Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie budżetowe Prawo finansów publicznych 1Budżet państwa (5)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie budżetowe Prawo finansów publicznych 1Budżet państwa (5)"— Zapis prezentacji:

1 Planowanie budżetowe Prawo finansów publicznych 1Budżet państwa (5)

2 Pierwsza polska ustawa budżetowa (1768 r.) Expensa z Intrat Rzpltey będąc wyznaczone w Tabellach tu przyłączonych, żądamy, aby ułożenie ich zupełnie do skutku przyprowadzone było. Chcemy przytym, ażeby wszystkie Podatki na Extraordynaryjne postanowione Expensa wybierane nie były, tylko potąd, pokąd tych wydatków potrzeba będzie, to iest: pokąd długi Rzpltey wypłacone nie będą, pokąd żyć będą Osoby, którym Pensye w tych Tabellach są naznaczone pokąd skończone nie będą Reparacye w nich także wyrażone, ale iak prędko wydatki się zakończą poprzez zakończenie ich przyczyn, Intraty podobnież y w proporcyi Expens ustających, także y kończyć się powinny, których to umnieyszenia Podatków zachowujemy sobie moc ułożenia na każdym Seymie Ordynaryinym, w Trakcie Materii Ekonomicznych, Wypłacenie expens w tychże Tabellach, y osobnemi Konstytucyami wyznaczonych następować nie będzie pokąd Percepty z Czopowego y Szelężnego w Koronie, a w W. X. Litewskim znowu ułożonych Podatków na tym Seymie ustanowionych do Skarbow wchodzić nie zaczną Deklaruiemy także, że Subsidia Nam przez Rzpltą ofiarowane, y na teraźnieyszym Seymie uchwalone Nam tylko, a nie Naszym Następcom Królom Polskim służyć powinny Tabella Intrat Corocznych Skarbu Koronnego ułożona, do Proporcyi tegorocznych dochodow, y która na przyszłe czasy, zostać ma: (…) 1. Hiberna z Dobr Krolewskich y Duchownych 2. Cło, 3. Kwarta ze Starostw, 4. Pogłowne Żydowskie, 5. Łanowe, 6. Przewoz na Wiśle pod Warszawą, 7. Kwadrupla, według Proporcyi Proweniencyi tegorocznej, 8. Summa ogolna dawnych Intrat, które zostaną Budżet państwa (5) 2

3 Współczesne plany finansowe Budżet Państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa Inne dokumenty np. Strategia Rozwoju Kraju 2020, Program Inwestycje Polskie Państwowe Budżet JST Wieloletnia Prognoza Finansowa JST Samorządowe Budżet UE Wieloletnia Perspektywa Finansowa ( 2007 – 2013, ) Unijne Budżet państwa (5)3

4 Państwowe plany finansowe BUDŻET PAŃSTWA WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA Ustawa sejmowaForma prawnaUchwała Rady Ministrów Rok budżetowyOkres obowiązywaniaRok budżetowy + 3 kolejne lata (coroczna aktualizacja) Tradycyjna klasyfikacja budżetowa StrukturaNFP 103/2 1/ Układ zadaniowy - podział środków na funkcje państwa 2/ Opis : celów polityki społeczno – gospodarczej państwa celów polityki fiskalnej prognoz makroekonomicznych wyniku budżetu państwa zmian w SFP NFP 107 Przepisy ustawy budżetowej wpływają na zmianę ( aktualizację) WPF Wzajemna relacjaNFP 105 WPF jest podstawą przygotowania budżetu na przyszły rok WPF wyznacza maksymalny limit deficytu na każdy rok ( z czterech kolejnych) Budżet państwa (5)4

5 Prognozy Wieloletniego Planu Finansowego Państwa PKB ( dynamika wzrostu) 102,9103,2103,8104,6 PKB ( ceny realne)1 694 mld zł1 787 mld zł1 829 mld zł1 956 mld zł Dochody BP305 mld zł313 mld zł297 mld zł316 mld zł Wydatki BP337 mld zł340 mld zł353 mld zł358 mld zł Deficyt / PKB ( ESA 95) 2,2%1,6%3,0 %2,1 % Państwowy dług publiczny 833 mld zł851 mld zł959 mld zł997 mld zł Główne reformy (POLSKA CYFROWA): zapewnienie dostępu cyfrowego przez modernizację infrastruktury, wzrost kompetencji urzędników oraz otwarcie zasobów (DYFUZJA): równomierny rozwój regionów poprzez wspomaganie wzrostu ich konkurencyjności i zwiększenie dostępności obsługi transportowej Podtrzymanie dodatniego tempa wzrostu gospodarczego dla ochrony miejsc pracy (m.in. linia gwarancyjna de minimis BGK dla MSP) Bezpieczeństwo rodziny i dzieci + wzrost dzietności (wydłużenie płatnego urlopu macierzyńskiego do 52 tygodni, większe dotacje dla gmin w celu obniżenia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach) Reforma systemu emerytalnego – równy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 2040 roku ( = 67 lat) Budżet państwa (5)5

6 Programy wieloletnie (wybór) ProgramZadaniaCzas realizacjiŚrodki budżetowe w 2013 r. Programy wieloletnie finansowego wsparcia inwestycji M.in. dla Cadburry/Wedel – fabryka czekolady w Bielanach Wrocławskich, dla Indesit- fabryka pralek w Radomsku, dla Goodrich Aerospace – fabryka podwozi samolotowych w Jasionce mln zł Program rozwoju infrastruktury na granicy POL –UKR Rozbudowa przejść granicznych – Zosin, Dołhobyczów, Korczowa mln zł Program Oczyszczania Kraju z Azbestu Neutralizacja wyrobów zawierających azbest mln zł Kultura Plus Biblioteka Plus Digitalizacja bibliotek Przekształcanie bibliotek wiejskich w ośrodki życia społecznego 2011 – mln zł Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku mln zł Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych Profilaktyka, wczesne wykrywanie, skuteczne leczenie mln zł Budżet państwa (5)6

7 Budżet zadaniowy (management by objectives) ( performance budgeting) Zarządzanie środkami publicznymi: …….w perspektywie wieloletniej, …..z myślą o realizacji konkretnych zadań publicznych....mierzonych za pomocą wymiernych kryteriów ….z sankcjami za nieosiągnięcie w/w celów Budżet państwa (5)7

8 Proces tworzenia budżetu zadaniowego 1. Identyfikacja problemów i potrzeb 2. Określenie celów i mierników ich wykonania 3. Ustalenie optymalnej strategii działania 4. Określenie kosztów i czasu działania 5. Sporządzenie budżetu zadaniowego 6. Realizacja wyznaczonych zadań 7. Rozliczenie i ocena realizacji zadań Budżet państwa (5)8

9 Klasyfikacja budżetowa Tradycyjna ROZDZIAŁY DZIAŁY CZĘŚCI Minister Zdrowia Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Ratownictwo medyczne Oświata Szkoły medyczne Zadaniowa FUNKCJE PAŃSTWAJakie są sfery działalności państwa? ZADANIA PAŃSTWA Jakie są cele poszczególnych wydatków w danej sferze? PODZADANIAJakie konkretne działania w celu realizacji w/w celów należy podjąć? Budżet państwa (5)9

10 Przykład klasyfikacji zadaniowej Wydatki 13 Wydatki 14 Wydatki 15 F: Funkcja Z: Zadanie P: Podzadania / miernikiWartość bazowa 12 Efekt 13 Efekt Efekt 16 F 6: Polityka gospodarcza kraju Z: Stabilny i zrównoważony rozwój gospodarki polskiej PKB PL per capita w relacji do PKB EU – 27 per capita 66%67%Wzrost71% Z: bezpieczeństwo energetyczne kraju Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energetycznej 94%85%Stabilny85% Nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy 16%>10%stabilna>10% F3: Edukacja, wychowanie, opieka X złX + 0,01 mln zł X + 0,02 mln zł Z: Upowszechnienie przedszkolne Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym 72,7%76Wzrost86% Budżet państwa (5)10

11 Przykład klasyfikacji zadaniowej (2) Wydatki 13 Wydatki 14 Wydatki 15 F: Funkcja Z: Zadania P: Podzadania / mierniki Wartość bazowa 12 Efekt 13 Efekt Efekt 16 F18: SPRAWIEDLIWOŚĆ Z: Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów 20%38%Wzrost41% Wskaźnik opanowania spraw Liczba uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania 0,023 Spadek0,021 XX + 0,01 mln zł X + 0,02 mln zł Z: Wykonywanie kar izolacyjnych Metraż celi na 1 osadzonego 3m^23.5 m^2 4 m^24,5 m^2 Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa 58%57%Spadek55% Budżet państwa (5)11

12 Przykład klasyfikacji zadaniowej (3) Wydatki 13 Wydatki 14 Wydatki 15 F: Funkcja Z: Zadania P: Podzadania / mierniki Wartość bazowa 12 Efekt 13 Efekt Efekt 16 F 2 : Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny Z: Poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa i służb porządkowych Wskaźnik wykrywalności przestępstw 68%69%70%71% XX mln zł X + 0,02 mln zł Średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczego i Gaśniczego 9 min 3 sek 9 min8 min 55 sek 8 min 51 sek F 8: Kultura fizycznaMiejsce w klasyfikacji medalowej sportów olimpijskich Z: Wzrost pozycji Polski w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym Z: Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa Liczba osób deklarujących aktywność fizyczną w danym roku w stosunku do liczby takich osób w roku poprzednim %Wzrost103 Budżet państwa (5)12

13 Porównanie cech budżetów BUD ŻET TRADYCYJNYBUDŻET ZADANIOWY Jednostkowe ujęcie wydatków przy nieokreślonych ogólnych celach finansowych PLANOWANIE Globalne podejście do wydatków publicznych, podporządkowanych celom (parametryzacja) Rok budżetowyOBOWIĄZYWANIEPlan wieloletni – aż do momentu realizacji celów Resortowe, ograniczone do wydawania zaplanowanych w budżecie kwot WYKONANIE Międzyresortowe, z naciskiem na zarządzanie środkami publicznymi dla realizacji celów Brak wiedzy o efektywności polityki budżetowej ZNACZENIE PRAKTYCZNE Czytelna informacja o skuteczności polityki budżetowej Budżet państwa (5)13

14 Zasady budżetowe Prawo finansów publicznych Budżet państwa (5)14

15 Katalog zasad budżetowych Równowagi budżetowej Zupełności ( powszechności) budżetowej Jedności budżetowej Szczegółowości budżetowej Jawności budżetowej Budżet państwa (5)15

16 Wybrane zasady budżetowe Równowaga budżetowaDochody BP > Wydatki BP Zupełność ( powszechność) budżetowa Wszystkie JSFP utrzymują się wyłącznie ze środków budżetowych, a swoje dochody oddają budżetowi. TAK = jednostki budżetowe CZĘŚCIOWO TAK = zakłady budżetowe, agencje wykonawcze NIE = fundusze celowe, instytucje gospodarki budżetowej Jedność budżetowaAspekt materialny = niefunduszowanie Aspekt formalny = ustawa budżetowa = jeden akt prawny zawierający całą materię budżetową: a)Podstawowe zasady gospodarki finansowej na dany rok b)……….+ wykaz podmiotów utrzymywanych z budżetu c)…….…+ wykaz zadań finansowanych ze środków budżetowych d)……….+ obrazujące to wszystko wyliczenia i tabele Budżet państwa (5)16

17 Zasada szczegółowości budżetowej CZĘŚĆ – numer XX Kto jest dysponentem części? 01 – Kancelaria Prezydenta 04 – SN 07 – NIK 10 – GIODO 15 – Sądy Powszechne 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28 – Nauka 29 – Obrona narodowa 33- Rozwój Regionalny 56 – CBA 57 – ABW 72 – KRUS 73 – ZUS 78- Obsługa zadłużenia zagranicznego 79 – Obsługa długu krajowego 83- Rezerwy celowe 84 – Środki własne UE 85 – Budżety wojewodów DZIAŁ 010 – Rolnictwo 100 – Górnictwo 500 – Handel 730 – Nauka 750 – Administracja publiczna 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Obsługa długu publicznego 851 – Ochrona zdrowia 926 – Kultura fizyczna ROZDZIAŁ (podmiotowy) – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – Jednostki sądownictwa powszechnego Teatry ROZDZIAŁ (przedmiotowy) – Rolnictwo ekologiczne – Projekty badawcze w zakresie nauk przyrodniczych – Ochrona i opieka nad zabytkam i DZIAŁ - numer XXX Jaką branżę gospodarki lub dziedzinę życia publicznego finansuje się w ramach tej części? ROZDZIAŁ – numer XXXXX Jaki rodzaj zadań publicznych lub jaki typ JSFP jest finansowany w ramach tej części i tego działu? Budżet państwa (5)17

18 Zasada jawności finansów publicznych = publiczne debaty nad planami finansowymi państwa i JST = podawanie do publicznej wiadomości zbiorczych danych finansowych dotyczących budżetu państwa, deficytu, długu, kwot dotacji udzielonych z BP / BJST oraz informacji o usługach świadczonych przez JSFP ( w tym NFZ) = zapewnianie radnym dostępu do informacji o wynikach audytu i kontroli w JST = podawanie do publicznej wiadomości informacji o podmiotach, które otrzymały preferencje podatkowe tj. umorzenie zaległości w podatkach państwowych > 5000 zł lub umorzenie zaległości, odroczenie lub rozłożenie na raty podatków i opłat JST > 500 zł Jawność = Budżet państwa (5)18

19 Procedura budżetowa (budżet państwa) Prawo finansów publicznych Budżet państwa (5)19

20 Etapy procedury budżetowej MINISTERIALNY rok sprawozdawczy Przygotowanie projektu budżetu MINISTER FINANSÓW RADA MINISTRÓW LEGISLACYJNY rok sprawozdawczy Uchwalenie ustawy budżetowej PARLAMENTPREZYDENT RP WYKONAWCZY rok budżetowy Wykonanie budżetu DYSPONENCI ŚRODKÓW PUBLICZNYCH RADA MINISTRÓW / MINISTER FINANSÓW KONTROLNY rok kontroli Kontrola wykonania budżetu NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI SEJM Budżet państwa (5)20

21 Etap 1: Ministerialny RM: Analiza priorytetów polityki gospodarczej RM: Ocena uwarunkowań makroekonomicznych NFP 142 MF: Nota budżetowa NFP 138/6 MF: Cięcia budżetowe NFP 139/2 MF: Projekt ministerialny NFP 141 RM: Rządowy projekt ustawy budżetowej ( do 30 IX – w Sejmie) Budżet państwa (5)21

22 Etap 2 : Legislacyjny RADA MINISTRÓW Skierowanie projektu ustawy do laski marszałkowskiej ( do 30 IX) 15. Dwa miesiące na zajęcia stanowiska: A. Ustawa zgodna = prezydent nie może odmówić podpisu B. Ustawa niezgodna = prezydent ma obowiązek odmówić podpisu C. Ustawa częściowo niezgodna = prezydent podpisuje ją z pominięciem zakwestionowanych przepisów lub zwraca Sejmowi w celu usunięcia niezgodności TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY MARSZAŁEK SEJMU 1 A (ew. braki formalne projektu = zwrot) 1 B ( ew. niezgodność projektu z Konstytucją – do 1 C) SEJMOWA KOMISJA USTAWO- DAWCZA 1 C ( ew. uznanie projektu za niedopuszczalny = zwrot) SEJM2. Expose MF + Pierwsze czytanie projektu KOMISJA FINANSÓW PUBLICZNYCH 3. Analiza poselskich poprawki i wniosków innych Komisji; ostatni moment na wniesienie autopoprawek przez rząd 14 A. Podpis ( 7 dni) = Brak VETA 14 B. Wniosek do TK o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją PREZYDENT RP SEJM4. Drugie czytanie na forum + Debata budżetowa 13. Głosowanie nad poprawkami senackimi; wchodzą do ustawy, jeśli Sejm nie zdoła ich odrzucić bezwzględną większością głosów SEJM KOMISJA FINANSÓW PUBLICZNYCH 5. Analiza poprawek zgłoszonych w debacie budżetowej wraz ze stanowiskiem Komisji 10. Debata 11. Głosowanie 12. Uchwalenie poprawek do ustawy SENAT SEJM6. Trzecie czytanie 7. Głosowanie 8. Uchwalenie ustawy 9. Opracowanie poprawek senackich do uchwalonej przez Sejm ustawy ( 20 dni) SENAT ( KOMISJA GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH) Budżet państwa (5)22

23 Budżet a prowizorium budżetowe BUDŻET PAŃSTWAPROWIZORIUM BUDŻETOWE UstawaFORMAUstawa Rada MinistrówINICJATOR USTAWODAWCZY Rada Ministrów Typowy, coroczny akt prawny STATUSKONST 219 / 3 w wyjątkowych przypadkach Cały rok budżetowyOBOWIĄZYWANIEKONST 219 / 4 okres krótszy niż rok budżetowy Zgodna z wymogami zasady szczegółowości budżetowej TREŚĆOgólne ujęcie zbiorczych kwot dochodów i wydatków Budżet państwa (5)23

24 Etap 3: Wykonanie budżetu Reguły wykonania budżetu Wykonawcy: 1 – bezpośredni: kierownicy JSFP 2 – pośredni: Rada Ministrów / Minister Finansów Obowiązek przestrzegania ustawowych zasad wykonywania budżetu Forma wykonywania budżetu: bankowe rozliczenia pieniężne Budżet państwa (5)24

25 Bankowa obsługa finansów publicznych NBP monopol Centralny rachunek bieżący BP Rachunki organów podatkowych Rachunki jednostek budżetowych BGK monopol Płatności z UE Fundusze celowe Agencje wykonawcze Osoby prawne zaliczane do SFP NBP lub BGK lub inny bank wybrany w trybie zamówień publicznych # Budżety JST # Niektóre rachunki pomocnicze Budżet państwa (5)25

26 Zasady wykonywania budżetu Legalizmu Terminowości Planowości, Celowości Oszczędności ( wybór najkorzystniejszej oferty) Szczególnego charakteru niektórych wydatków Zwrotu dotacji budżetowych Budżet państwa (5)26

27 Zmiany w trakcie wykonywania budżetu Zmiany w budżecie Rezerwy budżetowe Przenoszenie wydatków Blokowanie wydatków Nowelizacja ustawy Budżet państwa (5)27

28 Rezerwy budżetowe REZERWA OGÓLNA REZERWY CELOWE obligatoryjna STATUS Fakultatywne na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie jest możliwy do dokonania w okresie opracowywania projektu ustawy budżetowej; na wydatki, których realizacja jest uwarunkowana zaciągnięciem kredytu w międzynarodowej instytucji finansowej lub pozyskaniem środków z innych źródeł; na wydatki związane z realizacją programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich gdy odrębne ustawy tak stanowią. Rada Ministrów DYSPONENT Minister Finansów ( w porozumieniu z dysponentem części budżetowej) 0,2% wydatków BP LIMIT 5% wydatków BP ( nie dotyczy wydatków współfinansowanych przez UE lub kredytem zagranicznym) Budżet państwa (5)28

29 Blokowanie wydatków Niegospodarność w JSFP Opóźnienie w realizacji zadań przez JSFP Nadmiar posiadanych środków przez JSFP Naruszenie zasad gospodarki środkami publicznymi Zakaz dysponowania wydatkami publicznymi Budżet państwa (5)29

30 Przenoszenie wydatków Zasady virement Dopuszczalne warianty: C D R-R R-P P-P Wyjątki: NFP 165, 167, 172, 180, 194 Niezbędna zgoda Ministra : - Finansów, gdy przenosi się : a) Wydatki na inwestycje budowlane b) Wydatki majątkowe w kwocie > zł - ds. Rozwoju Regionalnego, gdy przenosi się wydatki współfinansowane przez UE Przeniesienie wydatków nie może zwiększyć planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy ( o ile inne ustawy nie stanowią inaczej Budżet państwa (5)30

31 Etap 4: kontrola wykonania budżetu (do : ) 31 maja roku kontroli (do: ) 31 sierpnia roku kontroli 31 grudnia roku budżetowego (do: ) 10 września roku budżetowego MF przedkłada sprawozdanie półroczne Komisji Finansów Publicznych i NIK Koniec roku budżetowego: Utrata mocy obowiązującej przez ustawę budżetową; Wygaśnięcie niezrealizowanych wydatków BP Rada Ministrów przedkłada sprawozdanie roczne Sejmowi i NIK Sejm podejmuje uchwałę o udzieleniu ( odmowie udzielenia) RM absolutorium z wykonania BP Budżet państwa (5)31

32 Kontrola finansów publicznych Zewnętrzna NIKRIO Wewnętrzna Kontrola zarządcza Audyt wewnętrzny Budżet państwa (5)32

33 Kontrola NIK nad finansami publicznymi Organy administracji rządowej, państwowe osoby prawne i j.o.n.m.o.p Obligatoryjna L,G,R,C Organy JST, komunalne osoby prawne i j.o.n.m.o.p Fakultatywna L,G,R Podmioty spoza JSFP Ograniczona do kontroli: 1. Korzystania ze środków i mienia publicznego, 2. Wywiązywania się z publicznych obowiązków finansowych L,G Budżet państwa (5)33

34 Nadzór bieżący RIO nad finansami JST ORGAN STANOWIĄCY JST Uchwała: Budżetowa Podatkowa WPF w/s absolutorium 1. Wójt / Zarząd – przekazanie uchwały REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 2. RIO wskazuje nieprawidłowości uchwały + wyznacza termin i sposób ich usunięcia 3. Gdy JST nie zareaguje na (2) – RIO wydaje orzeczenie o nieważności uchwały i wstrzymuje jej wykonanie 4. JST może wnieść skargę na (3) do WSA, który w ciągu 30 dni musi rozpatrzeć sprawę Budżet państwa (5)34

35 Kontrola i audyt w JSFP Kontrola zarządcza Kierownik JSFP Główny księgowy JSFP / skarbnik JST KONTRASYGNATA Audyt wewnętrzny Audytor wewnętrzny lub usługodawca zewnętrzny Wymagany w imiennie wskazanych przez NFP instytucjach oraz w tych JSFP i JST, których roczny plan finansowy opiewa na > zł Budżet państwa (5)35

36 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Podmiot Osoby fizyczne dysponujące środkami publicznymi JSFP Kierownicy JSFP zarządzający jej finansami Przedmiot Naruszenie przepisów (niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień) związanych z prawidłową gospodarką mieniem JSFP Naruszenie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych dotyczących zarządzania środkami publicznymi Budżet państwa (5)36

37 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Czyny zabronione (DELIKTY) Przekroczenie limitu wydatków Wykorzystanie dotacji / rezerwy sprzecznie z celem Zaniechanie ustalenia należności budżetowej Zaniechanie sporządzenia sprawozdań finansowych Niedozwolone przeniesienie wydatków Zaciągnięcie zobowiązań bez stosownych upoważnień Budżet państwa (5)37

38 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Kary Upomnienie Nagana Kara pieniężna Zakaz zajmowania funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi Procedura Jawna Wnioskowa ( wniosek o ukaranie składa rzecznik dyscypliny finansów publicznych z własnej inicjatywy lub na podstawie zawiadomienia) Kontradyktoryjna (rzecznik dyscypliny finansów publicznych vs. Obwiniony – osoba wobec której skierowano wniosek o ukaranie) Postępowanie toczy się przed komisjami orzekającymi. Postępowanie jest dwuinstancyjne. Budżet państwa (5)38

39 Komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych INSTANCJAKOMISJAWłaściwość rzeczowa 1Wspólna komisja orzekającaKancelarie Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, IPN, NSA, SN, KRRiTv, GIODO, RPO, RPD 1Międzyresortowe komisje przy Ministrze Finansów Określone działy administracji rządowej np. budżet, finanse publiczne, nauka, kultura, rozwój wsi, sprawy zagraniczne, zdrowie 1Komisja orzekająca przy Ministrze właściwym do spraw administracji publicznej Określone działy administracji rządowej np. gospodarka przestrzenna, gospodarka mieszkaniowa, transport, środowisko, rozwój regionalny 1Komisja orzekająca przy Ministrze Sprawiedliwości Określone działy administracji rządowej np. sprawiedliwość) 1Komisja orzekająca przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: Sprawy dotyczące SKO, ministrów, sekretarzy stanu 1Regionalne Komisje Orzekające przy RIO Budżet wojewody, samorządowych jednostek organizacyjnych 2Główna Komisja Orzekająca przy Ministrze Finansów Odwołania od orzeczeń zapadłych w 1szej instancji Budżet państwa (5)39


Pobierz ppt "Planowanie budżetowe Prawo finansów publicznych 1Budżet państwa (5)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google