Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrola finansów publicznych. Kontrolna funkcja państwa ma szczególne znaczenie w zakresie efektywnego wykorzystania środków publicznych zarówno ze względu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrola finansów publicznych. Kontrolna funkcja państwa ma szczególne znaczenie w zakresie efektywnego wykorzystania środków publicznych zarówno ze względu."— Zapis prezentacji:

1 Kontrola finansów publicznych

2 Kontrolna funkcja państwa ma szczególne znaczenie w zakresie efektywnego wykorzystania środków publicznych zarówno ze względu na znaczną ich mobilność, jak i łatwość z jaką można je sprzeniewierzyć. Funkcję tę w państwie demokratycznym wykonują różne podmioty, wykorzystując rozmaite techniki.

3 Kontrolę tę dzielimy na: wewnętrzną ( czyli taką, którą realizują organy kontroli danej organizacji ) oraz zewnętrzną (wykonywaną przez specjalnie powołane instytucje kontrolne ).

4 Kontrolę wewnętrzną zajmującą się między innymi zagadnieniami finansowymi, posiadają wszystkie podmioty funkcjonujące w sektorze finansów publicznych.

5 W każdej z nich funkcje kontrolne spełniają główni księgowi, do których należy: przeprowadzanie kontroli wstępnej, a więc poprzedzającej zaistnienie danego zdarzenia finansowego, bieżąca kontrola funkcjonalna, kontrola realizacji planów finansowych, następna kontrola operacji gospodarczych, mająca miejsce po ich zaksięgowaniu.

6 W jednostkach sektora finansów publicznych wykonuje się ponadto audyt wewnętrzny. Prowadzi się go we wszystkich jednostkach, które gromadzą i wydatkują znaczne środki publiczne, w tym również w jednostkach samorządu terytorialnego.

7 Audytem wewnętrznym jest ogół działań, w wyniku których kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę jej funkcjonowania w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności.

8 Audyt wewnętrzny w szczególności obejmuje: badania dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych, ocenę systemu gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi, ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.

9 Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki, który jest zobowiązany do zapewnienia mu organizacyjnej odrębności wykonywania zadań określonych w ustawie o finansach publicznych.

10 Głównymi rodzajami kontroli zewnętrznej finansów publicznych są: kontrola prezydencka, kontrola parlamentarna, kontrola Najwyższej Izby Kontroli, kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, kontrola skarbowa,

11 kontrola podatkowa, rola celna, kontrola dewizowa, kontrola sadowa, prokuratorska i kontrola sprawowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

12 Prezydencka kontrola finansowa koncentruje się głównie na dbałości o terminowe uchwalenie budżetu państwa oraz na zgodności ustawy budżetowej z Konstytucją.

13 Wiąże się ona z określonymi w Konstytucji RP prerogatywami Prezydenta do: podpisywania ustaw dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, możliwości zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu, jeżeli budżet państwa nie zostanie uchwalony w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi jego projektu, zaskarżania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego,

14 kierowania ustaw (z wyjątkiem ustawy budżetowej) z umotywowanym wnioskiem do ponownego rozpatrzenia ich przez Sejm.

15 Parlament wykonuje kontrolę finansów sektora publicznego bezpośrednio przez Sejm, Senat i ich organy, oraz pośrednio poprzez Najwyższą Izbę Kontroli.

16 Kompetencje kontrolne Sejmu są znacznie szersze niż Senatu. Zróżnicowanie takie polega między innymi na tym, że: ostatecznie ustawę budżetową i inne ustawy uchwala Sejm, Senat może jedynie zgłaszać poprawki, lecz wymagają one akceptacji bezwzględnej większości głosów co najmniej połowy ustawowej liczby głosów,

17 tylko Sejm rozpatruje sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa, Sejmowi podporządkowana jest Najwyższa Izba Kontroli.

18 Kontrolę wykonania ustawy budżetowej i innych planów finansowych oraz udzielenie Radzie Ministrów absolutorium za dany rok zalicza się w całości do kontroli finansowej sprawowanej przez Sejm. W celu jej przeprowadzenia Rada Ministrów prezentuje Sejmowi, a także Najwyższej Izbie Kontroli, w terminie do 31 maja roku

19 następującego po upływie roku budżetowego coroczne sprawozdanie z wykonania budżetu państwa wraz z informacją o realizacji konstytucyjnej zasady stanowiącej, iż łączna kwota państwowego długu publicznego nie może przekroczyć 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto.

20 Łącznie z nim przedstawia ona sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej, realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego i innymi zadaniami zleconymi tym jednostkom oraz zbiorczą informację o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

21 Rada Ministrów przekłada także ocenę realizacji założeń makroekonomicznych oraz sprawozdanie z przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.

22 Kontrola sejmowa ma głównie na celu stwierdzenie czy: wykonywanie budżetu przebiegło zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, i w jakim stopniu zostały zrealizowane zadania wyznaczone w budżecie,

23 wykorzystywanie środków budżetowych następowało zgodnie z planowanym ich przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, i w jaki sposób wykorzystano rezerwę ogólną i celową.

24 Najwyższa Izba Kontroli jest organem kontroli państwowej, którego podstawową dziedziną działalności jest kontrola publicznych środków finansowych.

25 Zgodnie z tymi regulacjami NIK: kontroluje działalność organów administracji rządowej, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, a także Narodowego Banku Polskiego z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności,

26 może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych tylko pod względem legalności, gospodarności i rzetelności, może również kontrolować działalność innych jednostek organizacyjnych w zakresie w jakim wykorzystują one majątek lub pieniężne środki publiczne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa pod względem legalności i gospodarności.

27 Finanse samorządu terytorialnego podlegają nadzorowi i kontroli regionalnych izb obrachunkowych. Izby są państwowymi jednostkami budżetowymi. Nie są więc elementem systemu organizacyjnego samorządu terytorialnego, lecz specjalnie ustanowioną instytucją państwową, sprawującą kontrolę zewnętrzną w stosunku do organów samorządu terytorialnego.

28 Do głównych zadań RIO należą: kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych, nadzór nad działalnością władz samorządowych w zakresie spraw budżetowych,

29 prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej, opiniowanie określonych działań i aktów samorządowych, orzekanie w sprawach naruszania dyscypliny finansów publicznych.

30 W ramach kompetencji regionalne izby obrachunkowe badają: poziom planowanych przychodów i dochodów budżetów oraz funduszy celowych, podstawy prawne i procedury gromadzenia oraz wydatkowania środków, oceny wykonania budżetów przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego.

31 Opiniują również następujące zagadnienia: możliwość finansowania deficytu oraz prawidłowość załączonej do budżetu prognozy długu publicznego danej jednostki, możliwość spłaty kredytu przez jednostkę samorządu terytorialnego,

32 zamiar emisji papierów wartościowych przez jednostki, sprawozdania z wykonania budżetów oraz planów finansowych, zadań publicznych realizowanych z zakresu administracji rządowej.

33 Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, a także badanie zgodności z prawem działalności innych państwowych osób prawnych. Kontrola skarbowa została powołana do ochrony interesów finansowych Skarbu Państwa.

34 Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: podmioty zobowiązane do świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa lub państwowych funduszy celowych, jednostki wydatkujące środki z budżetu państwa lub funduszy celowych,

35 podmioty władające i zarządzające mieniem państwowym, płatników i inkasentów podatków stanowiących dochody budżetu państwa lub funduszy celowych.

36 Zakres przedmiotowy kontroli skarbowej obejmuje natomiast: kontrolę rzetelności podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków i innych należności budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, ujawnianie i kontrolę nie zgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej oraz dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów,

37 kontrolę celowości i legalności gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa, środkami państwowych jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz państwowych funduszy celowych, badanie celowości i zgodności z prawem wykorzystywania i rozporządzania mieniem państwowym, kontrolę źródeł pochodzenia majątku, jeśli działalność gospodarcza nie została zgłoszona do opodatkowania,

38 wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego, badanie prawidłowości obrotu dewizowego, badanie zgodności z prawem cen urzędowych, a także cen umownych w zakresie objętym ograniczeniem swobodnego ich kształtowania.

39 Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie wywiązania się kontrolowanych z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

40 Zakres podmiotowy kontroli podatkowej dotyczy podatników, płatników i inkasentów.

41 Zakres przedmiotowy obejmuje głównie: w odniesieniu do urzędów skarbowych ustalenie lub określenie wysokości podatków państwowych oraz ich pobór, w odniesieniu do przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego wymiar i pobór podatków i opłat, stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie należących do właściwości urzędów skarbowych.


Pobierz ppt "Kontrola finansów publicznych. Kontrolna funkcja państwa ma szczególne znaczenie w zakresie efektywnego wykorzystania środków publicznych zarówno ze względu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google