Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrola finansów publicznych Przygotowała: Dorota Cichawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrola finansów publicznych Przygotowała: Dorota Cichawa."— Zapis prezentacji:

1 Kontrola finansów publicznych Przygotowała: Dorota Cichawa

2 Znaczenie i cel kontroli Kontrola to proces polegający na porównaniu stanu wyznaczonego ze stanem faktycznym. Celem kontroli jest ustalenie zgodności między stanem obowiązującym a rzeczywistym. W przypadku stwierdzenia niezgodności konieczne jest wyjaśnienie przyczyn ewentualnego występowania tych różnic i podjęcie środków zaradczych bądź zastosowanie sankcji. Jednakże sama kontrola nie obejmuje czynności pokontrolnych ani tym bardziej zarządzania, administrowania.

3 Przebieg kontroli Przebieg kontroli: 1) Wyznaczenie stanu obowiązującego, określonego w planach, programach, standardach, założeniach politycznych, decyzjach, w zasadach gospodarnego, sprawnego działania, obowiązujących wytycznych międzynarodowych itp.; 2) Ustalenia stanu rzeczywistego (wykonania) – na podstawie faktycznych danych ujętych w systemach sprawozdawczych, rachunkowych, ewidencji, uzyskanych w wyniku obserwacji itd..; 3) Porównanie stanu obowiązującego z rzeczywistym w celu ustalenia ich zgodności lub niezgodności; 4) Wyjaśnienia przyczyn stwierdzonej zgodności lub niezgodności między stanem obowiązującym a stanem rzeczywistym.

4 Podział kontroli finansów publicznych Kontrolę sprawowaną w sektorze finansów publicznych można podzieli na: - wewnętrzną, czyli taką która jest realizowana przez organy kontrolne danej organizacji - zewnętrzną, wykonywaną przez specjalnie powołane instytucje kontrolne.

5 Kontrola wewnętrzna Wszystkie podmioty funkcjonujące w sektorze finansów publicznych posiadają własną kontrolę wewnętrzną. Funkcje kontrolne pełnią w nich między innymi: - główni księgowi, - audyt wewnętrzny.

6 Główni księgowi Do funkcji kontrolnych pełnionych przez głównych księgowych należą: - przeprowadzanie kontroli wstępnej (poprzedzającej zaistnienie danego zdarzenia finansowego), - bieżąca kontrola funkcjonalna, - kontrola realizacji planów finansowych, - kontrola operacji gospodarczych (po ich zaksięgowaniu).

7 Audyt wewnętrzny Audyt wewnętrzny prowadzi się we wszystkich jednostkach, które gromadzą i wydatkują znaczne środki publiczne. Dzięki niemu kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę jej funkcjonowania w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności. Obejmuje on w szczególności: - badania dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych, - ocenę systemu gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi, - ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego

8 Kontrola zewnętrzna Głównymi rodzajami zewnętrznej kontroli finansów publicznych są: - kontrola prezydencka, - kontrola parlamentarna, - kontrola Najwyższej Izby Kontroli, - kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, - kontrola skarbowa, - kontrola podatkowa, - rola celna, - kontrola dewizowa, - kontrola sądowa, prokuratorska i kontrola sprawowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

9 Kontrola prezydencka Jest powiązana z określonymi w Konstytucji RP uprawnieniami Prezydenta takimi jak: –podpisywania ustaw dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, –możliwości zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu, jeżeli budżet państwa nie zostanie uchwalony w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi jego projektu, –zaskarżania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego, –kierowania ustaw (z wyjątkiem ustawy budżetowej) z umotywowanym wnioskiem do ponownego rozpatrzenia ich przez Sejm. Koncentruje się głównie na dbałości o terminowe uchwalanie budżetu państwa i na zgodności ustawy budżetowej z konstytucją.

10 Kontrola parlamentarna -Parlament wykonuje kontrolę finansów sektora publicznego bezpośrednio przez Sejm, Senat i ich organy, oraz pośrednio przez Najwyższą Izbę Kontroli. -Kontrola ta ma na celu badanie budżetu państwa pod względem opracowywania, wykonania zgodnie z zasadami, stopnia zrealizowania zadań oraz czy środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny. -Parlament może ponadto w ramach swych funkcji kontrolnych żądać od ministrów oraz kierownikow administracji państwowej przedstawiania sprawozdań, udzielania informacji i wyjaśnieni w trakcie roku budżetowego. -Jest ona również realizowana poprzez indywidualną działalność posłów i senatorów, w formie interpretacji i zapytań poselskich kierowanych do Premiera i członków Rządu.

11 Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

12 Podstawy prawne działalności NIK

13 Zakres działalności NIK

14 Przegląd prasy 1 grudnia 2005 – 2 stycznia 2006

15

16 Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO)

17 Podstawy prawne działalności RIO

18 Główne zadania RIO

19 Kompetencje RIO

20

21 Uchwały Kolegium z 2005 roku RIO

22 Dokumentacja przebiegu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w GMINIE NYSA ZK-401-7/05

23 Kontrola skarbowa

24 Zakres podmiotowy kontroli skrobowej

25 Zakres przedmiotowy kontroli skrobowej

26 Kontrola podatkowa

27 Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli podatkowej


Pobierz ppt "Kontrola finansów publicznych Przygotowała: Dorota Cichawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google