Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2-3 lipca 2015 r. Nabór nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2-3 lipca 2015 r. Nabór nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych."— Zapis prezentacji:

1 2-3 lipca 2015 r. Nabór nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe

2 1.Funkcję Instytucji Organizującej Konkurs pełni Zarząd Województwa Śląskiego. 2.Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 20.07.2015r. od godziny 7.30 do dnia 14.08.2015r. do godziny 15.30. 3.Projekty, na które ogłaszany jest nabór wniosków, realizowane są w ramach RPO WSL 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe. Podstawowe informacje Oś Priorytetowa IX Aktywna integracja

3 Wartość alokacji przeznaczonej na nabór: 123 867 000,00 PLN W tym wsparcie finansowe EFS: 105 286 950,00 PLN W tym wkład własny: 18 580 050,00 PLN Poziom dofinansowania wynosi 85 % Poziom wkładu własnego 15 % * Wartość alokacji na nabór wynosi 30 000 000 €. Podana wartość w PLN została przeliczona według kursu 4,1289. W miesiącu podpisywania umów alokacja zostanie ponownie przeliczona na PLN według kursu obowiązującego na ten miesiąc. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów Oś Priorytetowa IX Aktywna integracja

4 Wykaz instytucji, które zostały zidentyfikowane, jako uprawnione do realizacji projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 9.1.6 zostały uwzględnione w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. O dofinansowanie mogą występować podmioty, o których mowa w art. 112 ust. 1 oraz 2 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z wymogiem Komisji Europejskiej udział 100% jednostek danego typu oznacza możliwość realizacji projektów w ramach Poddziałania 9.1.6 przez 17 PCPR oraz 19 MOPS/MOPR z miast na prawach powiatu. Grupa docelowa Oś Priorytetowa IX Aktywna integracja

5 1.Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji PAI) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową. 2.Wsparcie reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów działających na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej, w szczególności w CIS, KIS, ZAZ, WTZ, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza, w tym tworzenie miejsc pracy w już funkcjonujących podmiotach jak i wspieranie tworzenia nowych podmiotów, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. 3.Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 4.Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych. Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu Oś Priorytetowa IX Aktywna integracja

6 Możliwość realizacji projektów w partnerstwie została określona w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Partnerstwo oznacza wspólną realizację projektu przez Wnioskodawcę i podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie partnerskiej. Podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zobowiązane są do wyboru partnera projektu zgodnie z zapisami art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020. Partnerstwo nie może zostać zawiązane pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a jej jednostką organizacyjną. Wymagania dotyczące partnerstwa Oś Priorytetowa IX Aktywna integracja

7 Wymagania dotyczące partnerstwa Oś Priorytetowa IX Aktywna integracja W przypadku zawieranych partnerstw w ramach kryterium dostępu dla powiatów ziemskich i gmin z terenu powiatu, nie obowiązują zasady wyboru partnera z powyższej ustawy. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej mogą realizować projekty partnerskie na podstawie porozumienia/umowy partnerskiej. Realizacja projektów partnerskich w ramach RPO WSL 2014-2020 wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: a)posiadania lidera partnerstwa (partnera wiodącego), który jest jednocześnie Beneficjentem projektu (stroną umowy o dofinansowanie), b)uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko w części zadań w projekcie, c)adekwatności udziału partnerów, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji projektu (wniesienie zasobów, ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom).

8 1.Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnerów. 2.Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 3.Potencjał finansowy. 4.Uproszczone metody rozliczania wydatków (jeżeli dotyczy). 5.Zgodność z okresem kwalifikowania wydatków w RPO WSL 2014-2020. 6.Zgodność z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 7.Prawidłowość określenia wartości projektu. Ogólne kryteria formalne Oś Priorytetowa IX Aktywna integracja Wniosek oceniany jest pod względem formalnym przy pomocy karty oceny formalnej, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Na etapie oceny formalnej oceniane są zarówno ogólne kryteria formalne jak i szczegółowe kryteria dostępu.

9 1.Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24 miesiące, a planowany termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 31 grudnia 2017 roku 2.Projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach danego naboru Szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej Oś Priorytetowa IX Aktywna integracja Kryteria dostępu są kryteriami obowiązkowymi, których niespełnienie skutkuje negatywną oceną wniosku. W ramach przedmiotowego konkursu wszystkie kryteria dostępu weryfikowane będą na etapie oceny formalnej.

10 1.Zgodność z regulaminem naboru. 2.Wpisywanie się projektu we właściwe działanie/poddziałanie/typ projektu RPO WSL 2014-2020 zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych i regulaminem naboru. 3.Prawidłowość wyboru partnerów w projekcie (jeżeli dotyczy). 4.Zasadność nawiązania partnerstwa w projekcie (jeżeli dotyczy). 5.Skierowanie projektu do grupy docelowej z terenu województwa śląskiego. 6.Lokalizacja biura projektu. 7.Realizacja wskaźników kluczowych i specyficznych dla Programu. 8.Wkład własny.. Ogólne kryteria merytoryczne, których ocena ma postać „0-1” Oś Priorytetowa IX Aktywna integracja

11 1.Adekwatność celu projektu do diagnozowanych problemów (skala punktowa od 0 do 3). 2.Adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników oraz opis monitorowania (skala punktowa od 0 do 10). 3.Opis grupy docelowej (skala punktowa od 0 do 5). 4.Opis zadań w kontekście osiągnięcia celu i wskaźników projektu (skala punktowa od 0 do 8). 5.Zdolność do efektywnej realizacji projektu (skala punktowa od 0 do 14). 6.Budżet projektu (skala punktowa od 0 do 10).. Ogólne kryteria merytoryczne mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów Oś Priorytetowa IX Aktywna integracja Minimum punktowe 1 Minimum punktowe 6 Minimum punktowe 2 Minimum punktowe 5 Minimum punktowe 8

12 1.Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi w tym: a)zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, b)zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, c)zasadą zrównoważonego rozwoju, d)zasadą partnerstwa. 2.Zgodność projektu z prawodawstwem krajowym 3.Zgodność z zasadami pomocy publicznej (lub pomocy de minimis). Ogólne kryteria horyzontalne Oś Priorytetowa IX Aktywna integracja Ocena ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1”. Spełnienie ogólnych kryteriów horyzontalnych jest obligatoryjne dla wszystkich projektów.

13 1.Projektodawca w przypadku powiatu ziemskiego realizuje projekt w partnerstwie z gminami z terenu swojego powiatu. 2.W przypadku gdy Projektodawcą jest miasto na prawach powiatu projekt jest realizowany w partnerstwie lub część długofalowych działań w ramach projektu jest zlecanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 3.Wskaźnik efektywności społeczno - zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi co najmniej 45%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 10%. 4.Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 10% osoby niepełnosprawne. 5.Projektodawca zobowiązany jest do zawarcia pisemnego porozumienia z Powiatowym Urzędem pracy, określającego zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji.. Szczegółowe kryteria dostępu Oś Priorytetowa IX Aktywna integracja

14 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Typy projektów Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych. 11.4.1 11.4.2 11.4.3 Główne grupy beneficjentów 1.Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia; 2.Placówki kształcenia ustawicznego; 3.Partnerzy społeczno-gospodarczy. Typ beneficjentów Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice www.efs.slaskie.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "2-3 lipca 2015 r. Nabór nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google