Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewolucja schematu komunikacji językowej Martyna Paradowska Elżbieta Niemiec Filologia włoska II rok 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewolucja schematu komunikacji językowej Martyna Paradowska Elżbieta Niemiec Filologia włoska II rok 2011."— Zapis prezentacji:

1 Ewolucja schematu komunikacji językowej Martyna Paradowska Elżbieta Niemiec Filologia włoska II rok 2011

2 1. definicja pragmatyki 2. model K. Bühlera 3. wyjaśnienie modelu K. Bühlera 4. postać R. Jakobsona 5. model komunikacji językowej Jakobsona 6. wyjaśnienie elementów modelu Jakobsona 7. funkcje językowe wynikające z modelu Jakobsona 8. wyjaśnienie funkcji 9. krytyka modelu Jakobsona 10. wyjaśnienie pojęć: lokutor, interakcja, akt mowy 11. współczesny model komunikacji językowej 12. glossario

3

4 Dział językoznawstwa zajmujący się znaczeniem języka i szeroko rozumianego kontekstu w procesie komunikacji. Przedmiotem zainteresowania pragmatyki jest sposób użycia języka jako narzędzia porozumiewania się, cel tego użycia oraz jego skuteczność. W rozważaniach o pragmatyce mieszczą się również intencje nadawcy, jego zachowanie, a także rola czynników pozajęzykowych. Pragmatykę językową określić można jako dziedzinę badającą akty mowy, etykietę językową oraz tekst jako wynik aktu komunikacji.

5 nadawca odbiorca z

6 - cechy językowe znaku - cechy konkretne (fizyczne) znaku za kołem – niektóre cechy znaku nie są wyrażone fizycznie lecz wynikają ze struktury języka i są uzupełniane przez odbiorcę za trójkątem – cechy fizyczne wypowiedzi, które językowo nie są ważne - funkcje językowe: przedstawieniowa / symboliczna – rzeczywistość impresywna / konatywna – odbiorca ekspresywna / emotywna - nadawca

7 rosyjski językoznawca twórca i jeden z czołowych teoretyków praskiej szkoły strukturalistycznej autor rozprawy Poetyki w świetle językoznawstwa, w której przedstawił model komunikacji językowej oparty na wcześniejszych założeniach Bühlera

8 KONTEKST KOMUNIKAT NADAWCA …………………………………………….ODBIORCA KONTAKT KOD Każdy z wymienionych czynników wpływa na określoną funkcję języka.

9 KONTEKST – warunki w jakich odbywa się komunikowanie; treść komunikatu KOMUNIKAT – kompleksowa struktura, na którą składają się znaki, ich znaczenia oraz symbole; treść przesłania, przekaz KOD – system znaków służący do przekazywania informacji istniejący w umyśle komunikujących się jednostek i w przestrzeni między nimi

10 PRZEDSTAWIENIOWA POETYCKA EMOTYWNA …………………………………………KONATYWNA FATYCZNA METAJĘZYKOWA

11 Emotywna – stosunek nadawcy do komunikatu Nie lubię poniedziałku. + zgrubienia, zdrobnienia Przedstawieniowa - stosunek kodu do rzeczy Mianuję Cię na rycerza. + świadectwo, akt ślubu, chrztu Poetycka – estetyczny stosunek komunikatu względem samego siebie (utwory literackie) Litwo! Ojczyzno maja! Ty jesteś jak zdrowie, Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Fatyczna – podtrzymanie lub przerwanie kontaktu Halo! Powtórz! Mów głośniej! Czy mnie słyszysz? Metajęzykowa – wypowiedzi o języku za pomocą tego samego języka Rzeczownik to odmienna część mowy. Konatywna – stosunek odbiorcy do komunikatu Stój! Słuchaj mnie! + komendy wojskowe, poradniki

12 Kontakt fizyczny nie jest potrzebny, aby nastąpił akt komunikacji językowej. Uczestnicy komunikacji językowej nie muszą pełnić tylko jednej roli (nadawca lub odbiorca). W zachodzącym akcie komunikacji role te nakładają się na siebie. Komunikacja zachodzi przy płynnym przepływie informacji a nie przy jednorazowych wypowiedziach, zachodzi interakcja. Jakobson nie zakłada niewerbalnego oddziaływania na odbiorcę oraz zewnętrznych czynników mogących wpłynąć na odbiór lub przekaz komunikatu (szumy komunikacyjne).

13 LOKUTOR - uczestnik aktu mowy, może pełnić zarówno funkcję nadawcy jak i odbiorcy INTERAKCJA – wzajemne oddziaływanie na siebie uczestników aktu mowy AKT MOWY – najmniejsza cząstka komunikowania się

14 INTERAKCJA

15 komunikacja językowa – la comunicazione linguistica nadawca – il mittente odbiorca – il destinatario kod – il codice kontekst – il contesto znak – il segno funkcje językowe – le funzioni del linguaggio: emotiva, referenziale, poetica, fàtica, metalinguistica, conativa lokutor – il locutore interakcja – linterazione akt mowy – latto linguistico

16 Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red. K. Polańskiego, wyd. Ossolineum, Wrocław 2003 Teoria aktów mowy. Funkcje języka, tekstu i wypowiedzi. [w:] Nauka o języku dla polonistów, praca zbiorowa, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1996 Roman Jakobson w poszukiwaniu istoty języka 2 wybór pism, pracs zbiorowa, wyd. PIW, Warszawa 1989 http://socjologia.wlanet.pl/psychologia/?prog=podsta wy#wybrane (data wejścia- 20.12.2010)


Pobierz ppt "Ewolucja schematu komunikacji językowej Martyna Paradowska Elżbieta Niemiec Filologia włoska II rok 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google