Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany Globalne i Ekosystemy Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Kraków 24 maja 2004r. 1 Aktualna problematyka ekologiczna w 6 Programie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany Globalne i Ekosystemy Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Kraków 24 maja 2004r. 1 Aktualna problematyka ekologiczna w 6 Programie."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany Globalne i Ekosystemy Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Kraków 24 maja 2004r. 1 Aktualna problematyka ekologiczna w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej Dr Maria Antosiewicz Koordynator Priorytetu 6.3 Zmiany Globalne i Ekosystemy Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE Warszawa, ul.Swiętokrzyska 21 tel: (022)

2 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 2/ EKOLOGIA Nauka o wzajemnych powiązaniach (zależnościach i wpływach) między światem organizmów żywych a ich środowiskiem

3 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 3/ EKOLOGIA l ekologia lasów (tundra, las liściasty,...) l ekologia krajobrazów l ekologia wód słodkich l ekologia oceanów charakterystyka różnych elementów: –różne grupy organizmów współistniejących –poznanie związków pomiędzy elementami –poznanie zasad funkcjonowania –zaburzenia spowodowane działalnością człowieka

4 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 4/ EKOSYSTEM l podstawowe pojęcie w ekologii ecological system l termin utworzony przez Artura Tansleya w 1935 roku - skrót od ecological system l Dwa składniki: F Biocenoza: F Biocenoza: ogół gatunków występujących na danym obszarze F Biotop: F Biotop: elementy nieożywione tego obszaru, czyli: woda, gleba, gazy atmosferyczne (tlen, azot, dwutlenek węgla), rzeźba terenu, klimat, temperatura - także zanieczyszczenia

5 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 5/ EKOSYSTEM l funkcjonalna całość, w której zachodzi wymiana materii między biocenozą, a biotopem l układ otwarty - przepływ energii (np. energia słoneczna) i krążenie materii –producenci np. rośliny –konsumenci - np. zwierzęta –reducenci - odżywiają się martwą materią organiczną, np., gdzyby i bakterie

6 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 6/ EKOSYSTEM l Przykłady ekosystemów (różna skala): las (ekosystem o złożonej, wielowarstwowej strukturze)las (ekosystem o złożonej, wielowarstwowej strukturze) duża łąkaduża łąka jezioro leśnejezioro leśne parkpark ocean (system bardzo złożony, podzielony)ocean (system bardzo złożony, podzielony)

7 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 7/ Finansowanie badań na rzecz ochrony środowiska l Motto : Działania w kierunku realizacji zasady Zrównoważonego Rozwoju Zrównoważonego Rozwoju zatem: utrzymanie rozwoju ekonomicznego przy jednoczesnej ochronie środowiska –zachowaniu konkurencyjności –utrzymaniu / wzroście zatrudnienia

8 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 8/ Finansowanie badań na rzecz ochrony środowiska l CEL - rozwiązanie najbardziej palących problemów środowiskowych: F monitoring zmian / ocena zagrożeń F zrozumienie mechanizmów / przyczyn degradacji F poprawa stanu środowiska, odwrócenie zmian F przystosowanie się F opracowanie metod zapobiegania degradacji Wybrane problemy: F wspólne dla wszystkich krajów UE (konsensus) F globalne

9 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 9/ PRIORYTETY UE W BADANIACH NAD ŚRODOWISKIEM l Oparte na trzech konwencjach: u Climate Change Convention u Convention on Biological Diversity u Water Framework Directive

10 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 10/ PRIORYTETY UE W BADANIACH NAD ŚRODOWISKIEM l Climate Change Convention (1992r) l CEL: u stabilizacja gazów cieplarnianych na poziomie zapobiegającym zmianom klimatu, które zagrażają człowiekowi u Protokół z Kyoto - wprowadzanie Konwencji w życie redukcja emisji gazów cieplarnianych w krajach UE o 8% (w stosunku do poziomu z 1990r) w okresie

11 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 11/ PRIORYTETY UE W BADANIACH NAD ŚRODOWISKIEM l Convention on Biological Diversity (1992r) l CEL: u ochrona różnorodności biologicznej u promocja zrównoważonego korzystania z zasobów u równoprawne wykorzystywanie zasobów genetycznych u rozwój w krajach UE własnej strategii ochrony u integracja wysiłków u kształtowanie własnej/wspólnej (powiązanej) polityki

12 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 12/ PRIORYTETY UE W BADANIACH NAD ŚRODOWISKIEM l Water Framework Directive (1992r) l CEL: u zakwalifikowanie basenów rzecznych jako jednostek podstawowych dla zarządzania zasobami wodnymi u integracja kontroli jakości wód powierzchniowych, głębinowych oraz sposobu korzystania z zasobów wodnych u 5 EFEKT: skoordynowane planowanie korzystania z wody, klasyfikacji rodzajów wód (działalność grupy z krajów UE i ekspertów z Komisji - przyg. strategii wprowadzenia w życie Dyrektywy)

13 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 13/ Blok I. Zintegrowane Badania ( mln e) Blok II. Utworzenie Struktury ERA ( Europejskiej Przestrzeni Badawczej) (2 605 mln e) Blok III. Wzmocnienie podstaw ERA (320 mln e) Skoncentrowanie badań: na wybranych priorytetach tematycznych Utworzenie struktur: poprzez silne powiązanie krajowych, regionalnych i innych europejskich inicjatyw Koordynacja działań – uproszczenie zasad współpracy Wyzwania 6 Program Ramowy UE - STRUKTURA -

14 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 14/ BLOK I: Zintegrowane badania 1. Priorytety tematyczne 1. Genomika i biotechnologia w służbie zdrowia człowieka i) Zaawansowane badania genetyczne i ich zastosowania w medycynie ii) Walka z najgroźniejszymi chorobami 2. Technologie społeczeństwa informacyjnego 3. Nanotechnologie, inteligentne materiały, nowe procesy produkcyjne 4. Aeronautyka i badania kosmiczne 5. Bezpieczeństwo i jakość żywności 6. Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy i) Zrównoważone systemy energetyczne ii) Zrównoważony transport lądowy iii) Zmiany globalne i ekosystemy (700 mln e) 7. Obywatele i rządy w społeczeństwie opartym na wiedzy 8. Specyficzne aktywności obejmujące szersze pole badań

15 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 15/ Priorytet # 6.3: Obszary badawcze I. Wpływ i mechanizmy działania emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń atmosfery na klimat, ubywanie ozonu i magazynowanie węgla II. Cykle wodne i badania gleby Różnorodność biologiczna i ekosystemy III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy IV. Mechanizmy pustynnienia i katastrofy naturalne V. Strategie zrównoważonego zarządzania lądem z włączeniem strefy brzegowej, terenów rolnych i lasów VI. Operacyjne prognozy i modelowanie zjawisk z włączeniem zmian globalnych klimatu i systemów obserwacyjnych VII. Badania uzupełniające VIII. Zagadnienia horyzontalne: koncepcje i narzędzia dla zrównoważonego rozwoju IX. Specjalne działania wspierające (SSA)

16 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 16/ Obszar badawczy: I. Wpływ i mechanizmy działania emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń atmosfery na klimat, ubywanie ozonu i magazynowanie węgla I.1 – Obieg węgla i azotu: źródła i magazynowanie u Obserwacje, badanie, modelowanie obiegu węgla i azotu u ocena ilościowa źródeł i miejsc magazynowania węgla i azotu w ekosystemach lądowych, słodkowodnych i morskich, u Wpływ działalności człowieka na ekosystemy łącznie ze zmianami naturalnymi – wpływ tych procesów na F obieg węgla, przewidywania zmian w przyszłości F sezonową zmienność obiegu węgla u Badania ekosystemów, procesów biogeochemicznych i hydrologicznych – potencjalny wpływ na klimat / wzajemne oddziaływanie

17 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 17/ Obszar badawczy: I. Wpływ i mechanizmy działania emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń atmosfery na klimat, ubywanie ozonu i magazynowanie węgla I. 3 – Dynamika zmian klimatu i jego zmienność l Badanie procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych związanych z określaniem dynamiki zmian klimatu, interakcje z oceanami, lądem i biosferą, l Modelowanie zmian l Gwałtowne zmiany klimatu, l Zmienność klimatu w przeszłości, czynniki, badania prowadzące do zrozumienia przyczyn zmian/zmienności klimatu l Rekonstrukcja klimatu oraz warunków środowiskowych panujących w przeszłości

18 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 18/ Obszar badawczy: II. Obieg wody i badania gleby II.1 – Hydrologia i procesy klimatyczne l Zrozumienie mechanizmu i ocena wpływu zmian globalnych / klimatu na obieg wody, procesy hydrologiczne na jakość i dostępność wody – ze szczególnym uwzględnieniem: u Częstości susz i powodzi u Jakości wody u Wpływu na ekosystemy i jakość gleby u Stworzenia nowych technologii i systemów prognoz u Modelowania zjawisk

19 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 19/ Obszar badawczy: II. Obieg wody i badania gleby II.2 – Wpływ zmian globalnych na ekosystemy, glebę i jakość wody l zrozumienie konsekwencji zmian hydrologicznych dla środowiska l Badanie wpływu zmian globalnych na ekosystemy. Ekologia wód powierzchniowych, poprawa funkcjonowania terenów zalewowych (ochrona przed powodziami) l Określenie wskaźników stanu ekosystemów wodnych/ stref podmokłych l Określenie sposobów ich re-naturalizacji ekosystemów l Badanie/poznanie własności i funkcji gleby. Przemieszczanie zanieczyszczeń - w kontekście funkcji gleby l Opracowanie zintegrowanego zarządzania systemem gleba/woda, ochrona układu gleba/wody gruntowe,

20 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 20/ Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.1 – Badanie i przewidywanie zmian różnorodności biologicznej, struktury, zasad funkcjonowania ekosystemów Zrozumienie: u mechanizmów funkcjonowania i dynamiki ekosystemów u oraz regulujących zmiany w różnorodności biologicznej u NP.: Ocena roli ekosystemów w zmianach globalnych Strategie wykorzystania zasobów naturalnych, włączenie procesów odbywających się na dużych głębokościach dotyczących: węgla, systemów osadów, stabilności i dynamiki dna morskiego...

21 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 21/ Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.1) Rozwój zintegrowanej sieci na długoterminowych badań nad bioróżnorodnością i ekosystemami lądowymi i słodkowodnymi w Europie Badania nad: l Oceną i przewidywaniem zmian w różnorodności biologicznej l Strukturą, funkcjonowaniem i dynamiką ekosystemów l Opracowania metod zachowania stanu aktualnego l Badania różnorodności biologicznej na poziomie gatunku oraz genomu l Badania oddziaływań pomiędzy gatunkami i ekosystemami l Uwzględnienie wpływu czynników antropogenicznych i naturalnych l włączenie aspektów socjo-ekonomicznych

22 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 22/ Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy Rozwój europejskiej sieci dla prowadzenia zintegrowanych badań nad bioróżnorodnością morską i ekosystemami III.1) Rozwój europejskiej sieci dla prowadzenia zintegrowanych badań nad bioróżnorodnością morską i ekosystemami Zrozumienie, ocena i przewidywanie zmian różnorodności biologicznej morskiej: Na skalę globalną W kontekście ekosystemów Konsekwencje zmian bioróżnorodności na stabilność ekosystemów morskich Wpływ czynników antropogenicznych

23 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 23/ Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy Badania genetyczne III.1) Badania genetyczne u wykorzystanie biologii molekularnej do badań nad różnorodnością biologiczną oraz ekosystemami u Badania na poziomie genomu i białek u Powiązanie wyników z funkcjonowaniem ekosystemów, zachowaniem gatunków u Identyfikacja gatunków, powiązania ewolucyjne

24 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 24/ Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy Rozwój tanich i skutecznych technologii dla umożliwienia postępu w badaniach nad bioróżnorodnością i ekosystemami III.1)Rozwój tanich i skutecznych technologii dla umożliwienia postępu w badaniach nad bioróżnorodnością i ekosystemami l Nowe technologie dla badań ekosystemów wodnych F morskich - w głębinach, też wodach płytkich F umożliwienie eksploracji ekstremalnych głębin F także ekosystemów lądowych i słodkowodnych l Umożliwienia obserwacji, monitoringu, okre ślania parametrów fizycznych środowiska

25 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 25/ Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy Zintegrowane badania nad ekosystemami w głębinach oceanicznych III.1) Zintegrowane badania nad ekosystemami w głębinach oceanicznych CEL CEL:* Ocena roli ekosystemów głębinowych i odbywających się procesów w zmianach globalnych * Ocena zrównoważopnego korzystania z głębinowych zasobów naturalnych l Zrozumienie interakcji pomiędzy podwodnymi cyrkulacjami, biosferą i geosferą l Strategie wykorzystania zasobów naturalnych l Badania procesów dotyczących: obiegu węgla, systemów osadowych, stabilności i dynamiki dna morskiego...

26 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 26/ Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.1)Taksonomia na użytek badań nad bioróżnorodnością i ekosystemami CEL: Redukcja fragmentacji w istniejącej wiedzy, koordynacja badań. l Badania słabo poznanych gatunków lub gatunków (wszystkich) występujących w stosunkowo niezmienionych ekosystemach l Poprawa zasobów baz danych l Rozwój lub poprawa technologii bio-informacyjnych jako część sieci zajmującej się systematyką organizmów l Projekt powinien zawierać część edukacyjną

27 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 27/ Obszar badawczy: III Różnorodność biologiczna i ekosystemy, III.1)Badania genetyczne różnorodności biologicznej i ekosystemów lądowych, Wykorzystanie badań na poziomie molekularnym do badań nad bioróżnorodnością i do badań nad ekosystemami l Badania wielodyscyplinarne nad strukturą genetyczną populacji oraz dynamiką procesów odbywających się na poziomie ekosystemów l Identyfikacja gatunków i ewolucyjnych zależności pomiędzy nimi l Udostępnienie wiedzy w celach: F edukacyjnych, F monitoringu ekosystemów, F rozwoju strategii zachowania bioróżnorodności

28 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 28/ Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.2 – Relacje pomiędzy społeczeństwem, ekonomią, różnorodnością biologiczną i siedliskiem l zbieranie danych dla oceny wpływu mechanizmów socjo- ekonomicznych na różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów l modelowanie zjawisk l wykorzystanie danych do rozwoju strategii odnowy różnorodności biologicznej,

29 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 29/ Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy Stworzenie modeli wpływu czynników socjo- ekonomicznych na bioróżnorodność i ekosystemy III.2)Stworzenie modeli wpływu czynników socjo- ekonomicznych na bioróżnorodność i ekosystemy l Opracowanie strategii dla zachowania/odtworzenia integralności współdziałania tych czynników l l Uwzględnienie roli: F aspektów ekonomicznych, F systemów prawnych, F rozwoju przemysłu...

30 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 30/ Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.2)Opracowanie strategii zachowania biroróżnorodności ekosystemów lądowych i słodkowodnych l Określenie zależności pomiędzy wrażliwością ekosystemów na czynniki zewnętrzne, a biologiczną różnorodnością l Rozwój wskaźników i metod monitoringu ekosystemów i ich jakości l Metody oceny stopnia zmian ekosystemów w stosunku do środowiska nie zmienionego l Sporządzenie listy zagrożonych ekosystemów i siedlisk l Metody zarządzania środowiskiem w celu zachowania populacji i zagrożonych gatunków / lub umożliwienia ich adaptacji

31 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 31/ Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.3 – Zintegrowana ocena czynników wpływających na ekosystemy i różnorodność biologiczną, łagodzenie niekorzystnych skutków l wykorzystanie wyników badań dla opracowania modeli dla oceny i przewidywania wpływu różnych czynników środowiskowych na różnorodność biologiczną i ekosystemy Cel ostateczny: l opracowanie strategii łagodzenia niekorzystnych skutków zmian (zasada zrównoważonego rozwoju)

32 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 32/ Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy Nowe modele i możliwości symulacji komputerowych dla oceny oraz przewidywania zmian w ekosystemach lądowych i słodkowodnych, III.3)Nowe modele i możliwości symulacji komputerowych dla oceny oraz przewidywania zmian w ekosystemach lądowych i słodkowodnych, CEL: Stworzenie i wykorzystanie modelu dla: l realizacji prawidłowej strategii zachowania bioróżnorodności w obliczu skażeń środowiska, l zarządzania oraz testowania przydatności wskaźników bioróżnorodności Model powinien: u być przydatny w różnych rejonach biogeograficznych Europy u uwzględniać najważniejsze czynniki m.in. antropogeniczne u obejmować znaczną część Europejskich lądowych i słodkowodnych ekosystemów

33 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 33/ Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy Opracowanie modelu dla oceny i przewidywania zmian klimatu i wpływu działalności człowieka na ekosystemy pelagiczne, III.3)Opracowanie modelu dla oceny i przewidywania zmian klimatu i wpływu działalności człowieka na ekosystemy pelagiczne, Włączenie w badania: u biogeochemii u ochrony bioróżnorodności i ekosystemów u zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych u uwzględnienie dynamiki w obrębie łańcucha pokarmowego

34 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 34/ Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy, III.3)Nowe technologie dla oceny ryzyka na obszarach dotkniętych klęską skażenia, Stworzenie nowych technologii dla szybkiego, taniego i wiarygodnego badania skutków i przewidywania konsekwencji katastrof (skażeń środowiska) dla ekosystemów morskich i słodkowodnych: u Monitoring parametrów fizycznych, biologicznych i chemicznych u Zarządzanie u Rozwój modeli przewidywania przemieszczania się skażeń

35 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 35/ Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.4 – Ocena ryzyka, zarządzanie i odnowa ekosystemów lądowych i morskich l Zintegrowane badania nad oceną na dużą skalę ryzyka ze strony czynników środowiskowych na różnorodność biologiczną i ekosystemy l rozwój koncepcji i nowych narzędzi dla zarządzania w obliczu zagrożeń środowiskowych l strategie prewencyjne, strategie ostrzegania o zagrożeniu l monitoring śodowiska l włączenie aspektów zarządzania strefą brzegową

36 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 36/ Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy Ocena zagrożeń środowiskowych III.4) Ocena zagrożeń środowiskowych l Badania zagrożeń różnorodności biologicznej oraz ekosystemów lądowych i słodkowodnych z uwzględnieniem: F zmian klimatu, zanieczyszczeń chemicznych l Uwzględnienie zmienności naturalnej w obrębie ekosystemów, l Metody oceny zachodzących zmian, ocena zagrożeń środowiskowych

37 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 37/ Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy Opracowanie modelu dla oceny i przewidywania wpływu zanieczyszczeń środowiska na ekosystemy słodkowodne i morskie oraz na bioróżnorodność, III.4)Opracowanie modelu dla oceny i przewidywania wpływu zanieczyszczeń środowiska na ekosystemy słodkowodne i morskie oraz na bioróżnorodność, l Włączenia badań nad głównymi skażeniami jak: metale ciężkie, dioksyny, węglowodory, polichlorowane dwufenyle, nowe skażenia i ich wzajemne kombinacje l Strategie wczesnego ostrzegania o zagrożeniach l Techniki oceby ryzyka l Strategie remediacji l Polityka prewencyjna dla hamowania skutków l Procesy eutrofizacji

38 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 38/ Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy Badania nad gatunkami inwazyjnymi III.4)Badania nad gatunkami inwazyjnymi l dotyczy gatunków zagrażających w środowisku lądowym, wód słodkich i słonych l określenie czynników sprzyjających rozwojowi tych gatunków np. biologicznych, socjalnych, ekonomicznych, innych l włączenie WSZYSTKICH ZNANYCH GATUNKÓW INWAZYJNYCH W EUROPIE, WSZYSTKICH KRAJÓW do współpracy l Ocena skutków inwazji - ekologicznych, ekonomicznych, problemy zdrowotne... l Opracowanie wskaźników wczesnego ostrzegania o zagrożeniu

39 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 39/ Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy Toksyczne zakwity glonów w europejskich wodach morskich i słonawych III.4)Toksyczne zakwity glonów w europejskich wodach morskich i słonawych l Utworzenie modelu opisującego i określającego ilościowo zależności przyczyna-skutek (pomiędzy tworzeniem zakwitów, a czynnikami środowiskowymi) l Wpływ czynników antropogenicznych i naturalnych l Zrozumienie mechanizmów powstawania toksycznych zakwitów i ich działania l Rozwój strategii zmniejszania negatywnych skutków

40 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 40/ Obszar badawczy: IV. Mechnizmy pustynnienia i katastrofy naturalne IV.1 – Mechanizmy pustynnienia l Zintegrowana ocena mechanizmów pustynnienia, włączenie: sposobów gospodarowania lądem zmian klimatu l Monitoring pustynnienia l Systemy zbierania danych, gromadzenia informacji l Opracowanie wskaźników l Modelowanie zmian : czynniki socjologiczne / wpływ na ekosystemy l Wpływ ekstremalnych zjawisk klimatycznych na u procesy erozji i degradację gruntów u zdolność dostosowania się wrażliwych ekosystemów do zmian l Rozwój technologii / technik bezpiecznych dla ekosystemów odwracania / hamowania procesów degradacji feuntów

41 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 41/ Obszar badawczy: IV. Mechnizmy pustynnienia i katastrofy naturalne Badanie jakości gleby i mechnizmów pustynnienia IV.1)Badanie jakości gleby i mechnizmów pustynnienia l Mechanizmy pustynnienia i badania jakości gleby u wpływ degradacji lądów na funkcje gleby, rekultywacja gleb, poprawę stanu ekosystemów u czynniki degradacji / wartości progowe, systemy ostrzegania o zagrożeniu u Eko-technologiczne innowacje dla zarządzania terenami zagrożonymi pustynnieniem

42 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 42/ Obszar badawczy: IV. Mechnizmy pustynnienia i katastrofy naturalne Walka z pustynnieniem IV.1)Walka z pustynnieniem Koncepcja postępowania dla ochrony i odtwarzania wrażliwych ekosystemów l poprawa istniejących strategii zarządzania /syst. postępowania l systemy danych/informacyjne dla ochrony terenów zagrożonych degradacją w kluczowych rejonach, kontrola stanu istniejącego l metody łagodzenia zmian/skutków, sposoby adaptacji l postępowania dla długoterminowej ochrony lądów

43 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 43/ Obszar badawczy: V. Strategie dla zrównoważonego zarządzania lądem łącznie ze strefą brzegową, terenami rolnymi i lasami Education and training V.1) Education and training l Metody nauczania i narzędzia dla : u oceny efektów stosowania zasady zrównoważoności u analizy polityki w zakresie gospodarki lądem – a szczególnie w rolnictwie, leśnictwie, w strefie brzegowej i na terenach uprzemysłowionych l Przekazywanie metod i narzędzi do ich stosowania na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym

44 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 44/ Obszar badawczy: V. Strategie dla zrównoważonego zarządzania lądem łącznie ze strefą brzegową, terenami rolnymi i lasami Integrated Coastal Zone Management (ICZM) V.1)Integrated Coastal Zone Management (ICZM) 2 l Rozwój metod zarządzania strefą brzegową z uwzględnieniem zasady zrównoważoności, obejmuje: F Prognozy zmian / zagrożeń F Analiza kosztów F Zgodność z polityką i regulacjami prawnymi l Analiza stanu środowiska, przyczyn degradacji (zanieczyszczenie, erozja wybrzeża, rozwój infrastruktur, turystyka) – wpływ tych czynników na ten rejon;

45 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 45/ Obszar badawczy: V. Strategie dla zrównoważonego zarządzania lądem łącznie ze strefą brzegową, terenami rolnymi i lasami V.2 – Aspekt jakościowy i ilościowy wielofunkcyjnej zależności pomiędzy rolnictwem, leśnictwem, gospodarką drewnem: u Integracja aspektów wpływu środowiska, rozwoju ekonomicznego oraz czynników socjalnych

46 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 46/ Obszar badawczy: V. Strategie dla zrównoważonego zarządzania lądem łącznie ze strefą brzegową, terenami rolnymi i lasami Sustainability of forest status and productivity V.2)Sustainability of forest status and productivity 2 u Zintegrowane podejście/narzędzia dla zapewnienia długoterminowej produktywności lasów, biorąc pod uwagę ich wielofunkcyjność u Analiza czynników wpływających na zdrową kondycję lasów (ekosystemy leśne) u opłacalność finansowa, analiza konkurencyjności procesów i technologii używanych w produkcji drzewnej

47 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 47/ Obszar badawczy: V. Strategie dla zrównoważonego zarządzania lądem łącznie ze strefą brzegową, terenami rolnymi i lasami Farming system management and multifunctional use of agriculture and forests to implement the Suistainable Development Strategy V.2) Farming system management and multifunctional use of agriculture and forests to implement the Suistainable Development Strategy 2 u Stworzenie systemu analizy w celu określenia przyczyn kierunków przemian głównych gałęzi w rolnictwie u Nowe praktyki agro-ekologiczne u Badanie i ochrona systemów agro-leśnych, ich waloryzacja, zachowanie tych rejonów u Włączenie aspektów ochrony środowiska, zachowania zasobów naturalnych, roli krajobrazu, socjo-kulturalnych...

48 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 48/ Obszar badawczy: VII. Badania uzupełniające VII.1 – Rozwój zaawansowanych metodologii dla oceny zagrożeń środowiskowych l Rozwój zaawansowanych metodologii oceny ryzyka wynikającego z procesów, technologii i prowadzonej polityki l Ocena ryzyka ze strony środowiskowych zagrożeń (np.chemiczne, patogeny...) l Stworzenie systemów zabezpieczeń l Powiązanie zdrowia człowieka ze stanem środowiska l Uwzględnienie zróżnicowania geograficznego, specyfiki pod względem ekologii, różnic geograficznych, społecznych i kulturowych

49 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 49/ Obszar badawczy: VII. Badania uzupełniające Methods for risk assessment of pharmaceuticals in the environment, m.in.: VII.1) Methods for risk assessment of pharmaceuticals in the environment, m.in.: 2 CEL: poprawa stanu wiedzy i oceny ryzyka ze strony farmaceutyków w środowisku l ocena stopnia narażenia organizmów na związki (różne drogi ekspozycji - np. woda, gleba inne...); l ocena efektów na środowisko i człowieka l konieczna kooperacja w zakresie wymiany informacji pomiędzy firmami, władzami, przemysłem i ekspertami

50 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 50/ Obszar badawczy: VII. Badania uzupełniające Assessment of global change-driven factors linked to the risk of introducing or spreading emerging human diseases in Europe, m.in.: VII.1) Assessment of global change-driven factors linked to the risk of introducing or spreading emerging human diseases in Europe, m.in.: 2 CEL: identyfikacja, ocena i skatalogowanie europejskich ekosystemów i warunków środowiska powiązanych ze zmianami globalnymi - które wpływają na rozkład i dynamikę występowania patogenów [istotna współpraca z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi] l stworzenie modelu łączącego środki zapobiegawcze, wczesne ostrzeganie o zagrożeniu, monitoring, scenariusze na przyszłość

51 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 51/ Obszar badawczy: VIII. Działania horyzontalne; koncepcje i narzędzia dla zrównoważonego rozwoju Stworzenie systemu oceny (pomiaru) stopnia wdrażania zasady Zrównoważonego Rozwoju l Określenie/identyfikacja istniejących narzędzi l Stworzenie zintegrowanego modelu w celu: u zastosowania dla określenia scenariuszy zrównoważonego rozwoju u oceny składników środowiskowych, ekonomicznych i socjalnych analizy zrównoważonego rozwoju l Opracowanie systemów edukacyjnych i upowszechniania wiedzy nt. Zrównoważonego Rozwoju.

52 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 52/ Zakres tematyczny: IX. Specjalne Akcje Wspierające (SSA – Specific Support Actions) CEL: Wspieranie: u realizacji Programu Pracy u analiz i rozpowszechniania wyników, u przygotowywania przyszłych akcji u wspierania udziału MŚP w 6PR i współpracy międzynarodowej

53 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 53/ Zakres tematyczny: IX. Specjalne Akcje Wspierające (SSA – Specific Support Actions) Działania Działania : u konferencja, warsztaty u studia i analizy u przekazywanie / upowszechnianie informacji u działalność grup ekspertów u wspieranie infrastruktury badawczej (np.. określanie przydatności.. )

54 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 54/ Zagadnienia środowiskowe w 6PR Kto może uczestniczyć w badaniach: l Kraje które podpisały umowę o przystąpieniu do programu – pełne prawa u każda jednostka prawna u NOWE: Kraje stowarzyszone (ACC - Associated Candidate Countries) = kraje członkowskie UE (MS) u NOWE: Europejskie Organizacje Międzynarodowe = (MS) l Inne kraje świata – możliwości współpracy Udział

55 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 55/ Zagadnienia środowiskowe w 6PR Poprzez projekty (oraz inne formy działalności – np stypendia). Projekty: u Interdyscyplinarne u Wielu partnerów u Finansowanie do dziesiątków milionów euro, brak dolnej granicy l Czas trwania l Czas trwania: u 3-5 lat u dłużej - w uzasadnionych przypadkach, brak ustalonego limitu Realizacja badań

56 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 56/ Istotne elementy w projektach l Badawczy / poznawczy l praktyczny - zastosowanie wyników; korzyści dla społeczeństwa F nowe miejsca pracy F nowe produkty / metody... F końcowi użytkownicy l Rozpowszechnianie wyników / informacji w społeczeństwie - szerzenie świadomości o zagrożeniach dla środowiska l Wspieranie organów decyzyjnych

57 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 57/ ROLA WŁADZ MIEJSKICH, SAMORZĄDÓW korzyści z uczestnictwa w projektach Projekty dostarczają końcowym użytkownikom Projekty dostarczają końcowym użytkownikom: 1. nowej wiedzy na temat zagrożeń wynikających m.in. z zanieczyszczeń, degradacji ekosystemów, hałasu itp. 2. narzędzi / systemów / metod (np. modeli matematycznych) umożliwiających przewidywanie zależnie do kierunku zmian w środowisku) zagrożeń dla mieszkańców, 3. nowych systemów pomiarowych, parametrów stanu środowiska

58 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 58/ ROLA WŁADZ MIEJSKICH, SAMORZĄDÓW korzyści z uczestnictwa w projektach Projekty dostarczają końcowym użytkownikom Projekty dostarczają końcowym użytkownikom: 4. wytycznych dla planowania rozwoju urbanistycznego 5. metod określania nowych kierunków rozwoju 6. systemów zarządzania 7. danych i metod oceny opłacalności podejmowania określonych decyzji (kalkulacja kosztów teraz/potem, zysków/strat społecznych)

59 Dr Maria Antosiewicz; Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE 59/ Badania nad środowiskiem w 6 PR l Informacje: u Strona internetowa Priorytetu 6.3: u Sieć Punktów Kontaktowych w całym kraju u INNE: u CORDIS: u EUROPA: ml


Pobierz ppt "Zmiany Globalne i Ekosystemy Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Kraków 24 maja 2004r. 1 Aktualna problematyka ekologiczna w 6 Programie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google