIKI PRODUKTU WSKAŹNIKI REZUTLATU Liczba nabytych przedsiębiorstw w ramach projektu Liczba obiektów budowlanych poddanych przebudowie lub remontowi w ramach projektu Liczba obiektów budowlanych wybudowanych w ramach projektu Liczba rozbudowanych przedsiębiorstw w ramach projektu Liczba zakupionych środków trwałych/środków produkcji w ramach projektu Liczba zakupionych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu Liczba zmodernizowanych środków trwałych/środków produkcji w ramach projektu Liczba mikroprzedsiębiorstw, które w wyniku realizacji projektu staną się małymi przedsiębiorstwami Liczba MŚP, które wdrożyły rozwiązania innowacyjne (do 12 miesięcy od jego zakończenia) Liczba nowych produktów lub technologii wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu (do 12 miesięcy od jego zakończenia) Liczba nowych usług świadczonych przez beneficjenta w wyniku realizacji projektu Liczba prośrodowiskowych rozwiązań wprowadzonych w wyniku realizacji projektu Liczba utworzonych miejsc pracy (kobiety) w wyniku realizacji projektu (do 12 miesięcy od jego zakończenia, brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) - obowiązkowy Liczba utworzonych miejsc pracy (mężczyźni) w wyniku realizacji projektu (do 12 miesięcy od jego zakończenia, brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) - obowiązkowy Liczba uzyskanych certyfikatów ISO

66 WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU – tabela E2 wniosku
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU – tabela E2 wniosku W ramach każdego z projektów należy obowiązkowo wybrać wskaźnik "Liczba utworzonych miejsc pracy (kobiety)..." i "Liczba utworzonych miejsc pracy (mężczyźni)..." nawet jeśli ten wskaźnik przyjmuje wartość „0”. Poszczególne wskaźniki wpisujemy w tabeli E2 wniosku narastająco, tzn. sumujemy z latami poprzednimi, uwzględniając stopień zmiany w stosunku do lat poprzednich. Nowoutworzone miejsca pracy muszą być związane bezpośrednio z realizacją projektu, a ich trwałość powinna być przewidziana przez Wnioskodawcę na co najmniej dwa lata. Etaty częściowe należy zsumować i zaokrąglić do pełnych jednostek etatów.

67 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY tabela E4 wniosku rok bazowy, rok docelowy de minimis czy RPI

68 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Dane z tabeli E4 muszą być spójne a tabelą E2, E7 wniosku i opisami inwestycyjnymi oraz harmonogramem w biznesplanie!

69 Pomoc możliwa do wyboru w ramach MRPO
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Pomoc możliwa do wyboru w ramach MRPO Pomoc de minimis Regionalna Pomoc Inwestycyjna OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH OBU POMOCY ROZPOCZYNA SIĘ OD MOMENTU ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE!

70 (np. wdrażanie ISO, promocja projektu)
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Pomoc de minimis Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1988/2006 z dn. 15 grudnia 2006 r. Niewielka wartość pomocy Nie wpływa na konkurencję i/lub jej nie zakłóca Kwota euro w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych Pomoc udzielona wnioskodawcy z jednego lub wielu źródeł nie może łącznie przekroczyć wartości euro w okresie bieżącego roku kalendarzowego i w ciągu dwóch poprzednich lat kalendarzowych ( euro w przypadku Beneficjenta pomocy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego) Uwaga - umorzenie zaległości podatkowych, niektóre zwolnienia podatkowe bądź inne ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, określone w przepisach podatkowych, mogą być udzielone w ramach pomoc de minimis! ZALETA POMOCY DE MINIMIS: SZERSZY KATALOG WYDATKÓW KWALFIKOWANYCH W PROJEKCIE NIŻ W RAMACH REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ! (np. wdrażanie ISO, promocja projektu)

71 Regionalna Pomoc Inwestycyjna
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Regionalna Pomoc Inwestycyjna na zwiększenie poziomu inwestycji w regionie - na nowe inwestycje (początkowe) Nowa inwestycja obejmuje: 1) inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z: - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, - rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, - dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie; 2) nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy. Nową inwestycją nie jest: 1) inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych; 2) nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

72 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
UWAGA! W ramach pomocy de minimis oraz RPI istnieją wyłączenie sektorowe z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, wyłączony jest np. sektor rybołówstwa i akwakultury; sektor węglowy, działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych… Sprawdź na Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Dotacje unijne Pomoc de minimis RPI

73 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU – tabela E7 wniosku
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU – tabela E7 wniosku

74 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Beneficjent zobowiązuje się do dokonywania wydatków w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

75 Tabela G Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Tabela G Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

76 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Wersję roboczą wniosku można zapisać. Aby sprawdzić poprawność wypełnianego wniosku naciskamy przycisk Zwaliduj, wszelkie błędy zostaną opisane przez system na czerwono. Po walidacji i sprawdzeniu spójności wniosku z pozostałą dokumentacją konkursową /zwłaszcza biznesplanem/ zostaje on przy wykorzystaniu funkcji Wyślij do urzędu przesłany do MCP. Po wciśnięciu przycisku Wyślij do urzędu, system nadaje sumę kontrolną elektronicznej wersji wniosku, która musi być zgodna z częścią papierową wniosku złożoną w MCP w 2 egzemplarzach. 1 2 3

77 Tabela H – Załączniki do wniosku o dofinansowania
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Tabela H – Załączniki do wniosku o dofinansowania

78 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Uwaga! Wszystkie z wyżej wymienionych załączników są co do zasady obligatoryjne dla wszystkich Wnioskodawców oraz typów projektów, chyba że charakter projektu lub też typ Beneficjenta wyklucza możliwość dostarczenia któregoś z załączników (w takim przypadku należy zaznaczyć pole „Nie dotyczy”). Zaznaczenie pola „Nie” oznacza, że Beneficjent powinien dostarczyć załącznik, lecz w momencie składania wniosku z przyczyn obiektywnych nie mógł go dostarczyć. Forma załączników: Załączniki powinny być dostarczone w formie określonej w Regulaminie konkursu zgodnie ze wzorami stanowiącymi jego integralną część (wzory załączników w ramach poszczególnych konkursów dostępne są na stronie internetowej Wniosek, jak i załączniki posiadają „Instrukcje wypełniania”, co znacznie ułatwia pracę nad dokumentacją konkursową.

79 Załączniki do wniosku o dofinansowanie
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Załączniki do wniosku o dofinansowanie 1. Biznesplan (obowiązkowy dla wszystkich) Biznesplan zawiera podstawowe informacje odnoszące się do projektu (w tym informacje dotyczące Wnioskodawcy oraz lokalizacji projektu), opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy (m.in. charakterystyka działalności przedsiębiorstwa oraz produkty i usługi oferowane na rynku), opis projektu, w tym źródła jego finansowania oraz plan marketingowy, a także sytuację finansową Wnioskodawcy oraz jej prognozę (bilans). BRAK BIZNESPLANU SKUTKUJE ODRZUCENIEM PROJEKTU. 2. Załącznik/i w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko i/lub „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach” (obowiązkowy dla wszystkich) W przypadku przedsięwzięć wymienionych w zał. I lub II do Dyrektywy Rady Europy Nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dyrektywa znajduję się na w zakładce Dotacje unijne – Ocena oddziaływania na środowisko) konieczne jest dołączenie kserokopii pełnej dokumentacji z postępowania OOŚ, obejmującą m.in.: decyzję środowiskową, streszczenie informacji zawartych w raporcie OOŚ itp. Przykłady przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: wyrób substancji służących do wytwarzania środków ochrony roślin, wytwarzania podstawowych produktów chemii organicznej, instalacje do wytopu surówki żelaza, stacje demontażu pojazdów, instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

80 % kosztów kwalifikowanych Rodzaj wydatku niekwalifikowanego
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Biznesplan - obowiązkowy dla wszystkich beneficjentów! Biznesplan powinien zawierać podstawowe informacje odnoszące się do projektu (w tym informacje dotyczące Wnioskodawcy oraz lokalizacji projektu), opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy (m.in. charakterystyka działalności przedsiębiorstwa oraz produkty i usługi oferowane na rynku), opis projektu, w tym źródła jego finansowania oraz plan marketingowy, a także sytuację finansową Wnioskodawcy oraz jej prognozę. Dane zawarte w biznesplanie muszą być zgodne z zapisami, jakie ujęte są we wniosku o dofinansowanie projektu. Dodatkowo Wnioskodawcy, posiadający siedzibę poza Województwem Małopolskim, są zobowiązani do wypełnienia, w ramach biznesplanu, oświadczenia, w którym określają iż zakupiony lub leasingowany w ramach projektu środek trwały nie będzie wykorzystywany poza granicami administracyjnymi Województwa Małopolskiego – str. 17 Biznesplanu. C.7. Źródła finansowania projektu Wartość planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowanych musi mieć zagwarantowane źródła finansowania. Istotne jest, zatem, aby Wnioskodawca posiadał wystarczające środki własne lub pochodzące z kredytu, funduszu inwestycyjnego lub leasingu, do realizacji projektu. Proszę pamiętać, aby podane poniżej wartości odpowiadały wartościom podanym we wniosku o dofinansowanie. Wyszczególnienie PLN % kosztów kwalifikowanych Łączna wartość kosztów kwalifikowanych (patrz pkt. C.6), w tym: 100% - wnioskowana wartość wsparcia ze środków MRPO - środki zapewniane przez Wnioskodawcę – całkowity wkład własny (bez wnioskowanego wsparcia), Planowane zewnętrzne źródła finansowania inwestycji kredyt leasing pożyczka inne (wymienić jakie) Wydatki niekwalifikowane: należy pamiętać, że Wnioskodawca musi zapewnić wykonalność całego projektu pod względem finansowym. Dlatego należy przedstawić źródła finansowania także wydatków niekwalifikujących się do objęcia wsparciem, niezbędnych do realizacji projektu. Wartość wydatków niekwalifikowanych powinna odpowiadać wartości określonej w pkt E.4 Wniosku o dofinansowanie. Rodzaj wydatku niekwalifikowanego Źródło finansowania 1. 2. n. Wypłata wsparcia będzie dokonana w formie refundacji po zrealizowaniu projektu i zaakceptowaniu do wypłaty kwalifikowanych wydatków. Ponieważ wartość planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowanych musi mieć zagwarantowane źródła finansowania co najmniej w okresie dwóch pierwszych kwartałów realizacji inwestycji (tj. przed wypłatą wsparcia) proszę podać źródło finansowania tej części do czasu wypłaty wsparcia. Uwaga! BRAK BIZNESPLANU SKUTKUJE ODRZUCENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NA ETAPIE OCENIE FORMALNEJ…

81 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
2. Załącznik/i w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko i/lub „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach” – załączniki 2.1 i OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH BENEFICJENTÓW! Zasady dotyczące wypełniania niniejszego załącznika zostały określone w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych (projekt zmiany ze stycznia 2009 r. dostosowany do wymogów ww. ustawy). W ramach wszystkich projektów, niezależnie od zakresu rzeczowego projektu Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia i przedłożenia w ramach niniejszego załącznika, formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ, wg wzoru zamieszczonego w dokumentacji konkursowej (załącznik 2.1) w zakresie uzależnionym od rodzaju inwestycji. Dodatkowo należy dołączyć inne dokumenty związane z ochroną środowiska adekwatne do rodzaju inwestycji. Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Przedsięwzięcia inne niż te wymienione w pkt. 1 lecz wymagające pozwolenia na budowę 3. Wnioskodawcy realizujacy projekt infrastrukturalny. 4. Pozostałe projekty o charakterze nieinfrastrukturalnym lub wymagające zgłoszenia budowy (infrastrukturalne nie wymagające pozwolenie na budowę) W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko* wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. *czyli znajdujących się w zał. I lub II do Dyrektywy Rady Europy Nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne

82 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może wymagać przeprowadzenia przez właściwy organ (może nim być wójt, burmistrz lub prezydent miasta) postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Postępowanie to jest prowadzone z udziałem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i właściwego Inspektora Sanitarnego. W przypadku przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (OOŚ). Jeżeli przedsięwzięcie oddziałuje jedynie potencjalnie, sporządzenie raportu może nie być konieczne. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę! Jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wymienia się m.in.: wyrób substancji służących do wytwarzania środków ochrony roślin, wytwarzania podstawowych produktów chemii organicznej, instalacje do wytopu surówki żelaza, stacje demontażu pojazdów, instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów np. do krakingu odpadów. Natomiast do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko można zaliczyć m.in.: instalacje do obróbki metali żelaznych np. kuźnie, instalacje do produkcji betonu, instalacje do garbowania lub uszlachetniania skór, tartaki, stolarnie, zespoły zabudowy przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, również punkty zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu. Kraking odpadów - Kraking wykorzystywany jest w procesie przerobu odpadów /np. foliowych/ na paliwo.

83 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
W przypadku projektów infrastrukturalnych (definiowanych przez MCP jako wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, pozwolenia wodnoprawnego, itp.) wnioskodawcy zawsze zobowiązani są dostarczyć oświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (Załącznik 2.2) – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Smoleńsk 29-31, Kraków tel.: Art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego nakazuje, by zawsze uzyskiwać pozwolenie na budowę w przypadku przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogącego znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony.

84 Pozostałe projekty o charakterze nieinfrastrukturalnym
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Pozostałe projekty o charakterze nieinfrastrukturalnym Wnioskodawcy wypełniają tylko załącznik 2.1. do Wniosku o dofinansowanie w bardzo ograniczonym zakresie tj.: pkt. F.1.1 – zaznaczyć kwadrat „Tak” bądź „Nie” w zależności czy Wnioskodawca zalega, czy nie zalega z opłatami środowiskowymi Zespół ds. Opłat za Gospodarcze Korzystanie ze Środowiska UMWM, tel.: pkt. F – zaznaczyć kwadrat „Nie”; pkt. F – zaznaczyć kwadrat trzeci „żadnym z powyższych załączników” (bez udzielania odpowiedzi na pytanie A.3.3.). Pozostałe pola powinny pozostać niewypełnione. X X

85 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Załączniki Przykłady przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: instalacje do obróbki metali żelaznych np. kuźnie, instalacje do produkcji betonu, instalacje do garbowania lub uszlachetniania skór, tartaki, stolarnie, zespoły zabudowy przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, również punkty zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu. W przypadku projektów infrastrukturalnych (wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych), dla których nie została wydana decyzja środowiskowa lub została wydana przed r. konieczne jest dostarczenie Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za Monitorowanie obszarów Natura 2000. (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Smoleńsk 29-31, Kraków tel.: ) 3. Kopia pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (tylko dla projektów infrastrukturalnych) Wnioskodawca na etapie oceny formalnej nie musi dysponować prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy, jednakże najpóźniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie zobowiązany jest dostarczyć kopie dokumentów do MCP. Jeśli prace budowlane nie zostały rozpoczęte, pozwolenie budowlane nie powinno być starsze niż trzy lata od momentu jego wydania. 4. Wyciąg z dokumentacji technicznej i/lub program funkcjonalno-użytkowy (tylko dla projektów infrastrukturalnych) + KOSZTORYS

86 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Załączniki 5. Zaświadczenie o rachunku bankowym Wnioskodawcy (obowiązkowe dla wszystkich) Aktualne (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) zaświadczenie o posiadanym firmowym rachunku bankowym. 6. Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu (obowiązkowe dla projektów związanych z pracami budowlanymi lub instalacją środków trwałych) W oświadczeniu należy wskazać formę prawną dysponowania nieruchomością (umowa najmu, dzierżawy) 7. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację projektu (fakultatywny) m.in.: umowa kredytowa/ pożyczki; promesa umowy kredytowej/umowy pożyczki, wyciąg z rachunku bankowego 8. Dokumenty finansowe z ostatnich 2 lat obrachunkowych – bilans i rachunek zysków i strat i/lub sprawozdanie merytoryczne z działalności (obowiązkowy dla wszystkich) Bilans i rachunek zysków i strat za dwa ostatnie lata obrachunkowe; (lub w przypadku krótszego okresu działalności ostatniego zamkniętego okresu obrachunkowego ; bilans otwarcia) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą również formularz PIT; w przypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu i RZS – właściwe formularze podatkowe PIT lub CIT oraz informacja określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności.

87 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Załączniki 9. Formularz dotyczący zgodności projektu z linią demarkacyjną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (obowiązkowy dla wszystkich) Weryfikacja kryteriów do PROW-u (lokalizacja, obszar działalności, tworzenie nowych miejsc pracy) 10. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (obowiązkowy dla podmiotów, którzy zaliczyli VAT do kosztów kwalifikowanych) uzasadnienie, zawierającego podstawę prawną wskazującą na brak możliwości odzyskania podatku VAT + ewentualne zaświadczenie z US. 11. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), ewidencji działalności gospodarczej i/lub umowa spółki i/lub umowa/y dot. współpracy w ramach projektu (obowiązkowy dla wszystkich) aktualny, tzn. nie starszy niż 3 miesiące; w przypadku spółek cywilnych oprócz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników należy załączyć dodatkowo umowę spółki. 12. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę i/lub statut/regulamin organizacyjny Beneficjenta (obowiązkowy dla wszystkich) Kryterium zatrudnienia, kryterium finansowe, kryterium niezależności. 13. Informacje oraz oświadczenia o otrzymanej pomocy publicznej oraz nieotrzymaniu pomocy. (obowiązkowy dla wszystkich) RPI – oświadczenie; Pomoc de minimis – kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis Inne niezbędne lub wymagane prawem dokumenty: certyfikaty, które mogą wplynąc na ocene wniosku.

88 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
12. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę i/lub statut/regulamin organizacyjny Beneficjenta OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH BENEFICJENTÓW! Przedsiębiorca wypełnia oświadczenie, w którym zaznacza czy na dzień złożenia wniosku spełnia kryteria w zakresie zakwalifikowania podmiotu do kategorii mikro-, małego, średniego przedsiębiorstwa. 1. Kryterium liczby zatrudnionych, rocznego obrotu oraz bilansu (należy zaznaczyć w każdym polu odpowiedź „TAK (T)” albo „NIE (N)”) Uwaga! Informacje zawarte w powyższej tabeli nie powinny odzwierciedlać stanu na dzień składania wniosku lecz muszą odnosić się do okresu badanego przez przedsiębiorcę zgodnie z definicją MŚP. Przedsiębiorstwo może zostać zaliczone do odpowiedniej kategorii, jeżeli spełnia kryterium dot. zatrudnienia i jednocześnie spełnia co najmniej jedno z dwóch pozostałych kryteriów. Przedsiębiorstwo nie musi spełniać obydwu warunków finansowych i może przekroczyć jeden z nich, nie tracąc swojego statusu. Uwaga: wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego. Liczba zatrudnionych <10 – maksymalny próg dla mikroprzedsiębiorcy TAK NIE < 50 - maksymalny próg dla małego przedsiębiorcy <250 - maksymalny próg dla średniego przedsiębiorcy Mikro Roczny obrót  2 mln euro T/N LUB Całkow ity bilans roczny  2 mln euro Małe  10 mln euro Średnie  50 mln euro  43 mln euro

89 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
12. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę i/lub statut/regulamin organizacyjny Beneficjenta 2. Kryterium niezależności 2.1. Przedsiębiorstwo nie posiada udziałów (kapitału/głosów) w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów. TAK NIE 2.2. Przedsiębiorstwo posiada poniżej 25 % kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25 % kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie 2.3. Czy następujące podmioty: -         publiczne korporacje inwestycyjne, firmy venture capital, osoby indywidualne lub grupy osób indywidualnych prowadzących regularną działalność w zakresie inwestycji venture capital, którzy inwestują kapitał udziałowy w firmy nie notowane na giełdzie („anioły biznesu”) pod warunkiem, że łączna wysokość inwestycji tych inwestorów w to samo przedsiębiorstwo wynosi mniej niż EUR, -         uniwersytety lub niedochodowe ośrodki badawcze, -         inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju, -         samorządy lokalne z rocznym budżetem nie przekraczającym 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000, posiadają więcej niż 25 % lecz nie więcej niż 50 % udziałów w przedsiębiorstwie i podmioty te nie są ze sobą związane 2.4. Udział podmiotów publicznych Czy 25 % lub więcej kapitału lub głosów przedsiębiorstwa jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, łącznie lub indywidualnie, przez jeden lub kilka podmiotów publicznych (nie dotyczy podmiotów wymienionych w podkryterium 2.3.). X UWAGA! 1. W przypadku zaznaczenia odp. „TAK” w podkryterium 2.1. – przedsiębiorstwo jest niezależne od innych przedsiębiorstw i nie ma konieczności przeprowadzenia analizy w punktach 2.5. i 2.6. 2. W przypadku zaznaczania odpowiedzi „TAK” w podkryterium 2.4. przedsiębiorstwo nie może być uznane za MŚP

90 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
1. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w podkryterium 2.5. Wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć dodatkowo wyliczenie zatrudnienia/obrotów/ bilansu przedsiębiorstwa uwzględniające dane pozyskane od przedsiębiorstw partnerskich; 2. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w podkryterium 2.6. Wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć dodatkowo wyliczenie zatrudnienia/obrotów/bilansu przedsiębiorstwa uwzględniające dane pozyskane od przedsiębiorstw związanych 2.5. Przedsiębiorstwa partnerskie Czy przedsiębiorstwo posiada % kapitału lub głosów w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach (za wyjątkiem podmiotów wymienionych w kryterium 2.3.), a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają % kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie. TAK NIE W przypadku stwierdzenia, iż analizowane przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem partnerskim, w celu zweryfikowania progów określonych w Kryterium 1, do własnych danych dot. zatrudnienia, obrotów i bilansu należy dodać dane wszystkich przedsiębiorstw partnerskich w procencie odpowiadającym rzeczywistemu udziałowi. Dla ułatwienia, w obliczeniach uwzględnić należy wyłącznie dane przedsiębiorstwa partnerskiego znajdującego się bezpośrednio na poziomie w stosunku do analizowanego przedsiębiorstwa. Dodatkowo jeśli przedsiębiorstwo partnerskie posiada ponad 50% głosów udziałowców lub wspólników w innym przedsiębiorstwie, a/lub odwrotnie (przeds. powiązane) należy uwzględnić także dane tych przedsiębiorstw. 2.6. Przedsiębiorstwa powiązane Czy przedsiębiorstwo posiada ponad 50 % głosów udziałowców lub wspólników w innym przedsiębiorstwie, a/lub inne przedsiębiorstwo posiada ponad 50 % głosów w analizowanym przedsiębiorstwie. W przypadku stwierdzenia, iż analizowane przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem powiązanym, w celu zweryfikowania progów określonych w Kryterium 1, do własnych danych dot. zatrudnienia, obrotów i bilansu należy dodać w 100 % dane wszystkich przedsiębiorstw związanych. Dodatkowo jeśli przedsiębiorstwo związane posiada 25-50% kapitału lub głosów w jednym lub kilku przedsiębiorstwach (z wyjątkiem podmiotów z kryterium 2.3), a/lub odwrotnie (przeds. partnerskie) należy uwzględnić także dane tych przedsiębiorstw.

91 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Beneficjenci ubiegający się o Regionalną Pomoc Inwestycyjną zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o otrzymanej pomocy publicznej. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał w przeszłości pomoc publiczną w związku z realizacją różnych inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc publiczną przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji, w związku, z którą ubiega się o pomoc. Wzory oświadczeń jako załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy znajdują się na stronie internetowej: W przypadku ubiegania się w ramach projektu o pomoc de minimis, wnioskodawca nie załącza ww. formularza, lecz w ramach niniejszego załącznika przedkłada kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1317), wystawione przez podmioty udzielające pomocy.

92 Kryteria oceny formalnej stosowane przez instytucję.
2.1.A MRPO -Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Kryteria oceny formalnej stosowane przez instytucję. 1) Warunki wstępne 2) Kwalifikowalność Beneficjenta 3) Kwalifikowalność projektu 4) Kompletność i poprawność wniosku 5) Kompletność i poprawność załączników 6) Poprawność przyjętych wskaźników 7) Montaż finansowy 8) Spójność zapisów w dokumentach (LOGICZNA - TAK/NIE) Minimalne wymogi, które decydują o tym, że projekt trafia na listę rankingową / Kryteria oceny merytorycznej technicznej i właściwej 1) Projekt spełnia kryteria formalne 2) Projekt zostanie pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej technicznej : a) kwalifikowalność kosztów, b) wykonalność finansowa i poprawność przygotowania analiz finansowych, c) zgodność projektu z przepisami w zakresie ochrony środowiska, d) charakterystyka projektu pod kątem jego szczegółowej oceny (czy projekt opisany jest w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych kosztów kwalifikowanych, czy wskaźniki są realnie obrane) (LOGICZNA - TAK/NIE) 3) Projekt na etapie właściwej oceny merytorycznej uzyska co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów (PUNKTOWA) Maksymalny czas przewidziany w procedurach na podpisanie umowy o dofinansowanie? 6 miesięcy od daty dokonania wyboru projektu przez Zarząd Województwa Małopolskiego (umieszczenia na liście projektów wybranych do dofinansowania) =134 dni (wybór projektów) + do 6 miesięcy na podpisanie umowy

93 KRYTERIA WŁAŚCIWEJ OCENY MERYTORYCZNEJ - MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Lp. KRYTERIA WŁAŚCIWEJ OCENY MERYTORYCZNEJ - MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA Punktacja Waga Maks. liczba punktów 1 Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu – zasoby techniczne, ludzkie, organizacyjne, doświadczenie, w tym kluczowych osób, trwałość 0-4 2 8 Lokalizacja projektu 3 Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu 5 20 4 Innowacyjny charakter projektu lub projekt z zakresu ginących zawodów – zakres i charakter innowacyjności 12 Realizacja polityk horyzontalnych UE - równość szans, zrównoważony rozwój, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego 6 Zatrudnienie – utrzymanie lub powstanie nowych miejsc pracy 0-2 7 Okres funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku – n, n-1; n-2,3,4; n-5 i wcześniej Gotowość projektu do realizacji 16 Razem: 76 punktów, min. 60%

94 Projekt podlegać będzie odrzuceniu, gdy:
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Projekt podlegać będzie odrzuceniu, gdy: nie spełni wymogów formalnych brak wniosku brak biznes planu brak podpisów na wniosku i biznes planie uzupełnienie wniosku, załączonej dokumentacji, złożenie wyjaśnień nie nastąpi we wskazanym terminie pomimo uzupełnienia pozostaną błędy albo gdy wyjaśnienia okażą się niewystarczające wnioskodawca wprowadzi dodatkowe zmiany we wniosku lub dokumentacji bez złożenia wyjaśnień projekt nie przejdzie oceny technicznej projekt nie uzyska 60% maksymalnej liczby punktów z oceny merytorycznej

95 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
ROZLICZANIE PROJEKTÓW Warunkiem przekazania Beneficjentowi środków jest: przesłanie (docelowo za pośrednictwem RSI) wniosku o płatność (w formie elektronicznej i papierowej) wraz z załącznikami: faktury lub inne dokumenty księgowe, dowody zapłaty, dokument dot. przyjęcia do ewidencji środka trwałego, dokumenty potwierdzające prawidłową realizację projektu, złożenie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami na środowisko, złożenie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, złożenie dokumentacji fotograficznej zakupionych maszyn i urządzeń (w formie elektronicznej przy płatności pośredniej) Wniosek o płatność służy: wnioskowaniu o przyznanie płatności stanowiącej refundację wydatków sfinansowanych ze środków Beneficjenta, przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza),

96 Przebieg i zasady kontroli – na co zwrócić uwagę
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Przebieg i zasady kontroli – na co zwrócić uwagę Przede wszystkim należy zapoznać się z instrukcjami dla Beneficjentów: Rozliczanie projektów -> Instrukcje dla beneficjentów dokumentacja uzasadniająca wybór dostawcy i oferty w np.: zapytania ofertowe, oferty, notatka z wyboru oferty, itd.; wyodrębniona ewidencja wydatków dotyczących projektu – tj. zmiana w polityce rachunkowości lub zestawienie wydatków – >pełna księgowość: wyodrębniona ewidencja wydatków; uproszczona księgowość: wyodrębnienie w ramach ewidencji wydatki dot. projektu /tabela/ realizacja i sposób dokumentowania osiągniętych wskaźników – zwrócenie uwagi na zapisy dokonane w „Sposób monitorowania wskaźników” obowiązki promocyjno-informacyjne – naklejki z logotypami, tablica pamiątkowa 30x25 cm do 6 m-cy od zakończenia realizacji projektu, tablica informacyjna w miejscu realizacji inwestycji

97 Rekomendowana forma płatności – przelew bankowy
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Rekomendowana forma płatności – przelew bankowy Płatności gotówkowe warunki: równowartość do 15 tys. euro, przeliczenie – średni kurs NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym dokonano transakcji. Rekomendowany sposób dokumentowania: faktura ze wskazaniem w jej treści formy płatności „gotówka”, przedstawienie dokumentacji potwierdzającej otrzymanie płatności przez wystawcę albo dokument księgowy KP, oświadczenie wystawcy faktury.

98 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Terminy wnioski o płatność pośrednią należy składać nie częściej niż raz na 3 m-ce, zaleca się składanie pierwszego wniosku o płatność po osiągnięciu przynajmniej jednego z zakładanych wskaźników produktu, wniosek o płatność końcową składany jest do 25 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu, płatność jest przekazywana w terminie do 30 dni roboczych od złożenia poprawnego wniosku o płatność. termin przekazania środków wstrzymuje kontrola (dot. wniosków o płatność końcową) Beneficjent jest zobowiązany zachować trwałość projektu przez okres minimum 3 lat od daty jego zakończenia!

99 Komercjalizacja badań naukowych
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat 2.1 B Schemat 2.1 C Schemat 2.1 D Działanie 2.2 Komercjalizacja badań naukowych Schemat 2.2 A Schemat 2.2 B

100 Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat B: Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami,w tym tworzenie klastrów. Projekty dotyczące powstawania i rozwoju współpracy oraz powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami o znaczeniu lokalnym i regionalnym. WYSOKOŚĆ WSPARCIA powiązania kooperacyjne: maksymalnie do 1 mln zł MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw 60% dla średnich przedsiębiorstw 50% wydatków kwalifikowanych projektu dla pozostałych beneficjentów

101 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat C: Dotacje dla Instytucji Otoczenia Biznesu projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania IOB w zakresie wsparcia przedsiębiorczości projekty służące powstawaniu sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu lokalnym lub regionalnym oraz poprawie jakości ich funkcjonowania projekty inwestycyjne służące rozwojowi systemu innowacji w regionie poprzez tworzenie ogniw pośredniczących pomiędzy sektorem B + R na biznesem oraz tworzenie i rozwijanie regionalnych ośrodków innowacji WYSOKOŚĆ WSPARCIA maksymalnie do 1mln zł MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw 60% dla średnich przedsiębiorstw 50% wydatków kwalifikowanych projektu dla pozostałych beneficjentów

102 Fundusze pożyczkowe dla małopolskich przedsiębiorców
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Schemat 2.1 D Fundusze pożyczkowe dla małopolskich przedsiębiorców Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości podpisało 30 grudnia 2009 r. umowy z 6 Instytucjami Otoczenia Biznesu działającymi na terenie Województwa Małopolskiego. Będą one prowadziły 7 funduszy pożyczkowych, dzięki którym poszerzony zostanie katalog źródeł finansowania inwestycji realizowanych przez małopolskich przedsiębiorców. Instytucje, które będą udzielały pożyczek zostały wybrane w konkursie ogłoszonym w ramach Schematu 2.1 D (Wsparcie funduszy zwrotnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw) Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

103

104 Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych w ramach działania 2
Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych w ramach działania 2.1 D Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Nazwa funduszu Biura Funduszu Pożyczkobiorcy Liczba planowanych pożyczek Kwota dokapitalizowania funduszu (zł) „Janosik” Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Nowy Sącz (projekt realizowany będzie na terenie całego woj. małopolskiego, w szczególności na terenie powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego i ościennych) Pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw. min. wartość pożyczki – 5 tys. zł, max. 250 tys. zł 590 10 000 000 „Rozwój Turystyki w Małopolsce” Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Rabka, Tarnów (projekt realizowany na terenie całego woj. małopolskiego) Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na rozwój działalności turystycznej – do 250 tys zł. (spłata – max. 5 lat) 360 „Nowe Inwestycje w Małopolsce” Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na nowe inwestycje – min. 5 tys., max. 250 tys zł. (spłata – max. 5 lat) „Skawa” Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej Sucha Beskidzka, Wadowice (projekt realizowany na terenie całego woj. małopolskiego) Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców średnia wysokość pożyczki – 40 tys. zł (okres spłaty max. 6 lat) 1369 ,47 „Małopolski Fundusz Pożyczkowy dla pożyczek udzielanych w ramach funduszu dofinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ” Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Kraków Pożyczki dla MŚP, max. kwota pożyczki – 400 tys. zł, min. 10 tys. zł (spłata max. 5 lat) 510 17  „Mikro fundusz pożyczkowy CBMZ” Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Oświęcim (projekt realizowany na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego) Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców min. 5 000 zł, max. 150 000 zł (okres spłaty max. 5 lat) 270 Funduszu Pożyczkowego przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej (nowo utworzony) Chrzanów min. 5 000 zł, max. 200 000 zł. (spłata max. 5 lat) 503 Łączna kwota dokapitalizowania funduszy: , 47 zł

105 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A: Projekty badawcze badania przemysłowe realizowane przez jednostki naukowo-badawcze na rzecz przedsiębiorstwa, badania przedkonkurencyjne realizowane w przedsiębiorstwach we współpracy przedsiębiorstwo – jednostka naukowo-badawcza. MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 400 000 zł MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE do 85% BENEFICJENCI: 1. Jednostki naukowe. 2. Szkoły wyższe. 3. Organizacje pozarządowe. 4. MŚP.

106 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Wsparcie badań przemysłowych 50% + maksymalnie 20% dla MŚP + 15% w przypadku współpracy przedsiębiorstwa z organizacją badawczą - łącznie maksymalnie 85%, Wsparcie badań przedkonkurencyjnych 25% + maksymalnie 20% dla MŚP + 15% w przypadku współpracy przedsiębiorstwa z organizacją badawczą - łącznie maksymalnie 60%. Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 40% wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie przekazywana w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 20% wartości dofinansowania projektu, z zastrzeżeniem, że wypłata drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej transzy zaliczki.

107 Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw w zakresie B+R inwestycje (zakup wraz z instalacją) w środki trwałe – infrastrukturę, urządzenia laboratoryjne i służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. działalność badawczo-rozwojowa, wspierana w ramach konkursu, nie może być wyłącznie elementem procesu produkcyjnego (np. aparatura służąca wyłącznie do badania jakości produktów wytwarzanych przez przedsiębiorcę przed przekazaniem do sprzedaży) MAKSYMALNA WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH 400 000 zł MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE 70 % w przypadku projektów mikro i małych przedsiębiorstw 60 % w przypadku projektów średnich przedsiębiorstw

108 Wydatki kwalifikowane w ramach Działania 2.2 B MRPO
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wydatki kwalifikowane w ramach Działania 2.2 B MRPO środki trwałe (maszyny, urządzenia, wyposażenie, linie technologiczne) o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok. W przypadku zakupu używanych środków trwałych beneficjent musi założyć oświadczenie, że środek ten nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez Beneficjenta. zakup wartości niematerialnych i prawnych m.in. licencje, patenty, know how a)    zostanie zakupiona od strony trzeciej na warunkach rynkowych, b)    zostanie ujęta w ewidencji księgowej beneficjenta, c)    będzie wykorzystywana wyłącznie przez nabywcę, oraz d)    podlega amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości. Nie jest możliwe odpłatne udostępnianie osobom trzecim np. oprogramowania, które zostało dofinansowane w ramach MRPO. Wyjątek - beneficjent kupując oprogramowanie nabywa również prawa do udzielania sublicencji i na podstawie pisemnej umowy z podmiotami trzecim udziela im licencji na korzystanie z tego oprogramowania. usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe (do 5% całkowitych wydatków kwalifikowanych)

109 Wydatki kwalifikowane w ramach Działania 2.2 B MRPO
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wydatki kwalifikowane w ramach Działania 2.2 B MRPO wydatki związane z robotami budowlanymi do 30% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. koszty modernizacji posiadanej aparatury naukowo - badawczej, urządzeń i innych składników wyposażenia laboratoriów, koszt wdrażania systemów zarządzania, w tym akredytacji laboratoriów, w celu spełnienia wymagań europejskich norm ISO, jeśli zgodność z wymaganiami normy ISO zostanie wiarygodnie zweryfikowana i potwierdzona certyfikatem zgodności wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą i jeśli wdrożenie jest bezpośrednio związane z realizacją projektu; do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, wydatki na zakup usług doradczych i transfer wiedzy w zakresie eksploatacji infrastruktury badawczej, wykorzystywanych w ramach projektu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

110 Wydatki niekwalifikowane w ramach Działania 2.2 B MRPO
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wydatki niekwalifikowane w ramach Działania 2.2 B MRPO W szczególności, wydatki niekwalifikowane to: wydatki związane z przygotowaniem projektu np.: przygotowanie wniosku, biznesplanu, dokumentacji technicznej nabycie nieruchomości zakup środków transportu leasing środków transportu koszty osobowe wydatki związane z zarządzaniem projektem, koszty ekspertyz/audytu koszty związane z recertyfikacją systemów zarządzania koszty certyfikacji dla projektów, w ramach których nie przewiduje się wdrożenia systemów zarządzania, koszty pośrednio związane z audytem certyfikującym.

111 www.mcp.malopolska.pl www.mcp.malopolska.pl Powrót do strony głównej
Wyniki konkursów i rozliczanie projektów Aktualne konkursy Bieżące szkolenia Harmonogram naborów Wejście do RSI Definicja MŚP Punkt Konsultacyjny Newsletter

112 MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Kordylewskiego 11 31 – 542 Kraków tel fax: INFOLINIA:

113 MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! PUNKT KONSULTACYJNY MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Kordylewskiego 11 (parter) 31 – 542 Kraków W celu skorzystania z bezpłatnych usług Punktu Konsultacyjnego należy wcześniej telefonicznie ustalić datę i godzinę konsultacji:

114 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!
Magdalena Zyguła Zespół Informacji i Promocji Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości tel


Pobierz ppt "Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google