Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Administracja finansów publicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Administracja finansów publicznych"— Zapis prezentacji:

1 Administracja finansów publicznych

2 Administracja finansów publicznych
Jest częścią administracji publicznej To zespół organów, podmiotów i jednostek organizacyjnych, których podstawowe zadanie polega na realizacji funkcji administracji w sferze finansów publicznych Obejmuje 2 sfery: Zarządzenie finansami publicznymi Wykonywanie publicznej działalności finansowej

3 Zarządzanie finansami publicznymi
To realizowanie funkcji kierowniczych w następujących aspektach: Programowanie finansów publicznych Projektowanie i tworzenie prawa finansowego Planowanie finansowe Organizacja i kierowanie wykonawstwem planowanych zadań finansowych Kontrola finansowa

4 Zadania Ministra Finansów w zarządzaniu finansami publicznymi
Dział „Budżet” Dział „Finanse publiczne” Dział „Instytucje finansowe” 1) opracowywanie budżetu państwa, wykonywania budżetu państwa, kontroli realizacji budżetu państwa oraz przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa; 2) sprawy systemu finansowania: a) samorządu terytorialnego, b) sfery budżetowej, c) bezpieczeństwa państwa; 3) sprawy wynikające z zarządzania długiem publicznym. sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa, w tym m.in. 1) realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat; 2) koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą, współdziałanie w opracowywaniu związanych z tym spraw oraz współpracę z międzynarodowymi organizacjami finansowymi; 3) realizację przepisów dotyczących ceł; (…) 5) dochodzenie należności Skarbu Państwa; sprawy funkcjonowania rynku finansowego, w tym sprawy banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji wykonujących działalność na tym rynku

5 Programowanie finansów publicznych
Minister Finansów NBP Minister Rozwoju Regionalnego przedstawia Radzie Ministrów projekt Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (art. 106 ust. 1 ufp) przedstawia Radzie Ministrów założenia projektu budżetu państwa na rok następny (art. 138 ust. 1 ufp) przedstawia Radzie Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem (art. 139 ust. 1 ufp) opracowuje czteroletnią strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz oddziaływania na państwowy dług publiczny (art. 75 ust. 1 ufp) ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej (art. 227 ust. 6 Konstytucji RP) przekazuje organom państwa założenia polityki pieniężnej oraz informacje dotyczące realizacji polityki pieniężnej i sytuacji w systemie bankowym współdziała z Ministrem Finansów w opracowaniu planów finansowych państwa; przedstawia Sejmowi i Radzie Ministrów: a)  kwartalne informacje o bilansie płatniczym, b)  roczne zestawienie międzynarodowej pozycji inwestycyjnej; opracowuje okresowe informacje o wpłatach (wypłatach) z zysku. koordynuje realizację strategii rozwoju współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub środków rozwojowych pochodzących z Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych

6 Planowanie finansowe Minister Finansów Rada Ministrów NBP
przedstawia Radzie Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem (art. 139 ust. 1 ufp) przygotowuje (wraz z projektem ustawy budżetowej), zgodnie z art. 142 pkt ufp: główne cele polityki społecznej i gospodarczej, zgodne z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa; założenia makroekonomiczne na rok budżetowy i trzy kolejne lata, dotyczące prognozy: a) produktu krajowego brutto i jego składowych, w tym: –  wielkości eksportu netto, –  popytu krajowego, w tym konsumpcji prywatnej i zbiorowej, –  nakładów brutto na środki trwałe, b) poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych, c) kursu walutowego, d) przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, e) poziomu zatrudnienia i bezrobocia, f) salda obrotów bieżących; 3) kierunki polityki fiskalnej, zawierające w szczególności założenia dotyczące średniookresowego celu budżetowego oraz działania z zakresu polityki fiskalnej i polityki gospodarczej zmierzające do jego osiągnięcia; uchwala projekt budżetu państwa (art. 146 ust. 4 pkt 5 Konstytucji RP) kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu (art. 146 ust. 4 pkt 6 Konstytucji RP) uchwala Wieloletni Plan Finansowy Państwa (art. 106 ust. 2 ufp) współdziała z Ministrem Finansów w opracowaniu planów finansowych państwa;

7 Zadania legislacyjne NBP Rada Ministrów Minister Finansów
opiniuje projekty aktów normatywnych z zakresu polityki gospodarczej; opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących działalności banków i mających znaczenie dla systemu bankowego. ciężar przygotowania projektów ustaw w zakresie prawa finansowego Inicjatywa ustawodawcza

8 Kontrola finansowa Kontrola finansowa obejmuje:
sprawdzenie, jak realizowane są uprawnienia i obowiązki prawno finansowe sprawdzenie, w jaki sposób funkcjonuje system finansów publicznych Kontrola: wewnętrzna (np. audyt wewnętrzny, kontrola wykonania budżetu) zewnętrzna (np. kontrola podatkowa, skarbowa)

9 Organy kontroli finansowej
Kontrola wykonania budżetu: Minister Finansów dysponenci wyższego stopnia Sejm NIK Kontrola i nadzór nad rynkiem finansowym: Komisja Nadzoru Finansowego, która obejmuje: nadzór bankowy nadzór emerytalny nadzór ubezpieczeniowy nadzór nad rynkiem kapitałowym

10 Kontrola skarbowa Minister Finansów
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej

11 Wykonywanie publicznej działalności finansowej
To realizowanie zadań państwa lub JST w zakresie gromadzenia dochodów publicznych i wydatkowania środków publicznych. Zadania te są realizowane przez wyspecjalizowaną administrację publiczną, która obejmuje następujące sfery: Budżet Podatki Cła Obrót dewizowy

12 Administracja budżetowa
Realizuje zadania w zakresie administrowania środkami publicznymi i ich wydatkowania. Administracja budżetowa obejmuje: Administrację budżetową na szczeblu rządowym Administrację budżetową na szczeblu samorządowym

13 Administracja budżetowa rządowa
Dysponenci I stopnia (RM, ministrowie, inni dysponenci części budżetowych) Dysponenci II stopnia (jednostki wchodzące w skład adm. rządowej podległe dysponentom I stopnia) Dysponenci III stopnia (jednostki wchodzące w skład adm. rządowej podległe dysponentom II stopnia)

14 Administracja budżetowa samorządowa
Wójt/burmistrz/prezydent Starosta Marszałek województwa Dysponenci II stopnia (jednostki wchodzące w skład adm. JST podległe dysponentom I stopnia) Dysponenci III stopnia (jednostki wchodzące w skład adm. JST podległe dysponentom II stopnia)

15 Administracja podatkowa (na szczeblu rządowym)
Minister Finansów Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Dyrektorzy Izb Skarbowych Szef Służby Celnej Naczelnicy Urzędów Skarbowych

16 Administracja podatkowa
I instancja Naczelnik Urzędu Skarbowego Naczelnik Urzędu Celnego Wójt, Burmistrz, Prezydent II instancja Dyrektor Izby Skarbowej Dyrektor Izby Celnej Samorządowe Kolegium Odwoławcze podatki państwowe (z wyj. akcyzy) niektóre podatki samorządowe cła akcyza - niektóre podatki samorządowe (rolny, leśny, od nieruchomości)

17 Wymiar podatku przez organy kontroli skarbowej
I instancja Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej Dyrektor Izby Skarbowej II instancja podatki państwowe (z wyj. akcyzy) niektóre podatki samorządowe

18 Administracja Celna – „Służba Celna”
Minister Finansów Szef Służby Celnej Dyrektorzy Izb Celnych Naczelnicy Urzędów Celnych

19 Administracja dewizowa
Minister Finansów Prezes NBP Organy celne i Straż Graniczna sprawy związane z udzielaniem indywidualnych zezwoleń dewizowych (+kontrola) Prowadzenie rejestru działalności kantorowej (+kontrola) Kontrola przekazywania danych w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej udziela, w drodze rozporządzenia, ogólnych zezwoleń dewizowych 1) żądanie i przyjmowanie zgłoszeń przywozu do kraju lub wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

20 Kontrola sądowa administracji podatkowej
Sąd I instancji wojewódzkie sądy administracyjne Naczelny Sąd Administracyjny Sąd II instancji


Pobierz ppt "Administracja finansów publicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google