Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze ś rodków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych ś rodków finansowych w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze ś rodków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych ś rodków finansowych w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze ś rodków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych ś rodków finansowych w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako ś ci usług edukacyjnych ś wiadczonych w systemie o ś wiaty. Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówno ś ci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 1 stycznia 2011 – 30 czerwca 2012

2  Wnioskodawca - Gmina Walce  Publiczne Przedszkole w Walcach ul. Konopnickiej 6  oddział przy ul. Mickiewicza 2  oddział w Rozkochowie  Publiczne Przedszkole w Brożcu  oddział w Kromołowie  Oddział Przedszkolny w Straduni

3  192 dzieci, w tym: ◦ 152 dzieci w wieku od 3-5 lat ◦ 36 dzieci w wieku 6 lat ◦ 4 dzieci w wieku od 2,5 – 3 lat  211 rodziców

4 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z Gminy Walce poprzez wsparcie istniejących przedszkoli w formie:  przedłużenia czasu pracy tych placówek, (zwiększenie udziału dzieci w wychowaniu przedszkolnym),  wzbogacenie oferty przedszkoli dla dzieci i rodziców.

5  Zwiększenie uczestnictwa dzieci z Gminy Walce w wychowaniu przedszkolnym poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkoli.  Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych umożliwiających wyrównywanie dysproporcji rozwojowych oraz rozwój zdolności i zainteresowań dzieci przez wzbogacenie oferty edukacyjnej o zajęcia ogólnorozwojowe i wyrównawcze.  Poprawa sytuacji kobiet – matek dzieci w wieku przedszkolnym - w zakresie umożliwiającym podejmowanie zatrudnienia bez ograniczeń wynikających z opieki nad dziećmi.  Podnoszeniem kompetencji pedagogicznych matek i ojców.

6 1. Zarządzenie projektem w tym promocja i rekrutacja oraz monitoring i ewaluacja. 2. Wydłużenie czasu pracy w PP w Walcach ul. M. Konopnickiej 6. 3. Wydłużenie czasu pracy w PP w Walcach oddział ul. Mickiewicza 2. 4. Wydłużenie czasu pracy w PP w Walcach oddział w Rozkochowie. 5. Wydłużenie czasu pracy w PP w Brożcu. 6. Wydłużenie czasu pracy w PP w Brożcu oddział w Kromołowie. 7. Wydłużenie czasu pracy w oddziale przedszkolnym w Straduni. 8. Zajęcia wyrównawcze. 9. Prelekcje dla rodziców.

7 plastycznemuzyczneteatralnetechnicznegimnastyczne Formy zajęć prowadzone w wydłużonym czasie pracy

8 Zajęcia plastyczne Zajęcia techniczne

9 Zajęcia muzyczne Zajęcia teatralne

10 Zajęcia gimnastyczne

11  Dzień Babci i Dziadka  Przywitanie wiosny  Święta Wielkanocne – Zajączek  Festyn Rodzinny  Dożynki  Mikołajki  Boże Narodzenie

12 Dzień Babci i Dziadka Dzień Babci i Dziadka

13 Pożegnanie zimy Przywitanie wiosny

14 Przegląd plastyczny – ozdabianie pisanek Dożynki

15 Przegląd prac plastycznych - Mikołaj

16 Przegląd kolęd – śpiewanie indywidualne i grupowe

17 Boże Narodzenie - Wigilia

18 Bal karnawałowy

19 Teatr

20 Muzeum Wsi Opolskiej

21 Zajęcia logopedyczne

22 Prelekcje dla rodziców Tematyka szkoleń:  Postawy rodzicielskie  Agresja wśród dzieci  Wpływ mediów na wychowanie

23  Wydłużono czas pracy przedszkoli o 1344 godziny.  W każdym z zadań zorganizowano 6 wycieczek edukacyjnych.  Przeprowadzono w każdym oddziale przedszkolnym po 3 prelekcje dla rodziców.  Przeprowadzono 400 godzin opieki logopedycznej.

24  Sprzęt nagłaśniający  Rzutnik z ekranem  Stoliki i krzesełka  Komplet wypoczynkowy dziecięcy  Biblioteczkę z ławeczką  Komputer przenośny (do gabinetu logopedy)  Pomoce do doskonalenia wymowy  Magnetofony  Instrumenty perkusyjne  Akcesoria do zajęć  Pomoce do zajęć

25  Przeprowadzenie tego typu projektu w Gminie Walce nie byłoby możliwe bez wsparcia EFS. Duża część rezultatów będzie miała charakter trwały i wpłynie długofalowo na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia ich szansy na sukces szkolny i kontynuowanie nauki.  Zwiększą się szanse na podjęcie zatrudnienia przez kobiety – matki dzieci w wieku przedszkolnym.  Poprawił się wizerunek przedszkoli wiejskich w środowisku lokalnym, które proponują atrakcyjną ofertę edukacyjną.

26 Wartość projektu: 326 996,00 zł Kwota dofinansowania: 322 091,06 zł Wkład własny: 4 904,94 zł

27 Dziękujemy


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze ś rodków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych ś rodków finansowych w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google