Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Administracja finansów publicznych. Jest częścią administracji publicznej To zespół organów, podmiotów i jednostek organizacyjnych, których podstawowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Administracja finansów publicznych. Jest częścią administracji publicznej To zespół organów, podmiotów i jednostek organizacyjnych, których podstawowe."— Zapis prezentacji:

1 Administracja finansów publicznych

2 Jest częścią administracji publicznej To zespół organów, podmiotów i jednostek organizacyjnych, których podstawowe zadanie polega na realizacji funkcji administracji w sferze finansów publicznych Obejmuje 2 sfery: 1)Zarządzenie finansami publicznymi 2)Wykonywanie publicznej działalności finansowej

3 Zarządzanie finansami publicznymi To realizowanie funkcji kierowniczych w następujących aspektach: 1)Programowanie finansów publicznych 2)Projektowanie i tworzenie prawa finansowego 3)Planowanie finansowe 4)Organizacja i kierowanie wykonawstwem planowanych zadań finansowych 5)Kontrola finansowa

4 Zadania Ministra Finansów w zarządzaniu finansami publicznymi Dział Budżet Dział Finanse publiczne Dział Instytucje finansowe 1) opracowywanie budżetu państwa, wykonywania budżetu państwa, kontroli realizacji budżetu państwa oraz przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa; 2) sprawy systemu finansowania: a) samorządu terytorialnego, b) sfery budżetowej, c) bezpieczeństwa państwa; 3) sprawy wynikające z zarządzania długiem publicznym. sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa, w tym m.in. 1) realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat; 2) koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą, współdziałanie w opracowywaniu związanych z tym spraw oraz współpracę z międzynarodowymi organizacjami finansowymi; 3) realizację przepisów dotyczących ceł; (…) 5) dochodzenie należności Skarbu Państwa; sprawy funkcjonowania rynku finansowego, w tym sprawy banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji wykonujących działalność na tym rynku

5 Programowanie finansów publicznych Minister Finansów NBP Minister Rozwoju Regionalnego 1)przedstawia Radzie Ministrów projekt Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (art. 106 ust. 1 ufp) 2)przedstawia Radzie Ministrów założenia projektu budżetu państwa na rok następny (art. 138 ust. 1 ufp) 3)przedstawia Radzie Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem (art. 139 ust. 1 ufp) 4)opracowuje czteroletnią strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz oddziaływania na państwowy dług publiczny (art. 75 ust. 1 ufp) 1)ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej (art. 227 ust. 6 Konstytucji RP) 2)przekazuje organom państwa założenia polityki pieniężnej oraz informacje dotyczące realizacji polityki pieniężnej i sytuacji w systemie bankowym 3)współdziała z Ministrem Finansów w opracowaniu planów finansowych państwa; 4)przedstawia Sejmowi i Radzie Ministrów: a) kwartalne informacje o bilansie płatniczym, b) roczne zestawienie międzynarodowej pozycji inwestycyjnej; 5)opracowuje okresowe informacje o wpłatach (wypłatach) z zysku. koordynuje realizację strategii rozwoju współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub środków rozwojowych pochodzących z Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych

6 Planowanie finansowe Minister Finansów Rada Ministrów NBP I.przedstawia Radzie Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem (art. 139 ust. 1 ufp) II.przygotowuje (wraz z projektem ustawy budżetowej), zgodnie z art. 142 pkt 1 - 3 ufp: 1)główne cele polityki społecznej i gospodarczej, zgodne z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa; 2)założenia makroekonomiczne na rok budżetowy i trzy kolejne lata, dotyczące prognozy: a) produktu krajowego brutto i jego składowych, w tym: – wielkości eksportu netto, – popytu krajowego, w tym konsumpcji prywatnej i zbiorowej, – nakładów brutto na środki trwałe, b) poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych, c) kursu walutowego, d) przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, e) poziomu zatrudnienia i bezrobocia, f) salda obrotów bieżących; 3) kierunki polityki fiskalnej, zawierające w szczególności założenia dotyczące średniookresowego celu budżetowego oraz działania z zakresu polityki fiskalnej i polityki gospodarczej zmierzające do jego osiągnięcia; 1)uchwala projekt budżetu państwa (art. 146 ust. 4 pkt 5 Konstytucji RP) 2)kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu (art. 146 ust. 4 pkt 6 Konstytucji RP) 3)uchwala Wieloletni Plan Finansowy Państwa (art. 106 ust. 2 ufp) współdziała z Ministrem Finansów w opracowaniu planów finansowych państwa;

7 Zadania legislacyjne Rada Ministrów Minister Finansów NBP Inicjatywa ustawodawcza ciężar przygotowania projektów ustaw w zakresie prawa finansowego 1)opiniuje projekty aktów normatywnych z zakresu polityki gospodarczej; 2)opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących działalności banków i mających znaczenie dla systemu bankowego.

8 Kontrola finansowa Kontrola finansowa obejmuje: sprawdzenie, jak realizowane są uprawnienia i obowiązki prawno finansowe sprawdzenie, w jaki sposób funkcjonuje system finansów publicznych Kontrola: wewnętrzna (np. audyt wewnętrzny, kontrola wykonania budżetu) zewnętrzna (np. kontrola podatkowa, skarbowa)

9 Organy kontroli finansowej Kontrola wykonania budżetu: Minister Finansów dysponenci wyższego stopnia Sejm NIK Kontrola i nadzór nad rynkiem finansowym: Komisja Nadzoru Finansowego, która obejmuje: a)nadzór bankowy b)nadzór emerytalny c)nadzór ubezpieczeniowy d)nadzór nad rynkiem kapitałowym

10 Kontrola skarbowa Minister Finansów Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej

11 Wykonywanie publicznej działalności finansowej To realizowanie zadań państwa lub JST w zakresie gromadzenia dochodów publicznych i wydatkowania środków publicznych. Zadania te są realizowane przez wyspecjalizowaną administrację publiczną, która obejmuje następujące sfery: 1)Budżet 2)Podatki 3)Cła 4)Obrót dewizowy

12 Administracja budżetowa Realizuje zadania w zakresie administrowania środkami publicznymi i ich wydatkowania. Administracja budżetowa obejmuje: 1)Administrację budżetową na szczeblu rządowym 2)Administrację budżetową na szczeblu samorządowym

13 Administracja budżetowa rządowa Dysponenci I stopnia (RM, ministrowie, inni dysponenci części budżetowych) Dysponenci II stopnia (jednostki wchodzące w skład adm. rządowej podległe dysponentom I stopnia) Dysponenci III stopnia (jednostki wchodzące w skład adm. rządowej podległe dysponentom II stopnia)

14 Administracja budżetowa samorządowa Wójt/burmistrz/prezydent Starosta Marszałek województwa

15 Administracja podatkowa (na szczeblu rządowym) Minister Finansów Dyrektorzy Izb Skarbowych Szef Służby Celnej Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Naczelnicy Urzędów Skarbowych

16 Administracja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego Dyrektor Izby Skarbowej Naczelnik Urzędu Celnego Dyrektor Izby Celnej Wójt, Burmistrz, Prezydent Samorządowe Kolegium Odwoławcze II instancja I instancja -podatki państwowe (z wyj. akcyzy) -niektóre podatki samorządowe -podatki państwowe (z wyj. akcyzy) -niektóre podatki samorządowe - cła - akcyza - cła - akcyza - niektóre podatki samorządowe (rolny, leśny, od nieruchomości)

17 Wymiar podatku przez organy kontroli skarbowej Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej Dyrektor Izby Skarbowej II instancja I instancja -podatki państwowe (z wyj. akcyzy) -niektóre podatki samorządowe -podatki państwowe (z wyj. akcyzy) -niektóre podatki samorządowe

18 Administracja Celna – Służba Celna Minister Finansów Dyrektorzy Izb Celnych Naczelnicy Urzędów Celnych Szef Służby Celnej

19 Administracja dewizowa Minister Finansów Prezes NBP 1)udziela, w drodze rozporządzenia, ogólnych zezwoleń dewizowych 1)sprawy związane z udzielaniem indywidualnych zezwoleń dewizowych (+kontrola) 2)Prowadzenie rejestru działalności kantorowej (+kontrola) 3)Kontrola przekazywania danych w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Organy celne i Straż Graniczna 1) żądanie i przyjmowanie zgłoszeń przywozu do kraju lub wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

20 Kontrola sądowa administracji podatkowej wojewódzkie sądy administracyjne Naczelny Sąd Administracyjny Sąd I instancji Sąd II instancji


Pobierz ppt "Administracja finansów publicznych. Jest częścią administracji publicznej To zespół organów, podmiotów i jednostek organizacyjnych, których podstawowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google